Физика 7-сыныпжүктеу 1.29 Mb.
бет2/7
Дата06.07.2016
өлшемі1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Уақыт қоры (3 сағат).

* бұл материалдарды білім алушылардың жобалық іс-әрекеті ретінде қарастыруға болады.
Практикалық жұмыс -9

Лабораториялық жұмыс -8

Бақылау жұмысы -4
ФИЗИКА

8-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

№ п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлығы, сағ

Мерзімі

теория

практ.

Жылу құбылыстары

17

7

24
1.

Температура. Оны өлшеу тәсілдері. Термометрлердiң түрлерi. Температураның шкаласы.

1
1
2.

Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. Диффузия.

1
1
3.

Iшкi энергия. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару.

1
1(Жылу құбылысының тірі организмдегі ролі. Табиғаттағы және техникадағы жылу берілу. Жылу берудегі конвекцияның орны. Суық кездегі адам)*.

1
1
4.

Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы.

1
1
6.

1 лабораториялық жұмыс. Температуралары әртүрлi суды араластырып жылу мөлшерін салыстыру.
1

1
7.

Отынның меншікті жану жылуы. Отынның энергиясы.

1
1
8.

Механикалық және жылу процестеріндегi энергияның сақталу және айналу заңы.

1
1
9.

Практикалық жұмыс: Денені қыздыру үшін қажетті немесе оны суытқанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу. Заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықтау11
10.

Заттың агрегаттық күйлері. Қатты денелердiң балқуы және қатаюы.

1
1
11.

Балқу температурасы. Меншiктi балқу жылуы.

1
1
12.

2 лабораториялық жұмыс.. Мұздың меншiктi балқу жылуын анықтау.
1

1
13.

Будың пайда болуы. Булану және конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар.

1
1
14.

Ауаның ылғалдылығы. Ылғалдылықты өлшеуге арналған құралдар.

1
1
15.

3 лабораториялық жұмыс. Ауаның ылғалдылығын анықтау.
1

1
16.

Қайнау. Меншiктi булану жылуы.

1
1
17.

Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау.

1
1
18.

Термодинамика негiздерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы. Газдың және будың жұмысы.

1
1
19.

Жылу процестерiнiң қайтымсыздығы. Термодинамиканың екінші заңы. Қазiргi физикадағы термодинамиканың рөлi.

1
1
20.

Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштары-ның п.ә.к.-ті. Жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдары. Тоңазытқыш.

1
1
21.

(Жылу қозғалтқыштарының энергетиканың дамуындағы рөлi. Жылу қозғалтқыштары және оның адам өміріндегі маңызы. Жылу машиналары және табиғатты қорғау.. Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер). (Айдағы, Марстағы, Шолпандағы термодинамикалық жағдайлар).

1
1
22.

көрсетілімдер:

түрлі денелердің жылу өткізгіштігі;

металдардың жылу өткізгіштігіндегі айырмашылықтар;

сұйықтар мен газдардағы конвекция;

әртүрлі сұйықтардың булануы;

будың конденсациясы кезіндегі энергияның бөлінуі;

қаныққан булардың қасиеттері;

судың қайнауы;

судың төменгі қысымда қайнауы;

жұмыс атқарғанда және жылу берілу кезінде дененің ішкі энергиясының түрленуі;

әртүрлі металдардың жылу сыйымдылықтарын салыстыру.

колориметр және онымен жұмыс істеу;

термостың құрылысы;

будың жұмысы;

бу турбинасының құрылысы (моделі);

төрт тактілі іштен жану қозғалтқышының құрылысы мен жұмысы (моделі).
1

1
23.

Практикалық жұмыс: Заттың агрегаттық күйлері өзгерген кездегі жылу мөлшерін есептеу
1

1
24.

Бақылау жұмысы №1. «Жылу құбылыстары».
1

1
Электр құбылыстары

14

8

22
1.

Денелердің электрленуі. Электр зарядының сақталу заңы. Электроскоп. Өткізгіштер мен диэлектриктер.

1
1
2.

Қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуi. Кулон заңы. Элементар электр заряды.

1
1
3.

Электр өрiсi. Электр өрісінің кернеулігі.

1
1
4.

Потенциал және потенциалдар айырымы. Конденсаторлар..

1
1
5.

Табиғаттағы электр құбылысы. Өндірісте және тұрмыста электрлендіруді есепке алу және қолдану.

1
1
6.

Электр тогы. Электр тогы көздері. Электр тізбегі және оның құрамды бөлігі.

1
1
7.

Ток күшi. Амперметр.

1
1
8.

Кернеу. Вольтметр.

1
1
9.

4 лабораториялық жұмыс. Электр тiзбегiн құрастыру және оның әртүрлi бөлiктерiндегi ток күшiн өлшеу.
1

1
10.

Практикалық жұмыс: Ток күші мен кернеуді есептеу
1

1
11.

Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Өткiзгiштiң электр кедергiсi. Өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi.

11

12.

5 лабораториялық жұмыс. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңын тексеру.
1

1
13.

Электр кедергісінің температураға тәуелділігі. Асқын өткізгіштік.

1
1
14.

Резистор және реостат. Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосу.

1
1
15.

6 лабораториялық жұмыс. Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосуды зерделеу.
1

1
16.

Электр тогының жұмысы мен қуаты.

1
1
17.

7 лабораториялық жұмыс. Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау.
1

1
18.

Электр тогының жылулық әсері. Джоуль-Ленц заңы. Қыздыру шамдары..

1
1
19.

Қыздыру шамдары. Электрқыздырғыш құралдар. Қысқа тұйықталу. Балқымалы сақтандырғыштар. Электр тогының химиялық әсерi. (Фарадейдiң заңы).

1
1
20.

көрсетілімдер:

әртүрлі денелердің электрленуі, электрленген денелердің өзара әрекеттесуі;

электрометрдің құрылысы мен жұмыс істеуі;

электр зарядының бөлінгіштігі;

кулон заңының дұрыстығын суреттеу;

ток көздері;

амперметрдің жұмыс істеу принципі;

ток күшін амперметрмен өлшеу;

вольтметрдің жұмыс істеу принципі;

кернеуді вольтметрмен өлшеу;

электр тізбегін құрастыру;
1

1
21.

Практикалық жұмыс: Элерктр тізбегін есептеу.
1

1
22.

Бақылау жұмысы №2. Электр құбылыстары
1

1
Электр тогының магниттік әсері

3

5

8
1.

Тұрақты магнит. Магнит өрiсi. Тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрiсi.

1
1

2.

Тогы бар шарғының магнит өрiсi. Электромагниттер және оларды қолдану.

1
1
3.

Магнит өрiсiнiң тогы бар өткiзгiшке әрекеті. Электроқозғалтқыш. Электр өлшеуіш құралдар. Электромагниттiк индукция. Генераторлар.

1
1

4.

көрсетілімдер:

тогы бар өткізгіштің магнит өрісін бақылау;

тогы бар түзу өткізгіш пен раманың магнит өрісіндегі қозғалысы;

тұрақты ток электр қозғалтқышының құрылысы мен жұмысы;
1

1
5.

8 лабораториялық жұмыс. Тұрақты магниттiң қасиеттерiн оқып-үйрену және магнит өрiсiнiң бейнесiн алу.
1

1
6.

9 лабораториялық жұмыс. Электрмагниттi құрастыру және оның әсерiн сынау.
1

1
7.

Практикалық жұмыс: Магниттердің өзара әрекеттесуі
1

1
8.

Бақылау жұмысы №3. Электр тогының магниттік әсері
1

1
Жарық құбылыстары

5

5

10
1.

Жарық. Жарық көздері. Күн – жұлдыз. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Көлеңке және жартылай көлеңке. Күннің және Айдың тұтылуы.

1
1
2.

Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары. Толық шағылу. Жазық және сфералық айналар. Сфералық айна көмегімен кескін алу.

1
1
3.

Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңы.

1
1
4.

Линзалар. Линзаның оптикалық күшi. Жұқа линзаның формуласы. Линзаның көмегімен кескiн алу. (Көз - оптикалық жүйе. Көздiң көру кемістігі және олардың түзету әдiстері. Оптикалық аспаптар).

1
1
5.

Жарықтың дисперсиясы. Түс және жарық.

1
1
6.

көрсетілімдер:

жарықтың шағылу заңы;

жазық айнадағы кескін;

жарықтың сыну заңы;

линзаның көмегімен кескін алу.
1

1
7.

10 лабораториялық жұмыс. Шынының сыну көрсеткiшiн анықтау.
1

1
8.

11 лабораториялық жұмыс. Линзаның көмегiмен кескiн алу.
1

1
9.

Практикалық жұмыс: Жарық құбылыстары
1

1
10.

Бақылау жұмысы. №4. Жарық құбылыстары
1

1
Барлығы:

39

25

64
: files -> loader
loader -> Негізгі орта білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
loader -> Сабақтың тақырыбы: Жартылай көшпелі және отырықшы мәдениеттердің өзара әсері Сабақтың мақсаты
loader -> 9- сыныптарға арналған Дүние тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> 1. Адамзат тарихының дамуының алғашқы кезеңі
loader -> 9- сыныптарға арналған Қазақстан тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> Бастауыш сынып және орта буын арасындағы сабақтастық
loader -> 2-тоқсан 1-нұсқа 11 сынып Негізгі зат есімдерді көрсет
loader -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы оқу жетістіктерін сырттай бағалау
loader -> Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


1   2   3   4   5   6   7


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет