«Геометрия» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы 10-сыныпбет1/11
Дата18.11.2019
өлшемі0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


«Геометрия» пәнінен

тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы 10-сынып

(жаратылыстану-математика бағыты)

Нұр-Сұлтан, 2019


МАЗМҰНЫ


 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты 3

 2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 3

 3. «Геометрия» пәні бойынша күтілетін нәтижелер 3

 4. «Геометрия» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейі 3

 5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу6 6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі 6

7. Модерация және балл қою 6

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 7

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 11

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 16

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 20

 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты


Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді. 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар


Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-11- сыныптарына арналған «Геометрия» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы.

 1. «Геометрия» пәні бойынша күтілетін нәтижелер
Білу:
Түсіну:


  • математиканың академиялық тілін түсіну;

  • түрлі қолданбалы есептерді шешуде математикалық модельдерді пайдаланудың маңыздылығын түсіну;

  • кеңістіктегі геометриялық салулар мен өлшемдердің қағидаттарын түсіну.Қолдану:


  • қарапайым стереометриялық сызбаларды орындау техникасын;

  • есептерді шығаруда түзулердің параллель, айқас және перпендикуляр болуының;

  • жазықтықтардың параллель және перпендикуляр болуының белгілері мен қасиеттерін қолдану;Талдау:


  • кеңістіктегі түзулердің, түзу мен жазықтықтың, жазықтықтардың өзара орналасуын;Жинақтау


  • аксиомалар мен теоремалар арқылы дәлелді пікірлерді жинақтау;

  • геометриялық түрлендірулерді қолдана отырып, құрастыру есептерін шешу тәсілдерін жинақтау.Бағалау


  • есептің мәнмәтініне қатысты есептеулер нәтижесін бағалау. 1. «Геометрия» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейі

Ойлау дағдыларының

деңгейі

Сипаттама

Ұсынылатын тапсырмалар

түрлері

Білу және түсіну

 • стереометрия аксиомаларын, олардың салдарларын білу

 • кеңістіктегі параллель және айқас түзулер анықтамаларын білу

Деңгейді тексеру үшін Көп таңдауы бар тапсырмалар

(КТБ) және/немесе


- тетраэдр және параллелепипедтің

Қысқа жауапты (ҚЖ)

анықтамаларын білу, тетраэдр,

қажет ететін

параллелепипедті және олардың элементтерін

тапсырмаларды

жазықтықта кескіндей алу

пайдалану

- кеңістіктегі перпендикуляр, көлбеу және

ұсынылады

көлбеудің проекциясы анықтамаларын білу
- кеңістіктегі екі түзу арасындағы бұрыш
анықтамасын білу
- тікбұрышты параллелепипед анықтамасын
және қасиеттерін білу
- кеңістіктегі вектор, вектордың ұзындығы, тең
векторлар анықтамаларын білу
- кеңістіктегі коллинеар және компланар
векторлардың анықтамаларын білу
- кеңістіктегі тікбұрышты координаталар
жүйесі анықтамасын білу және оны кескіндей
алу
- кеңістіктегі векторлардың скаляр
көбейтіндісінің анықтамасы мен қасиеттерін
білу
Қолдану

- кеңістіктегі параллель түзулердің қасиеттерін

Деңгейді тексеру
есептер шығаруда қолдану

үшін Қысқа жауапты
- түзу мен жазықтықтың параллельдік белгісін

(ҚЖ) қажет ететін
және қасиеттерін есептер шығаруда қолдану

тапсырмаларды
- жазықтықтардың параллельдік белгісін және

және/немесе толық
қасиеттерін есептер шығаруда қолдану

жауапты (ТЖ) қажет
- перпендикуляр түзулердің анықтамасы мен

ететін
қасиеттерін есептер шығаруда қолдану

тапсырмаларды
- түзу мен жазықтықтың перпендикулярлық

пайдалану
анықтамасын, белгісін және қасиеттерін

ұсынылады
есептер шығаруда қолдану- үш перпендикуляр туралы теореманы есептершығаруда қолдану- нүктеден жазықтыққа дейінгі және айқастүзулер арасындағы арақашықтықтарды табабілу- айқас түзулер арасындағы бұрыш пенолардың ортақ перпендикулярын сызбадакескіндей алу- түзу мен жазықтық арасындағы бұрыштыкескіндей алу және оның шамасын табу- жазықтықтар арасындағы бұрышты(екіжақты бұрыш) кескіндей алу және оныңшамасын табу- жазықтықтардың перпендикулярлық белгісімен қасиетін есептер шығаруда қолдану- тікбұрышты параллелепипедтің қасиеттерінқорытып шығару және есептер шығарудақолдану- жазық фигураның ортогональ проекциясынжазықтықта салу- жазық фигураның жазықтыққа ортогональпроекциясы ауданының формуласын есептер шығаруда қолдану

 • векторларды қосу және векторды санға көбейтуді орындау

 • кеңістіктегі нүктені оның координаталары бойынша тікбұрышты координаталар жүйесінде кескіндеу

 • вектор координаталарын бірлік векторлар бойынша жіктеп таба білу

 • координаталарымен берілген векторларды қосуды және векторды санға көбейтуді орындау

 • векторлардың коллинеарлық және компланарлық шартын есептер шығаруда қолдану

 • кеңістіктегі екі нүкте арасындағы арақашықтықты таба білу

 • кеңістіктегі вектордың координаталарын және ұзындығын таба білу

 • кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүкте координаталарының формулаларын қорытып шығару және оларды есептер шығаруда қолдану

 • кесінді ортасының координаталары формулаларын есептер шығаруда қолдану

 • координаталық түрдегі векторлардың скаляр көбейтіндісі формуласын есептер шығаруда қолдану

 • кеңістіктегі екі вектордың арасындағы бұрышты есептеу

 • кеңістіктегі векторлардың перпендикулярлық шартын қолдану

 • сфера теңдеуін есептер шығаруда қолдану

 • жазықтықтың жалпы теңдеуін (ax+by+cz+d=0) нормаль вектор n(a;b;c) және осы жазықтықтағы нүкте бойынша

қорытып шығару

 • түзудің канондық теңдеуін құрастыру

 • түзу теңдеуінің канондық түрінен параметрлік түріне көше алу

 • берілген екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін құру
Жоғары деңгей

дағдылары (талдау, жинақтау, бағалау)- векторды үш

бойынша жіктеукомпланар

емес

векторлар

Деңгейді тексеру

үшін Қысқа жауапты (ҚЖ) қажет ететін тапсырмаларды және/немесе Толық жауапты (ТЖ) қажет ететін тапсырмаларды

пайдалану ұсынылады

 1. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлуТоқсан

Білу және түсіну

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

I

50%

50%

0%

II

40%

60%

0%

III

33%

67%

0%

IV

20%

80%

0%

Барлығы

36%

64%

0%
 1. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі

Жиынтық бағалауды орындауға ой салатын кез келген көрнекі материалдар: диаграммалар, схемалар, постерлер, плакаттар және карталар жабылған оқу кабинетінде өткізіледі. Жиынтық бағалау алдында нұсқаулық оқылады және білім алушыларға жұмысты орындауға қанша уақыт бөлінгендігі хабарланады.

Жұмысты орындау барысында білім алушыларға бір бірімен сөйлесуге болмайды. Жұмысты орындар алдында білім алушылардың нұсқаулық бойынша сұрақтарды қою құқығы бар.

Білім алушылар өз бетімен жұмыс жасауға міндетті, бір біріне көмектесуге құқықтары жоқ. Жиынтық бағалау уақытында білім алушыларға қосымша ресурстар: оларға көмек болатын сөздік немесе анықтамалық құралдар (егер, спецификация бойынша ресурсқа рұқсат берілмесе) қолжетімді болмауы қажет.

Шешу жазбалары ұқыпты болуы қажет. Білім алушыларға дұрыс емес жауаптарды өшіргішпен өшіргеннің орнына сызып тастауға болады.

Жиынтық бағалауға берілген уақыт аяқталысымен, білім алушылар жұмысты уақытында аяқтап және қаламдарын\ қарандаштарын партаға қоюы қажет. 1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет