Бағдарламасы титулдық пму ұс н 18. 3/30 парағы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі



Дата22.06.2016
өлшемі266.5 Kb.
түріБағдарламасы
Пәні бойынша жұмыс оқу Нысан

бағдарламасы титулдық ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

парағы

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих, археология және этнология кафедрасы

«Қазақстанның ежелгі тарихы» пәні бойынша

050203-«Бакалавр тарих» мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс оқу бағдарламасы

Павлодар




Жұмыс оқу бағдалмасын Нысан

Бекіту парағы мемлекеттік стандарттық оқу ПМУ ҰС Н 7.18.3/31 бағдарламасы негізінде жасалған


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректоры

________________ Н.Э. Пфейфер

(қолы)

«___»_____________20 ж.


Құрастырушы: т.ғ.к., доцент __________ Л.Қ.Жүсіпова


Тарих, археология және этнология кафедрасы



Жұмыс оқу бағдарламасы

«Қазақстанның ежелгі тарихы» пәні бойынша

050203-«бакалавр тарих» мамандығының студенттеріне арналған


Жұмыс бағдарламасы 050203-«бакалавр тарих» мамандығының студенттеріне арналған. Жұмыс бағдарламасы ҚР МЖМБС 3.08.273-2006 Мемлекеттік стандарты және ҚР білім және ғылым министрлігінің 11.05.2005 ж., Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының Хаттама шешімімен бекітілген және пайдалануға рұқсат етілген типтік бағдарламасы негізінде дайындалды.
Кафедра отырысында ұсынылды «___»____________20 ж. Хаттама №_____

Кафедра меңгерушісі_______________________Мамытова С.Н.


Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

«_____»______________20 ж. Хаттама № ____


ӘК төрағасы____________________ Батталов К.К.




КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы __________ Акишев А.А. «____»_____________200 ж.


жБ ЖӘНЕ ӘЖ МАҚҰЛДАНДЫ

жБ ЖӘНЕ ӘЖ бастығы______________Варакута А.А. «____»____________200 ж
Университтеттің оқу әдістемелік кеңесімен құпталған

«___»____________20 ж. №_____хаттама



1. Пәннің мақсаты мен міндеттері
1.1 Пәннің мақсаты- Ежелгі Қазақстан тарихының жалпы тарихи процесстегі маңызын және ролін көрсету Студенттерді қазақ қоғамының ең ерте кезеңімен, адамның және адам қоғамының негізгі кезеңдерінің даму ерекшеліктерімен таныстырып отырып, оның өзіндік сипатын танытып, студенттерге тағылым беру көзделеді.
1.2 Пәннің міндеттері:

-Қазақстан территориясындағы ежелгі дәуірден ХІІІ ғасырдың басына дейінгі тарихи процестің негізгі кезеңдері және ерекшеліктері туралы толық түсініктер беру. Осыған байланысты төмендегідей міндеттер қойылады:

-Қазақстанның қазіргі тарих ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып, хронологиялық тұрғыдан студенттерді мол фактологиялық материалдармен таныстыру;

-Қазақстандағы ежелгі дәуірдегі және ортағасырлардағы тарихи-этномәдени процестердің негізгі кезеңдерін және өзіндік сипатын айқындау;

-«көшпенділік өркениет» феноменінің мазмұнын ашу;

-Түркі мемлекеттерінің қалыптасуының ерекшеліктерін ашу;

-Қазақ халқының этногенезінде маңызды рөл атқарған қыпшақ және оғыздардың этникалық және саяси тарихын көрсету;

-Ұлы Жібек Жолының ежелгі және ортағасырлық Қазақстанның саяси, экономикалық және мәдени өміріндегі қосқан үлесін көрсету;

-Монғол шапқыншылығы қарсаңындағы Қазақстанның саяси, экономикалық және мәдени дамуы туралы түсінік беру.
1.3 Пәнді игеру барысында студент келесіні білуі қажет:

Ежелгі Қазақстан тарихының жалпы тарихи процесстегі маңызын және роліннің теориялық аспектілерін кешенді түрде білуі керек.


1.4 Пәнді игеру барысында студент келесідей дағдыларды білуі қажет:

тарихи эволюция заңдарын түсіндіру, тарихилық принцип негізінде, тарихи өткенімізді талдай білу;

жазбаша жұмыстарды (конспект, аннотация, реферат, баяндама, эссе) жаза білу және оларды дұрыс рәсімдей білуге дағдылану,

өзінің қорытындыларын салиқалы негіздей білу;

семинарларға дайындалу барысында қолда бар ғылыми әдебиетке өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу;

тарихи деректерді жіктеп, талдай білу;

картаны жақсы бағдарлауға дағдылану және оны ауызша жауап беруден пайдалана білу;

тарихи білімнің теоретикалық, қолданбалы және бағалылық аспектілерін көрсете білу, оларды күнделікті, сондай-ақ, кәсіби өмірде практикалық шешімдерді негіздеуде қолдана білу.


2 Пререквезиттер:

  1. Алғашқы қоғам тарихы;

  2. Этнология;

  3. Мәдениеттану;

  4. Әлемдік діндер тарихы.

  5. Ежелгі дүние тарихы



Тематический план дисциплины Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

(күндізгі оқу бөлімі студенттері үшін)









Тақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

СӨЖ


СӨЖО

1

2

3

4

5




1

Кіріспе

2

1

0




2

Қазақстанның көне және ежелгі тарихы. Қазақстан тарихының тарихқа дейінгі кезеңі.

4

2

10




3

Қазақстан жеріндегі қола дәуірі.

4

2

10




4

Сақ-сармат дәуіріндегі Қазақстан.

4

2

15




5

Ғұн, үйсін, қаңлы ерте мемлекеттік құрылымдары.

4

2

15




6

Еуразияның этно - саяси тарихындағы түркілік кезеңі.

4

2

10




7

Қазақстан территориясындағы ҮІ-ІХ ғғ. мемлекеттер.

4

2

15




8

Қазақстан территориясындағы ІХ-ХІІ ғғ. мемлекеттер.

4

2

15




БАРЛЫҒЫ:

30

15

90





Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны
Тақырып 1. Кіріспе

Қазақстан тарихы пәні және оның міндеттері:Қазақстан тарихы дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі.Қазақстан территориясында өткен тарихи-мәдени процестерді зерттеудің өзектілігі.


Тақырып 2. Қазақстанның көне және ежелгі тарихы. Қазақстан тарихының тарихқа дейінгі кезеңі Тарихқа дейінгі» терминіне түсінік.Адамзат дамуының үш бағыты:антропогенез,техногенез,социогенез және рухани мәдениеттің дамуы. Антропогенез немесе адамның құалыптасуы.Жаңа ашылулар және қазіргі көзқарастар.Антропогенездің бастапқы және тұрақты түрде қолдану.АвстралопитекШебер адам.Түрекелген адам.Саналы адам.Қазақстан Еуразия территорясында адамдар қоныстанған ежелгі мекен. Ежелгі адамдардың Қазақстан аумағын қоныстануының мерзімі мен бағыттары

Техногенез немесе еңбек құралдарын дайындау техникасының дамуы.Археологиялық кезеңдерге бөлу:палеолит,мезолит,неолит,энеолит.Еңбек құралдары түрлері мен еңбек құралдарын дайындау техникасының өзгеруі.Мезолит кезеңіндегі микролиттік индустрия.Бірінші және екінші энергетикалық төңкерістер:отты пайдалану және доместикация.Аңшылық,терімшілік,балық аулау.Дайын өнім жинаудан өндіруші шаруашылыққа көшу.Әртүрлі аймақтардағы табиғи жағдайдың әр келкі болуының адамдар қоғамының экономикалық дамуына әсері.


Тақырып 3. Қазақстан жеріндегі қола дәуірі

Қола ғасыры мәдениетінің таралу ауқымы және оның пайда болу мәселесі. Қималы мәдениет.Андронов мәдениеті. Беғазы-Дәндібай мәдениеті. Қола ғасыры ескерткіштерінің хронологиясы мен кезеңдері. Қазақстанның көне тұрғындарының антропологиялық түрі.

Егіншілік. Мал шаруашылығы.Аңшылық.Металлургия.Материалдық мәдениет. Жерлеу тәсілдері мен ғұрыптары.Қоныстар мен тұрғын үйлер.Қоғамдық құрылысы мен руханы мәдениеті.Қазақстанның көне тұрғындарының тілдік белгілері.Қазақстан территориясы еуразия даласы жүйесінде (үндіеуропалық миграция).Мәдениет пен этностың өзара қатынасы мәселесі.Далалық өркениет.Протокалалар.
Тақырып 4. . Сақ-сармат дәуіріндегі Қазақстан.

Ерте темір дәуіріндегі археологиялық мәдениеттердің таралу ауқымы және олардың пайда болу мәселесі..Сақ дәуірі археологиялық ескерткіштерінің хронологиясы мен кезеңдері. Сақ тайпаларының қоныстануы туралы антикалық жазба деректер мен көне парсы сына жазбаларындағы мәліметтер. Ежелгі грек және парсы деректері. Сақтар. Массагеттер. Савромат пен Сарматтар. Исседондар. Аримаспылар. Аргипейлер.Сэ.Ерте темір дәуірі пайпаларының этникалық және тілдік құрамы. Сақ тайпаларының саяси тарихы.


Тақырып 5. Ғұн, үйсін қаңлы ерте мемлекеттік құрылымдары Ғұндардың (сюннулардың)көшпелі империясы.Сюнну туралы Қытай деректеріндегі мәліметтер.Археологиялық зерттеулердің мәліметтері.

Ғұндардың шежіресі мен этникалық тарихының мәселелері.Қазақстан жеріндегі ғұндар (сюннулар) миграциясының кезеңдері.Сюннулар шаруашылығы. Көшпелі тұрмыс салты. Қоғамдық құрылысы мен меншік қатынастары.Әскери-патестарлық жүйе.Ғұндардың материалдық және рухани мәдениеті.

Үйсіндер. Үйсіндер туралы Қытай жазба деректерінің мәліметтері.Археологиялық зерттеулердің мәліметтері. Үйсіндердің этникалық және тілдік құрылым мәселелері.Үйсіндердің көрші елдермен және мемлекеттермен қарым-қатынасы. Жетісу мен Тянь-Шаньдағы үйсіндердің этносаяси бірлестіктері. Үйсіндердің шаруашылығы, тұрмысы және қоғамдық құрылысы.Үйсіндердің материалдық мәдениеті:қоныстары, тұрғын үйлері, киім-тағамдары, қару-жарағы. Рухани мәдениеті мен діни нанымдары.
Тақырып 6. ІІІ бөлім. Еуразияның этносаяси тарихындағы түркі кезеңі Қазақстан территориясындағы ҮІ-ІХғғ. Мемлекеттер.

Көне түркілер.Жазба және археологиялық деректер мәліметтері.Түркілердің шығу тегі мәселесі.Түрік,Ашина этнонимдері.Тайпалық құрамы.Түрік қағанатының пайда болуы және оның саяси тарихы.Түрік қағанатының көрші мемлекеттер:Византия,Сасанилік Иран,Эфталит мемлекеттерімен қарым-қатынасы.Түрік қағанатының Шығыс және Батыс Түрік қағанаттарына бөлінуі.Түрік қағанатының Еуразия халықтарының этносаяси тарихында алатын орны.

Батыс Түрік қағанаты:пайда болуы, территориясы, этникалық құрамы. Әлеуметтік-экономикалық дамуы. Саяси тарихы. Тан империясымен қарым-қатынасы.Батыс Түрік қағанатының ыдырауы. Түркештер. Түркештер туралы жазба деректердің мәліметтері. Түркештердің этногенез (шығу тегі) мәселесі. Орналасу территориясы және тайпалық құрамы.Түркеш мемлекетінің пайда болуы және күшеюі. Жетісу мен Оңтүстік Қазақстандағы араб-қытай теке-тіресі. Талас шайқасы (751ж.) Жетісуда қарлұқтардың ықпалының күшеюі.
Тақырып 7. Қазақстан территориясындағы ІХ-ХІІ ғғ.мемлекеттер.

Оғыздар.Оғыздар туралы ортағасырлық деректердегі мәліметтер.Оғыздардың этникалық тарихының мәселелері.Оғыздардың қарлұқтармен,қаңғар-печенгілермен, шығыс-иранғфин-угор, түркі-монғол тайпаларымен аймақтағы саяси үстемдік үшін күресі. Оғыздар Сырдарияда, батыс және орталық Қазақстанда. Хазарлармен одақжасау және печенгтерді талқандау. Оғыздардың хазарлармен күресі. Хазарлар мен бұлғарлардың талқандауы.Тайпа аралық және өзара соғыстар Орта Азиядағы саяси үстемдік үшін талқандалуы.

Қарахандықтар. «Қарахандардық атауы» Араб және парсы деректеріндегі қарахандар жайлы мәліметтер. Қарахандар мемлекетінің құрылуы. Қарахандардың территориялық иліктері. Шығыс және Батыс қағанаттары.Биліктің саяси құрылымы. Жер иелену түрі. Икта институты. Ислам дінін қабылдауы.Қарахандардың Мәуереннахрға жорығы.Саманилердің талқандалуы.Орта Азиядағы билік үшін ғазнауиліктермен және селжұқтармен күресі.ХІ ғасырдың процестерінің күшеюі.Қарахан билеушілерінің өзара күресі.Қидандардың келуі.Қидандардың қарахандар мен селжұқтарды талқандауы.

Қимақтар.Қимақтар жайлы ортағасырлық араб тарихшылары мен саяхатшыларының мәліметтері.Қимақтар тарихының этникалық мәселелері.Қимақтардың территориялық орналасуы және тайпалық құрамы.Қимақтардың шаруашылығы және көшпелі өмір салты.Қоғамдық құрылысы және әскери-патестарлық құрылысы.Қимақтардың материалдық және рухани мәдениетіндегі ерекшеліктер.

Қыпшақтар.Қыпшақтар туралы жазба деректер мен шежірелердегі мәліметтер.Қыпшақтардың шығу тегі мен этникалық тарихының мәселелері.Үштік этносаяси бірлестік:Қимақ,Қыпшақ,Құман.Дешті Қыпшақ-қыпшақ тайпаларының орналасу аймағы.Қыпшақ хандығының көтерілуі.Қыпшақтардың қимақтармен,қидандармен,оғыздармен,печенгілермен және т.б.қарым-қатынастары.Қыпшақтардың,хорезмшахтарымен және орыс княздарымен байланысы.

Қидан (Қара қытай) . Қидандар мен қарақытайлар туралы ортағасырлық шығыс деректерінің мәліметтері.Қидандардың орналасу территорясы.Қидандардың оңтүстік-шығыс Қазақстан жеріндегі миграциясы.Қарақытайлардың шиеленісуі. Қарақытай саяси билігінің жойылуы.


Тақырып 8. Түріктердің материалдық және рухани мәденеті.

Түрік өркениеті.Отырықшы және көшпелі («қала-дала жүйесі») шаруашылықтық-мәдени түрлердің өзара байланысы.Қалалар мен қоныстардың әскери-әкімшілік өмірдің, мәдениеттің,сауда мен қолөнердің орталықтары ретінде рөлі.Ортағасырлық Қазақстандағы түркі кезеңінің архитехтуралық ескерткіштері.Ұлы Жібек жолының қазақстандық бағыттары.Ақша айналымы.

Тіл,жазу мен дін.Алғашқы түркі билеушілеріне арналған көне түркі руна жазулары. (Бумын-қаған,Естеми-қаған,Күлтегін және т.б.).Ұмай,Жер-су.

Тәжірибе сабақтарының мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе

Дүниежүзілік тарихи процестерді зерттеудің синхронды және диахронды әдістері.Қазақстан тарихының кезеңдері: формациялық және өркениеттік тәсілдер.Қазақстанның ежелгі тарихын зерттеудегі жаңа теоретико-концептуалдық көзқарастары.


Тақырып 2. Қазақстанның көне және ежелгі тарихы. Қазақстан тарихының тарихқа дейінгі кезеңі

Социогенез немесе адамзат қоғамының дамуы.Алғашқы қауым алдындағы қауымдық құрылыс.Эгалитарлық қауымдастық-рулық қауым.Матриархат және патриархат.Неке мен отбасы.Эгалитарлықтан стратефировалыққа қоғамға өту.Алғашқы адамдардың іс-әрекеттеріндегі тұтынушылық пен мүмкіндіктері,білімі мен дағдылары,қызығушылықтары мен мотивтер динамикасы.

Қазақстан территориясындағы палеолит,мезолит кезеңіндегі археологиялық ескерткіштер, неолит және энеолит дәуіріндегі археологиялық мәдениеттер.

Тарихқа дейінгі адамның мәдениеті.Ерте палеолит кезеңіндегі өнер мен діни танымның қалыптаса бастауы.Мезолит, неолит және энеолит дәуіріндегі тіл,таным,діни түсініктің дамуы.Тасқа сурет салу өнері-петроглифтер.


Тақырып 3. Қазақстан жеріндегі қола дәуірі

Көшпенділілік генезисі.көшпеліліктің қалыптасуының алғы шарттары: табиғи-географиялық фактор, әлеуметтік-мәдени фактор. Мал шаруашылығы рөлінің өсуі және маңызы. Мал шаруашылығы түрлері:үй маңы,бақташылық,көшпелі және т.б. Мал табындарының құрамының өзгеруі. Салт аттылық. Құдықтар .Ат әбзелдері. Далалық, жатылай мал шаруашылығының дамуы.Көшу тәсілдері мен көлік түрлері. Мал табындарының құрамы.Көшпелілердің өндірісі ұйымдастыру үрдісінің заңдылықтары. Әлеуметтік құрылымы мен қоғамдық құрылысы.


Тақырып 4. Сақ-сармат дәуіріндегі Қазақстан

Қоғамдық құрылысы.Сақтардың тұрмысы мен шаруашылығы.Қооныстары мен тұрғын үйлері.Жерлеу тәсілдері мен ғұрыптары. «Скифтік-сібірлік аң тәсілі»-декоративті қолданбалы өнері:шығу тегі және семантикасы.Арал-каспий далаларындағы көшпелілердің антропоморфты монументалды өнері.


Тақырып 5. Ғұн, үйсін қаңлы ерте мемлекеттік құрылымдары

Қаңлылар.Қаңлы (Кангюй) жайлы Қытай деректерінің мәліметтері. Қаңлылардың шығу тегіжәне этникалық тарихы. Б.з.д. ІІ ғ-б.з V ғ. бірінші ширегіндегі қаңлылардың тер риториясы мен көші – қон жерлері. Қоғамдық құрылысы. Әскери-патестарлық құрылымы. Материалдық және рухани мәдениеті.


Тақырып 6. ІІІ бөлім. Еуразияның этносаяси тарихындағы түркі кезеңі Қазақстан территориясындағы ҮІ-ІХғғ. Мемлекеттер.

Қарлұқтар.Қарлұқтар туралы жазба деректердегі мәліметтер.Қарлұқ тайпаларының орналасу территориясы және тайпалық құрамы.Қоғамдық құрылысы.Қарлұқ мемлекетінің саяси тарихы:пайда болуы,көрші елдермен және мемлекеттермен қарым-қатынасы.Рухани мәдениеті:исламның енуі.


Тақырып 7. Қазақстан территориясындағы ІХ-ХІІ ғғ.мемлекеттер.

Қидан (Қара қытай) . Қидандар мен қарақытайлар туралы ортағасырлық шығыс деректерінің мәліметтері.Қидандардың орналасу территорясы.Қидандардың оңтүстік-шығыс Қазақстан жеріндегі миграциясы.Қарақытайлардың шиеленісуі. Қарақытай саяси билігінің жойылуы.

Наймандар,меркіттер,керейлер,жалайырлар туралы ортағасырлық деректер.Этникалық тарихы туралы тілдік құрылым мәселелері.(монғолдық және түріктік шығу тегі туралы концепциялар).Орталық Азиядағы орналасу аумағына қоныстануы.Наймандардың оңтүстік-шығыс Қазақстанда саяси үстемдікке келуі.Монғолдардың наймандарды талқандауы.
Тақырып 8. Түріктердің материалдық және рухани мәдениеті.

Түркілердің діни сенімі (Тәңіршілдік,Ұмай, Жер-Су т.б).Зороастризмнің буддизмнің және христиандықтың әсері.Түркі тайпаларының исламға бет бұруы.Түркі-иран-араб мәдени синтезі.

Х-ХІІ ғғ.ұлы ғұламалар.Әл-Фарабидің,Жүсіп Баласағұнидің творчестволық мұраларының маңызы.Махмұт Қашқаридің,Ахмет Яссауидің әлемдік мәдениеттегі орны.

4.4 СӨЖ мазмұны

(күндізгі оқу бөлімі үшін)






СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

БТ-11


1

Дәріс сабақтарын өңдеу

конспект

Сабаққа қатысу

15

2

Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

3

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект

Коллоквиум

40

5

Бақылау шараларына дайындық




РК1, РК2

5




Барлығы







90


Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар
1.Қазақстан тарихы курсының пәні және міндеттері.

Ұсынылатын әдебиеттер:

История Казахстана. Алматы. 1977.т.1

Маргулан А.Х.Бегазы-Дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алматы. 1979.

2.Қазақстан тарихының ғылыми кезеңдерге бөлінуінің негіздері.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. А.,1984.

Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху борнзы. М.-Л., 1960.

Акишев К.А.,Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или.А-А.,1963.

Ахинжанов С.М.Кыпчаки в истории средневекового Казахстана.А-Ата,1989.

3. Алғашқы тұрмыстық қоғамның археологиялық кезеңдерге бөлінуі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. А.,1984.

Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху борнзы. М.-Л., 1960.

Акишев К.А.,Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или.А-А.,1963.

Ахинжанов С.М.Кыпчаки в истории средневекового Казахстана.А-Ата,1989.

4.Палеолит дәуіріндегі Қазақстан.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. А.,1984.

Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху борнзы. М.-Л., 1960.

Акишев К.А.,Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или.А-А.,1963.

Ахинжанов С.М.Кыпчаки в истории средневекового Казахстана.А-Ата,1989.

5.Қазақстан территориясындағы мезолит.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. А.,1984.

Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху борнзы. М.-Л., 1960.

Акишев К.А.,Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или.А-А.,1963.

Ахинжанов С.М.Кыпчаки в истории средневекового Казахстана.А-Ата,1989.

6. Қазақстан территориясындағы неолит.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Сенигова К.Ф. Средневековый Тараз.Алма-ата. 1972.

7.Қазақстандағы қола дәуірдің Андрон мәдениетінің кезеңдерге бөлінуі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана. Алматы,1960.

Самашев З.С. Наскальные изображения верхнего Прииртышья. Алматы, 1992

8.Орталық Қазақстандағы кейінгі қола мәдениеті.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Гумилев Л.Н. Древние тюрки.М.,1967.

Миняев С.С.Сюнну. Исчезнувшие народы. М.,1988.

9.Қола дәуіріндегі материалдық мәдениет.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. Алматы.1950.

10.Ерте темір дәуіріндегі тайпалық одақтар және ерте мемлекеттік құрылымдар.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Козыбаев М.К, АсылбековМ.Х., Нурпеисов К.Н. и др. Учебное пособие по истории Казахстана с древнейших времен до наших времен. Аламты,1992.

Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня: Фрунзе. 1986.

11.Ерте көшпенділер дәуірі(б.э.д. 1 м.ж.). Тайпалардың қоныстануы туралы жазба деректердің мәліметтері.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Кляшторный С.Г. Древние тюркские рунические памятники. М.,1964

12.Сақтар. Сақтардың этногенезі туралы тарихнамасы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. М.,1989.

Кляшторный С.Г.,Султанов Т.И. Каазхстан летопись трех тысячелетий.Алматы,1992.

13.Сақтардың шаруашылығы мен тұрмысы

Ұсынылатын әдебиеттер:

Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М-п.,1968.

Акишев К.А., Курган Иссык.Искусство саков Казахстана,М..,1978.

14.Сақтардың әлеуметтік құрылысы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Кадырбаев М.К., Марьяшев А.Н. Наскальные рисунки хребта Каратау.Алматы.,1992.

Акишев К.А.,Искусство и мифология саков. А-А.,1984.

Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

1.История Казахстана. Алматы. 1977.т.1

2.Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М-п.,1968.

3.Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. М.,1989.

4.Кадырбаев М.К., Марьяшев А.Н. Наскальные рисунки хребта Каратау.Алматы.,1992.

5.Кляшторный С.Г. Древние тюркские рунические памятники. М.,1964.

6. Кляшторный С.Г.,Султанов Т.И. Каазхстан летопись трех тысячелетий.Алматы,1992.

7.Козыбаев М.К, АсылбековМ.Х., Нурпеисов К.Н. и др. Учебное пособие по истории Казахстана с древнейших времен до наших времен. Аламты,1992.

8.Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня: Фрунзе. 1986.

9. Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана. Алматы.1950.

11. Маргулан А.Х.Бегазы-Дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алматы. 1979.

12.Гумилев Л.Н. Древние тюрки.М.,1967.

13.Миняев С.С.Сюнну. Исчезнувшие народы. М.,1988.

14.Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана. Алматы,1960.

15.Самашев З.С. Наскальные изображения верхнего Прииртышья. Алматы, 1992.

16. Сенигова К.Ф. Средневековый Тараз.Алма-ата. 1972.

17.Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. А.,1984.

18. Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху борнзы. М.-Л., 1960.

19.Акишев К.А.,Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или.А-А.,1963.

20.Акишев К.А., Курган Иссык.Искусство саков Казахстана,М..,1978.

21.Акишев К.А.,Искусство и мифология саков. А-А.,1984.

22.Ахинжанов С.М.Кыпчаки в истории средневекового Казахстана.А-Ата,1989.



Қосымша:

1.История Казахстана и Центральной Азии.Алматы,2001.

2.Ирмуханов Б.Б.Прошлое Казахстана по письменным источникам. А.,1997

3.Караев О.История Караханидского каганата:Х-начало ХІІІ вв.Фрунзе,1983

4.Бартольд В.В. Сочинения в 9-ти томах. М., 1963-1976.

5.Алпысбаев Х.А.Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана.А-ата.1979.

6.Асфендиров С.Д., Кунте П.А. Прошлое Казахстана в источниках и материалах (V в. Дон.э.-XVIII в.) Сборник. т.1. М., А-ата.1935.

7 .Асфендиров С.Д. История Казахстана ( с древних времен).2-е издание. Алматы. 1993.



Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.2/07

специальности


мамандықтарының оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Пәннің атауы Қазақстанның ежелгі тарихы


Оқу түрі

Бақылау формасы

Студент жұмысының көлемі

Сағаттың курс және семестр бойынша бөлінуі

Емт.

сынақ

К.ж

К.жұм.

ЕГЖ

бақ.жұм

Барлығы

Дәріс

Тәжірибе

ОС¤Ж

СӨЖ

Дәріс

Тәжірибе

ОС¤Ж

СӨЖ


жалпы

Аудитор.

СӨЖ

Күндізгі

ЖОБ негізін

де


2
















135

45

90

1-семестр

2- семестр













30

15

90

050203 «Бакалавр тарих»



мамандығының(тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пәннің атауы: Қазақстанның ежелгі тарихы


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)



СӨЖ

(ак. САғат)



Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

____ база-сындағы іштей

































































































____ база-сындағы сырттай
































































































Кафедра меңгерушісі ______ _____________ 20__ж. «___» ________

(қолы) (А.Ж.Т.)

«Қазақстанның ежелгі тарихы» пәні бойынша 1-ші рубеждік

бақылау сұрақтары.

1.Тас дәуіріндегі Қазақстан. Кезеңдерге бөлінуі.

2.Қола дәуіріндегі Қазақстанның мәдениет ескерткіштері.

3.Көшпенділіктің пайда болуы.

4.Ерте темір дәуірі тайпалары жайлы жазба деректер

5.Сақ тайпаларының бірлестігі, әлеуметтік-қоғамдық құрылысы.

6.Ғұн тайпаларының бірлестігі, саяси тарихы.

7. Үйсін мемлекеті.

8. Қаңлы мәдениеті.

9.Үйсін,қаңлы,ғұн тайпаларының Қытаймен қарым-қатынасы

10.Еуразия көшпелілерінің рухани және заттай мәдениетіндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтар.

11.Әлемдік өркениеттегі түркілердің орны және түркі мәдениеті.

12.Көшпелі қоғамның даму тарихы

«Қазақстанның ежелгі тарихы» пәні бойынша 2-ші рубеждік

бақылау сұрақтары.

1.Түрік қағанаты.

2.Түргеш,қарлұқ қағанаттары

3.Оғыз,қимақ мемлекеттері

4.Қыпшақтар.

5.Монғол шапқыншылығы қарсаңындағы Қазақстан мен Орта Азиядағы жағдайы.

6.Көне түрік жазбалары.

7.ҮІ-ХІІ ғғ.қалалар мен қала мәдениеті

8.Х-ХІІ ғғ.ұлы ғұламалар мен ойшылдар

9. Қарахан мемлекеті.

10.Батыс Түрік қағанаты.

11. Қыпшақтар мәдениеті.



12. ҮІ-ХІІ ғғ. Түркі мәдениеті.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы пму ұС 18. 2/10 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050502 «Саясаттану»
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы «Қазақстаның қазіргі заман тарихы»
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулық І тарау. Мемлекет және құқық теориясы ғылым ретінде


Достарыңызбен бөлісу:


©tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет