1 сынып Пән : Ана тілі. Тақырыбы: Жырау. Сабақтың мақсатыжүктеу 65.78 Kb.
Дата01.07.2016
өлшемі65.78 Kb.
1 сынып

Пән : Ана тілі.
Тақырыбы: Жырау
.
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға жыр, жырау, жыршы туралы түсінік беру, ұғымдарды ажырату, қиын сөздердің мағынасымен таныстыру. Бұқар жырау туралы ақпарат беру, оның елін сүйген, халқының қамын ойлаған, ұлы данышпан тұлға ретіндегі бейнесін үлгі ету, тәрбиелеу. Қазіргі кездегі жыраулар жайлы ақпарат беру,толғау тыңдау.
Сабақтың міндеттері:
білімдік: Сөйлем туралы түсінігін кеңейту, сұрақтар қоя білуге үйрету.
дамытушылық: оқушылардың оқу әрекетімен шұғылдану арқылы теориялық ойлау, сөйлеу, қабілеттерін дамыту, шығармашылыққа жетелеу.
тәрбиелік: Оқушыларды сөздердің қолдану ерекшеліктерін байқау арқылы сөз құдіретін түсіне білуге тәрбиелеу.
Оқытудың әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, көрнекілік, түсіндіру, дәлелдеу, ізденушілік.
Оқушылардың қызметін ұйымдастыру формасы: топтық.
Жабдықтар және көрнекілік: Интерактивті тақта, әнтаспа, сабақтың электронды көшірмесі, сабаққа презентация.
Сабақтыңбарысы:
Ұйымдастырукезеңі:Слайд 1
Психологиялықдайындық:
Слайд 2
Қайырлыкүн, достым,
Қайырлыкүнболсын.
Бейсенбініңкүні
Сәттіліккетолсын
Бүгіналарбағамыз
Кілең «бестік» болсын.
Үйжұмысынтексеру: сұрақ-жауапәдісібойыншаөтілгенматериалдықайталау.
Шығармашылықтапсырма. Тақтадаілінгензаттардыңішіненөзіңеқажеттісінғанатеріпжаз.
1-қатар: Кім? Кімдер?
2-қатар: Не істеді? Не қылды?
3- қатар: Қандай? Қай? сұрақтарынажауапберетінсуретатауларынжаз.
Жұмыстықорытындылау. Тағы да қандайсұрақтарғажауапберетінсөздерқалыпқойды? Мысалкелтір.
Жаңасабақ: Мақсатынхабарлау, сөйлемтуралыбілетіндеріңдіортағасалыңдар.
Слайд 3
Ой қозғау: әріптер, сөздер, сөйлемдержазылған.
к, п, а, і, т
оқушы, оқыды, кітап.
Проблемалықсұрақтарқою:
-Балалар, біріншіқатарданелержазылған?
-Әріпдеген не?
-Жоғарыдағыәріптерденқандайсөзқұрауғаболады? Слайд4
-Ал екіншіқатардаше?
-Сөздегеніміз не?
1-тапсырма: Ендеше, екіншіқатардағысөздерденсөйлемқұрастырыпкөрейік. Слайд5
Сөйлемніңережесіқайталанады.
Сөйлемаяқталғанойдыбілдіреді, бас әріптенбасталыпжазылады, сөздербір-біріненбөлекжазылады, айтылумақсатынақарайтынысбелгісіқойылады.
Слайд 6
2-тапсырма: Ойсергітужаттығуы: «Мұқият бол!» (сигналдықкарточкаменжұмыс).
Шарты: сөздероқылғандакөк, сөйлемдероқылғандақызыл, буындароқылғандасарыкарточкалардыкөтеру.
Дыбыс–– буын—сөз—сөйлем.
Оқулықпенжұмыс:
148- жаттығу. 1. Әрсөйлемненсоңдауыскідірісінжасапоқыңдар.
2.Әр сөйлемденешесөз бар екенінанықтаңдар.Сөйлемдегісөздердіңбір-біріненбөлекжазылатынынаңғарыңдар. Тексеріп,қорытындылау.
149- жаттығу. Ізденушілікдеңгейдегітапсырма.
1.Орны ауыстырылыпберілгенсөздерденсөйлемқұрастырыпжазыңдар. Әрсөйлемніңбіріншісөзін бас әріптенбастапжазыңдар.(Алғашқыүшсөйлемінжазу.)
Сергітусәті:
Өнерқуғанбаламыз,
Кілеңбестікаламыз
Әншіертеңболамыз
Күйшіертеңболармыз,
Мүмкінжыршыболармыз,
Әлдебишіболармыз,
Кімболсақ та әйтеуір
Аман-есенболайық.
Шығармашылықтапсырма:
Оқылатынсөздердіңішіненкім? дегенсұрақтарғажауапберетінсөздердітеріпжазыңдар.
Актер, әнші, биші, жыршы, күйші, қобызшы,ақын.
Бұлсөздердібірсөзбенқалайатауғаболады? Өнерадамдары.
Сөздікжұмыс: Әрсөздіңмағынасынатоқталу, оқушылардыңойынтыңдау.
Актер-театр,киносаласындақызметететінадам.
Әнші- әнайтатынадам.
Биші- бидіңқыр-сырынтанитын, жақсыбилейтінадам.
Күйші- домбырадакүйтартатынадам.
Ақын-
Қобызшы-
Қазірбізжыр, жыршы, жыраусөздерініңмағынасыныңталдаптүсініпкөрейік. Соныменжыршысөзініңтүбіріжыр, ендешежырдегеніміз не екен? соғантоқталайық.
Слайд 7
Жырдегеніміз – поэзиялықшығармалардыңжалпыатауы. Қазақауызәдебиетіндегібатырларжыры, тарихижырлар,лираэпостықжырлар, жоқтаулар, жыраулар, толғаулартермелерменболыпкеледі.
Жыршыдегеніміз- жырайтушы, таратушы, жыршылардомбыраның не қобыздыңсүйемелдеуіменмақалмен, әнменайтады, оларкөптегенэпостықжырлардыжатқабілетін, дайынрепертуарлары бар айтқыштар.
Слайд 8. Жырау-өзжанынанжыршығарыпайтатынжәнеэпикалықдастандар мен толғаулардыорындайтынхалықпоэзиясыныңөкілі.Жырауатауы «жыр» сөзінентуындайды. Дәстүрліқазаққоғамындажыраулархалықтыңруханикөсемі, қоғамдықпікірқалыптастыратынқайраткеррөлінатқарған. Хандар мен басқа да ел билеушілеріжырауларпікірлеріменсанасыпотырған. Жырауларжаугершілікзамандажорықтарғақатысып, ел қорғау, азаматтықтақырыптарғаарналғанөлең-жырлартуғызған.
ЖыраулардыатапайтатынболсақАсанқайғы, Қазтуғанжырау, Доспамбетжырау, Шалкиізжырау, Марғасқажырау, Ақтамбердіжырау, Бұқаржырау, Шал ақын.
Оқулықпенжұмыс:С.Мәуленовтың «Жырау» өлеңінмәнерлепоқып, мағынасынамән беру.
Сөздікжұмысынжүргізу.
Қисса-әңгіме, аңыз, ауызәдебиетінетәнэпикалық жанр, дастан.
Абыз- ел басқаруісінеараласыпотырғансаяситұлғаболғанғұлама, көріпкел.
Мынашешендіксөздергеназараударайық.
Екіжақсықасболмас,
Екіжамандосболмас. ( Бұқаржырау)
Слайд 9
Бұқаржырау
ӨззаманындаБұқаржыраубілімдарадамболған .БұқарҚалқаманұлы - қазақтың аса көрнектіжырауы, мемлекеттікқайраткері. Ұзақғұмырсүргенолкөптегентарихиоқиғалардыңкуәгері. Тәуке хан тұсындабеделдібилердіңбіріболған.
Өзтуындыларындаөзектімәселелердікөтергенабызақынхалықтыбірлікке, достыққажәнебатылдыққаүндейді. Абылайдыңкейбіріс-әрекеттерінқаттысынағанолайбарлыханныңақылшысығанаемес, мемлекеттіксаясатістерінеықпалетіпотырғанқабырғалыбиге, өззаманыныңұраншысынаайналды.
Қазіргі Павлодар облысыныңБаянауылауданы, Далбатауыныңбаурайындақайтысболған.
.Балалар, қазіргікезде де жыраулар бар, олар да жыр, толғауларайтады. Жаңағыаталғанжырауларқалдырғанасылмұралардықазірбізгежеткізіпжүргенаға-әпкежырауларымызжеткілікті. ҚазірсолжырауағаларыңныңбіріБекболатТілеуханныңорындауындаҚазтуғанжыраудың «Алаң да алаң, алаңжұрт» аттытолғауынтыңдайық.Толғаудытыңдау.
Слайд 10
Қазтуғанжырау.
Бұлтолғаудахалықтыңтуғанмекені – Еділінтастапбасқажаққақоныстебуінмеңзейді. Жыраудыңбұлтолғауыатамекен, туғанжергедегеныстықсезім, зормахаббатынтанытады.
Қорытынды.Рефлексия. Слайд 11
Егерсабақтабәрітүсініктіболса,көңіл-күйлеріңжақсыболсақолдарыңдағыстикердікүнніңкөзініңастына, ал егер де сұрақтарыңтуындап, сабақұнамасастикеріңдібұлттыңастынажапсырыңдар.
Үйгетапсырма:151-жаттығу,ережені қайталау. С.Мәуленов.Жырау.

Күні:


Пәні:ана тілі

Сабақтың тақырыбы: Құстар. Балықтар. Қосмекенділер және жорғалаушылар
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушыларға жануарлардың топтары-құстар, балықтар, қосмекенділер мен жорғалаушылар туралы жалпы түсінік беру, тіршілік ету ортасы туралы мағлұмат беру. Атауларын ажырата білуге үйрету.
Дамытушылық: Тапсырмалар арқылы оқушылардың дүниетанымын, танымдық қабілеттерін арттыру. Салыстыру, талдау біліктерін арттыруға ықпал жасау.
Тәрбиелік: Жануарларға қамқорлық көрсетуге, оларды қорғауға тәрбиелеу. Экологиялық тәрбие беру.
Сабақтың түрі: аралас сабақ
Сабақтың әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап, салыстыру, талдау.
Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта, плакат, суреттер, үлестірмелі тапсырмалар, жануарлар макеті
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі.
Үлкенге де сіз,
Кішіге де сіз.
Барша жанды құрметтеп,
Бас иеміз біз.
ІІ. Өткенді пысықтау.
Тірі табиғатқа нелер жатады?
Венн диаграммасы арқылы өсімдіктер мен жануарларды салыстыру. Ұқсастығы мен айырмашылықтарын ажырату.
ІІІ. Жаңа сабақ
Тірі табиғаттың бір бөлігі - жануарлар. Жануарлар мынадай топтарға бөлінеді:
Оқушыларды топтарға бөлу.
«Құстар» тобы. Топ мүшелерінің құстар туралы мағлұматтарын тыңдау.
Құстарды «қанатты жануарлар» деп атайды. Құстар тіршілік ету ортасына қарай үй құстары және жабайы құстар.
Жабайы құстардың түрі өте көп. Олардың бәрі де пайдалы. Мысалы, аққу – сұлулықтың символы. Тырна – табиғатымыздың көркі, сұлу құс.
Дуадақ – өте әдемі құс. Бір кездері ол еліміздің далаларында кездесетін еді. Дәмді еті үшін көптеп ауланды да, қазір саны азайып кетті.
Сонымен қатар біздің жерімізде кездесетін құстар – қарлығаш, сауысқан, қарға, торғай, кептер, шағалалар да бар. Бұл құстардың ішінде жүйрік, бірақ ұша алмайтын құстар да бар. Оларға дуадақ, пингвин жатады.
Олардың жабайы құс аталуының себебі неде?
Себебі олар азығын өздері тауып жейді.
Құстардың келесі бір тобы – үй құстары. Үй құстары қолда өсіріледі. Олар өте пайдалы. Жұмыртқасы, еті – тамақ, мамығы жастық, көрпе, жылы киім үшін пайдаланылады. Үй құстарына тауық, әтеш, үйрек, қаз және күркетауық жатады.
Қазақстанда құстарды көптеп өсіруге арналған үлкен құс фермалары бар. Олар қала халқын құс етімен қамтамасыз етеді.
«Балықтар» тобы. Топ мүшелерінің балықтар туралы мағлұматтарын тыңдау.
Балықтар – суда тіршілік етуге бейімделген жануарлар түрі. Олар өкпе арқылы емес, желбезегі арқылы тыныс алады. Балықтардың 22000-нан астам түрі бар деп есептеледі. Балықтардың денесін қабыршақ жапқан. Олар суда жүзбе қанаттары арқылы қозғалады.
Балықтар судағы шөптермен, майда жәндіктермен қоректенеді. Олар уылдырық шашу арқылы көбейеді. Үйде балықтарды арнайы ыдыс-аквариумда өсіруге болады. Біздің елімізде кездесетін балықтар – шабақ, сазан, шортан, жыланбалық, бекіре, т.б.
«Қосмекенділер» тобы.
Қосмекенділер суда да, құрлықта да тіршілік етуге бейімделген жануарлар түрі. Қосмекенділерге бақа жатады. Ересек бақа көбінесе құрғақта, шөп арасында тіршілік етеді. Ал оның баласы есейгенше балық сияқты суда жүреді.
«Жорғалаушылар» тобы.
Жорғалаушылар – бауырымен жорғалап қозғалады. Жорғалаушыларға кесірткелер, жыландар, тасбақалар, құбылғылар, қолтырауындар, т.б. жатады.
ІV. Жаңа сабақты бекіту.
1-тапсырма
Суреттен құстар, балықтар, қосмекенділер мен жорғалаушыларды тауып белгіле.
2-тапсырма
«Құстар» тобына: құстарды атап, ішінде ұша алмайтындарын белгіле.
«Балықтар» тобына: Не қалай дыбыстайды? Әр құсты өз дыбысына сәйкес сызықпен қос.
«Қосмекенділер» тобына: құстарды топтарға бөл, аттарын жаз.
«Жорғалаушылар» тобына: құстардың пайдасы туралы жаз.
3-тапсырма
Сәйкестендір:
Құстар Суда жүзеді
Балықтар Бауырымен жорғалайды
Қосмекенділер Ұшады
Жорғалаушылар Суда да, құрлықта да тіршілік етеді.
4-тапсырма
«Құстар» тобына: балықтардың басты ерекшеліктері.
«Балықтар» тобына: балықтардың түрлері
«Қосмекенділер» тобына: балықтың пайдасы
«Жорғалаушылар» тобына: балықтардың көбеюі, қоректенуі
V. Бағалау
VІ. Үйге тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұндау.

Үлкенге де сіз,


Кішіге де сіз.
Барша жанды құрметтеп,
Бас иеміз біз.

«Құстар» тобына:


Балықтардың басты ерекшеліктері.
«Балықтар» тобына:
Балықтардың түрлері
«Қосмекенділер» тобына:
Балықтың пайдасы туралы айт.
«Жорғалаушылар» тобына:
Балықтардыңкөбеюі, қоректенуі.
: uploaded files
uploaded files -> Сабақтың барысы: Ұйымдастыру Оқушыларды сабаққа дайындау Үй жұмысын тексеру
uploaded files -> Сабақтың типі: Білім дағдысын қалыптастыру Сабақтың түрі: теориялық-тәжірибешілік
uploaded files -> Тақырыбы: «Өлең сөздің зергері-Қадыр ақын» Мақсаты
uploaded files -> Сабақтың М. Жұмабаев «Түркістан» өлеңі 8 «А»сынып Сабақтың мақсаты
uploaded files -> Сабақтың мақсаттары
uploaded files -> Сабақтың тақырыбы: Қазақстан территориясындағы тас дәуірі кезеңі. Сабақтың мақсаты
uploaded files -> Сабақтың тақырыбы: 1916 жылғы ұлт- азаттық қозғалысқа 100 жыл Сабақтың мақсаттары
uploaded files -> Тема. Развитие культуры, торговли и религии на трассах Великого Шелкового пути. Тип урока
uploaded files -> Религия и власть в социально-философской мысли ислама
©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет