Ќпараттыќ білім беру орталыєыжүктеу 434.92 Kb.
Дата01.07.2016
өлшемі434.92 Kb.
М.Јуезов атындаєы Оѕтїстік Ќазаќстан мемлекеттік университеті

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова
Аќпараттыќ білім беру орталыєы

Образовательно-информационный центр
Єылыми-библиографиялыќ бґлім

Научно-библиографический отделЎсыныстыќ јдебиеттер тізімі
Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына

15 жыл

Рекомендательный список литературы

Шымкент – 2010 ж.Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы

туралы маєлўмат
Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы — Ќазаќстан мемлекетiнiѕ Ата (негiзгi) заѕы. 1995 ж. 30 тамызда Республикалыќ референдум ґткiзу (бїкiл халыќтыќ дауыс беру) жолымен ќабылданды. Конституцияны ќабылдай отырып, Ќазаќстан халќы мемл. билiктiѕ ќайнар кґзi — ґзiнiѕ егемендiк ќўќыєын баянды еттi. Ата заѕ ќабылданєан кїн демалыс — мемлекеттік мереке — ЌР Конституциясыныѕ кїнi деп жарияланды. Бўл жаѕа Конституция Ќазаќстанныѕ тґртiншi Ата заѕы (1937, 1978, 1993, 1995). Оныѕ ќўрылымы кiрiспеден, 9 бґлiмнен, 98 баптан, кґптеген тармаќтар мен тармаќшалардан тўрады. Жаѕа Конституцияныѕ еѕ жоєары заѕдыќ кїшi бар жјне ол ЌР-ныѕ бїкiл аумаєында тiкелей ќолданылады. Мўныѕ ґзi Конституциялыќ нормалар мен заѕдардыѕ басќа нормативтiк ќўќыќтыќ актiлердiѕ нормаларынан їстем екендiгiн кґрсетедi. Кейiнгi екi Конституцияныѕ алдыѕєы екеуiнен елеулi айырмашылыєы сол — бўлар тўѕєыш рет мемл. тјуелсiздiктi, егемендiктi жјне Ќазаќстан халќыныѕ толыќ билiгiн бекiтiп, одан јрi орныќтырды. Жаѕа Ата заѕда ќўќыќтыќ мемлекеттiѕ ќалыптастырылу баєыттары, азаматтардыѕ ќўќыќтары мен бостандыќтары, соныѕ iшiнде жеке адамныѕ жан-жаќты еркiндiгi, идеологиялыќ жјне саяси јр алуандыєы (сґз жјне шыєармадаєы бостандыєы, саяси партиялар мен бўќаралыќ партиялар, сондай-аќ бўќаралыќ ќозєалыстар бiрлестiгiн ќўру еркiндiгi), халыќ билiгiн жїзеге асыратын демократиялыќ амалдар, экономикалыќ ќатынастардыѕ ќызмет етуi јлемдiк талаптарєа сјйкестендiрiлген. Оныѕ нормалары тўраќты, жалпы мјнде ўзаќ жылдарєа бейiмделiп тўжырымдалєан.

ЌРК барлыќ заѕ салаларыныѕ негiзi болып табылады, ал оныѕ нормалары басќа заѕдар їшiн басты ќаєида болып есептеледi.ЌРК-ныѕ кiрiспесiнде Ата Заѕды ќабылдаудыѕ себептерi мен маќсаттары былай тїсiндiрiлген: “Бiз, ортаќ тарихи таєдыр бiрiктiрген Ќазаќстан халќы, байырєы ќазаќ жерiнде мемлекеттiлiк ќўра отырып, ґзiмiздi еркiндiк, теѕдiк жјне татулыќ мўраттарына берiлген бейбiтшiл азаматтыќ ќоєам деп ўєына отырып, дїниежїз. ќоєамдастыќта лайыќты орын алуды тiлей отырып, ќазiргi жјне болашаќ ўрпаќтар алдындаєы тарихи жауапкершiлiгiмiздi сезiне отырып, ґзiмiздiѕ егемендiк ќўќыєымызды негiзге ала отырып, осы Конституцияны ќабылдаймыз”. Ата Заѕныѕ бўл бґлiгi саяси жјне идеол. тўрєыдан алєанда аса маѕызды. Ґйткенi, бўл Ата заѕ ЌР-нда демокр., зайырлы, ќўќыќтыќ жјне јлеум. мемлекет ќўрудыѕ конституциялыќ негiзiн ќалады. Осыдан келiп, ЌР-ныѕ мынадай негiзгi маќсаты туындайды: ґзiнiѕ еѕ ќымбат ќазынасы ретiнде адамды жјне оныѕ ґмiрiн, ќўќыќтары мен бостандыќтарын айќындап, бекiту; ґз елiнде жјне мемлекеттер арасында азаматтыќ бейбiтшiлiктi, ынтымаќтастыќ пен тату ќарым-ќатынас жасау јдiстерiн орныќтыру; байырєы ќазаќ жерiнде мемлекеттік бiрлiктi саќтау; республиканыѕ тјуелсiздiгiн саќтап, ўстап тўру; ЌР-ныѕ демократия негiздерiнiѕ мызєымастыєын бекiту. Осыєан орай республика ќызметiнiѕ тїбегейлi ќаєидалары айќындалады, олар: ќоєамдыќ татулыќ пен саяси тўраќтылыќ; бїкiл халыќтыѕ игiлiгiн кґздейтiн экон. даму; ќазаќстандыќ патриотизм; мемлекет ґмiрiнiѕ аса маѕызды мјселелерiн демокр. јдiстермен, оныѕ iшiнде респ. референдумда немесе Парламенттiк дауыс беру арќылы шешу (1-бап, 2-тармаќ).

Ата Заѕныѕ негiзгi бґлiгiнде (I — VIII бґлiмдер) азаматтардыѕ ќўќыќтары, бостандыќтары мен мiндеттерi туралы, конституциялыќ ќўрылыс жайлы, мемлекеттік нысандар жґнiнде, мемлекеттік буындардыѕ жїйесi мен мјртебесi туралы (Президент, Парламент, Їкiмет; Конституциялыќ Кеѕес, соттар, жјне сот тґрелiгi, жергiлiктi мемл. басќару жјне ґзiн-ґзi басќару туралы) нормалар тўжырымдалєан. Ќорытынды жјне ґтпелi ережелер мазмўндалєан соѕєы IХ бґлiмде Ата Заѕєа ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзу тјртiбi, конституциялыќ заѕдар мен ґзге де заѕдарды ќабылдау рјсiмi сґз болады. Ата Заѕ ќўрылымына жасалатын талдау оєан негiз болєан конституциялыќ идеялардыѕ айќын кґрiнiсiн бередi. “Жалпы ережелер” деп аталатын 1 бґлiмде жаѕа конституциялыќ ќўрылысќа сапалыќ сипаттама берiлген, яєни Конституция бойынша республикада мемл. билiк бiртўтас, ол Конституция мен заѕдар негiзiнде заѕ шыєарушы, атќарушы жјне сот билiгi тармаќтарына бґлiну, олардыѕ тежемелiк јрi тепе-теѕдiк жїйесiн пайдалану арќылы, ґзара iс-ќимыл жасау ќаєидаcына сјйкес жїзеге асырылады. Бўл бґлiмде осыєан орай конституциялыќ ќўрылысты айќындайтын, мемлекет пен жеке адамдардыѕ жјне азаматтыќ ќоєамныѕ ќарым-ќатынастарынан туындайтын негiзгi ќаєидалар тўжырымдалєан, олар: Ќазаќстан халќыныѕ толыќ билiгi (егемендiгi); Ќазаќстан Республикасы аумаєыныѕ тўтастыєы; мемл. билiктi жїзеге асыру барысындаєы пiкiр еркiндiгi; Конституцияныѕ їстемдiгi (жоєары тўратындыєы); мемлекет билiгiнiѕ бґлiнiсi; адам ќўќыќтары мен бостандыќтарыныѕ мемлекет мїдделерiнен басымдыєы; мемл. тiл саясатыныѕ кепiлдiгi, т.б. Азаматтыќ ќоєамда мемлекет адам мїддесi їшiн жўмыс iстейдi, мемл. билiк заѕ шыєарушы, атќарушы жјне сот билiгi тармаќтарына бґлiнiп, олардыѕ тежемелiк, тепе-теѕдiк жїйесi пайдаланылады. ЌР конституциялыќ ќўрылысыныѕ мазмўны саяси, экон. негiздерден, јлеум. саясат негiздерiнен, iшкi саясат негiздерiнен ќўралады. Олар ЌРК-ныѕ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 26-баптарында тўжырымдалєан. Конституцияныѕ 1-бабыныѕ 1-тармаєында “Ќазаќстан Республикасы ґзiн демократиялыќ, зайырлы, ќўќыќтыќ жјне јлеуметтiк мемлекет ретiнде орныќтырады”, — деп жарияланєан. Мўныѕ ґзi Конституцияныѕ 2-бабыныѕ 1-тармаєында кґрсетiлгенiндей, “Ќазаќстан Республикасы — президенттiк басќару нысанындаєы бiртўтас мемлекет” екендiгiнен туындайды. Мўныѕ мјнiсi мынада: бiрiншiден, Президент мемл. билiк тармаєыныѕ бiр де бiрiне жатќызылмайды; екiншiден, Президенттi халыќ сайлайды жјне ол Парламентке тјуелсiз; їшiншiден, Президентке кеѕ ґкiлеттiктер берiледi жјне ол Конституцияєа сјйкес мемл. билiктiѕ барлыќ тармаќтарына, олардыѕ ґз ґкiлеттiктерiн тиiмдi жїргiзуiне кґмектеседi, олардыѕ ґзара ќарым-ќатынастарына сындарлы ыќпал ете алады; тґртiншiден, ўлан-байтаќ ќазаќ жерi ўлттыќ-аумаќтыќ бґлiнiстерге бґлiнбей, тек јкiмшілік-аумаќтыќ бґлiнiстерге — облыстарєа, ќалаларєа, аудандарєа, ауылдарєа єана бґлiнедi жјне олар жоєарыдаєы бiр орталыќќа баєынады. Демек, мемлекеттiѕ басында заѕды тїрде сайланєан Президент тўрып, басшылыќ етедi. Президенттiк басќару нысаны елдегi саяси тўраќтылыќты жјне ќоєамдыќ келiсiмдi ќамтамасыз етедi. Ал Республиканыѕ егемендiгi оныѕ бїкiл аумаєын ќамтиды. Мемлекет ґз аумаєыныѕ тўтастыєын, ќол сўєылмауын жјне бґлiнбеуiн ќамтамасыз етедi” (2-бап, 2-тармаќ). Ќазаќстандаєы саяси ќўрылыс демокр. болып жариялануына орай Ата Заѕныѕ 3-бабы халыќ егемендiгiнiѕ конституциялыќ ќаєидасына арналєан. Мемлекеттік билiктiѕ бiрден-бiр бастауы — халыќ екендiгi былай баяндалєан: “Халыќ билiктi тiкелей республикалыќ референдум жјне еркiн сайлау арќылы жїзеге асырады, сондай-аќ ґз билiгiн жїзеге асыруды мемлекеттiк органдарєа бередi. Ќазаќстан Республикасында билiктi ешкiм де иемденiп кете алмайды. Билiктi иемденiп кетушiлiк заѕ бойынша ќудаланады. Халыќ пен мемлекет атынан билiк жїргiзуге Республика Президентiнiѕ, сондай-аќ ґзiнiѕ конституциялыќ ґкiлеттiгi шегiнде Парламенттiѕ ќўќыєы бар” (3-бап, 2, 3-тармаќтар). Сонымен ќатар ЌР-нда идеол. жјне саяси јр алуандылыќ танылады. Ќоєамдыќ жјне мемл. институттардыѕ бiрiгiп кетуiне, мемлекеттік органдарда саяси партиялардыѕ ўйымдарын ќўруєа жол берiлмейдi. “Адам жјне азамат” деп аталатын II бґлiмде адам мјртебесi, жеке бастыѕ ќўндылыєы ашып кґрсетiлген. Онда жеке адамныѕ ќўќыќтары мен бостандыќтары халыќар. ќўќыќтыѕ мойындалєан ќаєидалары мен ќалыптарына тiкелей байланыстырылєан. Азаматтардыѕ ќўќыќтары мен бостандыќтарыныѕ мемлекет мїддесiнен жоєары ќойылуы Ата Заѕныѕ басты ўстанымы болып табылады. “Президент” деп аталатын III бґлiм мемлекет басшысы ретiнде Президенттiѕ жаѕа мјртебесiн толыќ бейнелейдi. Басќа мемл. органдардыѕ ќўрылуы мен ќызметi IV — VIII бґлiмдерде кґрсетiлген. ЌРК-ныѕ ќўрылымында јр бґлiм ґз ќисынымен реттi орналасќан јрi баршаєа тїсiнiктi. “Ќорытынды жјне ґтпелi ережелер” деп аталатын IХ бґлiмде жаѕа Ата Заѕды кїшiне енгiзу нормалары бекiтiлген, бўрынєы Конституцияныѕ ќолданылу кїшi ќай кезден бастап жойылєаны наќтыланєан. 1995 жылєы Конституция кїшiне енгенге дейiн ќолданылып келген заѕдардыѕ одан јрi ќолданыста болу тјртiбi кґрсетiлген. Ата Заѕныѕ мемлекет жјне ќоєамдыќ органдардыѕ ґзге актiлерiне де, соныѕ iшiнде басќа заѕдарєа да ќатысты еѕ жоєары заѕдыќ кїшi бар. Мемлекет органдардыѕ ґзге актiлерi, барлыќ заѕдар ЌРК негiзiнде жјне соєан сјйкес, сол белгiлеген рјсiм бойынша ќабылданады. Мемлекет жасасатын халыќаралыќ келiсiмдер мен шарттар да ЌРК-на сјйкес болуєа тиiс. Ќолданыстаєы нормалар конституциялыќ ќалыптармен сай келмеген жаєдайда соѕєысы ќолданылады, ґйткенi басќа нормалар осыєан сай келтiрiлуге тиiс. Конституцияныѕ ќаєидаларына ќайшы келетiн заѕдар мен ґзге актiлердiѕ заѕдыќ кїшi болмайды. Яєни кез келген демократиялыќ ќўќыќтыќ мемлекеттiѕ аєымдаєы заѕдары ќўќыќтыѕ базалыќ кґзi болып табылатын Конституцияєа негiзделедi жјне оныѕ рухына сай келуге тиiс. Конституцияныѕ нормалары аєымдаєы заѕдармен ўштастырылуы мїмкiн. Алайда, аєымдаєы заѕдар Конституцияныѕ шеѕберiнен шыєып кетпеуге тиiс жјне конституциялыќ нўсќаулар мазмўнын ґзгертпеуге тиiс. Кез келген ќўќыќтыќ актiнiѕ Конституцияєа сай келмеуi немесе оєан ќайшы келуi бўл ќўќыќтыќ актiнi заѕды кїшiнен айырып, жарамсыз етедi. Бўл Ќазаќстан Республикасында ќўќыќтыќ мемлекет ќўрудыѕ аса маѕызды шарты.

ЌРК-ныѕ жоєары тўрєандыєын арнайы мемлекеттік орган — ЌР Конституциялыќ Кеѕесi ќамтамасыз етедi. ЌРК-ныѕ 74-бабына сјйкес, КРК-на кереєар деп танылєан заѕдар мен халыќар. шарттар ќол ќойылуєа жатпайды немесе тиiсiнше бекiтiлуге жјне кїшiне енгiзiлуге тиiс емес. Заѕдарды Конституцияєа сай келедi деп тану оларєа ќол ќою мерзiмiнiѕ басталєандыєын бiлдiредi. Конституцияда баянды етiлген адам мен азаматтыѕ ќўќыќтары мен бостандыќтарын шектейдi деп танылєан заѕдар немесе ґзге нормативтiк ќўќыќтыќ актiлер кїшiн жояды жјне ќолданыстан шыєарылады. Сондай-аќ соттар мен ґзге де ќўќыќ ќорєаушы органдардыѕ осындай заѕєа немесе ґзге нормалыќ ќўќыќтыќ актiге негiзделген шешiмдерi де орындалуєа жатпайды.

ЌРК тўраќтылыќ нышанымен ерекшеленедi. Негiзгi заѕ ретiнде оєан ґзгерiстер енгiзу тјртiбi де ерекше сипатта болады, бўл тјртiп Конституцияныѕ ґзiнде белгiленген. Мјселен, 91-баптыѕ 1-тармаєына сјйкес ЌРК-на ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзу Республика Президентiнiѕ бастамасымен, Парламенттiѕ немесе Їкiметтiѕ ўсынысымен ќабылданєан шешiм бойынша ґткiзiлетiн респ. референдумда жїзеге асырылуы мїмкiн. Егер Президент ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзудi Парламенттiѕ ќарауына беруге ўйєарса, онда ґзгерiстер мен толыќтырулардыѕ жобасы респ. референдумєа шыєарылмайды. Бўл ретте Парламенттiѕ шешiмi Конституцияда белгiленген тјртiппен, яєни јр Палата депутаттары жалпы саныныѕ 3/4 дауысымен ќабылданады (62-бап, 3-тармаќ). Егер Президент Конституцияєа ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзу мјселелерiн респ. референдумєа шыєару туралы Парламенттiѕ ўсынысын ќабылдамай тастаса, онда ќос Палата депутаттарыныѕ жалпы саныныѕ кемiнде бестен тґртiнiѕ кґпшiлiк дауысымен Парламент осы ґзгерiстер мен толыќтыруларды Конституцияєа енгiзу туралы заѕ ќабылдауєа ќўќылы. Мўндай жаєдайда Президент осы заѕєа ќол ќояды немесе референдумєа шыєарады. Егер референдумєа ќатысуєа ќўќыєы бар Республика азаматтарыныѕ жартысынан астамы дауыс беруге ќатысса, референдум ґткiзiлдi деп есептеледi, егер олардыѕ жартысынан астамы жаќтап дауыс берсе, заѕ ќабылданды деп саналады.


ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ КОНСТИТУЦИЯСЫНА

АРНАЛЄАН

ЎСЫНЫСТЫЌ ЈДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
кітаптар

1.

67.99(5К)0

А52Амандыќова, С.Ќ. Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ ќўќыєы : оќу ќўралы / Амандыќова С.Ќ. - Астана : Фолиант, 2001. - 176 с

Экземпляры: всего:12 - ХР1(1), Ч8(1), А1(10)2.

67

Ќ18Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныѕ мјтiнi : 1998 жылєы 7 ќазанда ќабылданєан Ќазаќстан Рсепубликасы Заѕымен. - Алматы : Баспа, 1998. - 64 с

Экземпляры: всего:1 - ПК(1)3.

67.99(5К)05

Ќ 18Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы: Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ заѕы = О выборах в Республике Казахстан: Конституционный закон Республики Казахстан. - Астана : Сарыарка БЏ, 2005. - 280 с. - (Ќаз., орыс тiл.)

Экземпляры: всего:1 - НБО1(1)4.

67.99(5К)05

Ќ 18Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциялыќ заѕы: 2004 жылдыѕ 10 мамырына дейінгі ґзгертулер мен толыќтырулар енгізілген ресми мјтін = О выборах в Республике Казахстан: Конституционный закон Республики Казахстан: Официальный текст. - 4-ші бас. - Алматы : Жеты жарєы, 2004. - 248 с. - (Ќаз., орыс тiл.)

Экземпляры: всего:2 - НБО1(1), Ч8(1)5.

67.99(5К)01

Ќ 18Ќазаќстан Республикасыныѕ конституция = Конституция Республики Казахстан = The Constitution of the Republic of Kazakstan. - Алматы : Жеты жарєы, 2005. - 136 с. - (Ќаз.,орыс, аєыл.тiл.)

Экземпляры: всего:1 - ХР1(1)6.

67.99(5К)01

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасыныѕ конституция = Конституция Республики Казахстан. - Алматы : Жетi жарєы, 2005. - 192 с. - (Ќаз., орыс тiл.)

Экземпляры: всего:1 - ХР1(1)7.

67.99(5К)01

К 65Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституция: 1995 жылєы 30 тамызда ґткізілген республикалыќ референдумєа ќабылданды = Конституция Республики Казахстан: Принята на республиканском референдуме 30 авг. 1995 г. = The constitotion of the Republic of Kazakhstan: Adopted by the all - nation referendum August 30, 1995. - Алматы : Жеты жарєы, 2000. - 134 с. - (Ќаз.,орыс,аєыл.тiл.)

Экземпляры: всего:1 - Ч8 (1)8.

67.99(5К)

Ќ14Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : 1995 жылєы 30 тамызда ґткiзiлген Республикалыќ референдумда ќабылданды. - Алматы : Жетi Жарєы, 1996. - 48 с

Экземпляры: всего:3 - А1(3)9.

67.99(5Ќ)

Ќ14Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы. - 3.бас. - Алматы : Жетi жарєы, 1998. - 176 с. - (ќазаќ,орыс,аєылшын тiлдерiнде)

Экземпляры: всего:12 - ХР1(1), Ч5(1), Ч4(1), Ч8(1), Ч2(1), А6(1), ЧГ(1), А5(1), А1(2), Ч7(1), Ч6(1)10.

67.99(5Ќ)

Ќ14


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы. - Алматы : Жетi жарєы, 1996. - 48 с

Экземпляры: всего:1 - А1(1)11.

67.99(5Ќ)01

Ќ18


Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы. - Алматы : Ќазаќстан, 1998. - 96 с

Перевод заглавия: Конституция Республики Казахстан

Экземпляры: всего:3 - А3(2), А5(1)


12.

67.99(5Ќ)01

Ќ18


Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы. - Алматы : Жетi Жарєы, 1998. - 100 с

Перевод заглавия: Конституция Республики Казахстан13.

67.99(5Ќ)

Ќ18Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : Он екiншi сайланєан Ќазаќстан Республикасы Жоєарєы Кеѕесiнiѕ тоєызыншы сессиясында 1993 жылєы 28 ќаѕтарда ќабылданды. - Алматы : Ќазаќстан, 1993. - 32 с

Экземпляры: всего:21 - А1(10), А6(2), Ч2(2), Ч4(4), Ч8(3)14.

67.99(5Ќ)01

Ќ18


Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы. - Алматы : Ќазаќстан, 1998. - 96 с

Перевод заглавия: Конституция Республики Казахстан

Экземпляры: всего:3 - А3(2), А5(1)


15.

67.99(5Ќ)01

Ќ18


Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы. - Алматы : Жетi Жарєы, 1998. - 100 с

Перевод заглавия: Конституция Республики Казахстан16.

67.99(5К)01

Ќ18


Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы : Єылыми-ќўќыќтыќ тџсiнiктеме. - Алматы : Жетi жарєы, 1999. - 424 с

Экземпляры: всего:1 - ЧГ(1)17.

67.99(5Ќ)

Ќ14


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы. - Алматы : Ќазаќстан, 1995. - 32 с

Экземпляры: всего:5 - А1(2), Ч4(3)18.

67.99(5Ќ)

Ќ18


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы. - Алматы : Ќазаќстан, 1995. - 48 с

Экземпляры: всего:19 - Ч8(3), А6(4), А1(3), ХР2(2), Ч4(2), А5(5)19.

67.99(5К)

Ќ18Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : 1995 жылєы 30 тамызда ґткiзiлген республикалыќ референдумда ќабылданды. - Алматы : Жетi жарєы, 1998. - 48 с

Экземпляры: всего:17 - ЧГ(1), Ч2(2), Ч3(2), Ч4(2), Ч5(2), Ч6(2), А1(2), А6(2), ХР2(1), ХР1(1)20.

67.99(5К)01

Ќ-18Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : Конституция республикалыќ референдумда ќабылданды 1995 жылдыѕ 30тамызда:Ресми мјтiн 2001 жылдыѕ 1кананына берiлген. - Алматы : Юрист, 2001. - 40 с

Экземпляры: всего:81 - ИБС1(1), ИБС2(1), А1(1), А3(13), А4(20), А5(10), А6(10), ЖФ(15), ТФ(10)21.

67.99(5К)

Ќ18Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : схема альбом. - Алматы : Жетi жарєы, 1998. - 112 с

Экземпляры: всего:470021 - Ч4(1), Ч8(1), Ч2(1), ЧГ(1), ХР1(470017)22.

67.99(5Ќ)01

Ќ14


Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы. - Алматы : Ќазаќстан, 2000. - 96 с

Перевод заглавия: Конституция Республики Казахстан

Экземпляры: всего:14 - ЧГ(2), А1(4), Ч8(2), А3(5), Ч9(1)


23.

67.99(5К)01

Ќ-18


Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы[Мјтiн]. - Алматы : Ќазаќстан, 2003. - 96 с. - (Ќаз.,орыс тiл))

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)24.

67.99(5К)01

Ќ 18Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына 10 жыл: Заѕ актілерініѕ жинаєы = 10 лет Конституции Республики Казахстан: сборник законодательных актов. - Алматы : Жеты жарєы, 2005. - 376 с. - (Ќаз., орыс тiл.)

Экземпляры: всего:1 - НБО1(1)25.

67.99(5Ќ)01

Ќ 18Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : Ќазаќстан республикасыныѕ 1998 жылєы 7 ќазандаєы №284-1 заѕымен ґзгерістер мен толыќтырулар енгізілген ресми мјтін = Конституция Республики Казахстан : Официальный текст с изменениями и дополнениями внесенными Законом РК от 7 октября 1998 года. - Алматы : Жетi жарєы, 2000. - 136 с. - (Ќаз. орыс. аєылш.тiл.)

Экземпляры: всего:1 - ХР1(1)26.

67.99(5Ќ)01

Ќ 18Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы : конституция республикалыќ референдумда ќабылданды 1995 жылдыѕ 30 тамызында. - Алматы : ИД-Эврика ЖШС, 2005. - 36 с

Экземпляры: всего:6 - А4(6)27.

67.99(5К)01

Ќ 18Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы: Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 21 мамырдаєы № 254-ІІІ Заѕымен ґзгертулер мен толыќтырулар енгізілген ресми мјтін = Конституция Республики Казахстан: официальный текст с изменениями и дополнениями от 21 мая 2007 года № 254-ІІІ Закона Республики Казахстан. - Алматы : Жетi жарєы, 2007. - 136 с. - (Ќаз., орыс тiл.)

Экземпляры: всего:53 - ЧГ(1), Ч10(1), Ч5(3), ХР(2), Ч1(2), Ч4(2), Ч6(2), Ч9(2), Ч8(3), Ч11(1), Ч12(1), Ч13(1), Ч14(1), Ч15(1), А3(5), А4(5), А5(5), А6(5), А8(10)28.

67.99(5Ќ)01

Ќ 18Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы: Конституция 1995 жылєы 30 тамызда республикалыќ референдумда ќабылданды = Конституция республики Казахстан: Принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года . - Алматы : Дидар, 2005. - 364 с. - (Ќаз., орыс тiл.)

Экземпляры: всего:5 - ХР1(1), ЧГ(1), Ч5(1), Ч8(1), Ч6(1)29.

67.99(5Ќ)01

Ќ 18


Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы: Конституция республикалыќ референдумда ќабылданды 1995 жылдыѕ 30 тамызында. - Алматы : Юрист, 2004. - 36 с

Экземпляры: всего:5 - Ч13(2), ХР1(1), Ч8(2)30.

67.99(5К)01

Ќ-57


Ќозоєистон Республикасининг конституцияси : Конституция 1995 йил 30 августдаги республика референдумида ќабул ќилинди. - Шымкент, 2003. - 34 с

Экземпляры: всего:10 - ХР1(10)31.

67.8

Ќ-65Ќопабаев, Ґ.Ќ. Шетелдердiѕ конституциялыќ ќўќыєы : оќулыќ / Ќопабаев Ґ.Ќ. - Алматы : Жетi жарєы, 1998. - 160 с

Экземпляры: всего:80 - ХР1(1), ХР2(1), Ч8(3), Ч5(2), А6(9), Ч13(1), А1(63)32.

67.99(5К)

С 22Сартаев, С. Тјуелсіз Ќазаќстан-егеменді мемлекет : монография / С. Сартаев, Д. Нџрпейісов. - Алматы : ЖШС РПБК "Дѕуiр", 2004. - 576 с

Экземпляры: всего:10 - ХР1(1), Ч6(1), Ч11(1), Ч12(1), Ч13(1), Ч14(1), Ч15(1), ЧГ(1), Ч5(1), Ч8(1)33.Сартаев,С. Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныѕ ќалыптасуы:проблемалары мен болашаєы[Мјтiн] : монография / Сартаев,С. - Алматы, 2005. - 464 с

Экземпляры: всего:10 - ХР1(1), Ч10(1), Ч8(2), Ч5(1), А1(5)34.

67.99(2)01

С-58Советтiк Социалистiк Республикалар Одаєыныѕ Конституциясы : Негiзгi заѕы:Тоєызыншы сайланєан СССР жоєарєы Советiнiѕ кезеткен тыс жетiншi сессиясында 1977 жылєы 7 октябрьде ќабылдаєан. - Алматы : Ќазаќстан, 1978. - 47 с

Экземпляры: всего:2 - Ч5(2)35.

67.99(2)01

С-58Советтiк Социалистiк Республикалар Одаєыныѕ конституциясы : Негiзгi заѕы. - Алматы : Ќазаќстан, 1983. - 108 с

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)36.

67.99(5К)

Т 12Табанов, С.А. Кџрделі заманныѕ ґтпелі кезеѕдеріндегі ќазаќ ќоєамы Ата заѕдарыныѕ (Конституцияларыныѕ ) тарихы- ќўќыќтыѕ сабаќтастыєы / С. А. Табанов, А. Ј. Оразова. - Алматы : Жетi жарєы, 2005. - 360 с

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)37.

67.99(5К)0

Ш-18Шаймерденўлы, Е. Елтану јлiппесi : Ќазаќ елiнiѕ рјмiздерi : оќу ќўралы / Шаймерденўлы Е. - Алматы : Рауан, 1998. - 160 с

Экземпляры: всего:5 - ЧГ(1), Ч8(1), А1(1), Ч6(1), Ч2(1)

орыс тілінде

38.

67.99(5К)01

Б-18Баишев, Ж. Конституционное право Республики Казахстан : учебно-методическое пособие / Баишев Ж. - Алматы : Жетi жар•ы, 2001. - 392 с

Экземпляры: всего:51 - ХР1(1), ХР2(1), Ч8(2), А6(5), А1(36), БК(4), ЖФ(2)39.

67.99(2)0

В54Витрук, Н.В. Конституционное правосудие судебное конституционное право и процесс : учебное пособие / Витрук Н.В. - М : ЮНИТИ, 1998. - 383 с

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)40.

67.99

К 21Карри, Д. Конституция Соединенных Штатов: Настольная книга гражданина / Д. Карри ; Пер. с англ. А.С. Лева. - Алматы : Казахстан, 1994. - 160 с

Экземпляры: всего:5 - А5(3), А1(2)41.

67.99(5Ќ)0

К 30Кенжалиев, З.Ж. Ќазаќстан Республикасында конституциялыќ заѕнаманыѕ дамуы / З. Ж. Кенжалиев, В. А. Ким. - Алматы : Жетi жарєы, 2008. - 120 с

Экземпляры: всего:25 - ХР(2), Ч8(3), А8(20)42.

67.99(5К)0

К65Конституционное право : Типовая программа курса (Для студентов ун-в и других вузов по спец.0216-Правоведение). - Алматы : Єаза· университетi, 1998. - 13 с

Экземпляры: всего:1 - А1(1)43.

67.99(5К)01

К-65


Конституционное право Республики Казахстан : учебник. - Алматы : КазГЮА, 2001. - 656 с

Экземпляры: всего:19 - ХР1(1), ХР2(1), Ч8(1), Ч5(1), А6(3), А1(12)44.

67.99(5К)01

К-65


Конституционные законы Республики Казахстан о Президенте, о Парламенте, о Правительстве, о референдуме, о выборы. - Алматы : Юрист, 2005. - 138 с

Экземпляры: всего:2 - ИБО1(1), ИБО2(1)45.

67.99(2К)

К65


Конституция Республики Казахстан. - Алматы : Казахстан, 1995. - 32 с

Экземпляры: всего:2 - Ч4(2)46.

67.99(2К)

К55


Конституция Республики Казахстан. - Алматы : Казахстан, 1995. - 48 с

Экземпляры: всего:4 - А1(4)47.

67.99(2К)

К65


Конституция Республики Казахстан. - Алматы : Жетi жарєы, 1996. - 48 с

Экземпляры: всего:2 - А1(2)48.

67

К16


Конституция Республики Казахстан : на рус.яз. - Алматы : Chedo, 1999. - 40 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ПК(1)49.

67.99(5К)01

К18


Конституция Республики Казахстан. - Алматы : Ќазаќстан, 1998. - 96 с

Перевод заглавия: Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясы

Экземпляры: всего:3 - А3(2), А5(1)


50.

67.99(5К)01

К 65


Конституция Республики Казахстан : Конституция принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г. - Алматы : Юрист, 2004. - 40 с

Экземпляры: всего:2 - Ч8(2)51.

67.99(2К)

К65Конституция Республики Казахстан : Принята 28 января 1993 года на девятой сессии Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва. - Алматы : Казахстан, 1993. - 32 с

Экземпляры: всего:13 - А1(10), Ч4(3)52.

67

К64Конституция Республики Казахстан : Принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. - Алматы : Жетi жарєы, 1997. - 54 с

Экземпляры: всего:1 - А1(1)53.

67.99(5К)01

К65Конституция Республики Казахстан : С изменениями и дополнениями,внесенными Законом Республики Казахстан от 7 октября 1998 года. - Алматы : ТОО "Баспа", 2001. - 44 с

Экземпляры: всего:1 - А1(1)54.

67.99(5К)01

К65Конституция Республики Казахстан. - Астана : ИКФ "Фолиант", 2000. - 48 с

Экземпляры: всего:196 - ХР1(1), ХР2(1), ЧГ(1), Ч2(2), Ч3(5), Ч4(2), Ч5(2), ЖФ(15), ТФ(15), А1(64), А3(20), А5(19), А6(49)55.

67.99(2К)01

К55


Конституция Республики Казахстан : Альбом схем. - Алматы : Жетi жаргы,1996.-104 с

Экземпляры: всего:6 - А1(6)56.

67.99(5К)01

К65Конституция Республики Казахстан : Конституция принята на респ.референдуме 30 августа 1995 года:Офиц.текст по сост.на 1 апреля 2001 года. - Алматы : Юрист, 2001. - 40 с

Экземпляры: всего:1 - А1(1)57.

67.99(5К)01

К14


Конституция Республики Казахстан. - Алматы : Єаза·стан, 2000. - 96 с

Перевод заглавия: Єаза·стан Республикасыныv Конституциясы

Экземпляры: всего:13 - ЧГ(2), А1(2), А4(2), А6(2), А3(5)


58.

67.99(5К)01

К65Конституция Республики Казахстан : Конституция принята на респ.референдуме 30 августа 1995 года:Офиц.текст по сост.на 1 января 2002 года. - Алматы : Юрист, 2002. - 40 с

Экземпляры: всего:63 - А1(3), А4(20), А5(10), А6(20), А3(10)59.

67.99(5К)01

К65


Конституция Республики Казахстан : По состоянию на 1 сентября 2002 года. - Алматы : Юрист, 2002. - 40 с

Экземпляры: всего:1 - Ч9(1)60.

67.99(5К)01

К-18Конституция Республики Казахстан. - Алматы : Казахстан, 2000. - 96 с. - (На каз.рус.яз)

Перевод заглавия: Ќазаќстан Республикасыныѕ коституция

Экземпляры: всего:14 - Ч9(1), ЧГ(2), А1(2), А4(2), А6(2), А3(5)


61.

67.99(5К)01

К 65


Конституция Республики Казахстан (с официальными толкованиями). - Алматы : Юрист, 2005. - 40 с

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)62.Конституция Республики Казахстан.Научно-правовой комментарий[Текст]. - Алматы : Нџр-пресс, 2004. - 560 с

Экземпляры: всего:25 - ХР1(2), ЧГ(1), Ч8(2), Ч5(1), А1(19)63.

67.99(5К)01

К 65


Конституция Республики Казахстан: Конституция принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. - Алматы : Юрист, 2007. - 44 с

Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Ч5(1), ЧГ(2), Ч8(1)64

67.99(5К)01

К-65Конституция Республики Казахстан: Принята на респ. референдуме 30августа 1995 года :С измен. и доп., внесен. законом РК от 7 октября 1998 года. - Алматы : ТОО"Телеу", 2002. - 40 с

Экземпляры: всего:2 - Ч8(2)65.

67.99(5К)01

К 65Конституция Республики Казахстан: стабильность и динамизм: Материалы научно-практической конференции (7 декабря 2006 г.) / КИСИ при Президенте РК. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2007. - 74 с

Экземпляры: всего:1 - Ч10(1)66.Конституция Республики Казахстан : процесс формирования правового государства"[Текст] : материалы международной научно-теоретической конференции. - Алматы, 2002. - 528 с

Экземпляры: всего:5 - ХР1(1), Ч5(1), Ч10(1), Ч8(2)67.

67.99(5К)01

Ќ-18


Конституция Республики Казахстан [Текст]. - Алматы : Казахстан, 2003. - 96 с. - (На каз.,рус.яз.)

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)68.Копабаев,О.К. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в Республике Казахстан в соответствии с принципом ее разделения на ветви[Текст] : монография / Копабаев,О.К. - Алматы : Жетi жарєы, 1999. - 160 с

Экземпляры: всего:5 - Ч10(1), Ч8(1), А1(2), ХР1(1)69.

67.99(5К)01

К-66


Копабаев,О.К. Конституционное право в схемах [Электронный ресурс] : учебник / Копабаев,О.К. - Алматы : Юрид.литература, 2004

Экземпляры: всего:1 - КЦ(1)70.

67.99(5К)06

К-73


Котов, А.К. Конституционализм в Казахстане : Опыт становления и эффективность механизма власти / Котов А.К. - Алматы : КазГЮА, 2000. - 288 с

Экземпляры: всего:9 - Ч8(1), ХР2(1), Ч5(1), А1(6)71.

67.99(5К)01

К-88


Кубеев, Е.К. Конституционное право на образование в Республике Казахстан : монография / Е. К. Кубеев, Р. Р. Султанов. - Алматы : Бiлiм, 2007. - 496 с

Экземпляры: всего:150 - ХР(80), ЧГ(1), Ч8(2), Ч10(2), А1(61), Ч5(2), Ч4(2)72.

67.99

М17Максименко, Н.В. Методические рекомендации к изучению Конституции Казахстан : учеб.-метод.пособие / Максименко Н.В. - Алматы : Жетi жар•ы, 1997. - 40 с

Экземпляры: всего:1 - А1(1)73.Мами, К.А. Конституционная законность и судебная власть в Республике Казахстан:Основные тенденции и приоритеты[Текст] / Мами,К.А. - М. : Наука, 2004. - 310 с

Экземпляры: всего:20 - ХР1(2), Ч10(1), Ч8(2), Ч5(1), А1(14)74.

67.99(5К)01

М 33Матаева, М. Конституционная история Казахстана и стран Центральной Азии. XX век. (сравнительно-правовое исследование) : монография / М. Матаева. - Астана : Елорда, 2007. - 416 с

Экземпляры: всего:2 - Ч8(2)75.

67.99(5К)05

О 11О Выборах в Республике Казахстан: Комментарий к Конституционному закону Республики Казахстан / Рецензенты: К.А. Жиренчин, Д.Л. Байдельдинов ; Коллектив авторов. - Астана : Ин-т законодательства Рк, 2004. - 392 с

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)76.

67.99(5К)0

С13Сагиндыкова, А.Н. Конституционное право Республики Казахстан : курс лекций / Сагиндыкова А.Н. - Алматы : Бiлiм, 1999. - 336 с

Экземпляры: всего:1 - ЧГ(1)77.

67.99(5К)01

С-21Сапарєалиев, Є. Ќазаќстан Республикасыныј конституциялыќ ќўќыєы: Академиялыќ курс : оќулыќ / Є. Сапарєалиев. - 2-ші бас., ґјделiп, толыќтырылєан. - Алматы : Жетi жарєы, 2004. - 480 с

Экземпляры: всего:186 - ХР1(7), Ч8(2), ЧГ(2), Ч5(2), А1(136), А6(22), А3(5), БК(4), Ч4(2), ЖФ(2), А8(2)78.

67.99(5К)

С-19Сапаргалиев, Г. Конституционное право Республики Казахстан : учебник / Г.Сапаргалиев. - Алматы : Жетi жар•ы, 1998. - 336 с

Экземпляры: всего:5 - ЧГ(1), ХР2(1), Ч4(1), ХР1(1), Ч8(1)79.

67.99(5К)01

С-19Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан [Электронный ресурс] : электронный учебник / Г.Сапаргалиев. - Электрон. текстовые дан. - Алматы : Юрид.литература, 2004 эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - КЦ(1)80.

67.99(5К)01

С-19


Сапаргалиев, Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс : учебник / Г.Сапаргалиев. - Алматы : Жетi жар•ы, 2002. - 528 с

Экземпляры: всего:31 - ХР1(1), Ч5(2), Ч8(4), А1(15), А6(9)81.

67.99(5К)01

С 19Сапаргалиев, Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс / Г. Сапаргалиев. - 3-е изд., с доп. - Алматы : Жетi Жарєы, 2007. - 544 с

Экземпляры: всего:2 - Ч8(2)82.

67.99(5К)

С19Сапаргалиев, Г. Становление конституционного строя Республики Казахстан:1990-1996гг. : Сб.статей / Сапаргалиев Г. - Алматы : Жетi жарєы, 1997. - 168 с

Экземпляры: всего:1 - А1(1)83.Сартаев,С. Становление Конституции Республики Казахстан:проблемы и перспективы[Текст] : монография / Сартаев,С. - Алматы, 2002. - 408 с

Экземпляры: всего:15 - ХР1(1), Ч8(2), Ч10(1), Ч5(1), А1(10)84.

67.99(5К)01

С77


Становление правового государства и конституционный процесс в Республике Казахстан : Монография. - Алматы : КазГЮА, 2001. - 287 с

Экземпляры: всего:2 - Ч8(2)85.

67.99(5К)

Ч-49Черняков, А.А. Конституционное право Республики Казахстан:проблемы теории и практики : Теоретич.и дидактич.материалы / Черняков А.А. - Алматы : Изд.Јдiлет Пресс, 1997. - 162 с

Экземпляры: всего:2 - А1(2)
Мерзімді басылымдарќазаќ тілінде

86Айтаханов, Ќ. Жасампаздыќ жолындаєы жаѕа ќадам / Ќ. Айтаханов // Егемен Ќазаќстан. - 2007.-19 шілде. -.2 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1 (1)87Алдияр, Б. Ата заѕ - ол біздіѕ ґміріміз / Б. Алдияр // Егемен Ќазаќстан. - 2009. - 29 тамыз. - 7 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)88Бектўрєанов, Ј. Тјуелсіздіктіѕ баянды болуына негіз ќалады / Ј. Бектўрєанов // Егемен Ќазаќстан. - 2009. - 29 тамыз. - 6 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)89
Конститутция - біздіѕ асќаќ абыройымыз // Аќиќат. - 2009. - 4 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)90Ќопабаев, Ґ. Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныѕ демократиялыќ реформалары / Ґ. Ќопабаев // Президент жјне халыќ. - 2007.- 3-Тамыз. - 1-2 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)91Маймаќов, Є. Конституциялыќ реформалар - еліміздіѕ дамуыныѕ жаѕа кезеѕі / Є. Маймаќов // Евразия. - 2007.-31 ТАМЫЗ. - Б.4-5

Экземпляры: всего:1 - Ч5(1)92Назарбекўлы, С. Ќазаќ кґгінніѕ " аќ бўлты" / С. Назарбекўлы // Егемен Ќазаќстан. - 2009. -29 тамыз

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)93Назарбетова, Ј. Ел тўраќтылыєыныѕ кепілі / Ј. Назарбетова // Айќын. - 2009. - 29 тамыз. - 5 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)94
Оналбаев, Т. От "Жеті жарєы" до Конституции / Т. Оналбаев // Экспресс К. - 2007.-12 мая. - С. 4

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)95Садыќ,М. Ашыќ ќоєам орнатудаєы ќарќынды ќадам / М. Садыќ // Егемен Ќазаќстан. - 2007.-14 шілде. - Б.2

Экземпляры: всего:1 - Ч1 (1)96Сапарєалиев, Є. Бўл Конститутция - халыќтыѕ ґзі ќабылдап, ґзі жїзеге асырєан Ата заѕы / Є. Сапарєалиев // Айќын. - 2009. - 29 тамыз. - 3 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)97Сейдімбеков, Е. Мемлекеттіліктіѕ негізі / Е. Сейдімбеков // Егемен Ќазаќстан. - 2009. - 29 тамыз. - 6 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)98Сейдін, Н. Ґркенді ґзгерістер - жарќын болашаќ кепілі / Н. Сейдін // Ќоєам жјне дјуір. - 2007. - № 2

Экземпляры: всего:1 - Ч8(199Тасболатов, А. Ата Заѕ-ґмір сїру ќаєидаты / А. Тасболатов // Егемен Ќазаќстан. - 2007.-29 тамыз. - № 273-276. -2 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1 (1)

орыс тілінде

100Аладьина, Т. Совет биев - предтеча Основного Закона / Т. Аладьина // Экспресс К. - 2009. - 27 августа. - С.2

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)101Аширбеков, Ханай Равные возможности для всех / Ханай Аширбеков // Экспресс К. - 2007.-22 мая. - С. 3

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)102Базаров, И. Необходимо научиться жить по Конституции / И. Базаров // Известия . - 2009. - 21-23 августа. - С.1,3

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)103Баймаханова, Д.М. Современная система конституционализма, ее специфика и отношение к правам человека / Д. М. Баймаханова // Вестник Казну:сер.юридическая. - 2008. - № 4(48). - с.147

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-10(1)103Баймурат, А. Идеологическая функция Конституции РК / А. Баймурат // Фемида. - 2007. - № 1. - С. 19-23

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)104Баймурат, А. Функции Конституции Республики Казахстан: понятие и виды / А. Баймурат // Фемида. - 2006. - № 12. - С.11-12

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)105Бегали, Н. При полном параде / Н. Бегали // ЭКСПРЕСС К. - 2009. - 15 августа. - С.3

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)106Бишимбаев, В. Ради общего блага / В. Бишимбаев // Казахстанская правда. - 2007. - 26 мая. - С. 5

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)107Болатов, Т. Конституция - закон прямого действия / Т. Болатов // Литер. - 2009. - 29 августа. - С.2

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)108Бондарцова, Т. Вехи истории в судьбе основного закона / Т. Бондарцова // Казахстанская правда. - 2007.-27 января. - С. 3

Экземпляры: всего:1 - Ч1 (1)109Векслер, Л. Три высоты президента / Л. Векслер // Экспресс К. - 2006.-16 декабря. - С. 4

Экземпляры: всего:1 - Ч1 (1)110Влади, Т. Идём на парад / Т. Влади // Страна и Мир. - 2009. - 17 августа. - С.2

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)111Газалиев, А. Корпоративный университет в действии / А. Газалиев // Казахстанская Правда. - 2009. - 29 августа. - С. 5

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)112Джакипова, С.Д. Конституционная реформа - как новый этап развития Казахстана / С. Д. Джакипова // Сборник научных трудов аспирантов, магистрантов, стажеров-исследователей ЮКГУ им. М. Ауезова . - 2009. - №10. - С.113

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-10(1)113Добрата, Л. Выбор, определенный конституцией / Л. Добрата // Казахстанская Правда. - 2009.- 28 мая. - С.4

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)114Дячук, М. Судебные органы и их значение в правоприменительной деятельности / М. Дячук // Фемида. - 2009. - №3. - С.2

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-8(1)115Ештай, А. Конститутциялыќ реформаныѕ тарихи рґлі / А. Ештай // Егемен Ќазаќстан. - 2009. -29 тамыз. - 7 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)116Жумабаев, Е. Конституционная эволюция страны / Е. Жумабаев // Страна и Мир. - 2007.-7 сентября. - С. 5

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)117Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их проведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан // Казахстанская Правда. - 2009.- 9 мая. - С.9

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)118Исаак, А. Яснее ясного / А. Исак // Литер. - 2009. - 26 августа. - С.4

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)119Казанцева, О. Свободный выбор собственной судьбы / О. Казанцева // Казахстанская Правда. - 2007.-19 мая. - С. 1-2

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)120Караев, А.А. Президент Республики Казахстан в механизме правовой охраны конституции / А. А. Караев // Известия НАН РК. Серия общественных наук. - 2009. - №4. - С.20

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)121Касымов, К. Наш долг - защищать права граждан / К. Касымов // Казахстанская Правда. - 2009.- 27 августа . - C. 4

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)122Кегембаев, Ж.А.Проблемы соответствия конституции и уголовного законодательства Республики Казахстан / Ж. А. Кегембаев // Правовая реформа в Казахстане. - 2009. - № 3. - C. 8

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-8(1)123Киринициянов, Ю. Три даты / Ю. Киринициянов // Аргументы и Факты. - 2009. - 2-8 сентября. - С.11

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)124Конституционная реформа - новый этап в развитии Казахстана : Тезисы из доклада акима области У. Шукеева // Южный Казахстан. - 2007. - 25 мая. - С. 2 - 3

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)125Косаев, К. Изменения в Конституции РК возможны в следующем году / К. Косаев // Панорама. - 2006. - № 22. - С. 2.-9

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)126Кул-Мухамед, М.А. Применение Конституционных норм в системе уголовного судопроизводства РК / М. А. Кул-Мухамед // Правовая реформа в Казахстане. - 2006. - ґ1 . - С. 13-16

Экземпляры: всего:1 - НБО1(1)127Мажитов, С. По пути эволюции к демократии / С. Мажитов // Казахстанская Правда. - 2009. - 29 августа. - С. 3

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)128Малиновский, В. Главное начало основного закона / В. Малиновский // Казахстанская Правда. - 2009.- 4 августа. - C. 1-3

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)129Мамырбаева, Д. Елдігіміздіѕ мјні мен сјні / Д. Мамырбаева // Аќиќат. - 2009. - № 8. - 14 б.

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)130Миндагулова, А.Х. О развитии системы местного самообразования в РК / А. Х. Миндагулова // Правовая реформа в Казахстане. - 2007. - № 2. - С. 7-10

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)131Мукай, К. Конституционное развитие института прав и свобод человека и гражданина / К. Мукай // Экономика и право Казахстана. - 2009. - № 14. - С. 37

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-8(1)132Надежный фундамент государства. Выступление Президента РК Нурсултана Назарбаева на военном параде, посвященном Дню Конституции // Мысль. - 2009. - №10. - С.2

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)133Нигматулин, Н. Исторический шаг / Н. Нигматулин // Казахстанская правда. - 2007.-19 мая. - С. 2

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)134Новый шаг - президентско - парламентская модель : Доклад акима ЮКО У. Шукеева // Панорама Шымкента. - 2007. - 25 мая. - С. 1 - 2

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)
Нормативное Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики Казахстан применительно к порядку исполнения решений международных организаций и их органов // Казахстанская Правда . - 2009.- 3 декабря. - С. 7

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)135О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан: Закон от 21 мая 2007 года № 254-III ЗРК // Ведомости Парламента РК. - 2007. - № 10. - С. 30-42

Экземпляры: всего:1 - НБО(1)136О государственных символах РК: Конституционный закон РК от 4 июня 2007 года № 258-III ЗРК // Казахстанская правда. - 2007.- 5 июня. - С. 5

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)137О лидере нации // РЕСПУБЛИКА. KZ. - 2009. - 15 сентября. - С.1

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)138Об официальном толковании пункта 2 статьи 12, пунктов 2 и 8 статьи 62, пункта 1 статьи 76, подпунктов 3) и 5) пункта 3 статьи 77 Конституции РК: нормативное постановление Конституционного совета РК // Казахстанская Правда. - 2007.-3 мая. - С. 10

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)139Об официальном толковании пункта 4 статьи 75 Конституции РК : Постановление Конституционного Совета РК от 14 апреля 2006 года ґ1 // Официальная газета. - 2006. - ґ 19. - С. 1-2.-6 мая

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)140
Политические реформы // Панорама Шымкента. - 2007.- 18 мая. - С. 1

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)141Послание Конституционного Совета Республики Казахстан "О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан" // Казахстанская Правда. - 2009.- 25 июня. - С. 1-12

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)142Рафлат, И. Конституция - не застывшая догма / И. Рафлат, А. Омар // Республика. KZ. - 2009. - 1 сентября. - С.1

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)143
Реформа Конституции: за и против // Республика.KZ. - 2006. - № 21. - С. 1.-25 мая

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)144Рогов, Ю. Послание о состоянии конституционной законности в РК. / Ю. Рогов. - [б. м.], [б. г.]

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)145Сериков, О.Т. Основные этапы становления и развития конституционно-правового регулирования отношений в сфере охраны окружающей природной среды в РК / О. Т. Сериков // Экономика и право Казахстана. - 2009. - № 23. - C. 48

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-8(1)146Темиргалиев, С. Собственная модель самоуправления / С. Темиргалиев // Казахстанская правда. - 2007.-19 мая. - С. 3

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)147Терентьев, А. Выборы в Казахстане: укрощение "оранжевой"волны / А. Терентьев // Мировая экон.и межд.отношения. - 2006. - № 5. - С. 28-39

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)148Токаев, К. Прорыв к полномасштабной демократии : Конституция демократических реформ / К. Токаев // Казахстанская правда. - 2007. - 31 мая. - С. 3

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)149Туймебаев, Ж. Конституция - основа демократических перемен / Ж. Туймебаев // Казахстанская Правда. - 2009.- 28 августа. - C. 5

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)150Тусупбеков, Р. На защите конституционных прав / Р. Тусупбеков // Казахстанская Правда. - 2009.- 20 октября. - С. 1-4

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)151Шиманский, М. Страна сильна своим народом / М. Шиманский // Казахстанская правда. - 2007.-19 мая. - С. 1

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)152Шиманский, М. Эпоха начинается сегодня / М. Шиманский // Казахстанская Правда (прилож.). - 2007. - 25 мая. - С. 4

Экземпляры: всего:1 - Ч1(1)153
Эпоха Лидера - Лидер эпохи // Страна и Мир. - 2009. - 28 сентября . - С.5

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ-1(1)154Юрченко, Р.Н. О конституционном праве на судебную защиту / Р. Н. Юрченко // Правовая реформа в Казахстане. - 2006. - № 1. - С. 17-21

Экземпляры: всего:1 - Ч8(1)
Аќпарат білім беру орталыєы

ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ орналасќан жері
Месторасположения структурных подразделений

Образовательно-информационного центра
Читальные залы:


ЧГ- Читальный зал

ул. Тауке-хана,5 главный корпус, 2 этаж

Ч1- Читальный зал технической литературы и периодических изданий

ул. Г.Иляева, корпус «А», 2 этаж, ауд.211

Ч3- Читальный зал мировых языков

Главный корпус , 2 этаж, 213 ауд.

Ч4- Читальный зал

ул. А. Байтурсынова, 1 этаж

Ч5- Читальный зал

ул. Ватутина, 1 этаж

Ч6- Читальный зал

ул. Х.Дулати, 2 этаж

Ч8- Читальный зал экономической и правовой литературы

ул. Тауке-хана,5 главный корпус, 2 этаж, ауд.224

Ч9- Читальный зал

Корпус «Д», 4 этаж, ауд. 410

Ч10- Научный читальный зал

Тауке-хана,5 главный корпус, 2 этаж, ауд.230Абонементы:


А1- Абонемент учебной литературы

Тауке-хана,5 главный корпус,1 этаж

А2- Абонемент художественной литературы

ул. Ватутина, 1 этаж

АЗ- Абонемент

ул. Х. Дулати, 1 этаж

А4- Абонемент агропром литературы

корпус "Д", 2 этаж, ауд.206

А5- Абонемент

ул. А. Байтурсынова, 1 этаж

А6- Абонемент

ул. Ватутина,2 - 0 этаж

А7- Нотный абонемент

ул. Ватутина,2 - 1 этаж

А8- Абонемент экономической и правовой литературы

корпус "В", 2 этаж, ауд.233


Книгохранения


ХР 1- хранение

ул. А. Байтурсынова, 1 этаж


Научно-библиографический отдел


НБО- 1- Библиографический сектор

Тауке-хана,5 глав корпус, 2 этаж

НБО-2 - Библиографический сектор

ул. Ватутина,2 - 1 этажОтдел новых технологий и электронных ресурсов

ЭЦ-1 - Электронный ресурсный центр

Тауке-хана,5 гл. корпус, ауд.222, 2 этаж

ЭЦ-2 - Электронный ресурсный центр

ул. Ватутина,2 – 2 этаж

©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет