Физика 7-сыныпжүктеу 1.29 Mb.
бет5/7
Дата06.07.2016
өлшемі1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Уақыт қоры –2 сағат.
Практикалық жұмыс- 3

Лабораториялық жұмыс-3

Бақылау жұмысы-2

Физикалық практикум-0

ФИЗИКА

жаратылыстану-математика бағыты10 сынып


п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлы-ғы, сағ

Мерзімі

теория

практ.

МЕХАНИКА

12

10

22
Кинематика

5

3

8
1

Механикалық қозғалыс. Қозғалыстың салыстырмалылығы.

1
1
2

Кинематиканың негiзгi түсiнiктерi мен теңдеулерi.

1
1
3

Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененiң қозғалысы.

1
1
4

Көкжиекке лақтырылған дененiң қозғалысы.

1
1
5

Шеңбер бойымен қозғалыстың сипаттамасы.

1
1
6

көрсетілімдер:

санақ жүйесiн модельдеу;

траекторияның таңдап алынған санақ жүйесiне байланыстылығы;

механикалық қозғалыстың түрлерi;
1

1
7

Лабораториялық жұмыстар№1:

Дененің ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігі.


1

1
8

Бақылау жұмысы №1 «Кинематика»
1

1
Динамика

6

5

11
9

Ньютон заңы.

1
1
10

Кеплер заңдары. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.

1
1
11

Импульстің сақталу заңы.

1
1
12

Энергияның сақталу және айналу заңы. Қатты дененің айналмалы қозғалысы.

1
1
13

Айналмалы қозғалысты сипаттайтын кинематикалық және динамикалық шамалар. Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Гироскоп.

1
1
14

Статика элементі.

1
1
15

көрсетілімдер:

денелердiң инерция бойынша қозғалысы;

денелердiң инерттiлiгi;

өзара әрекеттесу кезiнде денелердiң үдеулерiнiң олардың массаларына тәуелдiлiгi;

салмақсыздық;

реактивтi қозғалыс;

зымыранның моделi;

ньютонның екiншi заңы;

ньютонның үшiншi заңы;

импульстiң сақталу заңы;

энергияның сақталу заңы;

денелер тепе-теңдiгiнiң түрлерi;

маятник, серiппелi маятник;

ерiксiз тербелiстер, резонанс;

гироскоп
1

1
16

Лабораториялық жұмыстар№2
1

1
17

Лабораториялық жұмыстар№3
1

1
18

Лабораториялық жұмыстар№4
1

1
19

Бақылау жұмысы №2 «Динамика»
1

1Сұйықтар мен газдардың қозғалысы

1

2

3
20

Бернулли теңдеуi. Тұтқыр сұйық. Денелердi сұйықтардың қапталдай ағуы. Қанаттың көтеруші күшi.

1
1
21

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1
22

Практикалық жұмыс:

Нүкте қозғалысын компьютерлік модельдеу


1

1
МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА

19

9

28
Молекулалық-кинетикалық теория негiздерi

3

2

5
23

Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары және оның тәжiрибелiк дәлелдемелерi. Молекулалардың өзара әрекеттесу күшi.

1
1
24

Термодинамикалық тепе-теңдік. Температура зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі ретінде.

1
1
25

Идеал газ. Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi.

1
1
26

көрсетілімдер:

жылулық қозғалыстың моделi;

броундық қозғалыстың моделi;

Штерн тәжiрибесiнiң моделi;
1

1
27

Лабораториялық жұмыстар№5:

Газдың қысымын әр түрлі тәсілдермен анықтау.


1

1Газ заңдары

4

3

7
28

Идеал газ күйінің теңдеуі

1
1
29

Изопроцестер. Бойль-Мариот, Гей-Люссак, Шарль..

1
1
30

Лабораториялық жұмыстар№6: Изопроцестердi зерделеу.
1

1
31

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1
32

Дальтон заңдары.

1
1
33

Газдарды техникада қолдану.

1
1
34

«Газ заңдары» тақырыбына есептер шығару.
1

1Термодинамика негiздерi

8

1

9
35

Газдың ішкi энергиясы.

1
1
36

Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы.

1
1
37

Термодинамикадағы жұмыс.

1
1
38

Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану.

1
1
39

Адиабаттық процесс

1
1
40

Циклді процес. Карно циклі..

1
1
41

Жылу қозғалтқыштары және қоршаған ортаны қорғау.

көрсетілімдер:

газ заңдары;

1
1
42

Термодинамиканың екiншi заңы.

1
1
43

Практикалық жұмыс:

Молекулалық физиканың заңын компьютерлік модельдеу


1

1Сұйық және қатты денелер

4

3

7
44

Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы.

1
1
45

Сұйықтың беткi қабатының қасиеттерi. Жұғу. Қылтүтіктік құбылыстар.

1
1
46

Кристалл және аморф денелер.

1
1
47

Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Сублимация.

1
1
48

көрсетілімдер:

сұйықтардың қайнау температурасының тұрақтылығы;

судың төменгi қысымда қайнауы;

ауаның ылғалдылығын өлшеу;

кристалдар;

сұйықтардың беттiк керiлуі; сабын көпiршiктерi;

кристалл денелердiң балқуы және қатаюы;
1

1
49

Лабораториялық жұмыстар №7
1

1
50

Бақылау жұмысы№3 «Молекулалық физика»
1

1
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

29

15

44
Электростатика

11

3

14
51

Электр және оның қасиеттері. Электр заряды. Зарядтың дискреттілігі. Элементар заряд. Зарядтың сақталу заңы.

1
1
52

Кулон заңы - электростатиканың негізгі заңы. .

1
1
53

Электр өрiсi.

1
1
54

Электр өрісінің кернеулігі

1
1
55

Электр өрісінің потенциалы. Суперпозиция принципі.1
56

Гаусс теоремасы.

1
1
57

Біртекті электр өрісінде, нүктелік заряд өрісінде зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы.

1
1
58

Потенциалдар айырымы. Эквипотенциал беттер.

1
1
59

Электр өрiсiндегi өткiзгiштер. Электр өрiсiндегi диэлектриктер.

1
1
60

Электрсыйымдылық. Конденсаторлар және олардың түрлері. Жазық конденсатордың электрсыйымдылығы.

1
1
61

Конденсаторларды тізбектей және параллель қосу және олардың белгілері. Электр өрiсiнiң энергиясы.

1
1
62

Көрсетілімдер:

зарядталған денелердiң өзара әрекеттесуi;

электр зарядының сақталуы;

электр зарядының бөлiнгiштiгi;

зарядталған шарлардың электр өрiсi;

зарядталған конденсатордың энергиясы;
1

1
63

Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1
64

Бақылау жұмысы №3 "Электростатика"
1

1Тұрақты электр тогы заңдары

9

7

16
65

Электр тогы. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Толық тiзбек үшiн Ом заңы.

1
1
66

Лабораториялық жұмыстар№8
1

1
67

Лабораториялық жұмыстар№9
1

1
68

Электр тiзбегiне өткiзгiштердi тiзбектей, параллель, аралас қосу және олардың белгілері.

1
1
69

Лабораториялық жұмыстар№10
1

1
70

«Өткiзгiштердi тiзбектей, параллель, аралас қосу» тақырыбына есептер шығару
1

1
71

Тармақталған тізбек. Кирхгоф ережелері.

1
1
72

Көрсетілімдер:

толық тiзбек үшiн Ом заңы;

шала өткiзгiштердiң меншiктi және қоспалық өткiзгiштiгi;

электронды-сәулелік түтік, кинескоп;

электролиз;

тәуелсiз разряд;

төменгі қысымдағы газдардағы тәуелді разряд;
1

1
73

Токтың жұмысы мен қуаты. Пайдалы және толық қуат.

1
1
74

Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і.

1
1
75

Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк.

1
1
76

Газдардағы және вакуумдегi электр тогы. Плазма.

1
1
77

Шала өткiзгiштердегi электр тогы.

1
1
78

Электролит ерiтiндiлерiндегi және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы.

1
1
79

Практикалық жұмыс: Электр тiзбектерiнiң құрастыруы бойынша виртуалды лабораториялық жұмыстар
1

1
80

Бақылау жұмысы №4 «Тұрақты электр тогы заңдары».
1

1Магнит өрiсi

5

3

8
81

Магниттік өзара әрекеттесу. Эрстед, Ампер тәжірибелері. Магнит өрісінің күш сызықтары.

Магнит индукциясының векторы. Түзу және дөңгелек токтың магнит өрiсi.1
1
82

Ампер күші. Магнит өрісіндегі рама. Тұрақты токтың электрқозғалтқышы және электрогенераторы. .

1
1
83

Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы.

1
1
84

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1
85

Заттың магниттік қасиеттері. Магниттік өткізгіштік. Ампер болжамы. Магнит өрісіндегі атом.

1
1
86

Магнетиктер және олардың түрлері. Диа-, пара- және ферромагнетиктердің табиғаты. Ферромагнетиктер және олардың қасиеттері. Ферромагнетиктерді қолдану.

1
1
87

Көрсетілімдер:

тогы бар өткiзгiштердiң өзара әрекеттесуi;

түзу токтың, тогы бар катушканың (шарғының) магнит өрiстерi;

Эрстед тәжiрибесi;

электрондық сәуленiң магнит өрiсiнде ауытқуы;

тұрақты ток электр қозғалтқышының моделi;
1

1
88

Лабораториялық жұмыстар№11 Жердің магнит өрісінің горизонталь құраушысын анықтау.
1

1Электромагниттiк индукция

4

2

6
89

Электромагниттiк индукция құбылысы. Индкуция ЭҚК-і. Магнит ағыны. Электромагниттiк индукция заңы.

1
1
90

Магнит ағынының сақталу заңы. Ленц ережесі.

1
1
91

Максвелл гипотезалары.

Құйынды электр өрісі.1
1
92

Өздік индукция. Индуктивтік. Магнит өрісінің энергиясы.

1
1
93

Лабораториялық жұмыстар №12 Электромагниттiк индукцияны зерделеу.
1

1
94

Бақылау жұмысы №5"Электродинамика"
1

1
95

Физикалық практикум
4

4
Барлығы:
60

38

98
: files -> loader
loader -> Негізгі орта білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
loader -> Сабақтың тақырыбы: Жартылай көшпелі және отырықшы мәдениеттердің өзара әсері Сабақтың мақсаты
loader -> 9- сыныптарға арналған Дүние тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> 1. Адамзат тарихының дамуының алғашқы кезеңі
loader -> 9- сыныптарға арналған Қазақстан тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> Бастауыш сынып және орта буын арасындағы сабақтастық
loader -> 2-тоқсан 1-нұсқа 11 сынып Негізгі зат есімдерді көрсет
loader -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы оқу жетістіктерін сырттай бағалау
loader -> Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


1   2   3   4   5   6   7


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет