ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ақпараттық хат құрметті әріптестер!жүктеу 84.97 Kb.
Дата08.07.2016
өлшемі84.97 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Құрметті әріптестер!

Сіздерді Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында 2015 жылдың 12-13 қараша күндері өтетін «Бес институционалдық реформа- ел дамуының кепілі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысына қатысуға шақырамыз.Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі:

1-секция: Тіл мен әдебиетті оқу-әдістемелік және зияткерлік тұрғыдан оқыту, терминологиялық қорды жаңарту жолдары.

2-секция: Заманауи білім беру талаптарына сай болашақ педагогтарды даярлаудағы кәсіби құзыреттілік: қазіргі жағдайы мен даму болашағы.

3-секция:  Саясаттану, тарих, философия, психология, құқықтану ғылымдарының білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеудегі рөлі.

4-секция: Жаратылыстану пәндерін оқытудың инновациялық технологиялары.

5-секция:   Кәсіби-шығармашылық, спорт салаларында педагог маман дайындаудың әдіснамалық негіздері.

Конференцияның жұмыс тілдері:  қазақ, орыс және ағылшын тілдері. 

Конференцияға қатысу үшін өтініштің (тіркелген үлгі бойынша), баяндама мәтінінің баспа түріндегі және электрондық нұсқалары (1 данадан), ұйымдастыру жарнасы (3000 теңге көлемінде) төленгені туралы түбіртектің көшірмесі электрондық поштамен немесе төмендегі мекенжайда 2015 жылдың 24 қазанына дейін қабылданады: 160012, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Байтұрсынов көшесі, 13 үй, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты.
Баяндама дайындауға қойылатын талаптар:

Мақала көлемі - 5 бетке дейін, Times New Roman қарпінде терілуі тиіс;

А4 форматында, қаріп өлшемі – 14;

Жоларалық қашықтық – 1;

Азат жол – 1 см.;

Сол жағы – 2,5 мм, қалған жақтары – 20 мм.;

Бет саны көрсетілмейді;

Орыс тіліндегі баяндамалар үшін  түйін және summary, қазақ тіліндегі баяндамалар үшін резюме және summary, ағылшын тіліндегі баяндамалар үшін түйін және резюме келтіріледі.

Баяндама мәтіні мен өтініштің сапалы басылған бір дана (бет нөмірі көрсетілмей) баспа түрі және электронды нұсқасы, ұйымдастыру жарнасы төленгені туралы түбіртектің көшірмесімен бірге дискіде немесе электрондық поштамен ұсынылады (файлдың атауы бірінші автордың фамилиясымен сай келуі қажет, баяндама мен өтініш бір файлда беріледі). Баяндама авторларының саны 3 адамнан аспауы тиіс. Баяндама мәтіні түзетілмейді және түпнұсқа болып саналады. Конференция еңбектерінің жинағы тікелей көшіру әдісімен теріледі. Көрсетілген мерзімнен кеш түскен немесе талаптарға сай келмейтін материалдар жарияланбайды.

           Құрметті әріптестер! Сіздерден жоғарыда көрсетілген талаптарға сай дұрыс терілген материалдарды жіберу сұралады.


Баяндаманы дайындау үлгісі:

ӘОЖ (12 пт.)

МИФТІҢ ҰЛТТЫҚ БОЛМЫСЫ (14 пт.)

Бегдаулетова Қ.Д. (12 пт.)

ОҚМПИ, Шымкент, Қазақстан (12 пт.)Резюме (11 пт.)

Summary (11 пт.)

Баяндаманың негізгі мәтіні (14 пт.)

             --------------------------------------------------------------------------------------------

Әдебиеттер (12 пт.)

 1. Ғабитханұлы Қ. Қазақ мифологиясының тілдегі көрінісі. – Алматы: Арыс, 2006. – 166 б.
Өтініш үлгісі:

Өтініш

1

Баяндамашының тегі, аты-жөні (толығымен)

 

2

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

 

3

Мекемесі, лауазымы

 

4

Мекенжайы (индексі көрсетілуі міндетті)

 

5

Телефон, факс (халықаралық байланыс кодымен)

 

6

Баяндаманың тақырыбы

 

7

Секцияның атауы

 

8.

Керекті техникалық құралдар

 

9.

Қонақ үй орындарын брондау қажеттігі (иә, жоқ)

 

 

Барлық сұрақтар бойынша конференцияның ұйымдастыру комитетіне хабарласуыңызды сұраймыз: Телефон: Ибрагимова Жанат Абуталипқызы +7701 338 14 33, +7700 135 72 70, Әлібекова Балдырған Рысалықызы +7702 410 32 36. Эл. почта: okmpi_nauka@mail.ru.
Конференция жұмысына қатысу төлемі үшін реквизиттер:

АО «Казкоммерцбанк»

БИК-KZ К0 KZ KX

БИН-110740004288

КБЕ-16

ИИН- KZ 569260801159775000

Аудару кезінде «конференция үшін» белгісін қойып, тегі және өз аты мен әкесінің атының бірінші әріптерін жазу қажет.

Ұйымдастыру комитеті

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

Южно-Казахстанский государственный педагогический институт приглашает Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции «Пять институциональных реформ- гарантия развития страны», которая состоится 12-13 ноября 2015 года.Для обсуждения предлагаются следующие направления:

1-секция: Эффективные пути учебно-методического и интеллектуального обучения языку и литературе, совершенствование языковой культуры и обновление терминологического фонда

2-секция: Профессиональная компетенция при подготовке будущих педагогов, соответственно современным требованиям образования: нынешняя ситуация и перспективы развития

3-секция:  Роль политологии, философии, истории, педагогики, психологии и правоведения в адаптации системы образования к новой социально-экономической среде

4-секция: Инновационные технологии и методы обучения дисциплин естествознания.

5-секция:   Методологические основы подготовки педагогических кадров в творческо-профессиональной и спортивной сфере.

Статьи принимаются на русском, казахском и английском языках.

Стоимость публикации составляет 3000 тенге.

Срок предоставления статей до 24 октября 2015 года.Требования к оформлению статей:

  • Текст рукописи объемом до 5 страниц набирается в редакции Microsoft Word c соблюдением следующих параметров:

  • Шрифт Times New Roman, 14 кегль, абзац – 1,0;

  • Межстрочный интервал – одинарный;

  • Поля: левое – 2,5мм, остальные – 2,0 мм;

  • Страницы не нумеруются;

  • Резюме (2,3 предложения) на казахском и английском языках (если статья на русском языке), на русском и английском (если статья на казахском языке), на казахском и русском (если статья на английском языке);

  • Ссылки в тексте по порядковому номеру в списке источников указываются в квадратных скобках [1, с. 22]. Библиография оформляется в конце работы по мере цитирования в соответствии с правилами современного ГОСТа.


Образец оформления статьи:
УДК (12 к.)

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА БИЛИНГВА (14 к.)

Ермекова Ж.Т. (12 к.)

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан (12 к.)Резюме (11 к.)

Summary (11 к.)
Текст…………………. (14 к.)
Литература (12 к.)

1. Бахтикиреева У.М. Творческая билингвальная личность (особенности русского текста автора тюркского происхождения). – Астана: ЦБО и МИ, 2009. – 259 с.


Заявка участника конференции


Ф.И.О. (полностью)
Место работы
Должность
Звание, степень
Тема доклада
Секция
Необходимые технические средства (укажите название)
Страна, город
Учебное заведение, название кафедры
Почтовый адрес
e-mail
Контактный телефон, факс
Нуждаетесь ли в гостинице (да/нет).Все публикации даются в авторской редакции. Рукописи не возвращаются. Редколлегия имеет право отклонить материалы, не соответствующие заявленным требованиям.


Ответственные за организацию конференции: Ибрагимова Жанат Абуталиповна +7701 338 14 33, +7700 135 72 70, Алибекова Балдырган Рысаловна +7702 410 32 36. Эл. почта: okmpi_nauka@mail.ru.

Конференция жұмысына қатысу төлемі үшін реквизиттер:

АО «Казкоммерцбанк»

БИК-KZ К0 KZ KX

БИН-110740004288

КБЕ-16

ИИН- KZ 569260801159775000

Организационный комитет
: konf -> wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Мемлекет тарихы институты Оңтүстік Қазақстан облыстық әкімдігі
konf -> Новые лидеры в мире науки, технологий и образования
konf -> Қазақ Хандығының 550 жылдығына арналған "Ұлы дала кемеңгерлері" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы
2015 -> «бейбітшілік әлемі» Халықаралық Қазақ Творчестволық Бірлестігі Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2015 жылды «Қазақ хандығының 550 жылдығы деп жариялауына байланысты «Бейбітшілік әлемі»
konf -> Программа X международной научной конференции
konf -> Гу «отдел образования акимата города костаная»
konf -> Комплекс диалоговых методов и приемов в технологии учебного диалога
konf -> Тәрбие жұмысы және жалпы орта білім беруді дамыту секторы
©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет