А. С. Пушкин атындаєы шыєыс ќазаќстан облыстыќ кітапханасыжүктеу 99.02 Kb.
Дата01.07.2016
өлшемі99.02 Kb.
А. С. ПУШКИН АТЫНДАЄЫ ШЫЄЫС ЌАЗАЌСТАН ОБЛЫСТЫЌ КІТАПХАНАСЫ

А. С ПУШКИН АТЫНДАЄЫ КІТАПХАНА ЌОРЫНА ТЇСКЕН ЖАЅА ЈДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


(аќпан)

ҐСКЕМЕН, 2012 Ж.

Јдебиет. Јдебиеттану
82-1(574.4)

Ш 97


Шыєыс шўєыласы / Шыєыс Ќазаќстан облыстыќ мјдениет басќармасы. - Ґскемен : Шыєыс Аќпарат, 2011. - 244 б.

Аннотация: Шыєыс Ќазаќстан облысы жас аќындарыныѕ антологиясы. Кітапта бїгінде республикаєа танымал жас аќындардыѕ ґлеѕдері жарияланєан.


Білім беру
373.5

А 29


Азаматтыќ білімге кіріспе : Ќазаќстан орта мектептері їшін оќулыќ 10-11-сыныптар. - Алматы, 2010. - 300 б.

Кітапхана ісі. Кітапханатану


02

А 52


Америка кітапханаларыныѕ жаѕалыќтары : јдістемелік ќўрал. - Ґскемен, 2011. - 190 б.

Кґркем проза


82-3(574)

Ы 88


Ысќаќ Ќ.

Шыєармалары / Ќ. Ысќаќ

Т. 1 : роман, повесть жјне јѕгімелер. - Астана : Фолиант, 2011. - 368 б.

Аннотация: Шыєармалар жинаєыныѕ бірінші томына кезінде оќырман жўртшылыќ пен сыншы-зерттеушілер тарапынан жоєары баєа алєан "Тўйыќ" романы, "Ќоѕыр кїз еді" повесі жјне бір топ јѕгімелері топтастырылды.


82-3(574)

М 12


Маєауин, Мўхтар. Ќыпшаќ аруы : хикаяттар / М. Маєауин. - Алматы : Атамўра, 2007. - 256 б. - (Атамўра кітапханасы)

Аннотация: Кґрнекті жазушы Мўхтар Маєауинніѕ бўл жинаєы халќымыздыѕ ґткені мен бїгіні жайлы јѕгімелейді. .


82-3(574)

Ю 91


Юсуп К.

Шыєармалары / К. Юсуп; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі

Т. 1 : Желќайыќ : хикаялар мен јѕгімелер / ред. Г. Оспанова. - Астана : Фолиант, 2011. - 296 б. - (Мјдени мўра). - (Алтай-Ертіс кітапханасы)

82-1(574.4)

Ј 15

Јбенов, Шјкір. Шыѕєыстау : толєау-термелер, ґлеѕ-дастандар, аѕыздар, мысалдар мен јѕгімелер / Ш. Јбенов; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі. - Астана : Фолиант, 2011. - 504 б. - (Мјдени мўра). - (Алтай-Ертіс кітапханасы)Аннотация: Халќымыздыѕ кґрнекті аќыны Ш.Јбеновтіѕ бўл жинаєына толєау-термелері, ґлеѕ-дастандары, аѕыз-јѕгімелері топтастырылєан.
82-3(574)

А 88


Асќаров Ј.

Шыєармалары / Ј. Асќаров; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі

Т. 1 : Сїргелеѕ : повесть жјне јѕгімелер / ред. Г. Оспанова. - Астана : Фолиант, 2011. - 280 б. - (Алтай-Ертіс кітапханасы)

Аннотация: Мемлекеттік сыйлыќтыѕ лауреаты, кґрнекті прозашы Јлібек Асќаровтыѕ бўл кітабына "Сїргелеѕ" повесі, кеѕестік заманды бейнелейтін јѕгімелері енген.


82-3(574)

Б 38


Бейсенова Ш.

Шыєармалары / Ш. Бейсенова; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі

Т. 1 : Туєан їйдіѕ тїтіні : таѕдамалы / ред. Ж. Нўрманов. - Астана : Фолиант, 2011. - 464 б. - (Мјдени мўра). - (Алтай-Ертіс кітапханасы)
82-3(574.4)

С 23


Сатыбалдина Н. С.

Жїректегі жазулар / Н. С. Сатыбалдина

1 кітап. - Ґскемен, 2011

82-3(574)

Ј 95

Јшімханўлы Д.Шыєармалары / Д. Јшімханўлы; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі

Т. 1 : повестер мен јѕгімелер. - Астана : Фолиант, 2011. - 392 б. - (Мјдени мўра). - (Алтай-Ертіс кітапханасы)

Аннотация: Јдебиетсїйер ќауымєа есімі кґптен бері жаќсы таныс жазушыныѕ бўл жинаєына бір топ повестері мен јѕгімелері енген.

82-1(574)

А 32

Айтўлы Н.Шыєармалары / Н. Айтўлы; Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі

Т. 1 : ґлеѕдер мен поэмалар / ред. Ќ. Ќўрмансейіт. - Астана : Фолиант, 2011. - 408 б. - (Мјдени мўра). - (Алтай-Ертіс кітапханасы)


Мўраєат ісі

930.25

Ж 31


Жарияланбаєан ќўжаттар / Ќазаќстан Республикасы ўлттыќ кітапханасы. - Алматы : Ґнер, 2011. - 480 б. - (Мјдени мўра)

Аннотация: Жинаќќа Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ кітапханасыныѕ 2005-2007 жылдардаєы єылыми-археологиялыќ экспедициясыныѕ барысында табылєан Ватиканныѕ Ќўпия мўраєаттары (XVIII-XVIII єє.) мен Франция Сыртќы істер Министрлігі Елшілігі мўраєатыныѕ (1918-1925 жж.) ќўжаттары енгізілді.

Ґнер

74(574)


К 69

Кґне дјстїрлерді ќайта жаѕєырту [Мјтін] : бейнелі альбом = Новая жизнь древних традиций : иллюстрированный альбом. - [Б. м.] : б. ж., 2010. - 291 б. - ISBN 978-601-278-377-3 : Б. ж.


Аннотация: "Кґне дјстїрлерді ќайта жаѕєырту" атты бейнелі альбомда Ќазаќстанда кґпєасырлыќ тарихы бар, басќа ґнерлермен ќатар ўрпаќтан ўрпаќќа мўра болып келе жатќан халыќтыѕ ќолтума ґнерініѕ бай дјстїрлерімен танысуєа шаќырады.

Статистика


311(574)

Ќ 18


Ќазаќстан 2010 жылы : Ќазаќстанныѕ статистикалыќ жылнамалыєы = Казахстан в 2010 году : Казахстанский статистический ежегодник / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 480 б.

Аннотация: Жылнамалыќта 2006-2010 жылдардаєы Ќазаќстанныѕ јлеуметтік экономикалыќ жаєдайы туралы деректер берілген.


311(574)

Ќ 18


Ќазаќстан жастары 2010 = Молодежь Казахстана 2010 : статистический сборник / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 120 б.

Аннотация: Жинаќта Ќазаќстан Республикасы жјне оныѕ ґѕірлеріндегі жастар саныныѕ жалпы ґзгеруі, тууы жјне ґлуі, неке ќўру жјне ажырасу, кґші-ќоны туралы статистикалыќ деректер берілген.


311(574)

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасы бойынша шикізаттыѕ аса маѕызды тїрлерініѕ, ґндірістік-техникалыќ маќсаттаєы ґнімдердіѕ жјне тўтыну тауарларыныѕ ресурстары мен пайдалану баланстары 2006-2010 : статистикалыќ жинаќ = Балансы ресурсов и использования важнейших видов сырья, продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров по Республике Казахстан 2006-2010 : статистический сборник. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 127 б.
311(574)

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасындаєы инвестициялыќ жјне ќўрылыс ќызметі 2006-2010 : статистикалыќ жинаќ = Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Казахстан : статистический сборник / бас ред. Ј. А. Смайылов. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 240 б.
311(574)

Ќ 18


Ќазаќстан ґѕірлері 2010 жылы = Регионы Казахстана в 2010 году / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі ; Ј. А. Смайылов. - Астана : [б. ж.], 2011. - 405 б. 1000 экз.
Аннотация: Еліміздіѕ 2005-2009 жылдардаєы јлеуметтік-экономикалыќ жаєдайы туралы статистикалыќ деректер жинаќталєан.
311(574)

Ќ 18


Ќазаќстанныѕ єылыми жјне инновациялыќ ќызметі 2006-2010 : статистикалыќ жинаќ = Наука и инновационная деятельность Казахстана 2006-2010 : статистический сборник / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 78 б.
311(574)

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасындаєы бґлшек жјне кґтерме сауда 2006-2010 : статистикалыќ жинаќ = Розничная и оптовая торговля в Республике Казахстан : статистический сборник / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011
Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2006-2010 жылдардаєы бґлшек жјне кґтерме сауда, тамаќ ґнімдері мен сусындарды ўсыну бойынша ќызметтер кґлемі бойынша деректер келтірілген.

311(574)


Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы кґлік жјне байланыс 2006-2010 : статистикалыќ жинаќ = Транспорт и связь в Республике Казахстан 2006-2010 : статистический сборник. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 106 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2006-2010 жылдардаєы кґлік кешені мен байланыс ўйымдарыныѕ жай кїйін сипаттайтын материалдар жинаќталєан.
311(574)

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасыныѕ отын-энергетикалыќ балансы 2006-2010 = Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан 2006-2010 : статистический сборник / Ќазаќстан Республикасы статистика агенттігі. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 138 б.
311(574)

Ќ 66


Ќоршаєан ортаны ќорєау жјне Ќазаќстанныѕ орныќты дамуы 2006-2010 : статистикалыќ жинаќ = Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана : статистический сборник. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 192 б.

311(574)


Ќ 18

Ќазаќстан Республикасындаєы ќызмет кґрсету 2006-2010 : статистикалыќ жинаќ = Услуги в Республике Казахстан 2006-2010 : статистический сборник. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 219 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 2010 жылєы ќызмет кґрсету саласына ќысќаша шолу жасалєан.
311(574.4)

Ш 97


Шыєыс Ќазаќстан облысы : 2009 жылєы Ќазаќстан Республикасы халќыныѕ Ўлттыќ санаєыныѕ ќорытындылары

Т. 3 / бас ред. Ј. А. Смайылов. - Астана : Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011. - 190 б.

311(574)

Ќ 18


Ќазаќстан тјуелсіздік жылдарында 1991-2010 / Ќазаќстан Республикасы Статистика агенттігі. - Астана : Ќазстатаќпарат, 2011. - 192 б.

Аннотация: Статистикалыќ жинаќта 1991-2010 жылдардаєы еліміздіѕ јлеуметтік-экономикалыќ жаєдайы туралы статистикалыќ деректер жарияланды.

Саясат
323.1(574)

Ў 43


"Ўлтаралыќ жјне конфессияаралыќ келісім - Ќазаќстандаєы тўраќтылыќтыѕ негізі" атты халыќаралыќ єылыми-практикалыќ конференциясыныѕ материалдары = Материалы международной научно-практической конференции "Межнациональное и межконфессиональное согласие - основа стабильности в Казахстане" / "Нўр Отан" ХДП Шыєыс Ќазаќстан облыстыќ филиалы, шыєыс ќазаќстан облысыныѕ ішкі саясат департаменті, Шыєыс Ќазаќстан халќыныѕ кіші ассамблеясы. - Ґскемен, 2008. - 204 б.

Аннотация: Ўлтаралыќ жјне дінаралыќ келісім-Ќазаќстандаєы тўраќтылыќтыѕ негізі. Халыќаралыќ єылыми-практикалыќ конференцияныѕ материалдары. Ўсынылєан жинаќта халыќаралыќ єылыми-практикалыќ конференцияныѕ ќоєам дамуыныѕ заманауи баєыттарыныѕ контекстіндегі ўлтаралыќ жјне дінаралыќ келісім проблемаларына арналєан маќалалары жарияланып отыр.


Тарих
94(5)

Б 60


Бичурин (Иакинф) Н. Мыѕєолдыѕ тґрт ханы : Шыѕќўз хаћан, Їкїтай хаћан, Кїйїк хаћан, Мґѕкґ хаћан / Н. Бичурин (Иакинф). - Астана : Фолиант, 2011. - 400 б.

Аннотация: Кітап мыѕќолдыѕ тґрт ханы Шыѕќўз,Їкутай,Кїйїк, Мґѕкґ хаћандар жґнінде тереѕ маєлўмат береді.

94(574)

А 99


Аяєан Б. Є. Ќазаќ хандыєы тарихы: ќўрылуы, ґрлеуі, ќўлдырауы / Б. Є. Аяєан, Х. М. Јбжанов, А. И. Исин. - Алматы : Сґздік-Словарь, 2011. - 320 б.

Аннотация: Кітап бїгінгі елдігіміздіѕ тамырын ќўрайтын Ќазаќ хандыєыныѕ тарихына арналєан. XV-XIX єасырдаєы ќазаќ хандыєы орталыќтанєан мемлекет болды. Басылымда Ќазаќ мемлекетін ќўру мен ныєайту жолында кїрескен ірі тарихи тўлєалар мен кґрнекті ґнер адамдарыныѕ орны айшыќталды.


94 (574)

Ќ 16


Ќаз дауысты Ќазыбек би : энциклопедия / ред. Дулатбеков Н. - Алматы, 2011. - 654 б.
Аннотация: Ќазаќ халќыныѕ ўлы перзенті, философ, шешен, мемлекет пен ќўќыќ тарихына ґшпес із ќалдырєан Ќазыбек бидіѕ ґмірі мен саяси, јлеуметтік, тарихи еѕбегіне арналєан энциклопедия.


Экономика


336.7(574)

Ќ 18


Ќазаќстанныѕ монеталары = Монеты Казахстана / Ќазаќстан ўлттыќ банкі. - Алматы : Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі, 2010. - 25 б.

: docs
docs -> Сабақтың тақырыбы Көсемшенің жасалуы мен түрлері Мақсаты Көсемшенің жұрнақтарын білу
docs -> Филология факультеті 5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
docs -> СӘрсенбай гүлнар сәрсенбайқызы болашақ МҰҒалімдердің бойында ұлттық сананы қалыптастырудың педагогикалық негіздері
docs -> Сабақтың тақырыбы Мазмұны Сағат саны 1 Сабатың бастапқы кесіндісі
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Омаров Дәулет Кәрібайұлы Қызылорда облысындағы білім беру және халық ағарту мекемелерінің қызметі
docs -> Кенжалиева багила онгарбековна қазақстандағы кеңестік ұжымдастыру зардаптары және оны оқыту әдістемесі
docs -> Сабақтың тақырыбы Мазмұны Сағат саны 1 2 3 4
docs -> Сарузенова Айгерім Әбдіқадырқызы Нарық жағдайында этностық құндылықтар арқылы студенттерді отбасылық өмірге психологиялық дайындау
©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет