Педагогика 1-вариант Педагогика ғылымының зерттеу объектісі


Жасµспірім мен ересек адам арасында ќаќтыѓыс болмау ‰шін немесе оны шешу ‰шін не мањызды боладыжүктеу 1.23 Mb.
бет5/6
Дата20.06.2016
өлшемі1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6

13. Жасµспірім мен ересек адам арасында ќаќтыѓыс болмау ‰шін немесе оны шешу ‰шін не мањызды болады:

А) Жасµспіріммен ересек адам сияќты тењ тілдесу. В) Жасµспірімге ќойылатын талаптарды к‰шейту.

С) Жасµспірімге ќойылатын талаптардыњ шамалау

D) Баланыњ барлыќ тілегін орындау. Е) Жасµспірімді адал баѓалау.
14. Т±лѓа мен єрекет ќ±рылуыныњ жања т‰рі, тек ќана осы жас шамада пайда болатын, баланыњ санасы мен дамуын белгілейтін жања психикалыќ жєне єлеуметтік µзгерістер ќалай аталады?

А) Дағдарыс. В) Сензитивты кезең. С) Жаңа түзеліс.

D) Дамудыњ єлеуметтік жаѓдайы. Е) Даму кезењі.
15. Д. Б.Эльконин ±сынѓан жас периодизациясы (дє‰ірлеуі) негізінде ќандай µлшем жатады:

А) Тіс шыѓуы мен ауысыу. В) Жања т‰зеліс.

С) Єрекеттіњ жетекші т‰рі. D) Эрогенды аймаќтарыныњ µзгеруі.

Е) Идентификация ќалыптасуы.
16. Мектепке дейінгі жаста єрекетттіњ ќандай т‰рі жетекші болып табылады

А) Ересек адаммен эмоционалыќ араласу. В) Сюжеттік-рольдік ойын. С) Оќу єрекеті.

D) Ќ±растыру. Е) Сурет салу.
17. Нєрестеде пайда болатын жандану кешені ќандай ќажеттіліктіњ кµрінісі:

А) Єлеуметтік. В) Физиологиялыќ. С) Ќимылдыќ. D) Зерделік.

Е) Органикалыќ.
18. Мектепке дейінгі жастаѓы кездесетін µзгерген (переносный) маѓынаныњ жеткіліксіз т‰сінуі неніњ ерекшелігі болып табылады?

А) Естіњ. В) Ойлаудың. С) Сµйлеудіњ. D) Ќиялдыњ. Е)Ќабылдаудыњ.
19. П.П.Блонскийдіњ сµзіњ толыќтырыњыз: «... жасындаѓы оќушылардыњ сабаѓында олардыњ мынадай психологиялыќ ерекшеліктері айќындалады - ырыќсыз зейін шамалы дамыѓан, ойлау кµрнекі болып келеді, ±ѓыну еске саќтауѓа негізделінеді»

А) Бастауыш мектеп. В) Кіші жасөспірімдік. С) Ерте бозбалалық.

D) Жоѓары жасµспірімдік. Е) Жастыќ шаќ.
20. Жасµспірімдік шаќта ж‰ріс-т±рыстыњ негізгі мотивы болып табылатын:

А) Танымдыќ єрекет. В) Шыѓармашылыќ белсенділік С) ¤зін-µзі тєрбиелеу

D) Кєсіп тањдау. Е) ¤зін-µзі µзектеу
21. Жоѓары мектеп оќушылар єрекетініњ ќай т‰рі жетекші болып табылады?

А) Спорттыќ єрекет. В) Ќарым – ќатынас (тілдесу). С) Ќоѓамѓа пайдалы єрекеті.

D) ¤зін - µзі дамыту. Е) Оќу-кєсіби єрекеті.
22. Балада µсіп бара жатќан физикалыќ жєне рухани м‰мкіндіктері жєне алѓашќыда ќалыптасќан орта мен єрекет т‰рлерімен араќатынасы арасындаѓы ќайшылыќтар неніњ пайда болуына себепші болады?

А) Жања түзелістің В) Дамудың орта бағыттарының. С) Жас шамалыќ кризистердіњ.D) Дамудыњ ќосалќы баѓыттарыныњ. Е) Баяу кезењдердіњ.
23. Єрекеттіњ жетекші т‰рі дегеніміз:

А) Бала тіршілігініњ негізгі уаќытына созылатын єрекет. В) Наќты жас шамада жиі кездесетін єрекет.

С) Осы жас шамада мањызды психикалыќ µзгерістер єкелетін єрекет.

D) Осы жас шамада балаѓа ењ ќызыќты єрекет. Е) Балаѓа ењ ќызыќсыз єрекет.
24. Ойлау іс-єрекетініњ сатыланѓан ќалыптасуы жµніндегі концепцияныњ авторы кім:

А) Л.С.Выготский. В) П.П.Блонский. С) П.Я.Гальперин. D) М.Я.Басов. Е) А.Н.Леонтьев.
25. Баланыњ µз бетімен шешетін жєне ересек кµмегімен шешетін тапсырмалар мен міндеттердіњ ќыйндылыќ дењгейі арасындаѓы айырмашылыѓы ќалай аталады

А) Бала дамуыныњ жаќын аймаѓы. В) Дамудыњ актуальды аймаѓы.

С) Зерде дамуыныњ дењгейі.

D) Оќудаѓы абсолютты табыстылыќ.

Е) Оќудаѓы салыстырмалы табыстылыќ.
Психология

5-нұсқа
1.Мектепеке дейінгі кезењ ќандай жас шамада жатады

А) 4-8 жас В) 3-7 жас С) 2-5 жас D) 3-5 жас Е) 4-10 жас
2. Ерте жасµспірімдік шаќта єрекеттіњ ќандай т‰рі жетекші болып табылады?

А) Ересек адаммен эмоциялыќ ќарым-ќатынас. В) Оќу єрекеті. С) Ќатарластарымен сырласу.

D) Ењбек єрекеті. Е) Оќу-кєсіптік.

3. Тµменде ќандай ќ±былыс кµрсетілген? Ересек адамды кµргенде, тµсекте жатќан 1,5-2 жастаѓы бала жымиып, аяќ-ќолын ќимылдатады:

А) Кризис. В) Жандану кешені. С) Даму ретардациясы.

D) Дамудыњ єлеуметтік жаѓдайы. Е) Даму акселерациясы.
4.Тµменде кµрсетілген мысалдардыњ ќайсында бала ж‰ріс-т±рысы єлеуметтік мотивтерге баѓынады:

А) Оќытушыны ќызыѓып тыњдайды, біраќ ‰й тапсырмасын орындамайды.

В) Танымдыќ ќызыѓушылыѓы болады, дегенмен оќуда табыстыѓы шамалы.

С) Тек ќана жаќсы баѓа алуѓа тырысады.

D) Сабаќта кµп с±раќ ќояды.

Е) ‡й тапсырмасын орындаѓанда, алдымен ењ ќыйындарын, ќосымша берілген тапсырмаларды орындайды.
5. А.И.Раев пікірінше, «... пайда болатын ерекше жања т‰зеліс – баланыњ µзіне деген, басќаѓа деген, д‰ниеге деген жања ќатынасын кµрсететін «ересектік сезімі»

А) Жас µспірімде. В) Бастауыш мектеп оќушысында.

С) Жоѓары сынып оќушысында.

D) Мектепке дейінгі жастаѓы балада. Е) Нєрестеде.
6. Жоѓары сынып оќушысында єрекеттіњ ќандай т‰рі жетекші болып табылады?

А) Ересек адаммен эмоциялыќ ќатынас. В) Сюжетті-рольдік ойын.

С) Оќу єрекеті.D) Ќатарластаырмен сырласу.Е) Оќу-кєсіби єрекет.
7. Зерттеудіњ ќандай єдісі тµменде кµрсетілген: бала салѓан суреті бойынша психолг баланыњ заттарды ќабылдаудыњ ерекшеліктерін зепрттейді, оќушылардыњ жазбваша тапсырмаларын ќарастырып, єрекеттіњ жеке стилі туралы ќортынды жасалынады

А) Лабораториялық эксперимент. В) Табиғи эксперимент. С)Баќылау. D) Шыѓармашылыќ єрекет нєтижелерін талдау. Е) Тест.
8. Зерттеудіњ ќандай єдісі кµрсетілген: балалардыњ ес ерекшеліктерін зерттеу ‰шін оларѓа 10 сµз оќып, естерінде ќалѓандарын жаздырады:

А) Кµлденењ срез. В) Тік срез. С) Баќылау. D) Эксперимент. Е) Тест.
9. Тµменде зерттеудіњ ќандай т‰рі кµрсетілген: эмоциялыќ кµњіл-к‰йді зерттеу ‰шін сыналушыѓа ќорќынышты суреттер кµрсетіліп, терініњ тоќќа ќарсылыѓы µзгеріун тіркейді:

А) Тест-тапсырма. В) Лабораторлыќ эксперимент.

С) Табиѓи эксперимент.

D) Лабораторлыќ баќылау. Е) Єрекет процесін талдау.
10. Тµменде зерттеудіњ ќандай т‰рі кµрсетілген: Балалардыњ ырѓаќты ќимылдарыныњ жекедара ерекшеліктерін зерттеу ‰шін «Ќуыршаќтар биі» деген ойын ж‰ргізіледі. Балалар дµњгеленіп, би билейді:

А) Тест-тапсырма. В) Лабораторлыќ эксперимент.

С) Табиѓи эксперимент. D) Лабораторлыќ баќылау.

Е) Єрекет процесін талдау.
11. Жеке адам аралыќ жєне топ аралыќ ќарым ќатынастыњ диагностикасы µзгеру маќсатында ќолданалады:

А) Жеке адамѓа топтыќ баѓа. В) Социометриялыќ. С) Анкеталыќ.

Д) Психологиялыќ диагностика. Е) Эксперименталдыќ.
12. Морено т±псырымы бойынша кіші топ... адамнан т±рады:

А) 20 В) 5-9 С) 30-40 Д) 2 Е) 50
13. Ќандай ќатынас индивидтіњ µзара ќатынасына ±ќсайды?

А) Коммуникативтік. В) Перцептивтік. С) Аффективтік.

D) Интеративтік. Е) Реттеуші.
14. Индивидтіњ белгілі бір психикалыќ к‰йге (жаѓдайларѓа) бейсеналы жєне еріксіз тєуелді болуы –б±л:

А) Сенімділік. В) Пайымдау. С) Ж±ќтыру. D) Еріктік. Е) Ќ±шарлыќ.
15. Озыќтармен ќатысушылардыњ арасындаѓы араќашыќтыќ озыќтыќтыњ ќай стилінде тµмендейді:

А) Либералды. В) Директивті. С) Шешуші. D) ¤збетіне жіберушілік. Е) Авторитарлы.
16. Элементарлы параметрлерге копазиция, структура, процесстер, норма жєне ќ±ндылыќтар:

А) Электорат. В) Тобр. С) Топ. D) Масса. Е) Дєрісхана.
17. Эмонацианалдыќ ќарым-ќатынас ж‰йесін мына методикалыњ ќайсысы аныќтайды, «симпатия» жєне «антисимпатия»:

А) Социалогиялыќ. В) Социаметриялыќ. С)Социаграфиялыќ.

D) Спектрометриялыќ Е) Стратрметриялыќ.
18. Адам сµйлесу барасында белгілік коммуникацияныњ ќай т‰рін т‰рін ќолданады:

А) Белгілік. В) Вербальды емес. С) Сенімділік. D) Вербальды. Е) Кодты.
19. «Єлеуметтік ортаѓа индивидтіњ ќосылуы», «Олардыњ єлеуметтік єсерді игеруі», «Єлеуметтік байланыстар ж‰йесіне ќосылу», процестері:

А) Социалогизация. В) Социализация. С) Идентификация.

D) Психологизация. Е) Индивидуализация.
20. Шешім ќабылдауѓа итермелейтін « --------- шабылуы»-топтыќ дискуссия форомасы басќаша ќалай айтады?

А) Сенімділік. В) Кењесу. С) Брейнсторлинг. D) Модерат Е) Тренинг.
21. Формальды емес топ дегеніміз:

А) Белгілі экспериментті жүргізуге жасанда түрде (жасамған) жиналған қауым.

В) Индивид ќатысушы ретінде болатын топ.

С) Индивидтіњ µзін саналы т‰рде ќатыстыратын, µзі де кіргісі келетін жєне оныњ шегінде µзіне ќ±ндылыќтарды жєне ж‰ріс т±рыс нормаларын алатын топ.

D) Адамныњ ќарын-ќатынас барысында шынайы пайда болатын ќатынастар жєне зањды т‰рде реттелмейтін ќ±рылымдыќ топ.

Е) Ќ±рылымы жєне ќарым-ќатынас административті зањды т‰рде реттеп, баќылап отыратын топ.
22. Индивидтіњ серіктесімен ќандай ќатынаста ±ѓынуды ќабылдауы.

А) Эмпатия. В) Рефлексия. С) Тењестіру. D) Атрибуция. Е) Баѓдар.
23. Бір субъекттіњ єрекетін, ж‰ріс – т±рсын келесі бір субъектініњ ќайталауы:

A) Коммуникация. B) Еліктеу. C) ¦мытпау. D) Актуализациялау.

E) Бекіту.
24. Индивидтіњ топтыњ позициясына ќатынасты позициясын ±станудыњ, индивидтіњ топтыњ ќысымына баѓыну µлшемініњ топтыќ мінездемесі:

A) Тєуелсіз. B) ¤з бетінше дербес. C) Терістік. D) Конформды.

E) Т±раќты.
25. Мына сипаттамалар басќарудыњ ќай стиліне жатады: ќысќа да н±сќа б±йрыќтар, субъективтік эмоциялар ќабылданбайды, яѓни озыќтыќ позициясы – топтан тыс:

A) Авториторлы. B) Р±ќсат беруші. C) ¤з бетіне жіберу.

D) Демократиялыќ. E) Серіктестік.
Психология

6-нұсқа
1. Озыќтыќтыњ «хорезиматикалыќ теориясы» бойынша озыќ б±л:

A) Белгілі бір жаѓдайдыњ µнімі, сонымен ќатар топтыњ белгілі – бір м‰шелерініњ топтыњ µмір жаѓдайында ерекшеленуі болып табылады жєне олар басќалардан бір ќасиетімен ерекшеленеді.

B) Белгілі – бір т±лѓаныњ ќасиеттері бар жєне психологиялыќ тартымдылыќ тудыратын адам.

C) Топтаѓы т±лѓааралыќ ќатынасты басќаратын субъект.

D) Топтыќ мєселелерді шешуге µз ‰лесін ќосатын адам.

E)Топтаѓы бейресми ќатынастар єсерін ж‰зеге асырушы адам.
2. Конформизімді зерттеуде психологтардыњ арасында алѓаш рет лабораториялы єлеуметтік психологиялыќ тєжірибені (эксперимент) кім ж‰ргізді:

A) Фрейд. B) Левин. C) Морено. D) Аш. E) Липпет.
3. Психолог сабаќта отырѓан оќушылар зейінініњ кµрінісін зерттейді. Ол соњѓы партада отырып м±ѓалімніњ ±йымдастырѓан т‰рлі жаѓдайларына балалардыњ назар аударуын тіркеп отырады м±нда ќай єдіс кµрсетілген:

A) Жазбаша сауалнама. B) Ќосылѓан баќылау.

C) Социометриялыќ єдіс.

D) Лабораториялыќ эксперимент. E) Ќосылмаѓан баќылау.
4. О бастан ±йымдаспаѓан немесе ±йымшылдыѓы жойылѓан, жалпы саналы, маќсаттарды жоќ жєне сонымен ќатар эмоционалдыќ ќозу жаѓдайындаѓы адамдар жиыны б±л:

A) Топ. B) Тобыр. C) ‡ресі. D) Дєрісхана. E) ¦жым.
5. Топ м‰шелерге екі категорияѓа бµлінеді жетекшілер жєне баѓынушылар. Б±л кіші топтыњ ќай ќ±рлымы:

A) Байланыс. B) Гомогенді. C) Басќару. D) Бейресми.

E) Социометриялыќ.
6. Басќа адамды субъект сол адамныњ сипаттамаларына саналы жєне бейсаналы т‰рде бейімделуі арќылы ж‰зеге асады. Б±л т±лѓааралыќ ќатынастыњ ќандай механизмі:

A) Рефлексия. B) Эмпатия. C) Идентификация.

D) Каузалды атрибуция. E) Аттракция.
7. Адам ‰шін мањызды, мєнді болып келетін шынайы ќиялдаѓы адамдар тобы. Жєне адамныњ сол топтыњ ќ±ндылыќтарын ќабылдауы. Б±л:

A) Кіші топ. B) ‡лкен топ. C) Диффузды топ. D) Шортты топ.

E) Референтті топ.
8. Єлеуметтік психологияныњ пєні ќандай екі ѓалымныњ т‰йіске жерінде пайда болды?

A) Жалпы психология жєне тарих. B) Ењбек психология жєне спорт психология.

C) Пато психология жєне зоопсихология.

D) Єлеуметтану жєне т±лѓа психология.

E) Медициналыќ жєне педагогикалыќ психология.

9. Басќа адамдар немесе адамдар тобына деген олардыњ шешімдерін немесе ќатынастарын, ниеттерін мжєне пікірлерін µзгерту маќсатымен жасалатын дєлелдеген ыќпал дегеніміз:

A) Сендіру. B) Ж±ќтыру. C) Нандыру. D) ¤тініш. E) Мєжб‰рлеу.
10. Єсер ету инициаторыныњ т±жырымын теріске шыѓаратын жєне даулайтын наным талпынысына саналы дєлелдеген жауап. Б±л:

A) Конструктивті сын. B) Контраргументация. C) Елемеу. D) Кету. E) Шыѓармашылыќ.
11. Белгілердіњ ќандай ж‰йесі жесттерден, ымшаралардан немесе понтомимикадан т±рады:

A) Паралингвистикалыќ. B) Проксимика. C) Экстралингвистикалыќ. D) Оптика – кинетикалыќ. E) Визуалды.
12. Проксимика дегеніміз б±л:

A) Адамныњ эмоционалдыќ реакциясын кµрсететін дененіњ єрт‰рлі бµліктерініњ моторикасы.

B) Воколизация ж‰йесі. Яѓни дауыстыњ сапасы, диапазоны, оныњ танальдылыѓы.

C) Ќарым – ќатынасты кењістіктік жєне уаќыттыќ ±йымдастыру нормалары мен ш±ѓылданатын арнайы шара.

D) Сµйлеуде кідірістердіњ басќа элементтерге ќосылуы.

E) Коммуникативтік процестер ќолданылады, ерекше белгілі ж‰йе «кµздіњ т‰йісуі».
13. Топтыњ м‰шелері 4 категорияѓа бµлінеді: «озыќтар», «ќабылданѓандар», «оќшауланѓандар», «ќабылданбаѓандар». Кіші топтыњ ќандай ќ±рылымы туралы айтылѓан.

A) Ресми ќ±рылымы. B) Бейресми. C) Социометриялыќ.

D) Коммуникациялыќ. E) Голеогендік ќ±рлымы.
14.Ќоѓамдыќ, єлеуметтік тіршілік иесі ретінде адам б±л:

A) Индивид. B) Даралыќ. C) Т±лѓа. D) Субъект. E) Универсум.
15. «Сыртќы берілген ќ±рылымды адамдардыњ психологиялыќ т±тастыќќа, µзініњ зањдылыќтары бойынша µмір с‰ретін к‰рделі, психологиялыќ азѓаѓа айналдыратын топтаѓы ерекшк типтіњ ќалыптасу процесі.» Ќандай єлеуметтік психологиялыќ ќ±былыстыњ аныќтамасы берілген:

A) Топтау.B) Баѓыттылыќ.C) Озыќтыќ.D) Бірігу. E) Конфорумдылыќ.

16. Сµйлемді аяќтањыз. «Жиынныњ кµркі аќкµњіл жігіт» бола отырып адам

орындайды:

A) Єлеуметтік роль. B) Єлеуметтік зањдылыќ.

C) Ќоѓамдыќ нормалар. D) Т±лѓалыќ роль.

E) Т±лѓа аралыќ ќарымќатынас.

17. Кіші топтыњ сандыќ тµменгі шегі:

A) 1 адам. B) 2-3 адам. C) 15 адам. D) 40 адам. E) 100адам.
18. «Референттік » топ б±л:

A) Саны жаѓынан аз. B) Басќа ќаладаѓы. C) Адамѓа мањызды.

D) Ресми тіркелген. E) Кенеттен жиналатын.

19.Топтыќ ±йымшылдыќты ж‰йелі т‰рде зерттеудіњ негізін салѓан єлеуметтік психолог:

A) Морено. B) Картайт. C) Левин. D) Фестингер. E) Ньюком.
20. Интерактивті ќарымќатынас дегеніміз не

A) Адамдар арасындаѓы аќпарат алмасу. B) Адамдар арасындаѓы эмоция алмасу.

C) Адамдар арасындаѓы ќ±ндылыќтармен алмасу.

D) Адамдар арасындаѓы ой алмасу.

Е) Адамдар арасындаѓы єрекет алмасу.

21. Коммуникативті ќарымќатынас б±л:

A) Єрекет алмасу. B) Аќпарат алмасу. C) Ќ±ндылыќтармен алмасу.

D) Єсермен алмасу. E) Пікір алмасу.
22. Ќарымќатынастыњ перцептивті жаѓы нені кµрсетеді:

A) Аќпарат алмасуын. B) Єрекет алмасуын. C) Адамдардыњ бірін-бірі ќабылдауын.

D) Ой алмасуын. E) Ќ±ндылыќтар алмасуын.
23. Стереотипизация 2 т‰рлі салдарѓа єкелуі м‰мкін:

A) ¤зін тану процесініњ ќарапайымдануына.

B) Басќа адамдарды тану процесініњ белгілі бір дєрежеде ќарапайымдануына.

C) ¤зін жєне басќа адамдарды тану процесініњ к‰рделенуіне.

D) Бір жаѓынан басќа адамды тануды жењілдеуіне, ал бір жаѓынан к‰рделенуіне. E) ¤зіне ќарсы.
24. Идеалды «Мен» бейнесі, б±л:

A) ¤зін баѓалаудыњ жоѓары дењгейі. B) Позитивті «мен» - концепциясы.

C) Адамныњ мењгергісі келетін ќасиеттердіњ жиынтыѓы. D) Адам ќолданатын бейімделу єдістері.

E) ¤зін-µзі адекватты баѓалау.
25. Сµйлемді аяќтањыз. Адам, оќушы, студент, аѓа бола отырып, єрт‰рлі:

A) Т±лѓа аралыќ ролдерді орындайды. B) Ќоѓамдыќ ќатынастарды орындайды.

C) Єлеуметтік ролдерді орындайды. D) ¤ндірістік ќатынастарды орындайды.

E) Єлеуметтік зањдарды орындайды.
Психология

7-нұсқа
1. Мына функцияныњ ќайсысын практикалыќ психолог атќармайды?

A) Зерттеуші. B) Кењес беру. D) Педагогикалыќ. C) Аѓартушылыќ. E) Психотерапевтік.
2. Спорт психологиясы нені зерттейді:

A) Психиканыњ пайда болу мен даму зањдылыќтарын, физикалыќ тєрбие мен спорт жаѓдайындаѓыт±лѓалыќ іс-єрекеттіњ ќалыптасуын.

B) Жалпы балалардыњ, жасµспірмдердіњ жєне жеткіншектердіњ психикалыќ даму зањдылыќтарын, єр жастыњ психологиялыќ ерекшеліктерін.

C) Балалардыњ мектепте білім алу даѓдыларын, оќу процесіндегі жеке ерекшеліктерін зерттейді.

D) Ойлау жєне адам санасын. E) Адам т±лѓасын.
3. Спорттыќ іс - єрекеттіњ психологиялыќ ќ±рылымыныњ негізгі компоненттері:

A) Ќажеттіліктер, мотивтер, маќсаттар.

B) Тапсырмалар, ќызыѓушылыќтар, операциялар.

C) Ќажеттіліктер, баѓыттылыќ, еріктік єрекеттер.

D) Мотивтер, маќсаттар, µнімділік.

E) Мотивация, ќ±ралдар, нєтижелер.

4. «Жетістікке жету – сєтсіздіктен ќашу» спорттыќ єрекетініњ мотивтері бµлінеді:

A) Олардыњ т±раќтылыќ дєрежесі бойынша. B) Спорттыќ єрекеттіњ маќсаттарымен байланысы бойынша.

C) «Мен - басќалар» ж‰йесіндегі орны бойынша.

D) Спортшыныњ басым баѓыты бойынша.

E) Спортшыныњ єрекетініњ µту барысы немесе нєтижесіне баѓытталу бойынша.
5. Спортшыныњ оптималды к‰рестік жаѓдайыныњ негізгі компоненттері:

A) Физикалыќ, аффективті, эмоционалды.

B) Эмоционалды, мінез – ќ±лыќтыќ, т±лѓалыќ.

C) Физикалыќ, ойлау, реантивтік. D) Физикалыќ ойлау, эмоционалдыќ. E) Ой, саналы, мінез – ќ±лыќтыќ.
6. Спортшыда пайда болѓан психикалыќ шамадан тыс ќанаѓаттанудыњ тимді к‰рес жолдары:

A) Жаттыѓу іс - єрекетін доѓару . B) Жаттыќтырушыны ауыстыру.

C) Медициналыќ дєрі – дєрмектерді ќолдану.

D) Жаттыѓу ж±мысыныњ кµлемін арттыру. E) Гипноз.
7. Б±л ќалып екі шартты орындаѓанда пайда болады: тапсырманы орындау, зейінді аудару, біраќ осы тапсырма туралы ойлануѓа негіз болмайды:

A) Шабыт. B) Монотония. C) Оптималды к‰рестік жаѓдай. D) ¦йќы. E) Стресс.
8. Ж‰йке ж‰йесі єлсіз гимнасттарѓа музыка бойынша єрекеттеріндегі бейненіњ кµрінуіне баѓытталуымен байланысты. ........ стиль тєн:

A) Єртістік. B) Шабуылдаушы. C) Техникалыќ. D) Ќорѓаныстыќ.

E) Комбинациялыќ.
9. Тенисте, к‰ресте, фехтовонияда келесі спорттыќ стилдерде кµруге болады:

A) Єріптестік жєне шабуылдыќ. B) Техникалыќ жєне ќорѓаныстыќ. C) Композициялыќ жєне ќарсы шабуыл.

D) Шабуыл жєне ќарсы шабуыл. E) Єріптестік жєне техникалыќ.

10. Команданыњ ±йымшылдыѓыныњ дамуына не єсер етеді?

A) Жаттыѓу процесіне жаѓымды эмоциялар енгізу. B) Озыќты жиі ауыстыру.

C) Жаттыќтырушыны жиі ауыстыру.

D)Жаттықтырушы мен спортшылар арасында өзара түсінуішіліктің болуы.

E) Жаттыѓу сирету.
11. Тиімді команда ойыншыларыныњ тренермен µзара ќарым ќатынаспен ќанаѓаттанбаушылыќ жиі келесімен байланысты:

А) Онымен психологиялыќ сєйкессіздік. В) Жеткен нєтижелерден де жоѓары жетістікке ±мтылыс.

С) Тренердіњ психологиялыќ компетентілігініњ жоќ болуы.

D) Спортшылардыњ топтыќ ±йымшылдыѓыныњ тµмен дењгейі.

Е) Спортшыларда спорт шеберлігініњ жетіспеуі.
12. Тµменде сипатталѓан спортшыѓа ќандай темпераменто типі тєн? Оны к‰лдіру немесе ашуландыру ќиын топтыњ басќа м‰шелері к‰лгенде, ол тек жымияды. Сєтсіз аяќталѓан жаттыѓудан кейін ренжімейді, тек сабырлы т‰рде ж±мысын жалѓастыра береді:

А) Холерик. В) Сангвиник. С) Меланхолик. D) Флегматик.

Е) Циклоидты.
13. Психикалыќ іс єрекет пен ж‰ріс т±рыс динамикасын аныќтайтын психиканыњ т±раќты, индивидуалды ќасиеттері ќалай аталады:

А) Темперамент. В) Мінез. С) Ќабілет. D) Нышандар. Е) Мотивтер.
14.Спорт психологініњ мањызды шеберлігі ретінде келесі вариантты айтуѓа болады:

А) Гипнозды ќолдана алу шеберлігі. В) Жаттыќтыру салмаѓын µлшей алу шеберлігі.

С) Спорт слэнгін ќолдану шеберлігі.

D) Тренерге µз уаќытында жайлап спортшылар жайлы пайдалы аќпаратты жеткізе білу.

Е) Физикалыќ жаттыѓуды техникалыќ т‰рде жаќсы орындай алу шеберлігі.
15. Команда ойыншылары ммотивациясын кµтеру принципін ќолдану, оныњ ішінде жаттыќтыру жєне жарыстар жаѓдайдаѓы адекваттылыќ принципі келесі ќасиеттерді кµтеруге м‰мкіндік береді:

А) Спортшыныњ жеке процесмтер к‰ші. В) Тренер авторитеті.

С) Спортшылардыњ командалыќ татулыѓы.

D) Спортшыларды аутотренинг єдісіне ‰йрету.

Е) Спортш‰ылардаѓы психологиялыќ кµмекке ќажеттілік.
: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Ертеңгілік «Алтынсың ғой анашым» Тәрбиеші: Шуканаева Р. С. Бадамша ауылы 2013ж 8 Наурыз мерекесіне арналған ертеңгілік
2016 -> Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақтай-сай ауылы Самал Жумина Орынбасарқызы
2016 -> Решение на прошедшей неделе было принято Советом Ассоциации
2016 -> Төмендегі мәтінді қазақ тіліне аударыңыз
2016 -> «Педагогика тарихы» пәнінен дәрістер тезисі №1 Дәріс тақырыбы: Педагогика тарихы пәні мен міндеттері. 2 сағат Дәріс тақырыбының мақсаты
2016 -> "Т. Аубакиров атындағы жалпы орта мектебі" Сайыс тақырыбы: “1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліске 100 жыл”
2016 -> Қазақстан республикасының отбасы-неке қатынастарын реттеу заңЫ
2016 -> А. Байтұрсынов орта мектебі. Пәні: Дүниетану Тақырыбы: Отбасы. Отбасы мүшелері. Мақсаты


1   2   3   4   5   6


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет