Негізгі орта білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарларыжүктеу 3.4 Mb.
бет24/25
Дата20.06.2016
өлшемі3.4 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Уақыт қоры: 4 сағат.

* бұл материалдарды білім алушылардың жобалық іс-әрекеті ретінде қарастыруға болады.
ФИЗИКА

9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)
п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлығы, сағ

теория

практ.

Кинематика негіздері

7

3

10

1.

Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. Материалдық нүкте. Санақ жүйесі. Салыстырмалы механикалық қозғалыс.

1
1

2.

Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары.


1
1

3.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу.

1
1

4.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру. Жылдамдықтың графигі. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орын ауыстыруы.

1
1

5.

Еркiн түсу үдеуi. Дененiң еркiн түсуi. Аспан денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу үдеуi.

1
1

6.

Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы.

1
1

7.

Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу. Қатты дененің ілгерлемелi және айналмалы қозғалысы.

1
1

8.

№ 1 лабораториялық жұмыс. Бірқалыпты қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау.
1

1

9.

Практикалық жұмыс: Денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері
1

1

10.

Бақылау жұмысы №1 Кинематика негіздері
1

1

Динамика негіздері

6

4

10

1.

Ньютонның бiрiншi заңы. Инерциялық санақ жүйелерi.

1
1

2.

Күш. Ньютонның екiншi заңы. Масса.

1
1

3.

Ньютонның үшінші заңы. Салыстырмалылық принципi.


1
1

4.

Механикадағы күштер. Бүкiләлемдiк тартылыс күші. Бүкiләлемдiк тартылыс заңы.

1
1

5.

Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы. Тiреумен қозғалатын дененің салмағы.

1
1

6.

Салмақсыздық. Жердің жасанды серiктерінің қозғалысы.

1
1

7.

Практикалық жұмыс: Күшті өлшеудің практикалық тәсілдері;

1

1

8.

№2 лабораториялық жұмыс. Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу.
1

1

9.

Практикалық жұмыс: Жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу.
1

1

10.

Бақылау жұмысы №2. Динамика негіздері
1

1

Сақталу заңдары

3

1

4

1.

Дене импульсі. Материялық нүктеде импульстiң өзгеруі. Денелер жүйесі. Импульстің сақталу заңы.

1
1

2.

Реактивтi қозғалыс. (К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының қазіргі жетістігі).

1
1

3.

Энергия. Энергияның сақталу және бiр түрден екiншi түрге айналу заңы. Ғылым мен техникада практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын қолдану.


1
1

4.

Практикалық жұмыс: Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын салыстыру.
1

1

Тербелістер және толқындар

8

4

12

1.

Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы). Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі.

1
1

2.

Еркін және еріксіз тербелістер. Өшетін тербелістер. Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Резонанс.

1
1

3.

Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Математикалық және серіппелі маятниктердің периоды.

1
1

4.

Электромагниттік тербелістер. Еркін электромагнитік тербелістер. (Тербелмелі контур). Томсон формуласы.

1
1

5.

Еріксіз электромагниттік тербелістер. (Раманың магнит өрісіндегі айналуы).


1
1

6.

3 лабораториялық жұмыс. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау.

1

1

7.

Практикалық жұмыс: Әр түрлі маятниктер тербелісінің перодын есептеу.

1

1

8.

Тербелiстердiң серпімді ортада таралуы. Толқындық қозғалыс. Көлденең және қума толқындар. Толқынның ұзындығы. Толқынның таралу жылдамдығы. Механикалық толқынның қасиеті.


1
1

9.

4 лабораториялық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау.
1

1

10.

Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық резонанс. Дыбыстың таралуы Жаңғырық. Ультрадыбыс

1
1

11.

Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқынның қасиеті. Электромагниттік толқындар шкаласы..

1
1

12.

Бақылау жұмысы №3. Тербелістер және толқындар.
1

1

Астрономия негіздері

5

1

6

1.

Жұлдызды аспан. Әлемнің құрылымы және масштабтары

1
1

2.

Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйесі.

1
1

3.

Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы. Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Күнтізбе.

1
1

4.

Кеплер заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты анықтау.

1
1

5.

Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның әлем және дүниетанымдық маңызы. Ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы.1
1

6.

Бақылау жұмысы №4. «Астрономия негіздері»
1

1

Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар

6

1

7

1

Жылулық сәулелену. (Абсолют қара дене. Стефан – Больцман заңы.) Денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиындықтары.

1
1

2

Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы. Планк формуласы.


1
1

3

Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.

1
1

4

Рентген сәулелері.

1
1

5

Радиактивтілік.

1
1

6

Резерфорд тәжірибесі. Атомның құрамы. Атомның моделі.

1
1

7

Бақылау жұмысы №5. Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар
1

1

Атом ядросы.

4

2

6

1.

Атом ядросының құрамы. Ядролық өзара әрекеттесу. Ядролық күштер. Физикалық шамалардың ядролық физикада қолданылатын өлшем бірліктері.

1
1

2

Массалар ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. Радиактивті сәулеленудің табиғаты. Радиактивті ыдырау заңы.

1
1

3.

Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті реакция. Ядролық реактордың жұмыс принципі. Атом электр станциялары.

1
1

4.

Термоядролық реакциялар. (Күн мен жұлдыздардың энергиясы. Радиактивтi изотоптар. Радиактивтi изотоптарды қолдану)*

Радиактивті сәулелерден қорғану.1
1

5.

Практикалық жұмыс: Жартылай ыдырау периодын есептеу
1

1

6.

Бақылау жұмысы №6. Атом ядросы
1

1

Жалпылау сабақтары

2
2

1.

Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Элементар бөлшектер және ғаламның дамуы туралы мағлұматтар

1
1

2.

Ғылыми-техникалық өркениет және ноосфера. Экологиялық мәдениет.

1
1

Лабораториялық практикум
8

8

Барлығы:

41

24

65


Уақыт қоры – 3 сағат
«Өнер» білім саласы
Музыка

5-6 сыныптар
Сыныптар бойынша оқу материалдары

Сағат саны
5 сынып


Айтыс және жыраулық өнер

9Ғасырлармен сырласқан сазды аспаптар

7Әлем халықтарының музыкалық театры

10Дәстүр және жаңашылдық

8
6 сынып


Сөзбен өрілген саз

9Музыка және сурет

7Өнер тұлғалары

10Жаңа заманның жаңа әні

8


Бейнелеу өнері

5-6 сыныптар


Мазмұны

Сыныптар бойынша сағат саны

Барлығы

5 сынып

6 сынып

Өнер туындыларын қабылдау

2

2

4

Графика

6

6

12

Кескіндеме

8

8

16

Композиция

6

6

12

Сәндік-қолданбалы өнер

4

4

8

Мүсін өнері

4

4

8

Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет өнері

4

4

8

Барлығы

34

34

68Технология (ұл балаларға арналған)

5-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1
2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8
8

5

Сәндік-қолданбалы өнері элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1
1

8

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5
5
Барлығы:

34

5

29


Технология (ұл балаларға арналған)

6-сыныпБөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1
2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1
1

8

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5
5
Барлығы:

34

6

28


Технология (ұл балаларға арналған)

7-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1
2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1
1

8

Шығармашылық жобалау

іс-әрекеті5
5
Барлығы:

34

6

28


Технология (ұл балаларға арналған)

8-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1
2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1
1

8

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5
5
Барлығы:

34

6

28


Технология (ұл балаларға арналған)

9-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1
2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5
1

8

Қазіргі заманғы өндірісі мен техникалық және кәсіптік білім беру

1
5
Барлығы:

34

7

27


Технология (қыз балаларға арналған)

5-сынып
Бөлімдердің атаулары

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Кабинетте жалпы тәртіп сақтау, қауіпсіздік техникасы ережелері, санитарлық-гигиеналық талаптар және еңбек қауіпсіздігі

1

1
2

Тағам әзірлеу технологиясы

4

1

3

3

Маталармен танысу. Мата өңдеу технологиясы. Тігін машинасымен жұмыс жасау

17

4

13

4

Тұрғын үй ішкі көрінісі

2

1

1

5


Киім және аяқкиім күтімі. Жеке бас гигиенасы

1

1

6

Көкөніс өсіру – өсімдік шаруашылығының бір саласы

3

1

2

7

Жоба

6

1

5
Барлығы:

34

10

24


Технология (қыз балаларға арналған)

6-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру технологиясы. Көкөніс саласындағы күзгі жұмыстар

3

1

2

2

Тағам әзірлеу технологиясы

6

2

4

3

Маталармен танысу. Тігін машинасымен жұмыс жасау. Киімді жобалау, дайындау және көркем әшекейлеу

163134

Тұрғын үй интерьері. Тұрғын үй гигиенасы. Киім және аяқкиім күтімі

3


1

2

5

Жоба

6

1

5
Барлығы:

34

8

26


Технология (қыз балаларға арналған)

7-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Тағам дайындау технологиясы

4

1

3

2

Мата түрлерімен танысу. Киімді күту

2

1

1

3

Тігін машинасымен жұмыс жасау

2

1

1

4

Киімді жобалау және дайындау

12

2

10

5

Тұрғын үй интерьері

2

1

1

6

Қолөнер

6

1

5

7

Жоба

6

1

5
Барлығы:

34

8

26


Технология (қыз балаларға арналған)

8-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Тағам әзірлеу технологиясы

8

3

5

2

Машинатану элементтері. Тігін бұйымдарын жобалау және дайындау (белдемше)

10

2

8


3

Отбасы экономикасы. Кәсіпкерлік

4

2

2

4

Тұрғын үй интерьері

1

1
5

Қолөнер

6

1

5

6

Жоба

5

1

4
Барлығы:

34

10

24

: files -> loader
loader -> Сабақтың тақырыбы: Жартылай көшпелі және отырықшы мәдениеттердің өзара әсері Сабақтың мақсаты
loader -> 9- сыныптарға арналған Дүние тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> 1. Адамзат тарихының дамуының алғашқы кезеңі
loader -> 9- сыныптарға арналған Қазақстан тарихынан емтихан сұрақтары
loader -> Бастауыш сынып және орта буын арасындағы сабақтастық
loader -> 2-тоқсан 1-нұсқа 11 сынып Негізгі зат есімдерді көрсет
loader -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық тестілеу орталығы оқу жетістіктерін сырттай бағалау
loader -> Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы
loader -> Физика 7-класс


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет