Педагогика 1-вариант Педагогика ғылымының зерттеу объектісібет6/6
Дата20.06.2016
өлшемі1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6

16. Зейінніњ ќандай ќасиеттері футболистерге кезекпен µз ксманда ойыншылары мен ќарсылас команда ойыншылары єрекеттерін басќаша, судья єрекеттерін бекітуге жєне атакаѓа ќатысуѓа м‰мкіндік береді:

А) Шоѓырлану. В) Ауысу. С) Т±раќтылыќ. D) Кµлем. Е) Бµліну.
17. Тµменде кµрсетілген авторлардыњ ќайсысы спорт психологиясына елеулі ‰лес ќосты :

А) Л.Ф. Обухова, В.С. Мухина. В) С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский. С) А.Ц. Пуни, В.Л. Марищук. D) Г.М. Андреева, М.Я. Ярошевский.

Е) К. Рудестам, В. Сатир.18. Мысалда естіњ ќай т‰рі сипатталѓан? Ќимылды Жаќсы есте саќтау ‰шін спортшы оны тєжірибеде кµп рет ќайталап жаттыѓуѓа тырысады:

А) Ырықсыз. В) Сөздік-логикалық. С) Қимыл-қозғалыстық.D) Эмоцияналдық. Е) Қысқа мерзімді.

19. Спортта психодиагностикалыќ єдістер келесі маќсатпен ќолданылады:

А) Спорт ±жымын ќалыптатыру. В) Тренер біліктіліген аныќтау.

С) Спортшылардыњ ауруларын аныќтау.

D) Команда басќармасыныњ ауысуы.

Е) Командалардыњ материалды базасын жаќсарту.

20. Спортта психодиагностикалыќ єдістер келесі маќсатпен ќолданылады:

А) Психологтыњ µзіндік бекітілуі. В) Спортшы жетістіктерін болжау.

С) Ќаќтыѓыста «оњ» жєне «кінєлі» жаќтарын аныќтау.

D) Команданыњ материалды базасын жаќсарту.

Е) Тренердіњ µзіндік бекітілуі.

21. ¤зіндік инициатива бойынша маќсат ќойып, оѓан жету жолдарын аныќтай білу шеберлігініњ болуы, спортшыны келесідей сипаттай алады:

А) Табанды. В) Бір беткей. С) Мақсат қойғыш. D) Бір беткей.

Е) Әуесқой.

22. Мазм±ны наќты жаѓдайлар мен заттардан ќорќу болып табылатын ќалып ќалай аталады:

А) Аффект. В) Стресс. С) Фобия. D) Фрустрация. Е) Невроз.

23. Психология ѓылмыныњ мєліметтері ќажет:

А) Тренер мен спортшы µзара єрекеттері ‰шін. В) Копьютерлік баѓдарламалар ќ±растыру ‰шін.

С) Геологиялық ізденулерде. D) Зоологиялық зерттеулерде.

Е) Техникамен жұмыста.

24. Педагогикалыќ психологияныњ негізгі мєселелерін кµрсетіњіз:

А) Оќыту мен тєрбиелеу араќатынасыныњ жалпы жєне жасаралыќ мєселелері.

В) Бала дамуыныњ ж‰йелік сипаты мєселелері мен педагогикалыќ єсер етулер жиынтыѓы.

С) Баланыњ саналы тєрбиелеу мен оќытуѓа психологиялыќ дайындыќ мєселесі.

D) Баланың педагогикалық қалыс қалу мәселелері. Е) Невроздық қозылыстарды диагностикалау мәселесі.

25. Педагогикалыќ психологияныњ бµлімдеріне не жатпайды:

А) Жасµспірім психологиясы. В) Оќыту психологиясы.

С) Тєрбиелеу психологиясы. D) Кіші оқушы психологиясы.

Е) Мұғалім психологиясы.
Психология

8-нұсқа

1. Ќоѓамдыќ тарихи тєжірибені маќсаттылы алмастыру процесі немесе білімдер, іскерліктер мен даѓдыларды ќалыптастыруды ±йымдастыру:

А) Дамыту. В) Тәрбиелеу. С) Оқыту. D) Әлеуметтану.

Е) Ассимиляция.

2. Оќу процесініњ мазм±нына жатпайды:

А) Оқу іс әрекеті. В) Оқыту. С) Оқу. D) Тәрбиелеу. Е) Үйрету.

3. ¤зіндік оќуѓа дайындыќ неше жаста ќалыптасады:

А) 5-6 жас. В) 6-7 жас. С) 7-8 жас. D) 8-9 жас. Е) 10 жас.

4. Мєселелік оќыту теориясыныњ µкілдерін атањыз:

А) В.С. Мухина. В) Н.Ф. Талызина. С) А.М. Матюшкин.

D) В.В. Давыдов. Е) А.В. Запорожец.

5. Єлеуметтік тєжірибені мењгеру кіші оќушы жаста ќалайша ж‰реді:

А) Ойын арќылы. В) Ќ±рдастарымен оќу арќылы. С) Оќу арќылы.

D) Кєсіби µзін µзі аныќтау арќылы.

Е) Ересектермен ќарым ќатынас арќылы.

6. Оќыту процесіне єсер ететін ішкі факторларды кµрсетіњіз:

А) Оќу материалыныњ мазм±ны. В) Оќу материалыныњ ќ±ндылыѓы.

С) Оќу материалы ќ±рылымы.

D) Зейін. Е) Бағдар.

7. Индивидпен єлеуметтік тєжірибені игеру жєне оны ары ќарайѓы ќайта тудыру белсенді процесі ќалай аталады:

А) Үйрету. В) Қарым қатынас. С) Біріккен іс әрекет. D) Әлеуметтену. Е) Педагогикалық әсер ету.

8. Егер іс єрекеттіњ негізгі мотиві ретінде танымдыќ процесс алынса, онда б±л:

А) Ењбек іс єрекеті. В) Оќу іс єрекеті. С) Ойын іс єрекеті.

D) Заттық-манипулятивтік іс әрекет.Е) Интимді-тұғалық қарыматынас.

9. Ќандай жаѓдайда аќыл-ой іс єректі аяѓына дейін ќалыптасты деп саналады:

А) Оќушы аќыл-ой єрекетініњ мазм±нын т‰сінген кезде.

В) Оќушы мењгеріліп отырѓан єрекет маѓынасын т‰сінген кезде.

С) Ол оќушыѓа мєнді бола бастаѓаннан.

D) Ол автоматтандырылған және бейсаналы болған кезде.

Е) Ол оқушы үшін менділігін жоғалтқан кезде.

10. Ќабілеттердіњ ќалыптасуына ќажетті шарттар деп нені ќарастыра аламыз:

А) Біріккен іс єрекет. В) Қызықты танымдық материал. С) Жүйке жүйесі күші. D) Бағдар. Е) Мінез.

11. Адам єлеуметтік ‰йренулер мен даѓдыларды мењгеру, ‰йретудіњ т‰рін аныќтањыз:

А) Викарлы. В) Оперантты. С) Вербалды. D) Шартты рефлекс.

Е) Импритинг механизмі бойынша.

12. Кµрсетілген факторлардыњ ќайсысы іскерлктердіњ ќалыптасуына кедергі бола алады:

А) Барлыќ жаѓдайды т±тасымен ќамту.

В) Алѓашќы мєліметтердегі мєселеге мањызды ќатынастардыњ жасырылуы.

С) Алдыњѓы тєжірибе.

D) Баѓдар. Е) Мєселені талдау.
13. Тµменде сипатталѓан іскерлікке ‰йрететін жол ќалай аталады: оќушыѓа ќажетті білімдерді береді, одан кейін оларды ќолдануѓа есептер ±сынылады жєне байќап кµрулер мен ќателесулер тєсілі арќылы сай келуші баѓдарларды, аќпараттарды µњдеу істерді жєне іс єрекет тєсілдерін таба отырып, оќушы шешімді µзі іздейді:

А) Алгоритмделген оќыту. В) Толыќ баѓдарланѓан негіздегі оќыту.

С) Синтетикалыќ оќыту.

D) Мєселелік оќыту. Е) Т‰рлі дењгейлі оќыту.
14. Критерий негізіне ж‰ргізуші іс єрекет алынатын, психикалыќ даму периодизациясы тµменде кµрсетілген психологтардыњ ќайсысы ±сынды:

А) Э. Эриксон; В) Д.Б. Эльконин; С) Ж. Пиаже; D) Л.И. Божович;

Е) З. Фрейд;
15. М±ѓалім іс єрекеті психологиялыќ ќ±рылым конструктивтік компонентіне не кіреді:

А) Педагог білімдер аймаѓы. В) Оќыту мен тєрбиелеу аймаѓыныњ алыс перспективалары.

С) М±ѓалім мен оќушыныњ µзара іс єрекет спецификасы.

D) Оќыту мен тєрбиелеудіњ жаќын маќсаттарын ескере отырып педагогтыњ µз іс єрекеті мен оќушыныњ іс єрекетін ±йымдастыру ерекшеліктері.

Е) Коммуникативті ќабілеттер.
16. Спортсменніњ критикалыќ ойлауы келесі ойлау т‰рініњ дамуына кедергі болады:

А) Шыѓармашылыќ ойлау. В) Интуитивті ойлау.

С) Аналитикалыќ ойлау. D) Тєжірибелік ойлау. Е) Теориялыќ ойлау.
17. Сµздік-логикалыќ ойлау сипаттамасы:

А) Жаѓдайды физикалыќ ќайта тудыру. В) Жаѓдайды жєне ондаѓы µзгерістерді кµрсету.

С) Т‰сініктер мен логикалыќ конструкцияларды ќолдану.

D) Ойлау іс єрекетіндегі жања т‰зілістер.

Е) Себеп-салдарлыќ байланыстарды ±йымдастыру.
18. Адамныњ ойлауы дамиды:

А) Ойын іс єрекеті барысында. В) Кєсіби іс єрекет барысында.

С) Ќ±рсаќ ішіндегі даму кезењінде.

D) Іс єрекет пен ќарым ќатынас, яѓни ќоѓамдыќ-тарихи тєжірибені мењгеру барысында.

Е) Ќабылдау барысында.
19. Тµменде кµрсетілгендердіњ ќайсысы ойлауды белсендендіру єдістеріне жатпайды:

А) Іскерік ойын. В) Ми штурмы. С) Топтыќ дискуссия.

D) Тренер монологі. Е) Брейн-ринг.
20. Кµрсетілген ойлау т‰рлерініњ ќайсысы µзімен ойлаудыњ онтогенетикалыќ дамудыњ кейінгі кезењдерін білдіреді:

А) Сµздік-логикалыќ. В) Тєжірибелік. С) Теориялыќ.

D) Кµрнекі-єрекеттік. Е) Кµренкі-бейнелік.
21. Ес т‰рлерініњ ќайсысы адамныњ ќимыл ќозѓалыстыќ дарындылыѓымен байланысты:

А) Сµздік-логикалыќ. В) Ќимылдыќ. С) Эмоцияналды. D) Кµру. Е) Есту.
22. Спорттыќ ќабілеттердіњ дамуында, табиѓи алѓышарттар ќандай:

А) Шартты рефлекстер. В) Нышандар. С) Шеберліктер. D) Даѓдылар .Е) Ќызыѓушылыќтар.
23. Адамныњ µміріндегі барлыќ т‰сініксіз ќ±былыстар, жанныњ барымен т‰сіндіріледі:

А) Жан психологиясында. В) Сана психологиясында. С) Ж‰ріс т±рыс психологиясында.

D) Мидыњ бейнелендіретін іс єрекеті ретіндегі психологияда.

Е) ‡йрету психологиясында.
24. «¤зіндік баќылау» терминініњ синонимі:

А) Интроверсия. В) Интроекция. С) Интроспекция. D) Интроскопия. Е) Экстроверсия.
25. ¤зіндік ќажеттіліктерді ќанаѓаттандыру ‰шін ортаны µзгертуге, материалды жєне рухани ќ±ндылыќтарды тудыруѓа баѓытталѓан адам іс єрекеті ќалай аталады:

А) Ењбек. В) Оќу. С) Заттыќ. D) Ж‰ргізуші. Е) Ойын.

Психология

9-нұсқа
1. Бихевиоризм негізін ќалаушы:

А) Дж. Уотсон. В) В. Келер. С) Б. Скиннер. D) Э. Торндайк.

Е) Э. Толмен.
2. Т‰йсінудіњ негізгі ќасиеттеріне жатпайды:

А) Сапа. В) Ќарќындылыќ. С) ¦заќтыќ. D) Кµлем. Е) Модальдылыќ.
3. Аныќталу бойынша, тµменде кµрсетілген жаѓдайлардыњ ішінде ќайсысы материалды неѓ±рлым тиімді есте саќтауѓа м‰мкіндік береді:

А) Маќсатќа жету жолындаѓы жаѓдайларѓа енгенде.

В) Іс єрекеттіњ негізгі маќсат мазм±нына енгенде.

С) Маќсатќа жету жолына енгенде. D) Еркін т‰рде ±сынылѓанда.

Е) Мањызды болып табылѓанда.
4. Ќысќа мерзімді есте саќтаудаѓы саќталатын аќпарат кµлемі:

А) 7+2. В) Шектелмейді. С) Шегі белгісіз. D) Орта есеппен 10.

Е) 10-нан асады.
5. Ырыќсыз зейін байланысты емес:

А) Міндеттерін ањѓарумен. В) Ќызыѓушылыќтарыныњ, мотивтерініњ болуымен.

С) Ќандай да бір єрекетті орындау, ж±мыс істеу даѓдысымен.

D) Сыртќы єсерлердіњ контрастылыѓымен.

Е) Маќсаткµздеушілігімен.
6. Кез келген обьектіге ерікті зейінніњ пайда болу ќ±былысы:

А) Єрекет маќсатыныњ болмауы. В) Єрекет маќсатыныњ ќ±рылуы.

С) Тітіркендіргіштіњ жањалыѓы.

D) Обьектініњ эмоционалдыќ кµрінуі. Е) Контрасттылыќ.
7. Єрекет пен ќарым-ќатынаста ќ±рылатын жєне кµрінетін т±лѓаныњ т±раќты индивидуалды ерекшеліктерініњ жиынтыѓы - б±л:

А) Темперамент. В) Ќабілет. С) Мінез – ќ±лыќ. D) Нышан. Е) Шарт.

8. Адамныњ барлыќ психикалыќ єрекетініњ негізі болып табылатын психиканыњ пайда болу формасын кµрсетіњіз:

А) Ерік. В) Сезім. С) Ес. D) Ќабілет. Е) Темперамент.
9. Модальдылыќ ќандай тану процестерініњ сапалы мінездемесі болып табылады:

А) Сезім – ес. В) Ес – ойлау. С) Ойлау – ќиял. D) Ќабылдау – ес.

Е) Сезім – ќабылдау.
10. Ќандай тану процестерініњ кµрінуі єлемді танудаѓы сезімдік формасын аныќтайды:

А) Эмоция – ќиял. В) Ќиял – ойлау. С) Эмоция – ес. D) Сезім – ќабылдау. Е) Ќабылдау – ќиял.
11. Кµрсетілгендердіњ ќайсысы психикалыќ ќ±былыстардыњ, психикалыќ кейіп формасыныњ кµрінуіне ќатысты:

А) Эмоция. В) Ерік. С) Мінез-ќ±лыќ. D) Зейін. Е) Темперамент.
12. Бір ѓана жаѓдайда ќандай психикалыќ процес пайда болады: сезім м‰шелеріне материалдыќ тітіркендіргіштердіњ єсер етуінен:

А) Эмоция – зейін. В) Ес – эмоция. С) Ќабылдау – сезіну.

D) Ќиял – эмоция. Е) Ойлау – ќиял.
13. Кейбір ѓылымдар «есту контактысын» адамныњ т‰йсінуініњ ќай т‰рі деп есептейді:

А) Тактилді. В) Вестибулярлы. С) Кинестезиялыќ. D) Вибрациялыќ.

Е) Кµру.
14. Санасыздыќ оќымыстылардыњ ќайсысы ‰шін психологиялыќ зерттеу пєні болды:

А) Вундт. В) Норман. С) Фрейд. D) Эббингауз. Е) Вертхеймер.
15. Соќыр-сањыраулардыњ ќоршаѓан ортаны баѓдарлауда дєм сезу, сипай – сезу, ќозѓалыс жєне вибрациялыќ т‰йсіктерге с‰енеді. Келтірілген мысалда т‰йсіктіњ ќандай зањдылыѓы кµрінеді:

А) Кєсіби сенсибилизация. В) Позетивті адаптация.

С) Т‰йсік табалдырыѓы. D)Т‰йсіктердіњ µзара єсері.

Е) Компенсациялыќ сенцивилизация.

16. Т‰йсіктіњ ќай т‰ріне «к‰шті ес» тєн: жаѓымсыз тітіркендіргіштердіњ єсерлері айлар, тіптен жылдар бойы адамдардыњ есінде саќталатын сол тітіркендіргіштерден ќашуѓа мєжб‰р етеді :

А) Кµру т‰йсігі. В) Дєм т‰йсігі. С) Сипай сезу т‰йсігі.

D) Вибрациялыќ т‰йсік.

Е) Температуралыќ т‰йсік.
17. Берілген мысалда ќандай зањдылыќ кµрсетілген: ќара матаны µњдеуге маманданѓан тоќымашылар ќара т‰стіњ ќырыќќа жуыќ рењкін айыра алады, маман емес адамдардыњ кµзі екі-‰ш рењкті ажыратады:

А) Кєсіби сенцивилизация. В) Компенсаторлыќ сенцивилизация.

С) Синестезия.

D) Толыќ бейімделу. Е) Толыќ емес бейімделу.
18. Кµркем сурет, музыкалыќ шыѓарма, иіс, дєм, есі, естіњ ќай т‰ріне ќатысты:

А) Эмоциялыќ. В) Ќозѓалыс. С) Бейнелік. D) Сµздік – логикалыќ.

Е) Оперативтік.
19. Адамныњ ойлау єркеті ќандай ерекшелігінде кез-келген интеллектініњ жасанды моделін жасай алмайды:

А) Логикалыќ ќортында. В) Анализ. С) Синтез.

D) Альтернативті тањдау. Е) Ойша жетілдіру.
20. Келтірілген мысалда ойлаудыњ ќай т‰рі туралы айтылатындаѓын аныќтањыз: баланыњ алдында ‰стелдіњ ‰стінде ойыншыќ т±р, ол ойыншыќты таяќшаныњ кµмегімен ала алады, біраќ ол таяќшаны µзіне тартса ойыншыќ ары жылжиды, ал таяќшаны µзінен ары итерсе ойыншыќ балаѓа жылжиды:

А) Теоретикалыќ. В) Сµздік – логикалыќ. С) Репродуктивті.

D) Кµрнекі - єсерлік. Е) Кµрнекі - образдыќ.
21. А. Маслоу єлемді жєне µзщін мєндендіру, µзініњ м‰мкіндіктерін тарату ќажеттіліктерін ќандай мотивтер тобына жатќызады?

А) Физиологиялыќ – жаѓдай мотивтері. В) Ќауіпсіздік мотивтері.

С) Жалѓастырушы мотиві.

D) Мойындау - дєрежелік мотиві. Е) ¤зін-µзі µзектендіру мотиві.
22. Мањызды ќажеттіліктерді ќанаѓаттандыруѓа кедергі келтіретін реакция:

А) Стресс. В) Аффект. С) Фрустрация. D) Депривация. Е) Томаѓа т±йыќтыќ.
23. Келтірілген мысалда сезімніњ пайда болуыныњ ќандай обылысы кµрсетілген «мен білмеймін деп жазады жігіт ќызѓа, мен сені с‰йембе, єлде жек кµрем бе? Меніњше мен туралы б±л сезімдер белгісіз образдармен араласќан»:

А) Жаѓымды сезім. В) Жаѓымсыз сезім. С) Азѓын эмоция.

D) Амбивалентті сезім. Е) Стрестік жаѓдай.
24. Жарыс басталар алдында жаттыќтырушы спортшылардан олардыњ ќандай орын алѓылары келетіндігін с±райды, олар «бірінші», басќалары «екінші», ‰шіншілері «тµртінші» мысалда ќандай ќ±былыс туралы айтылѓан:

А) Ќызыѓушылыќ. В) Тартымдылыќ дењгей. С) Ќ±ндылыќ баѓдар.

D) Темперамент. Е) Ќабілеттер.
25. М.Е. жаттыќтырушы єрекет стилі ќандай темперамент типіне жатады: М.Е. єрекеттіњ бір т‰рінен баќа т‰ріне ауыса алады. Жаттыќтыру кезінде бір орында т±рмайды. Ешќашан жаттыѓушылардыњ т‰сінбеушіліктеріне ашуланбады, жинаќы, тартымды, ±стамды, сонымен ќатар єзілдесе алады, жаѓдайды жаќсартады, ж±мыс формасын к‰нде т‰рлендіріп отырады:

А) Холерик. В) Сонгвиник. С) Меланхолик. D) Флегматик. Е) Аралас.
Психология

10-нұсқа

1. Психикалыќ ќ±былыстардыњ болжаулыќ, ж‰йелілік, маќсатќа баѓытталѓан ќабылдау методы ќалай аталады:

А) Эксперимент. В) Баќылау. С) Сауалнама. D) Єњгіме. Е) Тест.
2. Психологиядаѓы гуманистік баѓыттыњ негізін ќалаушы:

А) Уотсон. В) Вертгеймер. С) Фрейд. D) Роджерс. Е) Ассархиоли.
3. Ќандай психологиялыќ ќ±былыстар адамѓа тєн екендігін мына тізімнен кµрсетіњіз:

А) Ќабылдау В)Сана. С) Эмоция. D) Есте саќтау. Е) Сезім.
4. Психологияныњ ќай баѓыты адамныњ мінез ќ±лќын уаќытша тізбек реакциясы ретінде таныстырады:

А) Психоанализ. В) Гуманистік психология. С) Гештальт – психология. D) Бихевифизм. Е) Интроаспекттік психология.
5. Сезімдердіњ эмоциялардан айырмашылыќ сипаты:

А) Т±раќтылыќ, єлеуметтік жаѓдай, саналыќ, пєндік.

В) Т±раќсыздыќ, санасыздыќ, т±ќымќуалаушылыќ жаѓдай.

С) Т±раќтылыќ, т±ќымќуалаушылыќ жаѓдай, саналылыќ.

D) Т±раќсыздыќ, єлеуметтік жаѓдай, санасыздыќ.

Е) Т±раќтылыќ, пєндік емес єлеуметтік жаѓдай, санасыздыќ.
6. Арнайы ќабылеттіњ жоѓары даму дењгейі б±л:

А) Нышандар. В) Дарындылыќ. С) Ойлау. D) Талант. Е) Интеллект.
7. Ойлаудыњ ќандай т‰рі физикалыќ заттардыњ жасалуымен жаѓдайын шынайы болжайды:

А) Сµздік логикалық. В) Кµрнекі образдыќ. С) Шыѓармашылыќ.

Д) Кµрнекі єсерлік. Е) Практикалыќ.
8. Жеке т±лѓаныњ ќалыптасуы ‰шін не биологиялыќ:

А) Мінез. В) Ќабілеттер. С) Инттелект. D) Нышандар.

Е) Темперамент.
9. Психоанализ негізін салушы психологтардыњ ќайсысы:

А) З.Фрейд. В) К: Роджерс. С) А.Маслоу D.) Дж. Уотсон. Е) Н. Ах.
10. Ресей психологтарыныњ ќайсысы мєдени-тарихи теорияныњ авторы болып табылады:

А) С. Л. Рубенштейн. В) А.Н. Леонтьев,. С) П.Я. Гальперин.

D) Л. С. Выгодский. Е) А. В. Брушлинский.
11. Т±рмыстыќ псхология:

А)Психологияныњ ѓылыми техникалыќ мєселелерін шешуге баѓытталады.

В)Психологиялыќ таным пєнініњ бар болѓан ќ±рылымын ашып кµрсетеді.

С)Психологиялыќ аќпараттарды жинаќтау єдістерініњ м‰мкіндіктерін белсенді пайдаланады.

D) К‰нделікті практика барысында кµрінетін білімге негізделеді.

Е) Теория мен консепциялардыњ жања белгілерін µњдеуге ±мтылады.
12. Вихеверористер ‰шін оќу пєні не болып табылады:

А) Сана. В) Санасыздыќ. С) Мінез-ќ±лыќ. D) Интеллект. Е) Шарт.
13. Спортшыныњ ±мтылатын маќсаттыќ ќиындыќ дењгейі, жєне оныњ ќол жеткізетін м‰мкіндіктерініњ сипаттамасы:

А) Талпыныс дењгейі. В) Баќылау локусы. С) ¤зін-µзі баѓалау.

D) ¤зіндік ќатынас. Е) ¤зіне сенімділік.
14. Психикалыќ ќ±былыстардыњ ќайсысы процеске ќатысты екендігін кµрсетіњіз:

А) Темперамент. В) Ќабілеттер. С) Аппатия. D) Зейін. Е) Ќиял.
15. Кµрсетілген психикалыќ ќ±былыстардыњ ќайсысы психиканыњ жаѓдайыныњ кµріну формасына ќатысты:

А) Эмоциялар. В) Ерік. С) Мінез. D) Ќабілет. Е) Темперамен.
16. Кµрсетілген аныќтама бойынша психологиялыќ зерттеу єдістерін аныќтањыз:

Спортшыѓа келесі с±раќтарѓа жазбаша жауап беру ±сынылады.Сіздіњ достарыњыз кµппе єлде аз ба? Сіз жања адамдармен тез танысасыз ба єлде баяу ма? Сіз жања ортада µзіњізді керексіз немесе тартымды ±стайсызба?

А) Єњгімелесу. В) Сауалнама. С) Интервью.

D) Лабораториялыќ эксперимент. Е) Тестілеу.
17. Бµлмедегі адам тез арада µрттіњ исін сезінбейді, біраќ ќайта кіргенде адам оныњ иісін аныќ сезінді. Т‰йсіктіњ т‰рін, т‰йсік зањдылыѓын жєне оныњ єрт‰рлілігін атањыз:

А) Дєм т‰йсігі. Т‰йсіктердіњ µзара єсері. В) Сипай сезу т‰йсігі, адаптация.

С) Тактилдік т‰йсік. Сенцивилизация.

D) Дєм т‰йсігі. Т‰йсік табалдырыѓы.

Е) Сипай сезу т‰йсігі. Сенцивилизация.
18. Ойлаудыњ т‰рін аныќтањыз: Жаттыќтырушы міндеттерді шешу процесінде дайын білімге кµњіл аударады, µзге адамдардыњ мазм±ндыќ т‰сіну формаларынан алынѓан.

А) Продуктивті. В) Теориялыќ. С) Кµрнекі - образдыќ.

D) Интуитивті. Е) Репродуктивті.

19. Естіњ ќандай т‰рі ењ ±заќ уаќытќа созылады:

А) Ќысќа мерзімді. В) Оперативті. С) ¦заќ мезгілді. D) Эмоциалық.

Е) Ќимылдыќ.
20. Ќолданылѓан психологияныњ маќсаты ќандай:

А) Психология тарихыныњ шыѓармасы. В) Психологиялыќ теорияны оќып ‰йрену.

С) Адам єрекетініњ єрт‰рлі сферасында теоретикалыќ психологияныњ жетістіктерін ќолдану.

D) Психология комплексінде тарих, єлеумет тану жєне басќа ѓылымдардыњ мєліметтерін ќолдану.

Е) Адамды оќып ‰йренуде психологияныњ єдістерін жасау.
21. Мысалда зейінніњ ќандай ќасиеті сипатталѓан: Спортшы техниканы ќайта жасаумен ш±ѓылдануда, ол алањсыз жєне уаќыттыњ ќалай µтіп жатќан ањѓармайды?

А) Кµлем. В) Т±раќтылыќ. С) Ауысуы. D) Бµлінуі. Е) Зейінніњ тербелуі.
22. Нышанда ќалыптасудыњ негізі жатыр:

А) Шартты рефлекстер. В) Операция. С) Іскерлік .Д) Даѓдылы.

Е) Ќабілеттер.
23. Мысалда, естіњ ќандай т‰рі сипатталѓан:

А) Спортшыныњ есінде µзініњ жарыстаѓы табысты жетістіктері жарќын єрі ±заќ саќталды.

А) Эмоционалды. В) Сµздік - логикалыќ. С) Бейнелік. D) Ќозѓалыс.

Е) Ерікті.

24. Бірінші эксперименталды психологиялыќ лабораторияны ашты?

А) У. Джемс. В) Г.Эбингауз. С) В.Вундт. D) Х.Вольф. Е) Т. Гоббс.
25. Экстра – класс спортшылардыњ пікірінше, спорттыќ єрекет ќалай ќарастырылуы керек:

А) Оќулыќ. В) Ойындыќ. С) Кєсіби. D) Ќарым-ќатынастыќ.

Е) Перцептивті.

психология каз
1-нұс

2-нұс

3-нұс

4-нұс

5-нұс

6-нұс

7-нұс

8-нұс

9-нұс

10нұс

1

В

А

С

В

В

В

С

С

А

В

2

А

D

D

D

С

D

А

D

D

D

3

В

В

D

А

В

Е

Е

С

Е

В

4

В

А

А

С

С

В

D

С

А

D

5

А

С

В

С

А

С

D

С

D

А

6

С

А

В

В

Е

С

А

Е

В

D

7

В

Е

В

А

D

Е

В

D

С

D

8

А

С

D

В

D

D

А

В

С

Е

9

D

А

D

В

В

С

D

D

Е

А

10

В

С

Е

Е

С

В

А

А

D

D

11

Е

А

А

D

В

D

В

А

F

D

12

С

С

D

А

С

С

D

Е

C

С

13

С

В

В

А

D

С

А

D

D

А

14

В

D

D

С

С

С

D

В

С

Е

15

А

D

А

С

А

D

С

D

Е

А

16

А

С

С

В

С

D

В

А

В

В

17

В

В

А

А

В

В

С

С

А

В

18

D

D

D

В

D

С

С

D

С

В

19

А

А

D

А

В

А

А

D

Е

А

20

С

В

В

Е

С

Е

В

А

D

С

21

В

В

В

Е

D

В

D

В

Е

В

22

С

С

Е

С

В

С

С

В

В

Е

23

С

D

В

С

В

В

А

А

D

А

24

С

С

А

С

D

С

А

С

В

С

25

А

А

В

А

А

С

А

А

В

С


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Ертеңгілік «Алтынсың ғой анашым» Тәрбиеші: Шуканаева Р. С. Бадамша ауылы 2013ж 8 Наурыз мерекесіне арналған ертеңгілік
2016 -> Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақтай-сай ауылы Самал Жумина Орынбасарқызы
2016 -> Решение на прошедшей неделе было принято Советом Ассоциации
2016 -> Төмендегі мәтінді қазақ тіліне аударыңыз
2016 -> «Педагогика тарихы» пәнінен дәрістер тезисі №1 Дәріс тақырыбы: Педагогика тарихы пәні мен міндеттері. 2 сағат Дәріс тақырыбының мақсаты
2016 -> "Т. Аубакиров атындағы жалпы орта мектебі" Сайыс тақырыбы: “1916 жылғы ұлт – азаттық көтеріліске 100 жыл”
2016 -> Қазақстан республикасының отбасы-неке қатынастарын реттеу заңЫ
2016 -> А. Байтұрсынов орта мектебі. Пәні: Дүниетану Тақырыбы: Отбасы. Отбасы мүшелері. Мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет