12 жылдық мектепке арналған оқулықтар мен ОӘК-ін сапасының мониторингі (10 сынып)жүктеу 1.51 Mb.
бет3/6
Дата02.07.2016
өлшемі1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

Қорытынды
12 жылдық білімге өту бойынша эксперименттік 10-сынып оқушыларының оқу жетістіктерінің сапа мониторингі бақылау тексеріспен қамтылған қазақ және орыс тілді оқушылар білімінің, 1-ші жартыжылдықта 10-сынып оқушыларының білімдері, шеберліктері және дағдылары талап етілген деңгейге сәйкес келетінін бекітуге негіз береді: оқушылар жақсы дайындық деңгейлерін көрсетті.

Эксперименттік сыныптардағы оқу үдерісін сапалы ұйымдастыру үшін оқытушылар оқу үдерісін ұйымдастырудың түрлі технологиялары мен жаңа түрлерін енгізуде, оқытудың интерактивті әдістері мен тәсілдерін пайдаланылуда: тірек сызбалар, ой-талқы, проблемалық сұрақтар, танымдық ойындар, сыни ойлау, топтық, жұптық жұмыс істеу. Осының барлығы оқу қызметін ұйымдастырудың қолайлы жағдайларын жасауға әсер етеді. Оқытушылар эксперименттік сыныптарда оқушылар білімін жетілдіру, өзаракөмек, өзарабағалау және өзарақолдау ортасын құруға мүмкіндік беретін, мини-жобалар құру арқылы білімді байыту мен тереңдету бойынша жұптық, топтық өзіндік жұмыстар ұйымдастырады.

Бала есейген сайын өмірдің теңқұқылы қатысушысы ретінде, ересек қоғам өміріне дайындығы қалыптасады.

Оның жаңа ұстанымдары пайда болады:

– сыртқы бейнесінде;

– өзін ұстау үлгісінде (өз жынысына тән мінез-құлық сәйкестігі);

– қарым-қатынас көшірмесінде (жыныстық сәйкестіктің бір бөлігі ретінде);

– ересек интеллектуалды өмірге қосылу (өмірдің: ғылым, өнер, өзін-өзі қалыптастыру істері сияқты салларына қатысу);

– күнделікті үй мәселелерін шешуге жәрдемдесу (мысалы, үйдегін күнделікті міндеттер, жұмыстан шаршап келген анасына көмектесу).

Осы көріністермен бір мезетте ересек сезім пайда болады – жасөспірімдердің өзіне ересек адам ретінде қарым-қатынас жасауы, өзін ересек сезіну (сана-сезімнің ерекше түрі ретінде). Осы ретте жасөспірімдердің өзіне белгілі, қолжетімді әдістерімен өзін қоршаған адамдар сияқты қоғамның салмақты, маңызды бір бөлігі екенін көрсеткісі келетінін, алайда бұл дәлелдер оның қосымша міндеттер алуына емес, бұрын-соңды болмаған қосымша құқықтарға ие болу үшін құрылатынын ескертуіміз керек.

Бір мезетте өзінің ішкі әлеміне қызығушылық пайда болады, жасөспірім пайда болған жаңа қарым-қатынастарға байланысты күрделі күйзелісті бастан кешіреді, өзінің әрекеттерін үздіксіз талдайды. Дүниетаным негізі қалыптасады. Осы ретте қиялдар мен теоретикалық ойлаудың жақындасуы, көбінесе шығармашылыққа итермелеуші күш болып табылады, алайда ол өзінің шығармашылық қиял мүмкіндігін пайдаланса да, барлық жасөспірімдер бірдей объективті шығармашылық нәтижеге жетуге талпына бермейді.

Бұрын айтылған барлық күйзелістер барлығына белгілі «ересек-жасөспірімнің» ересек жанжалына алып келеді. Өзіне және айналасына деген аздаған жоғары талаптар – ересектердің жасөспірім туыстарына тән теріс мінез-құлықтың болуымен байланыстыратын жағымсыз мінезін көрсету емес, тек жасөспірімнің жаңа қасиетін таныту нәтижесі ғана екенін есепке алу қажет.

Экспериментші-оқытушылар оқу басылымдарын талдау және бағалау кезінде көптеген оқулықтардағы оқу материалдарының дәйекті, жүйелі, логикалық ретпен, айтарлықтай көлемде мазмұндалғанын, сапалы көрнекі материалдыардың барын, оқушылардың қоршаған әлем туралы ғылыми түсінігін қалыптастыратындығын атап өтті.

Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. Астана, от 7 декабря 2010 года. – 17 с.

2. Содержание образования основного звена 12-летней школы//Под ред. д.п.н., профессора А.Е.Абылкасымовой – РНПЦ 12-летнего образования. Астана, 2005. – 111 с.

3. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. – М.: «Интеллект-Центр», 2005. – 12. - 125с.

4. Артюхова И. Предпрофильная подготовка учащихся.- М.: «Школьный психолог», 2005. № 20. - 75с.

5. Национальный план действий на 2012-2016 годы по развитию функциолнальной грамотности школьников. – Астана, от 25.06.2012.
Мазмұны


Кіріспе...............................................................................................................

3

1

Оқу жылына арналған экспериментальдық мектептер туралы мәлімет.........................................................................................................

5


2

Мұғалім-экспериментаторлардың сапалық құрамы................................

11

3

10- шы эксперименталдық сыныптарға арналған сынама оқулықтар мен ОӘК-тердің сапасын мониторингілеу ….......................................

12


4

Оқушылардың оқу жетістіктерін мониторингілеудің нәтижелері.........

18

Қорытынды.......................................................................................................

32

Қолданылған әдебиеттер тізімі.......................................................................

34

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина
Мониторинг качества учебников и УМК по 12-летней школе
(10 класс)

Методическое пособие

Астана


2013

Рекомендовано к изданию Ученым советом Национальной академии образования им. И. Алтынсарина (протокол № 1 от 27 февраля 2013 года).

Мониторинг качества учебников и УМК по 12-летней школе
(10 класс). Методическое пособие. – Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2013. – 35 с.

В методическом пособии представлены сведения о количестве


10-х экспериментальных классов и учащихся в разрезе областей и гг. Астаны, Алматы по переходу на 12-летнее обучение; анализ результатов успеваемости и качества знаний учащихся за І полугодие 2012-2013 учебного года; итоги апробации пробных учебников и УМК.

Адресовано учителям-экспериментаторам, руководителям организаций образования, методистам областных (городских) институтов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, курирующим эксперимент, авторам учебников и УМК, издательствам.

© Национальная академия образования

имени И. Алтынсарина, 2013

Предисловие
Для решения важнейших задач, определенных Государственной программой развития образования РК на 2011-2020 гг. и в свете требований «Концепции развития образования в РК до 2015 года» по созданию национальной модели среднего 12 летнего обучения, проводится мониторинг эксперимента, основной целью которого является выявление педагогической эффективности данного эксперимента [1], [2].

Мониторинг – это управленческий инструмент, применяемый в системе образовательной организации, достигший определённого уровня стабильности и развития. Применяется для обозначения повторных целенаправленных наблюдений за одним или несколькими элементами деятельности общеобразовательных организаций [3].

Основной целью мониторинга является - повышение уровня успеваемости, качества обучения и воспитания учащихся, также качество учебников. Необходимо сформировать пакет диагностик, позволяющих отслеживать уровень достижения необходимых параметров.

Качественный мониторинг будет успешным в том случае, если будет обеспечено качество инструментария, профессионализм и подготовленность специалистов. Чтобы мониторинг стал фактором управления, он должен быть своевременным, полным, достоверным, непрерывным. Показатели мониторинга: анализ текущей и промежуточной успеваемости, выполнение учебных программ и организация образовательного процесса.

Получение объективных данных зависит от: наличия инструментария; постоянной обратной связи и коррекции мониторинга и деятельности учителя и учащихся; использование в мониторинговых исследованиях не просто количественных данных, но нахождения динамического коэффициента за определённый промежуток времени; длительности мониторинга.

Мониторинг раскрывает широкие возможности для развития профессиональной компетентности педагогов-экспериментаторов. К работе в экспериментальных классах привлечены творчески работающие учителя, имеющие стаж практической работы.

Эксперимент был начат в 2003-2004 учебном году. В первый год в качестве экспериментальных площадок была определена 51 школа из всех регионов РК и гг. Астаны и Алматы. Количество экспериментальных классов составляло
58 классов.

Цель: выявление педагогической эффективности данного эксперимента на этапе его реализации и распространения результатов, а также накопления образцов передового педагогического опыта по совершенствованию структуры и содержания учебной литературы 10 класса 12-летней школы.

Задачи:

- сбор информации об экспериментальной работе образовательных организаций, участвующих в эксперименте;

- получение дополнительной информации, характеризующей особенности школ по проведению эксперимента, кадрового состава (количественные показатели вовлеченности учителей в систему повышения квалификации);

- оценка уровня учебных достижений учащихся, участвующих в эксперименте;

- качество анализа учебной литературы.

В 2004-2005 учебном году эксперимент был расширен, с этого года в нем участвуют 104 школы республики.

Особенностью эксперимента явилось введение во 2-х классах информатики и иностранного языка как отдельных предметов, обладающих собственной методикой изучения и имеющих свою структуру и содержание.

На основании положения о порядке проведения эксперимента по совершенствованию структуры и содержания среднего общего образования апробировались разработанные:  • экспериментальные базисные учебные планы для 1-4 классов начальной школы и для 5,6,7,8,9, 10 классов;

  • варианты новых общеобразовательных программ, учебно-методические комплексы и учебные материалы для этих классов;

  • формы организации образовательного процесса в экспериментальных классах и здоровьесберегающие педагогические технологии.

Главным показателем успешной апробации содержания образования является качество знаний обучающихся. Для выявления результатов качества знаний обучающихся проводится сравнительный анализ:

  • контрольных работ экспериментальных и контрольных классов;

  • успеваемости обучающихся по годам обучения.

Два раза в учебном году проводится работа по научно – методическому сопровождению эксперимента, проведению мониторинга, организации обучения участников методике педагогического эксперимента. На курсы приглашаются учителя - экспериментаторы, заведующие кафедрами (кабинетами) областных (городских) ИПК, кураторы областей по эксперименту. На специально организованных круглых столах педагоги – экспериментаторы вместе с авторами и организаторами курсов активно обсуждают проблемы, возникающие при апробации новых учебников и программ, при использовании новых педагогических технологий.

Целью данного пособия являются описание организации подготовительной работы по мониторингу, проведение и обобщение результатов, определение дальнейшей перспективы на этапе предпрофильного и профильного обучения.


1 Сведения об экспериментальных школах на учебный год
В 2012-2013 учебном году в 50 школах республики осуществляется апробация учебников и УМК для 10-х экспериментальных классов.

Из них: общеобразовательных школ – 35; лицеев – 4; гимназий – 9; сада - школы - гимназии – 1; специализированной физико-математической школы – 1.

Из 50 школ, где осуществляется апробация учебников и УМК для
10-экспериментальных классов, городских школ – 24, сельских школ – 26.

К началу 2012-2013 учебного года разработаны и утверждены МОН РК экспериментальные базисные учебные планы для 10-х экспериментальных классов школ с казахским и русским языками обучения, подготовлены учебные программы, учебники и УМК:

36 учебных программ для школ с казахским и русским языками обучения;

34 учебника для школ с казахским и русским языками обучения;

76 УМК для школ с казахским и русским языками обучения.

Недельная учебная нагрузка, обязательная для всех учащихся, составляет


31 час, итоговая нагрузка с предметами по выбору и факультативными курсами составляет 34 часа.

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, казахскому языку в школах с русским языком обучения, русскому языку в школах с казахским языком обучения осуществляется деление класса на группы при наполняемости в 20 человек и выше. При проведении занятий по технологии классы делятся на две группы: девочки, мальчики.

Продолжительность учебных четвертей и каникулярное время определяются в соответствии с Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки Республики Казахстан «Об особенностях преподавания основ наук в организациях среднего образования Республики Казахстан в 2011-2012 учебном году».

Общее количество учебных недель – 34.

Все учителя-экспериментаторы обеспечены методическим руководством по проведению мониторинга качества пробных учебников и УМК.

В общей сложности экспериментальные школы и областные институты повышения квалификации педагогических кадров получили 120 учебных программ для 10-х классов с казахским и русским языками обучения.

В 2012-2013 учебном году всего 10-х экспериментальных классов – 57.

Количество обучающихся в 10-х экспериментальных классах составляет 779 учащихся.

Из них:

школах с казахским языком обучения – 462 учащихся;

в школах с русским языком обучения – 317 учащихся.

Обучение по пробным учебникам в 10-х экспериментальных классах для школ с казахским и русским языками обучения проводится 753 учителями- экспериментаторами. Из них в процентном соотношении учителя высшей категории составляют 252 (33,5%), первой категории – 257 (34,1%), второй категории - 143 (19%), без категории – 101 (13,4%).Рисунок 1 – Сведения о 10-х экспериментальных классах

Таблица 1 – Количество 10-х экспериментальных классов и учащихся в разрезе областей и гг. Астаны, Алматы


Область (город)

Всего


Количество классов

Всего


Количество учащихся

с казахским языком обучения

с русским языком обучения

с казахским языком обучения

с русским языком обучения

мальчики

девочки

мальчики

девочкиАкмолинская

2

1

1

28

8

6

8

6Актюбинская

4

2

2

62

22

17

6

17Алматинская

7

5

2

78

31

27

11

9Атырауская

3

3

-

34

12

22

-

-Восточно-Казахстанская

4

2

2

35

9

13

9

4Жамбылская

3

2

1

47

12

20

6

9Западно-Казахстанская

5

1

4

72

5

7

31

29Карагандинская

6

3

3

95

24

24

23

24Костанайская

3

1

2

39

4

4

13

18Кызылординская

3

3

-

61

28

33

-

-Мангистауская

3

3

-

47

19

28

-

-Павлодарская

3

1

2

39

7

5

19

8Северо-Казахстанская

3

1

2

41

7

5

13

16Южно-Казахстанская

3

2

1

56

19

22

6

9г.Алматы

2

1

1

14

4

6

-

4г.Астана

3

1

2

31

6

6

13

6

ИТОГО:


57


32


25


779

217

245

158

159

462

317

Мониторинг движения учащихся 10-х экспериментальных классов в разрезе областей, гг.Астаны, Алматы на І полугодие 2012/13 учебного года показал, что количество учащихся уменьшилось на 1,1% по сравнению с 2011/12 учебным годом. Основная причина - смена места жительства. На начало учебного года в экспериментальных классах обучаются 779 учащихся.Содержание и организационно-методические основы предпрофильной подготовки

Предпрофильная подготовка — это система педагогической, психолого-педагогической, информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению учащихся 9-10 классов основной школы относительно избираемых ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы последующей профессиональной деятельности (в том числе в отношении выбора профиля и конкретного места обучения на старшем уровне школы или иных путей продолжения образования). Практически предпрофильная подготовка необходима для рациональной и успешной реализации системы профильного обучения в старшей школе, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшего уровня школы с организациями начального, среднего и высшего профессионального образования [4].

Поэтому важной задачей в период обучения в 9-10-х классах является осознанный выбор профиля обучения, т.е. первичное профессиональное самоопределение. От этого выбора в немалой степени зависят и успешность обучения в старших классах, и подготовка учащихся к следующему уровню образования, и к будущей профессиональной деятельности. Чем точнее будет сделан выбор, тем меньше разочарований и трудностей ждет молодого человека, и больше вероятности, что общество в будущем получит хорошего профессионала.

Выпускники основной школы должны быть готовы не только к профильному обучению, но и к дальнейшему жизненному, профессиональному и социальному самоопределению, который должен получить информацию о возможных путях продолжения образования, оценить свои силы и принять ответственное решение.

Можно также сказать, что предпрофильная подготовка учащихся — это условное название планируемого комплекса учебных программ и мероприятий, призванных помочь ученикам 9-10-х классов приблизительно определить преимущественную направленность их дальнейшей учебы в старшей школе.Предпрофильная подготовка в системе профильного обучения

: images -> normativi -> okyshilardin
okyshilardin -> Орта мектепте оқыту процесінде көптілділікті дамыту мәселелері
okyshilardin -> Қоғамдық-гуманитарлық бағытта бейіндік оқытудың әдістемелік ерекшеліктері
okyshilardin -> Мектептегі оқыту процесінің тәрбиелік бағыттылығын дамыту
okyshilardin -> Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекетінің мазмұны мен түрлері
okyshilardin -> 12 жылдық мектепте бейіндік оқытуды ұйымдастыру (эксперимент)
okyshilardin -> Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
okyshilardin -> 12 жылдық негізгі орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері
okyshilardin -> 12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері


1   2   3   4   5   6


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет