Егемен Ќазаќстанжүктеу 0.86 Mb.
бет1/6
Дата06.07.2016
өлшемі0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Білім туралы

Ќазаќстан Республикасыныњ 2007 жылєы 27 шілдедегі N 319 Зањы

 

"Егемен Ќазаќстан" 2007 жылєы 15 тамыз N 254-256
      Ескерту. Зањныњ ќолданысќа енгізілу тјртібін 68-баптан ќарањыз.


 
МАЗМЎНЫ

      Осы Зањ білім беру саласындаѓы ќоѓамдыќ ќатынастарды реттейді, осы саладаѓы мемлекеттік саясаттыњ негізгі принциптерін айќындайды жјне Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныњ, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын шетелдіктердіњ жјне азаматтыѓы жоќ адамдардыњ білім алуѓа конституциялыќ ќўќыѓын ќамтамасыз етуге баѓытталѓан.

 1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Зањда пайдаланылатын негізгі ўѓымдар


 
      Осы Зањда мынадай негізгі ўѓымдар пайдаланылады:
      1) адъюнктура - јскери оќу орындарында жоѓары білікті ѓылыми-педагогтік кадрлар даярлау нысаны;
      2) академия - мамандыќтардыњ бір-екі топтары бойынша жоѓары жјне жоѓары оќу орнынан кейінгі білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын, ѓылыми-зерттеу ќызметін жјне педагогтік ќызметті, кадрлардыњ біліктілігін арттыруды жјне ќайта даярлауды жїзеге асыратын оќу орны;
      3) атаулы стипендия - тиісті білім беру баѓдарламаларын ойдаѓыдай мењгерген, ѓылыми-зерттеу жўмыстарымен айналысатын, оќу орныныњ ќоѓамдыќ, мјдени жјне спорттыќ µміріне белсене ќатысатын неѓўрлым ќабілетті білім алушыларды кµтермелеу ‰шін жеке немесе зањды тўлѓалар таѓайындайтын стипендия;
      4) бакалавр - жоѓары білім берудіњ тиісті білім беру баѓдарламаларын мењгерген адамдарѓа берілетін академиялыќ дјреже;
      5) бейін алды даярлыќ - білім алушыныњ жеке білім беру траекториясыныњ негізгі орта білім беруді тањдауын маќсатты педагогикалыќ ќолдау;
      6) бейінді оќыту - білім алушылардыњ м‰дделерін, бейімділігі мен ќабілеттерін ескере отырып, оќытуды саралау жјне даралау процесі, білім беру процесін ўйымдастыру;
      7) "Болашаќ" халыќаралыќ стипендиясы - Ќазаќстан Республикасы Президентініњ Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныњ шетелдік оќу орындарында к‰ндізгі оќыту нысанында оќуы жјне мемлекеттік ѓылыми ўйымдар мен жоѓары оќу орындары ѓылыми ќызметкерлерініњ јлемніњ жетекші жоѓары оќу орындарында, ѓылыми орталыќтары мен зертханаларында таѓылымдамадан µтуі ‰шін таѓайындайтын стипендиясы;
      8) білім алушыларды аралыќ аттестаттау - білім алушылардыњ бір оќу пјнін оны зерделеп бітіргеннен кейінгі бір бµлігініњ немесе б‰кіл кµлемініњ мазмўнын мењгеру сапасын баѓалау маќсатында ж‰ргізілетін рјсім;
      9) білім алушыларды ќорытынды аттестаттау - тиісті білім беру дењгейініњ мемлекеттік жалпыѓа міндетті стандартында кµзделген оќу пјндерініњ кµлемін олардыњ мењгеру дјрежесін айќындау маќсатында ж‰ргізілетін рјсім;
      10) білім беру гранты - кјсіптік білім алуѓа тµлеу ‰шін Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасымен белгіленген шарттармен білім алушыѓа берілетін аќшаныњ нысаналы сомасы;
      11) білім беру ќызметі - білім беру субъектілерініњ маќсатты, педагогтік негізделген, дјйекті µзара іс-ќимылы барысында жеке адамды оќыту, дамыту жјне тјрбиелеу міндеттері шешілетін процесс;
      12) білім беру мониторингі - білім беру процестерін ж‰зеге асырудыњ жай-к‰йін жјне нјтижелері мен шарттары µзгеруініњ серпінін, білім алушылар контингентін, білім беру ўйымдары желісін ж‰йелі т‰рде байќау, талдау, баѓалау жјне болжау;
      13) білім беру саласындаѓы ујкілетті орган - білім беру саласындаѓы басшылыќты жјне салааралыќ ‰йлестіруді ж‰зеге асыратын Ќазаќстан Республикасыныњ орталыќ атќарушы органы;
      14) білім беру сапасын баѓалаудыњ ўлттыќ ж‰йесі - білім беру
сапасыныњ мемлекеттік жалпыѓа міндетті білім беру стандарттарына, жеке адамныњ, ќоѓам мен мемлекеттіњ ќажеттіліктеріне сјйкестігін белгілеудіњ институционалдыќ ќўрылымдары, рјсімдері, нысандары мен јдістерініњ жиынтыѓы;
      15) білім беру туралы ќўжаттарды нострификациялау - басќа
мемлекеттерде, халыќаралыќ немесе шетелдік оќу орындарында (олардыњ
филиалдарында) білім алѓан адамдарѓа берілген ќўжаттардыњ
баламалылыѓын айќындау маќсатында ж‰ргізілетін рјсім;
      16) білім беру ўйымдарын аккредиттеу - білім беру ќызметтерініњ сапасы туралы объективті аќпарат беру жјне оны жетілдірудіњ тиімді тетіктерініњ бар екенін растау маќсатында аккредиттеу органыныњ олардыњ белгіленген талаптар мен стандарттарѓа сјйкестігін тану рјсімі;
      17) білім беру ўйымдарын мемлекеттік аттестаттау - білім беру ўйымдары кµрсететін білім беру ќызметтерініњ мемлекеттік жалпыѓа міндетті стандарт талаптарына сјйкестігін баќылау маќсатымен ж‰ргізілетін рјсім;
      18) гимназия - білім алушылардыњ бейімділігі мен ќабілетіне сјйкес бастауыш, негізгі орта жјне жалпы орта білім берудіњ гуманитарлыќ бейіндері бойынша жалпы білім беретін оќу баѓдарламаларын іске асыратын оќу орны;
      19) докторантура - жоѓары оќу орындары мен ѓылыми ўйымдарда
біліктілігі жоѓары ѓылыми жјне ѓылыми-педагог кадрлар даярлау нысаны;
      20) доцент, профессор:
      тиісті жоѓары оќу орны беретін академиялыќ атаќтар;
      жоѓары оќу орныныњ немесе ѓылыми ўйымыныњ µтініші бойынша білім беру саласындаѓы ујкілетті орган беретін ѓылыми атаќтар;
      21) жалпы білім беретін мектеп - бастауыш, негізгі орта жјне жалпы орта білім берудіњ жалпы білім беретін оќу баѓдарламаларын, сондай-аќ оќушылар мен тјрбиеленушілерге ќосымша білім берудіњ оќу баѓдарламаларын іске асыратын оќу орны;
      22) инновациялыќ - білім беру консорциумы - жоѓары оќу орындары, ѓылыми ўйымдар мен µндіріс саласында жўмыс істейтін басќа да зањды тўлѓалар іргелі, ќолданбалы ѓылыми зерттеулер мен технологиялыќ инновациялар негізінде жоѓары білікті мамандар даярлау ‰шін зияткерлік, ќаржылыќ жјне µзге де ресурстарды біріктіретін, бірлескен ќызмет туралы шарт негізіндегі ерікті тењ ќўќыќты бірлестік;
      23) инновациялыќ университет - инновациялыќ ќызметтіњ толыќ
циклін, іргелі жјне іздестіру зерттеулерін, ќолданбалы зерттеулер мен тјжірибелік-конструкторлыќ јзірлемелерді ж‰ргізуді жјне µндіріске ѓылыми зерттеулер нјтижелерін енгізуді іске асыруѓа ќабілетті ѓылыми-білім беру кешені;
      24) интеграцияланѓан білім беретін оќу баѓдарламалары - білім беру дењгейі мен мазмўныныњ ‰здіксіздігін жјне сабаќтастыѓын ескере отырып јзірленген білім беретін оќу баѓдарламалары;
      25) институт - мамандыќтардыњ бір-екі топтары бойынша жоѓары білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын, ѓылыми жјне педагогтік ќызметті, кадрлардыњ біліктілігін арттыруды жјне ќайта даярлауды ж‰зеге асыратын оќу орны;
      26) институционалдыќ аккредиттеу - білім беру ўйымыныњ білім беру баѓдарламаларын мјлімделген мјртебесіне сјйкес сапалы ўсынуы жµніндегі ќызметін баѓалау;
      27) интернатура - медициналыќ жоѓары оќу орындарыныњ білім алушыларын базалыќ медициналыќ білім беру шењберінде бір немесе екі жылдыќ даярлау нысаны;
      28) интернаттыќ ўйымдар - жатын орны беріле отырып, белгілі бір санаттаѓы адамдардыњ білім алу ќўќыѓына мемлекеттік кепілдікті ќамтамасыз ететін білім беру ўйымдары;
      29) кјсіптік баѓдар - білім алушыныњ кјсіптік ќызыѓушылыќтарына, жеке ќабілеттері мен психикалыќ-физиологиялыќ ерекшеліктеріне сјйкес білім беру жјне кјсіптік м‰мкіндіктер саласында, мамандыќ пен оќитын орнын еркін жјне саналы тањдау ќўќыќтарын іске асыруына аќпараттар мен консультациялыќ кµмек беру;
      30) кјсіптік даярлыќты баѓалау - техникалыќ жјне кјсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдары білім алушыларыныњ кјсіптік даярлыѓы дењгейініњ мемлекеттік жалпыѓа міндетті білім беру стандарттарымен белгіленген талаптарѓа сјйкес келу дјрежесін айќындау;
      31) кјсіптік лицей - жалпы орта білім берудіњ жалпы білім беретін оќу баѓдарламалары мен техникалыќ жјне ќызмет кµрсету ењбегініњ білікті кадрларын даярлау жµнінде техникалыќ жјне кјсіптік білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын оќу орны;
      32) кјсіптік оќыту - техникалыќ, ќызмет кµрсетуші жјне басќарушы ењбек мамандарын кјсіптік даярлауды, ќайта даярлауды жјне біліктілігін арттыруды ќамтитын кјсіптік білім беру ж‰йесініњ бір бµлігі;
      33) кешенді тестілеу - аќпараттыќ технологиялар ќолданылып, бірнеше оќу пјндері бойынша бір мезгілде µткізілетін емтихан нысаны;
      34) клиникалыќ база - жоѓары оќу орныныњ немесе денсаулыќ саќтау ўйымыныњ жергілікті денсаулыќ саќтау ўйымдарыныњ базасында жўмыс істейтін, материалдыќ-техникалыќ базасыныњ жоѓары дењгейі болатын, ўйымдыќ-јдістемелік, оќу, емдеу-диагностикалыќ жјне ѓылыми-зерттеу жўмысыныњ ќазіргі заманѓы јдістері негізінде дјрігерлерді, ѓылыми кадрларды даярлауды жјне ќайта даярлауды ж‰зеге асыратын жјне медициналыќ кµмектіњ барлыќ т‰рлерін кµрсететін клиникасы;
      35) колледж - жалпы орта білім берудіњ жалпы білім беретін оќу
баѓдарламалары мен техникалыќ жјне кјсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын оќу орны;
      36) кредиттік оќыту технологиясы - білім алушыныњ жјне
оќытушыныњ оќу жўмысыныњ кµлемін µлшеудіњ сјйкестендірілген бірлігі
ретінде кредитті пайдалана отырып, білім алушылардыњ пјндерді оќып
зерделеу дјйектілігін тањдауы жјне дербес жоспарлауы негізіндегі оќыту;
      37) ќабылдау квотасы - I, II топтаѓы м‰гедектер, жењілдіктер мен кепілдіктер бойынша соѓысќа ќатысушылар мен соѓыс м‰гедектеріне тењестірілген адамдар, бала кезінен м‰гедектер, м‰гедек балалар, ауыл (село) жастары арасынан шыќќан азаматтар мен Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтары болып табылмайтын ўлты ќазаќ адамдарды, сондай-аќ жетім балалар мен ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан балаларды техникалыќ жјне кјсіптік, орта білімнен кейінгі жјне жоѓары білім беретін білім беру ўйымдарына ќабылдау ‰шін бµлінетін мемлекеттік білім беру тапсырысыныњ, оныњ ішінде білім беру гранттары кµлемініњ шекті саны;
      38) ќашыќтыќтан білім беру технологиясы - білім алушы мен педагог ќызметкердіњ жанама (алыстан) немесе толыќ емес жанама µзара іс-ќимылы кезінде аќпараттыќ жјне телекоммуникациялыќ ќўралдарды ќолдана отырып ж‰зеге асырылатын оќыту;
      39) ќосымша білім беру - білім алушылардыњ білім алу ќажеттерін жан-жаќты ќанаѓаттандыру маќсатында ж‰зеге асырылатын тјрбиелеу мен оќыту процесі;
      40) лицей - негізгі орта білім берудіњ жјне жалпы орта білім берудіњ жаратылыстану-ѓылыми, физика-математикалыќ бейіндері бойынша жалпы білім беретін оќу баѓдарламаларын білім алушылардыњ бейімділігі мен ќабілетіне сјйкес іске асыратын оќу орны;
      41) магистр - жоѓары оќу орнынан кейінгі білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын мењгерген адамдарѓа берілетін академиялыќ дјреже;
      42) мамандандырылѓан аккредиттеу - білім беру ўйымы іске асыратын жекелеген білім беру баѓдарламаларыныњ сапасын баѓалау;
      43) мемлекеттік аралыќ баќылау - оќыту сапасын білім беру
ўйымдарына тјуелсіз баќылаудыњ бір т‰рі;
      44) мемлекеттік атаулы стипендия - Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті жјне (немесе) Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі таѓайындайтын стипендия;
      45) мемлекеттік білім беру тапсырысы - мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту жµнінде, экономиканыњ ќажеттілігін ќамтамасыз ету, білікті жўмыс к‰ші мен ќоѓамныњ зияткерлік јлеуетін молыќтыру ‰шін білікті ќызметкерлер мен мамандарды даярлау, біліктілігін арттыру жјне ќайта даярлау жµнінде, сондай-аќ білім беру ж‰йесін оќу-јдістемелік ќамтамасыз ету жµнінде мемлекет ќаржыландыратын ќызмет кµрсетулер кµлемі;
      46) оќу баѓдарламасы - јрбір оќу пјні бойынша мењгерілуге тиісті білімніњ, шеберлік пен даѓдылардыњ мазмўны мен кµлемін айќындайтын баѓдарлама;
      47) оќу жоспары - білім берудіњ тиісті дењгейіндегі оќу пјндерініњ (предметтерініњ) тізбесі мен кµлемін, оларды зерделеу тјртібі мен баќылау нысандарын регламенттейтін ќўжат;
      48) оќу-клиникалыќ орталыѓы - медициналыќ жоѓары оќу орныныњ
ќазіргі заманѓы аппаратурамен, фантомдармен жјне муляждармен
жабдыќталѓан жјне білім алушылардыњ жјне (немесе) медицина
ќызметкерлерініњ практикалыќ (клиникалыќ) машыќтарды мењгеруіне жјне
оларды баќылауѓа арналѓан ќўрылымдыќ бµлімшесі;
      49) орта білім - азаматтардыњ Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясымен кепілдік берілген, білім берудіњ мемлекеттік жалпыѓа міндетті стандарттарына сјйкес бастауыш, негізгі орта жјне жалпы орта білім берудіњ жалпы білім беретін оќу баѓдарламаларын мењгеруі нјтижесінде алатын білімі;
      50) педагог ќызметкерлерді аттестаттау - педагог ќызметкердіњ біліктілік дењгейініњ біліктілік талаптарына сјйкестігін айќындау маќсатында ж‰ргізілетін рјсім;
      51) резидентура - клиникалыќ мамандыќтар бойынша жоѓары оќу орнынан кейінгі терењдетілген медициналыќ білім алу нысаны;
      52) рухани (діни) білім беру ўйымдары - дін ќызметшілерін даярлаудыњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын оќу орындары;
      53) стипендия - білім алушыларѓа олардыњ тамаѓына, к‰нелтуіне жјне оќу јдебиетін сатыѓа алуына жўмсалатын шыѓындарды ішінара жабу ‰шін берілетін аќша сомасы;
      54) университет - мамандыќтыњ ‰ш жјне одан да асатын тобы бойынша (медициналыќ университет - екі жјне одан да кµп) жоѓары жјне жоѓары оќу орнынан кейінгі білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын, ѓылыми жјне педагогтік ќызметті, кадрлардыњ біліктілігін арттыруды жјне ќайта даярлауды ж‰зеге асыратын жјне µз ќызметі саласында жетекші ѓылыми жјне јдістемелік орталыќ болып табылатын оќу орны;
      55) училище - негізгі орта, жалпы орта білім берудіњ жалпы білім беретін оќу баѓдарламаларын жјне мјдениет пен µнер саласындаѓы техникалыќ жјне кјсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын оќу орны;
      56) ўлттыќ бірыњѓай тестілеу - орта білімнен кейінгі немесе жоѓары білім беретін білім беру ўйымдарына т‰су емтихандарымен біріктірілетін, жалпы орта білім беру ўйымдарында білім алушыларды ќорытынды аттестаттау нысандарыныњ бірі;
      57) философия докторы (РhD), бейіні бойынша доктор - тиісті мамандыќтар бойынша докторантураныњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын мењгерген адамдарѓа берілетін жоѓары академиялыќ дјрежелер;
      58) шаѓын жинаќты мектеп - білім алушылар контингенті шаѓын, сынып-жинаќтары біріктірілген жјне оќу сабаќтарын ўйымдастырудыњ µзіндік нысаны бар жалпы білім беретін мектеп;
      59) экстернат - білім алушы сабаќќа ‰немі ќатыспай-аќ тиісті білім беру баѓдарламасыныњ оќу пјндерін µз бетімен оќитын оќыту нысандарыныњ бірі;
      60) эксперименттік алањ - жања педагогтік технологиялар мен білім беретін оќу баѓдарламаларын маќўлдаудан µткізуге арналѓан эксперимент режимінде білім беретін оќу баѓдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымы;
      61) элиталыќ білім - дарынды адамдарѓа арналѓан мамандандырылѓан білім беру ўйымдарында іске асырылатын арнайы білім беретін оќу баѓдарламалары бойынша алынатын білім.

      2-бап. Ќазаќстан Республикасыныњ білім беру саласындаѓы


             зањнамасы

      1. Ќазаќстан Республикасыныњ білім беру саласындаѓы зањнамасы Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясына негізделеді, осы Зањнан жјне Ќазаќстан Республикасыныњ µзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілерінен тўрады.


      2. Егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаѓан халыќаралыќ шартта осы Зањдаѓыдан µзгеше ережелер белгіленсе, онда халыќаралыќ шарттыњ ережелері ќолданылады.

      3-бап. Білім беру саласындаѓы мемлекеттік


             саясаттыњ принциптері

      1. Білім беру саласындаѓы мемлекеттік саясаттыњ негізгі принциптері мыналар болып табылады:


      1) баршаныњ сапалы білім алуѓа ќўќыќтарыныњ тењдігі;
      2) білім беру ж‰йесін дамытудыњ басымдыѓы;
      3) јрбір адамныњ зияткерлік дамуы, психикалыќ-физиологиялыќ жјне жеке ерекшеліктері ескеріле отырып, халыќтыњ барлыќ дењгейдегі білімге ќолжетімділігі;
      4) білім берудіњ зайырлы, гуманистік жјне дамытушылыќ сипаты,
азаматтыќ ќўндылыќтардыњ, адам µмірі мен денсаулыѓыныњ, жеке адамныњ
еркін дамуыныњ басымдыѓы;
      5) адамныњ ќўќыќтары мен бостандыќтарын ќўрметтеу;
      6) жеке адамныњ білімдарлыѓын ынталандыру жјне дарындылыѓын дамыту;
      7) білім беру дењгейлерініњ сабаќтастыѓын ќамтамасыз ететін білім беру процесініњ ‰здіксіздігі;
      8) оќыту мен тјрбиеніњ бірлігі;
      9) білім беруді басќарудыњ демократиялыќ сипаты, білім беру ж‰йесі ќызметініњ ашыќтыѓы;
      10) білім беру ўйымдарыныњ меншік нысандары, оќыту мен тјрбиеніњ нысандары, білім беру баѓыттары бойынша алуан т‰рлі болуы.
      2. Білім беру ўйымдарында саяси партиялар мен діни ўйымдардыњ (бірлестіктердіњ) ўйымдыќ ќўрылымдарын ќўруѓа жјне олардыњ ќызметіне тыйым салынады.

 2-тарау. БІЛІМ БЕРУ Ж‡ЙЕСІН БАСЌАРУ

      4-бап. Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ білім беру
             саласындаѓы ќўзыреті

      Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі:


      1) білім беруді дамыту жµніндегі мемлекеттік саясатты јзірлейді жјне іске асырады;
      2) білім беруді дамытудыњ мемлекеттік баѓдарламалары мен білім беру ж‰йесін дамытудыњ стратегиялыќ жоспарларын јзірлейді жјне Ќазаќстан Республикасы Президентініњ бекітуіне ўсынады, оларды іске асыру жµніндегі шараларды ж‰зеге асырады;
      3) ењбек нарыѓыныњ кадрларѓа аѓымдаѓы жјне келешектегі
ќажеттігініњ тўраќты мониторингі ж‰йесін ќалыптастырады;
      4) јлеуметтік јріптестердіњ кјсіптік білім беру проблемаларын шешуге ќатысуын ќамтамасыз етеді жјне республикалыќ бюджеттен
ќаржыландырылатын білім беру ўйымдарында (Ќазаќстан Республикасыныњ
Ўлттыќ ќауіпсіздік комитетініњ білім беру ўйымдарындаѓы мамандар даярлауды ќоспаѓанда) жоѓары жјне жоѓары оќу орнынан кейінгі, сондай-аќ техникалыќ жјне кјсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандар даярлауѓа мемлекеттік білім беру тапсырысын бекітеді;
      5) білім беру грантын беру ережелерін бекітеді;
      6) білім берудіњ мемлекеттік жалпыѓа міндетті стандарттарын јзірлеу, бекіту тјртібін жјне оныњ ќолданылу мерзімдерін айќындайды;
      7) Білім беру ўйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережелерін жјне Білім беру ўйымдарын аккредиттеу ережелерін бекітеді;
      8) біліктілік талаптарын жјне Білім беру ќызметін лицензиялау
ережелерін бекітеді;
      9) мемлекеттік ‰лгідегі білім беру туралы ќўжаттардыњ т‰рлері мен нысандарын жјне оларды беру тјртібін аныќтайды;
      10) халыќтыњ тыѓыздыѓына жјне елді мекендердіњ ќашыќтыѓына ќарай білім беру ўйымдары желісініњ кепілдік берілген мемлекеттік нормативін бекітеді;
      11) мемлекеттік білім беру ўйымдары ќызметкерлерініњ ‰лгілік штаттарын, сондай-аќ педагог ќызметкерлер мен оларѓа тењестірілген адамдар лауазымдарыныњ тізбесін айќындайды;
      12) Ќазаќстан Республикасыныњ Президентіне жеке адамныњ
тјрбиесіне, оќуына жјне кјсіптік ќалыптасуына аса зор ‰лес ќосќан
жекелеген білім беру ўйымдарына ерекше мјртебе беру туралы ўсыныс
енгізеді жјне Инновациялыќ университет туралы ережені бекітеді;
      13) мемлекеттік басќару органыныњ ўсынысы бойынша бюджет
ќаражаты есебінен ќаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ўйымдарын
ќўрады, ќайта ўйымдастырады жјне таратады;
      14) білім беру мониторингін ж‰зеге асырудыњ тјртібін белгілейді;
      15) "Болашаќ" халыќаралыќ стипендиясын беруге арналѓан
‡міткерлерді іріктеу ережелерін бекітеді;
      16) мемлекеттік атаулы стипендияларды бекітеді;
      17) "Алтын белгі" белгісі туралы ережені бекітеді;
      18) "Жоѓары оќу орныныњ ‰здік оќытушысы" жјне "‡здік педагог" атаќтарын беру ережелерін бекітеді;
      19) тиісті ‰лгідегі білім беру ўйымдары, оныњ ішінде балаларѓа арналѓан ќосымша білім беру баѓдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдары ќызметініњ ‰лгілік ережелерін бекітеді;
      20) Дарынды балаларѓа арналѓан мамандандырылѓан білім беру ўйымдары ќызметініњ ережелерін бекітеді;
      21) Јлеуметтік ќорѓалмаѓан білім алушылар мен к‰нкµрісі тµмен отбасылардан шыќќан білім алушыларѓа ќаржылай жјне материалдыќ кµмек кµрсетуге бµлінетін ќаражатты жўмсау ережелерін бекітеді;
      22) жўмыс кµрсеткіштері жоѓары мемлекеттік білім беру мекемелеріне гранттар беруге арналѓан мемлекеттік конкурстарды µткізу ережелерін жјне оларды пайдалану тјртібін бекітеді;
      23) бірінші басшыларын Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
таѓайындайтын жоѓары оќу орындарыныњ тізбесін жјне оларды таѓайындау, аттестациядан µткізу жјне ќызметтен босату тјртібі туралы ережелерді бекіту туралы Ќазаќстан Республикасыныњ Президентіне ўсыныс енгізеді.

      5-бап. Білім беру саласындаѓы ујкілетті органныњ


             ќўзыреті

      Білім беру саласындаѓы ујкілетті орган мынадай функцияларды орындайды:


      1) азаматтардыњ білім беру саласындаѓы конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыќтарын саќтауды ќамтамасыз етеді;
      2) білім беру саласындаѓы бірыњѓай мемлекеттік саясатты іске асырады, салааралыќ ‰йлестіруді ж‰зеге асырады, білім беру жјне ѓылым саласындаѓы маќсатты жјне халыќаралыќ баѓдарламаларды јзірлейді жјне іске асырады;
      3) білім беруді дамытудыњ жай-к‰йі туралы жыл сайын баяндама јзірлеу жјне жариялау арќылы ќоѓам мен мемлекетті білім беру ж‰йесініњ жай-к‰йі жјне оныњ ќызметініњ тиімділігі туралы наќты аќпаратпен ќамтамасыз етеді;
      4) білім беруді басќару ж‰йесініњ білім беру мониторингін жјне оны аќпараттыќ ќамтамасыз етуді ж‰зеге асырады, білім берудіњ бірыњѓай аќпараттыќ ж‰йесін ўйымдастыру жјне оныњ жўмыс істеу ережелерін бекітеді;
      5) білім беру сапасын басќаруды, білім беру ўйымдары ўсынатын білім беру ќызметін јдістемелік жјне јдіснамалыќ ќамтамасыз етуді ж‰зеге асырады;
      6) білім берудіњ тиісті дењгейлерініњ мемлекеттік жалпыѓа міндетті білім беру (медициналыќ жјне фармацевтік білім беруден басќа) стандарттарын јзірлеуді ўйымдастырады жјне бекітеді, білім берудіњ барлыќ дењгейініњ ‰лгілік білім беретін оќу баѓдарламаларын жјне ‰лгілік оќу жоспарларын бекітеді;
      7) конкурстыќ іріктеу тјртібі мен критерийлерін бекітеді жјне инновациялыќ білім беру баѓдарламаларын енгізетін университеттердіњ конкурсын µткізеді;
      8) білім беру ќызметін ж‰зеге асыру ќўќыѓына лицензияны жјне (немесе) ќосымшаларды:
      жоѓары жјне жоѓары оќу орнынан кейінгі білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын зањды тўлѓаларѓа;
      білім беретін оќу баѓдарламаларын іске асыратын жјне республикалыќ бюджет ќаражаты есебінен ќаржыландырылатын зањды тўлѓаларѓа;
      рухани білім беретін оќу баѓдарламаларын іске асыратын зањды тўлѓаларѓа (діни оќу орындары);
      Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында ќызметін ж‰зеге асыратын жјне білім беретін оќу баѓдарламаларын іске асыратын халыќаралыќ жјне шетелдік зањды тўлѓаларѓа береді;
      9) меншік нысандары мен ведомстволыќ баѓыныстылыѓына
ќарамастан, жоѓары жјне жоѓары оќу орнынан кейінгі білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарын (медициналыќ жјне фармацевтік білім беруді ќоспаѓанда), сондай-аќ республикалыќ бюджеттен ќаржыландырылатын білім беру ўйымдарын мемлекеттік аттестаттаудан µткізеді;
      10) жоѓары жјне жоѓары оќу орнынан кейінгі білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарын аккредиттеуді ўйымдастырады;
      11) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудіњ жалпы білім беретін оќу баѓдарламаларын, техникалыќ жјне кјсіптік, орта білімнен кейінгі, жоѓары жјне жоѓары оќу орнынан кейінгі білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарына оќуѓа ќабылдаудыњ ‰лгілік ережелерін бекітеді;
      12) ўлттыќ бірыњѓай тестілеуді, сондай-аќ кешенді тестілеуді µткізу технологиясын јзірлейді жјне бекітеді;
      13) м‰дделі министрліктермен, µзге де орталыќ атќарушы органдармен, жўмыс берушілермен жјне басќа да јлеуметтік јріптестермен µзара іс-ќимыл жасай отырып, кјсіптік оќу баѓдарламаларыныњ дењгейі бойынша кадрлар даярлау ‰шін кјсіптер мен мамандыќтар тізбесін айќындайды жјне кјсіптер мен мамандыќтардыњ сыныптауыштарын бекітеді;
      14) меншік нысандарына жјне ведомостволыќ баѓыныстылыѓына
ќарамастан, білім беру ўйымдарында оќу жылыныњ басталу жјне аяќталу
уаќытын айќындайды;
      15) сырттай, кешкі нысандарда жјне экстернат нысанында білім алуѓа жол берілмейтін кјсіптер мен мамандыќтардыњ тізбесін белгілейді жјне жоѓары білім беретін білім беру ўйымдарында экстернат нысанында оќытуѓа рўќсат береді;
      16) білім алушыларды білім беру ўйымдарыныњ ‰лгісі бойынша
ауыстырудыњ жјне ќайта ќабылдаудыњ ережелерін бекітеді;
      17) білім беру ўйымдарында білім алушыларѓа академиялыќ
демалыстар берудіњ тјртібін бекітеді;
      18) мемлекеттік аралыќ баќылауды ж‰ргізу ережелерін жјне саныныњ асып кетуі кезектен тыс мемлекеттік аттестаттауѓа јкеп соѓатын мемлекеттік аралыќ баќылаудан µтпеген білім беру ўйымдарында білім алушылардыњ шекті санын бекітеді;
      19) білім алушылардыњ ‰лгеріміне аѓымдыќ баќылау, аралыќ жјне ќорытынды аттестаттау µткізудіњ ‰лгілік ережелерін бекітеді;
      20) кјсіптік даярлыќ дењгейін растаудыњ жјне техникалыќ жјне ќызмет кµрсететін ењбек кјсіптері (мамандыќтар) бойынша біліктілікті берудіњ тјртібін јзірлейді жјне бекітеді;
      21) білім туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау тјртібін белгілейді;
      22) білім жјне (немесе) біліктілік туралы мемлекеттік ‰лгідегі
ќўжаттардыњ бланкілеріне тапсырыс беруді жјне олармен жоѓары жјне
жоѓары оќу орнынан кейінгі білім берудіњ кјсіптік оќу баѓдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарын, ведомстволыќ баѓыныстаѓы білім беру ўйымдарын ќамтамасыз етуді ўйымдастырады жјне олардыњ пайдаланылуына баќылауды ж‰зеге асырады;
      23) білім беру ўйымдары білім беру ќызметінде пайдаланатын ќатањ есептіліктегі ќўжаттардыњ нысанын јзірлейді жјне бекітеді, білім туралы ќўжаттарды ресімдеуге ќойылатын талаптарды айќындайды; білім алуды аяќтамаѓан адамдарѓа берілетін аныќтама нысанын бекітеді;
      24) білім беру ќызметтерін кµрсетудіњ ‰лгілік шартыныњ жјне кјсіптік практикадан µткізуге арналѓан ‰лгілік шарт нысандарын бекітеді;
      25) оќу-јдістемелік жўмысќа басшылыќты ж‰зеге асырады жјне
ж‰ргізуді ‰йлестіреді, оќу-јдістемелік жўмысты ўйымдастырудыњ жјне
ж‰зеге асырудыњ ережелерін, оќытудыњ кредиттік технологиясы жјне
ќашыќтыќтан білім беру технологиялары бойынша оќу процесін
ўйымдастырудыњ ережелерін бекітеді;
      26) республикалыќ орта білім беру ўйымдарын, сондай-аќ халыќаралыќ келісімдерге сјйкес шетелдік мектептерде оќитын отандастарды оќулыќтармен жјне оќу-јдістемелік кешендермен ќамтамасыз етеді;
      27) оќулыќтарды, оќу-јдістемелік кешендері мен оќу-јдістемелік ќўралдарын јзірлеу, сараптама жасау жјне басып шыѓару жµніндегі жўмысты ўйымдастыру ережелерін бекітеді жјне осы жўмысты ўйымдастырады; білім беру ўйымдарына арналѓан оќулыќтарды, оќу ќўралдары мен басќа да јдебиеттерді, оныњ ішінде электрондыќ жеткізгіштегілерін пайдалануѓа рўќсат етеді;
      28) республикалыќ мањызы бар мектептен тыс іс-шаралар µткізуді ўйымдастырады;
      29) жалпы білім беретін пјндер бойынша республикалыќ
олимпиадалар мен ѓылыми жарыстарды, орындаушылар мен кјсіби
шеберліктіњ республикалыќ конкурстарын ўйымдастыру ережелерін бекітеді жјне µткізуді ўйымдастырады;
      30) ведомостволыќ баѓынысты ўйымдарды белгіленген тјртіппен
бюджет ќаражаты есебінен ќаржыландыруды ж‰зеге асырады;
      31) ведомстволыќ баѓыныстаѓы білім беру мекемелерініњ жарѓыларын бекітеді;
      32) білім беру ўйымдарында меншік нысандарына жјне ведомстволыќ баѓыныстылыѓына ќарамастан, Ќазаќстан Республикасыныњ білім беру саласындаѓы зањнамасыныњ жјне нормативтік ќўќыќтыќ актілерініњ, мемлекеттік жалпыѓа міндетті білім беру стандарттарыныњ, сондай-аќ ведомстволыќ баѓыныстаѓы ўйымдардаѓы бюджеттік жјне ќаржылыќ тјртіптіњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына сјйкес орындалуына мемлекеттік баќылау жасауды ж‰зеге асырады;
      33) Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті лауазымѓа таѓайындайтын жјне лауазымнан босататын жекелеген мемлекеттік жоѓары оќу орындарыныњ басшыларын ќоспаѓанда, ведомстволыќ баѓыныстаѓы білім беру ўйымдарыныњ бірінші басшыларын лауазымѓа таѓайындайды жјне лауазымнан босатады. Білім беретін ведомстволыќ баѓыныстаѓы ўйым басшысыныњ орынбасарларын жјне бас бухгалтерін таѓайындауѓа келісім береді;
      34) педагог ќызметкерлер мен оларѓа тењестірілген адамдар
лауазымдарыныњ ‰лгілік біліктілік сипаттамаларын јзірлейді жјне бекітеді;
      35) мемлекеттік мекеме ўйымдыќ-ќўќыќтыќ нысанындаѓы мемлекеттік орта білім беретін ўйымдардыњ басшыларын конкурстыќ таѓайындау ережелерін бекітеді;
      36) жоѓары оќу орындарыныњ профессор-оќытушылар ќўрамы мен ѓылыми ќызметкерлерін лауазымдарѓа конкурстыќ таѓайындау ережелерін бекітеді;
      37) педагог ќызметкерлерді аттестаттау ережелерін бекітеді;
      38) педагог кадрларды ќайта даярлау мен олардыњ біліктілігін
арттыруды ўйымдастырады;
      39) салалыќ кµтермелеу ж‰йесін јзірлейді жјне бекітеді;
      40) шетелдік јріптестермен келіссµздер ж‰ргізеді жјне µз ќўзыреті шегінде білім беру саласында, сондай-аќ ѓылыми ќызметте халыќаралыќ шарттарѓа (келісімдерге) жјне баѓдарламаларѓа ќол ќояды; білім беру ўйымдары ж‰зеге асыратын халыќаралыќ ынтымаќтастыќ ўйымдарыныњ ережелерін белгілейді жјне осы жўмысты ‰йлестіреді;
      41) шетелге оќытуѓа жіберу тјртібін белгілейді;
      42) білім беру ўйымдарын мемлекеттік аттестаттауды жјне
аккредиттеуді ўйымдастыру жјне оларды ж‰ргізу жµніндегі нормативтік
ќўќыќтыќ актілерді бекітеді;
      43) жоѓары оќу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-аќ республикалыќ бюджеттен ќаржыландырылатын білім беру ўйымдарында техникалыќ жјне кјсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауѓа мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастырады;
      44) Ќазаќстан Республикасыныњ білім беру саласындаѓы
зањнамасыныњ аныќталѓан бўзушылыќтарын нўсќамада белгіленген мерзімде жою туралы орындалуы міндетті жазбаша нўсќамалар береді.

      6-бап. Білім беру саласындаѓы жергілікті µкілді жјне  1   2   3   4   5   6


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет