Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесіжүктеу 456.46 Kb.
бет1/3
Дата03.07.2016
өлшемі456.46 Kb.
  1   2   3
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігінің

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының

2014 жылғы «24» ақпандағы

№ 329 бұйрығына қосымша
Докторлық диссертацияның тақырыбы ретінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары тарих мамандықтарының докторанттарына «Халық тарих толқынында» бағдарламасының шеңберінде 2014 жылға ұсынылатын перспективалық тақырыптар тізбесі
«Халық тарих толқынында» бағдарламасының бағыты:

Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлар тарихының тарихи және археологиялық зерттеулер

Ұсынылатын тақырыптар аталуы
Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлар тарихының археологиялық зерттеулер

Археологические исследования древнейшей и средневековой истории Казахстана
Қазақ халқының тарихы мен мәдениетінің көне түп-тамырын археологиялық дереккөздер негізінде жаңа теориялық-методологиялық парадигмалар тұрғысынан зерделеу

Изучение истоков истории и культуры казахского народа по археологическим данным на основе новых теоретико-методологических подходов и парадигмТарихи сабақтастық парадигма контекстіндегі далалық өркениет

Степная цивилизация в контексте парадигмы исторической преемственности

Археологиялық мәдениеттер, тарихи-мәдени қауымдастықтар, мәдени көкжиектер мен оларды бөліктеудің принциптерін зерттеудің теориялық-әдістемелік мәселелері

Теоретико-методологические проблемы изучения археологических культур, историко-культурных общностей, культурных горизонтов и принципы их выделения

Қазақстан археологиясының терминологиясы мен ұғымдық аппараттарының мәселелері

Проблемы терминологии и понятийного аппарата казахстанской археологии

Қазақ даласын ежелгі және ортағасырларда мекендеген халықтардың әлемдік тарих пен өркениетке қосқан үлесі

Вклад древних и средневековых народов казахских степей в мировую историю и цивилизацию


Қазақ даласындағы ежелгі мәдени үдерістер және оларды ғылыми тұрғыда қалпына келтіру мәселелері

Тарихи-мәдени процестер дамуының кезеңдеу мен мерзімдеу мәселелері

Процессы культурогенеза в казахских степях в древности и проблемы их научной реконструкции

Проблемы периодизации и хронологии развития историко-культурных процессов

Ежелгі және ортағасырлардағы Қазақ даласында орын алған этномәдени үдерістерді зерттеудің теориялық-методологиялық аспектілері

Теоретические и методологические аспекты изучения этнокультурных процессов на территории древнего и средневекового Казахстана

Археологиялық деректану мен тарихнаманың теориясы мен әдістемелері негізінде тарихи-мәдени процестердің мерзімдеу мен кезеңдеудегі өзекті мәселелерін зерттеу

Изучение актуальных вопросов хронологии и периодизации историко-культурных процессов на основе теории и методологии археологического источниковедения и историографии

Еуразияның орманды дала кеңістігіндегі алғашқы жылқышылар өркениетін зерттеудегі Ботай (Терсек) мәдениеті

Культура Ботай (Терсек) в контексте изучения цивилизации ранних коневодов лесостепной зоны Евразии

Қазақ даласындағы алғашқы металл дәуірінің мәдени кешендері мен оларды зерттеудің теориялық-әдістемелік мәселелері

Культурные комплексы эпохи палеометалла в казахских степях и теоретико-методологические проблемы их изучения

Қола дәуіріндегі археологиялық мәдениеттердің («шұңқырлық», қима, алакөл, андрон, беғазы-дандыбай) қалыптасуы мен алмасуын этномәдени ареалдардың қалыптасуы тұрғысынан зерттеу

Изучение проблем формирования и смены археологических культур бронзового века (ямная, алакульская, андроновская, бегазы-дандыбаевская и др.) в контексте культурогенеза и возникновения этнокультурных ареалов

Қола дәуірінен ерте темір дәуіріне «өтер кезең» ескерткіштері

Памятники «переходного периода» от эпохи бронзы к раннему железному веку

Ерте сақ кезеңінің мәдени кешендерінің қалыптасуы мен дамуының қайнар көзі

Истоки развития и формирования культурных комплексов раннесакского времени

Сақтар және сарматтар өркениетінің соңғы кезеңдеріндегі құбылыстарды Еуразиялық тарихи-мәдени трансформациялар контекстінде қарастыру

Изучение культурно-исторических процессов на завершающем этапе сакской и сарматской цивилизаций в контексте историко-культурной трансформации

Савроматтар, сарматтар және дах-массагеттердің тарихи-мәдени кешендерін этномәдени даму мен трансформациялануы тұрғысынан зерттеу

Изучение культурных комплексов савроматов, сарматов и дахо-массагетов в контексте этнокультурного развития и трансформации

Қазақстандағы ғұн-сармат археологиясы мәселелерін Еуразия кеңістігіндегі саяси-әлеуметтік, этномәдени және миграциялық процестер тұрғысынан зерделеу

Вопросы гунно-сарматской археологии Казахстана в контексте изучения социально-политических, этнокультурных и миграционных процессов в Евразии


Көне өндірістер мен шаруашылық жүйелерінің қалыптасуы мен дамуы және олардың әртүрлі табиғи-экологиялық ортаға бейімделу механизмдерінің ерекшеліктері

Изучение проблем единства и взаимодействия хозяйственных систем и этносоциокультурных процессов в древности
Особенности развития древних производств и формирование хозяйственных систем, а также проблемы их адаптации к различным природно-экологическим нишам

Ежелгі шаруашылық жүйелері мен тарихи-мәдени үдерістердің тұтастығы мен ерекшеліктерін этноәлеуметтік және мәдени процестердің дамуы тұрғысынан талдауҚазақстан территориясындағы көне тас дәуірі индустриясы және оның орталықтары

Древняя каменная индустрия на территории Казахстана и ее основные центры

Қазақстан территориясындағы голоцен тас индустриясының шығу тегі

Генезис каменной индустрии в голоцене на территории Казахстана

Неолит және энеолит дәуірлеріндегі қыш өндірудің технологиясын палеоэкономикалық тұрғыда зерттеу

Изучение технологии керамического производства в эпоху неолита и энеолита в аспекте палеоэкономики древних обществ

Тас және палеометалл дәуірлеріндегі көпқабатты тұрақтар мен қоныстарды стратиграфиялық талдау арқылы әртүрлі шаруашылық жүйелердің даму және қалыптасу мәселелерін зерттеу

Изучение проблем становления и развития различных хозяйственных систем на основе стратиграфического анализа многослойных стоянок и поселений эпохи камня и палеометалла

Көне өндірістік технологияларды жетілдіру мен дамыту тұрғысынан Алтай, Сарыарқа және Мұғалжар өңірлеріндегі қола дәуірінің тау-кен ісі және шикізат ошақтарын зерттеу

Изучение горнорудных и сырьевых центров Алтая, Сарыарки и Мугалжар в контексте развития и совершенствования технологии древних производств в эпоху бронзы

Қола дәуіріндегі металлургия өндірісі және алмасу процестерін палеоэконмика және саудалық қарым-қатынастар тұрғысынан зерттеу

Изучение металлургического производства и обмена в эпоху бронзы в контексте развития экономики и торговли в древнем мире

Қола дәуіріндегі тұрмыстық баспана, қоныс және ғибадатхана кешендерінің құрылыс ерекшеліктерін, құрамын шарауашылық, архитектуралық, діни-ғұрыптық, сондай ақ өркенитеттік тұрғыдан қарастыру

Жилищно-хозяйственные и поселенческие комплексы, храмы и святилища бронзового века Казахстана в контексте изучения палеоэкономики, архитектуры, религиозно-мифологической системы древнего мира

Ерте көшпелілердің шаруашылық-мәдени түрлерінің табиғи ортаға бейімделу мәселелерін сақ қоғамының әлеуметтік-экономикалық дамуын зерттеу тұрғысынан талдау

Анализ проблем адаптации к природным условиям хозяйственно-культурных типов ранних кочевников в контексте изучения социально-экономического развития сакского общества

Ежелгі қоғамдағы палеоэкономиканы зерттеу тұрғысындағы отырықшы мәдениет, егіншілік және басқа шаруашылық жүйелер

Оседлые культуры, земледелие и другие хозяйственные системы в контексте изучения палеоэкономики древних обществ

Жошы Ұлысының экономикалық жүйесінің қалыптасу ерекшеліктері. Ортағасырдағы экономикалық және геосаяси процестер тұрғысындағы Алтын Орданың қалалары мен сауда-қолөнер орталықтары. Моңғол ұлыстарындағы ақша-тауар қатынастары

Специфика сложения экономической системы Улуса Джучи. Города и торгово-ремесленные центры Золотой Орды в контексте экономических и геополитических процессов в эпоху средневековья. Товарно-денежные отношения в монгольских улусах

Ежелгі және ортағасырлардағы колөнер өндірісі

Ремесленное производство в древности и средневековье

Көне суландыру жүйелері мен егін шаруашылығы мәселелерін археологиялық тұрғыдан зерттеу

Археологическое изучение проблем древней ирригации и земледелия

Археологиялық деректер негізінде мәдени-шаруашылық жүйелердің әртүрлі табиғи-экологиялық жағдайларға бейімделу механизмін зерттеу

Изучение механизмов адаптации культурно-хозяйственных систем к различным природно-экологическим условиям по археологическим источникам


Археологиялық деректер негізінде ежелгі қоғамдардағы этномәдени, әлеуметтік-саяси жүйелердің қалыптасуы мен өзгеру мәселелерін зерттеудің әдіс-әдістемелік аспектілері

Методико-методологические аспекты изучения проблем становления и трансформации этнокультурных, социально-политических систем древних обществах на основе археологических источниковҚазақ даласындағы мәдени-тарихи және тілдік бірлестіктер (үндіеуропалық, индоарийлық, түркі-монголдық және т.б.) мен оларды археологиялық деректер, лингвистика және т.б. пәндер негізінде кешенді зерттеу мәселелері

Культурно-исторические и языковые общности в казахских степях (индоевропейская, индоарийская, тюрко-монгольская и др.) и проблемы их комплексного изучения на основе археологичеких источников, лингвистики и других предметов

Ежелгі және ортағасырлардағы миграция мен оның этномәдени салдарлары

Древние миграции и их этнокультурные последствия в древности и средневековье

Ерте темір дәуіріндегі мемлекеттіліктің қалыптасуы мен басқару жүйелерінің мәселелерін зерттеудің археологиялық аспектілері

Археологические аспекты изучения проблем сложения государственности и системы управления в раннем железном веке

Археологиялық деректер негізінде ежелгі көшпелілер қоғамындағы әлеуметтік жіктелісті қайта жаңғыртудың әдістемелік мәселелері

Методологические проблемы реконструкции социальной стратификации кочевнических обществ на основе археологических источников

Қазақ даласындағы көшпелілер элитасының ескерткіштерін (патшалық обалар, бағалы бұйымдар) олардың әлеуметтік және саяси жүйелерінің қалыптасуы мен ыдырауы тұрғысынан зерттеу

Изучение памятников кочевой элиты на территории Казахстана (царские курганы, престижные вещи) в контексте сложения и распада их социальной и политической системы

Сақ қоғамындағы әскерилер табының рөлі және ерте темір дәуіріндегі қару-жарақ пен әскери істердің даму мәселелері

Роль военного сословия в сакском обществе и вопросы развития военного дела и вооружения в раннем железном веке

Қазақстанның әскери ісінің дамуын зерттеу тұрғысындағы ежелгі және ортағасырлардағы бекіністер мен фортификациялық жүйелер

Древние и средневековые укрепления и система фортификации в контексте изучения развития военного дела в Казахстане

Қаңлы-сарматтардың этномәдени және әлеуметтік-саяси мәселелері

Этнокультурные и социально-политические проблемы кангюев и сарматов


Ежелгі дүниетанымдар, сенімдер мен діни-ғұрыптық жүйелерді зерттеудің этноархеологиялық аспектілері

Этноархеологические аспекты изучения древнего мировоззрения, верований и религиозно-обрядовой системыЕжелгі дүниетаным мен діни-ғұрыптық жүйелерді археологиялық деректер негізінде талдау

Изучение древнего мировоззрения и религиозно-обрядовой системы на основе археологических источников

Ежелгі халықтардың жерлеу-ғұрыптық нысандарын, культтерін – ғұрыптық әрекеттерін кешенді зерттеу

Комплексное изучение погребально-поминальных объектов, культов – обрядовой практики древних народов

Ежелгі ғұрыптық орындар - ғибадатханалар: қызметтері мен құрылымдық ерекшеліктері

Древние культовые места – храмы-святилища: функции и структурные особенности

Қазақ даласындағы ежелгі көшпелілердің дүниетанымы мен діни-мифологиялық жүйелерін кешенді зерттеу

Комплексное изучение мировоззрения и религиозно-мифологической системы древних кочевников казахских степей

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлардағы отырықшы тұрғындарының дүниетанымы, діни нанымдары және табыну орындары

Мировоззрение, религиозные верования и культовые объекты оседло-земледельческого древнего и средневекового населения Казахстана

Көшпенділердің діни танымдары мен көзқарастары

Религиозные представления и мировоззрение кочевников

Қазақ жеріндегі көне түркі билеушілерінің ғұрыптық-еске алу кешендері

Культово-мемориальные комплексы тюркских правителей на территории Казахстана


Ежелгі және ортағасырлардағы бейнелеу өнерінің даму ерекшеліктері

Особенности развития изобразительного искусства в древности и средневековьеЕжелгі қоғамдағы діни-нанымдар, дүниетаным, коммуникациялық-нышандық және семиотикалық жүйелер тұрғысынан бейнелеу өнерінің туындыларын зерттеу

Изучение произведений изобразительной деятельности в контексте религиозных верований, мировоззрения, знаково-коммуникативной и семиотической систем в древних обществах

Қоғамдық даму тұрғысынан тас және қола дәуірлеріндегі бейнелеу өнері ескерткіштерін (ұсақ пластика, монументальды өнер, ою-өрнек, жартас суреттері) зерттеу

Изучение памятников изобразительного искусства (мелкая пластика, монументальное искусство, орнаменты, петроглифы) эпохи камня и бронзы в контексте общественного развития

Ежелгі қазақ даласының көшпелі халықтарының (савроматтар, сақтар, сарматтар, массагеттер т.б.) көркем өнерінің туындыларының мазмұнын семантикалық және мәдениеттану аспектілері тұрғысынан талдау

Анализ содержания художественных произведений кочевых народов (савроматы, саки, сарматы, массагеты и др.) древнего Казахстана в семантическом и культурологическом аспектах

Сәндік-қолданбалы өнер туындыларын (торевтика, ою-өрнек және т.б.) сабақтастық теориясы аясында зерттеу

Изучение произведений декоративно-прикладного искусства (торевтика, орнамент и др.) в контексте теории преемственности

Алтын Орда мәдени мұраларын сабақтастық тарих аясында зерттеу

Изучение культурного наследия Золотой Орды в контексте истории преемственности


Көне замандағы қатынас жүйелерін зерттеу

Изучение системы коммуникации в древностиҚазақстанның қола дәуіріндегі тайпаларының мәдени-шаруашылық өзара байланыстары мен этномәдени қауымдастықтарының қалыптасу мәселелері

Вопросы формирования этнокультурных общностей и вопросы культурно-хозяйственных взаимосвязей у племен бронзового века Казахстана

Көне замандағы көлік қатынастары (археологиялық деректер бойынша)

Вопросы древних коммуникаций (по археологическим источникам)

Еуразиядағы қатынас жүйелері және ортағасырлардағы Ұлы Жібек жолы

Система коммуникации Евразии и Великий Шелковый путь в средневековье

Көшпелі және отырықшы халықтардың шаруашылық жүйелерінің өзара қарым-қатынастарының ерекшеліктерін зерттеу мен модельдеу

Изучение и моделирование особенностей взаимодействия хозяйственных систем кочевых и оседлых народов


Археологиядағы пәнаралық зерттеулер

Междисциплинарные исследования в археологииҚола және ерте темір дәуірлеріне қатысты археологиялық және антропологиялық деректер негізінде палеодемографиялық процестерді зерттеу

Изучение палеодемографических процессов на основе археологических и антропологических источников в эпоху бронзы и раннего железного века

Көне және ортағасырлардағы мәдени-тарихи процестерді этноархеологиялық тұрғыдан зерттеу

Этноархеологическое изучение историко-культурных процессов в древности и средневековье

Жаратылыстану ғылымдарының жетістіктері мен әдістерін далалық және лабораториялық жағдайда қолданудың заманауи принциптері (археоботаника, археобиология, антропохимия, археоастрономия, геоархеология, археозоология, дендрохронология, геофизика, спектралдық және металлографикалық зерттеулер, топырақтану, С14, палеомедицина, палеогенетика, палинология, ландшафтық археология, археометаллургия)

Современные принципы использования в полевых и лабораторных условиях достижений и методик естественных наук (археоботаника, антропохимия, геоархеология, археозоология, антропохимия, археоастрономия, геоархеология, археобиология, дендрохронология, геофизика, спектральный и металлографическии анализы, С14, палеомедицина, палеогенетика, палинология, ландшафтная археология, археометаллургия)

Археологиялық зерттеулердегі жазба, заттай және этнографиялық деректерді пайдаланудың методикалық және методологиялық принциптері

Методические и методологические принципы использования письменных, материальных, этнографических источников в археологических исследованиях

Ежелгі тарихи-мәдени процестерді зерттеудегі палеоклиматтық, палеогеографилық және палеоэкологиялық зерттеулердің рөлі

Роль палеоклиматических, палеогеографических и палеоэкологических исследований в изучении историко-культурных процессов в древности

Палеогенетикалык және молекулярлық-биологиялық ғылымдар негізінде археологиялық қазбалар нәтижесінде табылған ежелгі адамдардың сүйек мүрделерін зерттеу

Изучение костных останков древних людей, полученных в результате археологических раскопок, на основе палеогенетики и молекулярной биологии

Ежелгі қазақ даласындағы этногенетикалық құбылыстарды археологиялық және палеоантропологиялық тұрғыдан зерттеу

Изучение этногенетических процессов на территории Казахстана в древности на основе археологических и палеоантропологических исследований

Қазақстандағы қола және ежелгі темір дәуіріндегі халықтарды остеологиялық зерттеу (б.з.д. XX-VIII ғғ.)

Остеологические исследования населения Казахстана эпохи бронзы и раннего железа( XX-VIII вв. до н.э.)

Қазақстандағы ежелгі тұрғындарды краниологиялық зерттеу (б.з.д. XX-VIII ғғ.)

Краниологические исследования древнего населения Казахстана (XX-VIII вв. до н.э.)

Ерте темір дәуіріндегі Қазақстан тұрғындардың антропологиясы

Антропология населения Казахстана в эпоху раннего железа

Қазақстан көшпенділерінің тұрғындарының кейбір физиологиясын антропологиялық және этникалық тұрғыдан зерттеу

Антропологические и этнические аспекты изучения отдельной популяционной физиологии кочевников Казахстана


«Көне түркі мәдени кешені»: қалыптасуы, дамуы мен реминисценсия мәселелері

«Древне- и среднетюрский культурный комплекс»: формирование, развитие и вопросы реминисценцииЕжелгі түркі этносының қалыптасуын зерделеудің археологиялық аспектілері

Археологические аспекты изучения сложения древнетюркского этноса

Түрік қағанаттарының қалыптасу тарихы мене ыдырауын зерттеудің археологиялық аспектілері

Археологические аспекты изучения истории становления и распада Тюркского каганата

Көне түркі империяларының әлеуметтік-саяси және әкімшілік-басқару жүйелерін зерттеудегі археологиялық деректердің орны

Роль археологических источников в изучении социально-политической и административно-управленческой системы древнетюркских империй

Ортағасырлық Қазақ даласындағы халықтардың әскери өнері мен қару-жарақтарын зерттеудегі мәселелер

Вопросы военного искусства и вооружения средневековых народов казахских степей

Ортағасырлық түркі тілдес халықтардың (қимақтар, қыпшақтар, карлықтар, оғыздар т.б.) этнотерриториялық құрылымдарының ерекшеліктері мен тарихи-мәдени мұраларын археологиялық тұрғыдан зерттеудегі археологиялық аспектілер

Археологические аспекты изучения особенностей этнотерриториальных объединений и историко-культурного наследия средневековых тюркских народов (кимаки, кипчаки, карлуки, огузы и др.)

Көне түркі бейнелеу және қолданбалы өнерінің қазақ мәдениетіндегі жұрнақтарын сабақтастық тұрғыдан зерттеу

Изучение следов древнетюркского изобразительного и прикладного искусства в казахской культуре в контексте преемственности


Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлар тарихының тарихи зерттеулер

Исторические исследования древнейшей и средневековой истории КазахстанаОрталық Азиядағы этносаяси және этномәдени үдерістердегі ғұндар мен үйсіндердің рөлі

Роль гуннов и усуней в этнокультурном и этнополитическом процессах Центральной Азии

Хунну империясының этносаяси тарихы

Этнополитическая история Хуннской империи

Көшпелілердің дәстүрлі мәдениеті және ислам (VIII-XIX ғғ.)

Традиционная культура кочевников и ислам (VIII-XIX вв.)

Ортағасырлардағы Орталық Азияның түркітілдес көшпелілері этнотерриторияларының қалыптасуы

Становление этнотерритории тюркоязычных кочевников Центральной Азии в средневековье

Еуразия халықтарының көшпелілер өркениетіндегі табиғат пен қоғамның өзара ықпалдастығы (V-XVII ғғ.)

Взаимодействие природы и общества в кочевой цивилизации народов Евразии (V-XVII вв.)

Орталық Азия көшпелі халықтарының Таң империясымен қарым-қатынастары

Взаимоотношения кочевых народов Центральной Азии с Танской империей

IV-V ғғ. Батыстағы Ғұн империясы

Гуннская империя на Западе в IV-V вв.

VI-VІІІ ғғ. Авар қағанаты және Византия империясы

Аварский каганат и Византийская империя в VI-VIII вв.

Орталық Азиядағы ерте христиандық және түркі әлемі

Раннее христианство и тюркский мир Центральной Азии.

Орта ғасырдағы түркі әлемінің мәдени-гуманитарлық интеграциясы

Культурно-гуманитарная интеграция тюркского мира в период средневековья

ХІІІ-ХV ғғ. Византия әлеміндегі түркілер

Тюрки в византийском мире в XIII – XV вв

ХVІІІ-ХІХ ғғ. Ресей мен Қытайдың Орталық Азиядағы саясаты

Политика Росии и Китая в Центральной Азии в XVIII-XIX вв.

Түркі империясының этносаяси тарихы

Этнополитическая история Тюркской империи

Ерте заман және орта ғасырлардағы Ұлы Жібек жолындағы тарихи-мәдени ұштастырылу мен халықтардың өзара байланыстары

Историко-культурные контакты и взаимосвязи народов на Великом Шелковом пути в древности и средневековье

Ұлы Жібек жолының экономикалық тарихы

Экономическая история Великого Шелкового пути

Орталық Азия көшпелілерінің Қытаймен тарихи-мәдени байланыстары (V-XIV ғғ.)

Историко-культурные связи кочевников Центральной Азии с Китаем (V-XIV вв.)

Орталық Азия көшпелілерінің саяси-протестарлы құрылым эволюциясындағы сабақтастық (V-XIV ғғ.)

Преемственность в эволюции политико-потестарной структуры кочевников Центральной Азии (V-XIV вв.)

Орталық Азия көшпелілерінің тарихы жады – қазақ этносы тіршілігін қамтамасыз етудің социомәдени негізі (ауызша тарихи дәстүр материалдарын тарихи-деректанулық талдау)

Историческая память кочевников Центральной Азии – социокультурный аспект жизнеобеспечения казахского этноса (историко-источниковедческий анализ материалов устной исторической традиции)

Қазақ халқының қалыптасуындағы оғыз этникалық компонентінің рөлі

Роль огузского этнического компонента в формировании казахского народа

Көне иран-соғдылық кешені

Древний ирано-согдийский комплекс

Құшан-Бактрия кешені (этносаяси, діни, әлеуметтік тарихы)

Кушано-Бактрийский комплекс (этнополитическая, религиозная, социальная история)

Түрік қағанаты Шығыс пен Батыс аралығында: өзара ықпалдастық пен этномәдени үдерістер

Тюркский каганат между Востоком и Западом: взаимовлияние и этнокультурные процессы

VI-XII ғғ. Қазақстан аумағындағы этносаяси үдерістер

Этнополитические процессы на территории Казахстана в VI-XII вв

Дала өркениетінің дамуындағы ортақ және ерекше белгілер (жазба деректері бойынша)

Общее и особенное в развитии степной цивилизации (по письменным источникам)

Ертетүрік және түрік жазба ескерткіштерін зерттеудің тарихнамалық мәселелері

Историографические проблемы изучения древнетюркских и тюркских письменных памятников

Түрік әлемі тарихындағы тарихи тұлға феномені

Феномен исторических личностей в истории тюркского мира

Ортағасырлық әскери трактаттар қазақтардың әскери тарихының дерегі ретінде

Средневековые военные трактаты как источник по военной истории казахов

Рашид-ад диннің «Джами ат-таварих» еңбегі көшпелілердің әдеттегі құқықтарын мемлекеттіліктің даму контекстінде зерттеудің дерегі ретінде

«Джами ат-таварих» Рашид ад-дина как исторический источник по изучению обычного права кочевников в контексте развития государственности

Қараханидтердің Хорезмшах мемлекеттерімен, Салжұқтармен, Ғазнауи әулетімен этносаяси және социомәдени қарым-қатынастары

Этнополитические и социокультурные взаимоотношения Караханидов с государствами Хорезмшахов, Сельджукидов, Газневидов

Моңғолдардың Орталық Азияны жаулап алуының тарихи зардаптары

Исторические последствия завоевания Центральной Азии монголами

Орталық Азия көшпелілерінің әскери өнері (XIII-XVIII ғғ.)

Военное искусство кочевников Центральной Азии (XIII-XVIII вв.)

Шыңғысхан империясы: түркі-моңғол этностары және еуразиялық геосаяси өзгерістер

Империя Чингис хана: тюрко-монгольские этносы и евразийские геополитические изменения

XІII-ХV Қазақстан аумағындағы этносаяси үдерістер

Этнополитические процессы на территории Казахстана в XІII-ХVвв

Постмонғол кезеңіндегі қоғам мен биліктің дамуы

Эволюция власти и общества в постмонгольский периодОртағасыр дәуірінде қазақ халқының этникалық территориясының қалыптасуы

Формирование этнической территории казахского народа в эпоху средневековья

Қазақ хандығындағы ұлыстық басқару жүйесі

Улусная система правления в Казахском ханстве

ХVІІ-ХVІІІ ғғ. Жоңғар хандығындағы түркі халықтарының қауымдастығы

Тюркские народы и общности в Джунгарском ханстве в XVII-XVIII вв

Қазақстанның ортаазиялық хандықтармен өзара байланыстары (16-18 ғғ.)

Взаимоотношения Казахстана со среднеазиатскими ханствами (16-18 вв.)XV-XVII ғғ. агиографиялық әдебиеттегі Қазақстан халқының саяси және рухани өмірі

Политическая и духовная жизнь населения Казахстана в агиографической литературе XV-XVII ввXV-XVII ғғ. Қазақстан тарихы бойынша Шағатайлық және Шибанидтік тарихнаманы салыстырмалы талдау

Сравнительный анализ Чагатаидской и Шибанидской историографии по истории Казахстана XV-XVIIввӘйелдер Ортағасырлық Қазақстан тарихында

Женщины в истории средневекового КазахстанаОртағасырлық Қазақстан тарихы қазіргі тарихнамадағы зерттеулерде мифологизациялануы

Мифологизация в изучении средневековой истории Казахстана в современной историографииҚазақ хандығының әскери өнері және әскеридәстүрлер (XV-XVIII ғғ.)

Военное искусство и воинские традиции Казахского ханства (XV-XVIII вв.).Қазақ-жоңғар соғыстарының барысында қазақтардың әскери өнерінің дамуы (XVII-XVIII ғғ.)

Развитие военного искусства казахов в ходе казахско-джунгарских войн (XVII-XVIII вв.).Батырлар қазақ қоғамның әскери қауым ретінде және олардың әскерлерді дайындаудағы рөлі

Батыры как военное сословие казахского общества и их роль в подготовке войск.Қазақстанда қару-жарақ пен әскери техниканы дамуы (ХV-XIX ғғ. ортасында)

Развитие вооружения и военной техники в Казахстане (в середине ХV-XIX вв.)Қазақстанның аумағында әскерлерді басқару жүйесі (XIII-XIX ғғ.)

Система управления войсками на территории Казахстана (XIII-XIX вв.)Ұлттық-азаттық соғыстарда қазақтардың ұрысты жүргізу тактикасының ерекшеліктері (XVIII-XIХ ғғ.). Особенности тактики ведения боя казахов в национально-освободительных войнах (XVIII-XIХ вв.)Инженерлік бөгеттер және оларды ХV- XIX ғғ. ортасында қазақ әскерлерінің пайдалану тәсілдері

Инженерные заграждения и способы их использования казахскими войсками в ХV- середине XIX вв.Алтын Орданың әскери өнері

Военное искусство в Золотой ОрдеОрталық Азия көшпелілерінің этноэкологиялық дәстүрлері: тарихи-салыстырмалы талдау

Этноэкологические традиции кочевников Центральной Азии: историко-сравнительный анализ

Тарихи салыстырмалы ономастика мен топонимика

Историческая сравнительная ономастика и топонимика

Қазақстан этнонимикасын (шығыс және батыс дереккөздері негізінде) зерделеудің географиялық және лингвистикалық тәсілдері

Географический и лингвистический подходы в изучении этнонимики Казахстана (на основе восточных и западных источников)

Көшпенділердегі мемлекеттік басқару (билік пен мұрагерлік мәселелері)

Государственное управление у кочевников (проблемы власти и преемственности)

Қазақ қолжазбалары мен шежіресі

Казахские рукописи и шежире

Тарихи география және картография (шығыс және батыс дереккөздерінің материалдары бойынша)

Историческая география и картография (по материалам восточных и западных источников)

Қазақстан тарихына қатысты шетел жазба ескерткіштерін зерттеудің деректанушылық мәселелері

Источниковедческие проблемы зарубежных письменных памятников по истории Казахстана

Ортағасырдағы мұсылмандық карталар Қазақстан тарихының дерегі ретінде

Средневековые мусульманские карты как источник по истории Казахстана

Қазақ халқының генеологиялық дәстүрлерін зерттеудің деректанулық мәселелері

Источниковедческие проблемы изучения генеалогической традиции казахов

Ортағасырлық Еуразия мемлекеттеріндегі этникалық ұқсастылығы мен ру-тайпалық құрамы

Этническая идентификация и родо-племенной состав в средневековых государствах Евразии

IX-XII ғғ. мұсылмандық ортаның жазба ескерткіштері мәліметтері бойынша Қазақстанның тарихи географиясы

Историческая география Казахстана по сведениям письменных памятников мусульманского круга IX-XII вв.

IX-XII ғғ. мұсылмандық ортаның жазба ескерткіштері мәліметтері бойынша Қазақстанның тарихи географиясы

Историческая география Казахстана по сведениям письменных памятников мусульманского круга XIII-XVII вв.

«Мәңгі ел» ұлттық идеяның тарихи түбірі

Исторические корни национальной идеи «Мәңгі ел»

Қазақтар және түркі халықтары этнонимдерін бастапқы этимологиялық қалпына келтіру

Этимологическая реконструкция этнонимов казахов и тюркских народов

Түркі-моңғол және басқа этностарды тарихи-антропологиялық тұрғыдан салыстырмалы зерделеу

Сравнительное историко-антропологическое изучение тюрко-монгольских и других этносов

Оңтүстік Азия және Қытайдағы түркілер, түркі-моңғолдар: орта ғасырлардағы кросс-мәдени байланыстар

Тюрки, тюрко-монголы в Южной Азии и Китае: кросс-культурные контакты в средние века

Ортағасырлардағы Орталық және Оңтүстік Азия халықтары тарихындағы сопылық

Суфизм в истории народов Центральной и Южной Азии в средние века

Қазақ хандығы және Ұлы Моголдар империясы

Казахское ханство и империя Великих Моголов: sites -> default -> files
files -> М. П. Ешимов ф.ғ. к., доцент, Р. С. Нұртілеуова аға оқытушы
files -> А. Б. Салқынбай ҚазҰУ профессоры, филология ғылымдарының докторы Алматы, Қазақстан Сәкен өлеңіндегі сырбаз
files -> Қазақ тіліндегі «АҚ», «Қара» СӨздеріне байланысты мақал-мәтелдер құрбанов А. Г., Қайырбекова Ұ. Ж., Үкібасова Ғ. А
files -> Коммуникативтік қажеттілік – тіл үйренудің басты факторы Т. Н. Ермекова, Ф.ғ. д., профессор
files -> ӘӨЖ 811. 512. 122 Субстантивтену процесінің НӨлдік тұЛҒада келіп басыңҚы сыңарда жұмсалуы
files -> Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласы №4 жббом қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
files -> Қазақстан халқы Ассамблеясы” кафедрасының аға оқытушы ф.ғ. к
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Шерлілер сөзін сағынған Шернияз ақын
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда


  1   2   3


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет