ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Биотехния және жабайы аң мен құс өсіру»Дата24.06.2016
өлшемі252.93 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжат

ПОӘК

П 042-18.22.1.7/01-2013

ПОӘК «Биотехния және жабайы аң мен құс өсіру»

пәнінің оқытушысына арналған оқу жұмыс бағдарламасы


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«Биотехния және жабайы аң мен құс өсіру»

050803-«Аң өсіру және аңшылық» мамандығына арналған


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ - 2013

Кіріспе
1. ӘЗІРЛЕНГЕН
Құрастырған Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті “Мал шаруашылық технологиясы және аңшылықтану” кафедрасының аға оқытушысы Айткалиев Б.М. «_____»_________2013 ж

2. ТАЛҚЫЛАНҒАН


2.1.Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті “ Мал шаруашылық технологиясы және аңшылықтану ” кафедрасының мәжілісінде.

«___» _________2013г., № __ хаттама.


Кафедра меңгерушісі __________ Тугамбаева С.М.
2.2.Аграрлық факультетіның оқу - әдістемелік бюросының мәжілісінде.
«___» _________2013г., № __ хаттама.
Төрағасы _________ Тлеубаева А.В..

3. БЕКІТІЛГЕН


Университеттің оқу - әдістемелік кеңесі мәжілісінде мақұлданып, басылымға ұсынылған.

«___» _________2013г., № __ хаттама.


ОӘК төрағасы,

бірінші проректор ___________ Г. Искакова


4. № ____ «____»__________ редакцияның орнына

Мазмұны


1. Колдану саласы.
2. Ереже белгілейтін сілтемелер
3. Жалпы ереже
4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
5. Студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары тақырыбының тізімі
6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің қартасы

8. Әдебиеттер
  1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Биотехния және жабай аң мен құс өсіру» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені кешені 050803 -«Аң өсіру және аңшылық» мамандығының студенттеріне арналған. Кешен студенттерді пәннің өзектілігі және қажетілігімен, оқу барысындағы студенттің үйренер білімі мен қалыптасар дағдысымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді игеру барысында негізгі құжат болып табылады.  1. ЕРЕЖЕ БЕЛГІЛЕЙТІН (НОРМАТИВТІК) СІЛТЕМЕЛЕР

Осы мамандықты бітірушілерге бакалавр академиялық дәрежесі беріледі. Осы мамандықтар бойынша кадрларды дайындау Қазақстан республикасының мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарына сәйкес ПОӘК мына құжаттар талабына, ұсыныстарына сай, пәннің оқу барысын ұйымдастыру тәртібін белгілейді. –«Аңшылық және аң өсіру» мамандықтарына ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, ҚР МЖМБС 03.08.365-2004, ҚР БҒМ №779 бұйрығымен 2005 ж. 23.10. бекітілген және іске енгізілген.

042-РГКП-СГУ-8-2007

-ДП 042-08.10.12-2007 документациялық құжаттар  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ


3.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Биотехния және жабай аң мен құс өсіру пәні – аңшылықтану пәнінің бір бөлімі, ол аңшылыққа пайдаланылатын жерлер өнімдігі және өнімін жоғарылату мүмкіндіктерін қарастырады. Биотехния - аңшылықтану пәнінің негізгі бөлімі. Биотехния теориялық негізгі жалпы сыртқы орта жайдайларын қорғауға багыталған, табигат қорғау жүмыстарын, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және оларды үдайы өсіру үрдістерімен бірге қарастырылады.3.2 Пәннің мақсаты:

Курстың мақсаты – табиғи жабайы жануарлар тіршілігін баскарудың теориялық негізін зерттеп білу және жануарлар мен олардың өмір сүру орталарына биотехникалық шаралар қолдану, нақты табиғи —экономикалық аймақтарга биотехникалық шаралар жүргізуге білу.


3.3 Пәнді зерделеудің негізгі міндеттері:

Пәнді оқудың негізгі міндеті – биотехния шараларының жіктелуін; жануарлар әлемі ресурстарын тиімді пайдалану принциптерін; аңшылық шаруашылықта зиян келтіретін жануарларга қолданылатын уларды, кәсіптік жолмен ауланатын жануарларға жасанды ұяларды даярлау және оларды пайдаланылуды; өсімдіктер түрлерін және отырғызу технологиясын; қосымша қоректендірудің биологиялық және экомомикалық тиімділігін; аңшылық жануарлар өнімін арттыру жолдарын қарастыру.


3.4 Пәнді зерделеу нәтижесінде студент міндетті:

-биотехниялық шаралардың жіктелуін, жануарлар дүниесінің тиімді пайдалануды, аңшылық шаруашылықта зиянды жануарлар санын шектеу үшін қолданатын уларды білу, жасанды ұяларды даярлау және оларды су құстарының пайдалану көлемін анықтау, қоректік өсімдіктер түрлерін, оларды отырғызу технологиясын, жануарларды үстеме қоректендірудің биологиялық және экологиялық тиімділігін, аңшылық жануарлар өнімін жоғарлату жолдары;

- ремиздерді дайындауды білу, аңшылық шаруашылықта үстеме қоректендіруді ұйымдастыру, қорек сапасын анықтау, жануарларды жерсіндіру үшін жіберу орындарын анықтау;

-аңшылық-кәсіптік жануарларды аулау кезінде қолданылатын тірідей аулайтын аңшылық құрал-жабдықтарды пайдалану, қоректі жинау, оны сақтау жолдарын білу;

- жабайы аң мен құс өсіруде, және биотехнялық шараларды өткізуді меңгеру;

- биотехния мен жабайы аң мен құс өсірудің кәсіптік жануарлар санын көбейтудің аңшылық шаруашылық экономикасын тұрақты деңгейде ұстауына әсерін түсіну.
3.5 Курстың пререквизиті:

«Биотехния және жабайы аңдар мен құстарды өсіру» пәнін меңгеру үшін студент «Жануарлар систематикасы», «Орнитология», «Териология», «Кәсіптік жануарлар биологиясы», «Аңдар мен құстарды есепке алу» пәндерін білуі қажет.


3.6 Курстың постреквизиті:

«Биотехния және жабайы аңдар мен құстарды өсіру» пәнін меңгере отырып, болашақта бірнеше пәнге қолдана алады: «Трофейлік іс», «Аңшылық шаруашылық өнімін өңдеу технологиясы», «Тері және бағалы-тері шикізатының технологиясы және тауартану», «Аңшылықты ұйымдастыру»
    1. Оқу жоспарынан көшірме

1 кесте

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Зертханалық

СОБЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

3

5

3

15

30

22,5

67,5

135

емтихан4. ОҚЫТКШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

2 кесте- Пәннің мазмұны. Сабақ түрлеріне орай сағаттардың бөлінуі
Тақырыптың атаулары және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Кіріспе

Аңшылық шаруашылығыңда биотехниялық шаралардың жәнс жабайы жануарларды өсірудің рөлі. Жабайы жануарлар популяциясын баскару.

1

Биотехнияның теориялық негіздері

"Биотехния" терминінің мазмұны. Б.М. Житков, П.А. Мантейфель биотехния негізін құрушылар. Биотехния шараларының жіктелуі. Биотехния арқылы аң шаруашылыгының баска табиги ресурстарды пайдаланатын салалармен байланысы.

1

Аңшылық жануарларын қорғау

Аңшылық жануарларын қоргауды реттейтін қүжаттар. Қорьіктар, үлттық парктер, заказниктер қызметі. Аң аулау мерзімдері. Сирск кездесетін жануарларды қорғау. Аңшылық жануарларын аулау мөлшеріне шек қою.

1

Аңшылық алқаптарының қорғаныш және ұялық сапасын жоғарлату

Қолайсыз сыртқы орта жағдайлары бойынша алқаптар корғаны-шының сапа жағдайын жіктеу. Орман алкаптарын қорганышынын сапасын жақсарту. Ремиздерді құру. Дала және егіс жайылымдарының қорганыш сапасын жақсарту. Орман алқаптарын отырғызудың маңызы. Орман жолактарын негізгі тіршілік ететін жануарлар тобына байланысты жіктеп бөлу. Қолданылатын екпе түрлері. Биік дінді өсімдіктерді себу.

1

Жануарларға жасанды қорғаныштарды даярлау

Аңшылық жануарларына жасанды қорғаныштарды жасаудың объективті жағдайлары. Ондатрларға істелінетін жасанды індер. Олардың сипатамасы және жіктелуі. Тұяқты жануарлар қорғаныштары және жыртқыш андар жасырынатын жерлер. Жасанды ұялар типтері және оларды су құстарының пайдалануы. Қырғауыл тұқымдас екілдері жасырынатын жерлер.

1

Аңшылық алқаптарының азықтық қорын жақсарту

Аңшылық алқаптарының азықтық қорын жақсарту жолдары және онын қажеттігі. Орман алқаптарының азықтық қорын жоғарылату. Азык ретінде пайдаланылатын аса бағалы және қымбат ағаш түрлерін отырғызу. Ремиздерде және қорғаныс жолақтарда азықтық өсімдіктерді пайдалану. Дала аймақтарындағы аңшылық алқаптарыңда азықтық өсімдіктерді отырғызу және себу орындары. Ұсынылатын азықтық екпелер және бұталар.

Су алқаптарының азықтық қорларын көбейту. Үйрек және ондатр алкаптарында су өсімдіктері құрамын байыту. Су жағалауында және суда өсетін өсімдіктерді отырғызу технологиясы.1

Аңшылық жануарларын қоректендіру

Аңшылық жануарларын қоректендірудің теориялық дәлелдігі. Қоректендірудің биологиялық және экономикалық тиімділігі. Тұяқты жануарлардың қоректендіру нормасын есептеу әдістері. Аңшьшық жануарларын қоректендіру бойынша жұмыстардың алкап өнімділігі жоғарлауына әсері. Қоректендіру азықтары түрлері. Жапырақты азықтар, шөп, сүрлем, пішендеме. Оларды дайындау әдістері ерекшеліктері және аңшьшық шаруашьшық жағдайында оларды сақгау. Шөп сапасын органолептикалык әдіспен далада анықтау әдістемесі.

1

Минералды коректендіру түрлері.

Қоректендіру құрылыстары. Қоректендіру алаңшалары, азықтар қоймасы, маялар және шөмелелер. Түздықтар, олардың типтері жонс қиыршық тасты жерлер. Суат, шатырлар, жел және жаңбырдан қорғану орындары. Жануарлардың негізгі топтарына (тұяқты, қоян тәрізді, тауық тәрізді, су құстары) қолданылатын қоректендіру құрылыстарының ерекшеліктері.

1

Аңшылық шаруашылықтарға зиян келтіретін жануарлар санын реттеу

Аңшылық шаруашылықтарында жыртқыш жануарлардыц пайдалы және зиянды ролі. Тұяқты, қоян және құс өсіретін аңшылык шаруашылықтарында жыртқыш жануарлар келтіретін зияны. Аңшылық шаруашылықтарында жыртқыштардың оптималды тығыздығы.

Жыртқыш жануарлардың келтіретін зиянын есептеу: жырткыштар мен жемтіктерін біркалыпты реттеу, жырткыш жануарларды жою, жыртқыш түрлері құрамын оптималды тандау1

Аңшылық жануарларын жерсіндіру және қайта жерсіндіру

Жерсіндіру жұмыстары жақсы өтуін анықтайтын теориялық дәлелденген негіздер және факторлар.

Жерсіндіру үрдісінің негізгі кезеңдері және маңызы. Кайта жерсіндіру туралы түсінік. Жерсіңдіру жұмыстарын экономикалық бағалау принциптері. Казақстанда аңшылық жануарларын жерсіндіру жүмыстарының даму тарихы. Негізгі бағытары, объектілері және нәтижелері.1

Жануарлардың жеке түрлерін жерсіндіру

Ондатрды жерсіндіру. Казақстанда ондатрды жерсіндіру жұмыстарының дамуы. Республиканың негізгі аймақтарында ондатр өсіру және оның бұл бағдарламаның болашағы. Құндызды жерсіңдіру." Казақстанда құндызды жерсіндіру: нәтижелері, теориялық және практикалык маңызы. Жыртқыштарды жерсіндіру. Америка қара күзені, жанат, жанат тәрізді иттер және тағы басқа жыртқыштарды жерсіндіру бойынша жүргізілген жұмыс мәліметтері. Тұяқты жануарларды жерсіндіру. Жерсіндіру объектілері.

1

Аңшылық жануарларын қоныстандыру әдістері

Аңшылық және басқа да жабайы жануарлармен аңшылык шаруашылықтарында интродукция жұмыстарын жүргізу практикасы. Аң жіберілетін жерлер мен орындар таңдау. Интродукцияга жататын аң өмір сүруіне және дамуына кажетті экологиялык жагдайлар. Баска жерларге көшіру аумақтары мен орындарын тандау. Тұқымдык және өнімді жануарлар қоныстаңдырылатын орынның экологиялық жағдайларына сәйкестігі. Аңшылық жануарларын басқа жерге көшіру үшін олардьг ұстау. Аңшылық жануарларын үстауға қойылатын талаптар. Тор жәнс құрықты пайдалану. Ұсталган аңдарды баптап бағу және көлік түрлеріне топтастыру. Интродукциялык жерлерге жануарларды босатып жіберу. Жіберілетін жерлерде дайындық жұмыстарын жүргізу. Жануарларды иимобилизациялау. Аңдарды зоопарктерде ұстау.

1

Жабайы жануарларды өсіру. Казақстанда және шет елдерде жабайы жануарларды өсіру жағдайы

Жабайы жануарлар өсіру туралы жалпы түсінік және істелінетін жұмыстар бойынша объективті көзкарас. Жабайы жануарлар өсірудің кажеттілігі және маңыздылығы. Республика халқын етпен қамтамасыз ету шараларында жабайы жануарлар өсірудің орны. Аңшылық шаруашылығында жабайы жануарларды өсірудің ұтымдылыгы мен кемшілігі.

1

Жабайы құстарды фермаларда ұстау және қоректендіру

Дәнді азықтар. Азық ондірісі және ауылшаруашылык дақылдарын өндегендегі қалдықтар. Витаминді және минералды азықтар. Жануар текті азықтар. Биологиялық белсенді заттар. Қүрама азықтар. Құрама азықтар түрлері, олардың негізгі сипаттамасы. Жабайы құс тагамдарындагы судың орны. Рацион құрастырудың негізгі принциптері. Жабайы құстарды азықтандырганда, олардың құрамын бақылау.

1

Жабайы құс жұмыртқаларын инкубациялау және балапандар өсіру

Жұмыртқаларды инкубацияға дайындау. Жұмырткаларды дезинфекциялау әдістері мен кұралдары. Сақтау кезеңі және жағдайлары. Жұмыртқалардың салмағы, түрі, қауыз қалыңдығы, белок индексі, сары уыз, витамин құрымы, ұрықтандыру бойынша таңдап алу. Жұмыртқалардың инкубациялық сапасын жұмыртқа салу ұзақтығына байланысты сипаттау. Инкубация. Инкубаторлар кұрамы және типтері. Инкубаторларды пайдалану. Инкубация режимі. Инкубаторлардағы биологиялық бақылаулар.

1
Аңшылық мезгілдермен тәсілдерін реттеу

1

Жабайы жануарларды сұрыптап ату. Жыртқыш аңдарды санитарлық жою

1

Аңшылық алқаптары қорганыштылыгын жақсартуга арналган орман және ауылшаруашылық шаралары

2

Ауылшаруашылық жұмыстарын жүргізгенде құстардың мерт болмауы үшін істелінетін шаралар. Құс және жануарларға арналған жасанды қорғаныш құрылысы түрлерін оқып үйрену.

2

Қоректендіру құрылыстары құрылымы түрлерін оқып үйрену

1

Аңшылық шаруашылықтарында арнайы азықтық шөп өсіру технологиясы

1

Су жағасында және суда өсетін өсімдіктерді отырғызу технологиясы

1

Аңшылық шаруашылықтарында қоректендіруді ұйымдастыру

2

Азық қорын анықтау әдістері. Шөп сапасын анықтау әдістері

2

Тұяқты жануарлардың орман және ауыл шаруашылығына зиян келтірмеулерін салыстыру шаралары

2

Аңшылық шаруашылықтарында қорықшы өткізетін мерзімдік биотехникалық шаралар

1

Жыртқыш аңдар зияндығын реттеу әдістері

1

Аңдарды тірідей ұстау және оларды күтіп-баптау, қоныстандыру әдістемесі

2

Құстарды жіберілетін орындарды тандау әдістері

1

Жіберілетін орындар тандау әдістері

1

Жұмыртқаларды инкубацияға жинау. Инкубаторлар құрылыстары

1

Қырғауыл, бөдене өсіретін брудерлердің конструкциялық ерекшеліктері

1

Жабайы құстардың балапандарына қолда ұстау кезінде рациондарын құрау

2

Қырғауыл балапандарын өсіру әдістері. Бөденелерді өсіру

1

Жабайы аңдар мен құстардың негізгі қоректерін даярлау мен жинақтау.

2

Ремиздер мен ұяларды жасау үшін ағаш және бұталарды отырғызу

1

Су құстарының жұмыртқа басу және балапандарын шығаруға жағдайды қамтамасыз ету

1

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҮМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ.

5.1. Бұланның негізгі қорек түрлері.

5.2. Сібір елігінің негізгі қорек түрлері

5.3. Қабанның негізгі қорек түрлері

5.4. Қырғауылдардың негізгі қорек түрлері

5.5. Су құстарына арналған негізгі қорек түрлері

5.6. Орман құстарының негізгі қорек түрлері

5.7. Бағалы терілі аңдардың негізгі қорек түрлері.

5.8. Жабайы аңдарды жерсіндірдің биологиялық негіздері.

5.9. Аңшылық алқаптардың сыйымдылығы жайлы түсінік.

5.10. Қоректік заттардың нәрлілігін анықтау.

5.11. Алқаптарға аңдар мен құстарды жіберуге арналған көлік түрлері.

5.12. Аңдар мен құстарды аулау тәсілдері.

5.13. Тиін тұқымдасының өкілдерін аулау.

5.14. Ұсақ сусартәрізділерді және қояндарды ұстау.

5.15. Мысық және ит тұқымдасты аңдарды аулау тәсілдері.

6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА3 кесте - Пәнің оқу-әдістемелік картасы

Тақырыбы

Көрнекі құралдар,ТОҚ,плакаттар

Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар

Бақылау түрлері

Дәрістер

Зертхалық сабақтар


1

2

3

4

5

Кіріспе

Аңшылық мезгілдермен тәсілдерін реттеу

слайдтер, кестелер схемалар

Биотехнияның мақсаты мен маңызы

ТК

Биотехнияның теориялық негіздері

Жабайы жануарларды сұрыптап ату. Жыртқыш аңдарды санитарлық жою

слайдтер, кестелер схемалар,

Аңшы ғалымдардың биотехния жайлы еңбектері

ТК

Аңшылық жануарларын қорғау

Аңшылық алқаптары қорганыштылыгын жақсартуга арналган орман және ауылшаруашылық шаралары

слайдтер, кестелер схемалар

Жабайы құс өсіру бойынша алғашқы жұмыстар

ТК

Аңшылық алқаптарының қорғаныш және ұялық сапасын жоғарлату

Ауылшаруашылық жұмыстарын жүргізгенде құстардың мерт болмауы үшін істелінетін шаралар. Құс және жануарларға арналған жасанды қорғаныш құрылысы түрлерін оқып үйрену.

слайдтер, кестелер схемалар

Ұялық жағдайды жақсарту барысында тиісті шараларға қойылатын талаптар

ТК

Жануарларға жасанды қорғаныштарды даярлау

Қоректендіру құрылыстары құрылымы түрлерін оқып үйрену

слайдтер, кестелер схемалар, қақпандар

Аңшылық аңдар мен құстарды қорғауда мемлекеттің рөлі

ТК

Аңшылық алқаптарының азықтық қорын жақсарту

Аңшылық шаруашылықтарында арнайы азықтық шөп өсіру технологиясы

слайдтер, кестелер схемалар

Әртүрлі аңшылық алқаптардың қоректік қорын анықтау

ТК

Аңшылық жануарларын қоректендіру

Су жағасында және суда өсетін өсімдіктерді отырғызу технологиясы

слайдтер, кестелер схемалар

Қыс мерзімінде жануарларды үстеме қоректендірудің маңызы

ТК

Минералды коректендіру түрлері.

Аңшылық шаруашылықтарында қоректендіруді ұйымдастыру

слайдтер, кестелер схемалар

Қоректік аланшалар мен тұздықтарды орналастыру әдістері

ТК

Аңшылық шаруашылықтарға зиян келтіретін жануарлар санын реттеу

Азық қорын анықтау әдістері. Шөп сапасын анықтау әдістері

слайдтер, кестелер схемалар

Алқаптарда жыртқыштардың тиісті санын анықтау

ТК

Аңшылық жануарларын жерсіндіру және қайта жерсіндіру

Тұяқты жануарлардың орман және ауыл шаруашылығына зиян келтірмеулерін салыстыру шаралары

слайдтер, кестелер схемалар

Жерсіндіру кезінде жануарлардың физиолргиялық сипаттамаларының өзгеруі

ТК

Жануарлардың жеке түрлерін жерсіндіру

Аңшылық шаруашылықтарында қорықшы өткізетін мерзімдік биотехникалық шаралар

слайдтер, кестелер схемалар

Ондатраның Қазақстанда жерсіндірудің маңызы

ТК

Аңшылық жануарларын қоныстандыру әдістері

Жыртқыш аңдар зияндығын реттеу әдістері

слайдтер, кестелер схемалар

Жануарларды алқаптарға жіберу алдында ұстаудың маңызы

ТК

Жабайы жануарларды өсіру. Казақстанда және шет елдерде жабайы жануарларды өсіру жағдайы

Аңдарды тірідей ұстау және оларды күтіп-баптау, қоныстандыру әдістемесі

слайдтер, кестелер схемалар

Шет мемлекеттердің жабайы жануарларды өсіру бойынша тәжірибелері

ТК

Жабайы құстарды фермаларда ұстау және қоректендіру

Құстарды жіберілетін орындарды тандау әдістері

слайдтер, кестелер схемалар

Жануарларды жасына байланысты қоректендіру

ТК

Жабайы құс жұмыртқаларын инкубациялау және балапандар өсіру

Жіберілетін орындар тандау әдістері

слайдтер, кестелер схемалар

Жұмыртқаларды инкубация тәртібін сақтау технологиясы

ТК
Жұмыртқаларды инкубацияға жинау. Инкубаторлар құрылыстары

Сызбалар, плакаттар,слайд тар,стендтер

Инкубациялық жұмыртқалардың сапасын анықтауҚырғауыл, бөдене өсіретін брудерлердің конструкциялық ерекшеліктері

Аңшылық-өндірістік аңдар мен құстардың атласы

Жабайы құс өсіру фермасына брудерлерді есептеуЖабайы құстардың балапандарына қолда ұстау кезінде рациондарын құрау

Сызбалар, плакаттар,слайд тар,стендтер

Әртүрлі құстар түрлерін қолда ұстау кезінде қорек нормасын анықтауҚырғауыл балапандарын өсіру әдістері. Бөденелерді өсіру

Аңшылық-өндірістік аңдар мен құстардың атласы

Қырғауыл тұқымдасы өкілдерінің ас қорыту ерекшеліктеріЖабайы аңдар мен құстардың негізгі қоректерін даярлау мен жинақтау.

Сызбалар, плакаттар,слайд

Консервация кезіндегі қоректердің сапасыРемиздер мен ұяларды жасау үшін ағаш және бұталарды отырғызу

Аңшылық-өндірістік аңдар мен құстардың атласы

Ремиздерге арналған отырғызу материалды таңдау және даярлауСу құстарының жұмыртқа басу және балапандарын шығаруға жағдайды қамтамасыз ету

Аңшылық-өндірістік аңдар мен құстардың атласы

Сулы-батпақты алқаптардағы негізгі биотехниялық шаралар


7.Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасы

4 КестеНаименование учебников, учебно-методических пособий

Количество экземпляров

Количество студентов

Процент обеспеченности

1

2

3

4

Кузнецов Б.А. Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве. – М.: Лесная промышленность, 1974

5

9

55

Гаврин В.Ф. и др. Охотоведение, том - 1.- Киров: Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства, 1970

1

9

11

Кузнецов Б.А. Дичеразведение. - М.: Лесная промышленность, 1972

9

9

100

Львов И.А. Дикая природа: грани управления. - М.: Мысль, 1984

1

9

11

Злобин Б.Д. Подкормка охотничьих животных. - М.: Агропромиздат, 1985

5

9

55

Фолитарек С.С., Шило А.А. Биотехния: Теоретические основы и практические работы в Сибири. – Новосибирск, 1980.

5

9

55

Юргенсон Б.П. Биологические основы охотничьего хозяйства в лесах. – М., 1973.

9

9

100

Олейников Н.С. Искусственные гнездовья для диких уток. – М., 1966

2

9

22

8. ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер

1. Кузнецов Б.А. Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве. – М.: Лесная промышленность, 1974

2. Гаврин В.Ф. и др. Охотоведение, том - 1.- Киров: Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства, 1970

3. Кузнецов Б.А. Дичеразведение. - М.: Лесная промышленность, 1972

4. Данилов Д.Н., Русанов Я.С. Основы охотоустройства. - М: Лесная промышленность, 1966

5. Львов И.А. Дикая природа: грани управления. - М.: Мысль, 1984

6. Злобин Б.Д. Подкормка охотничьих животных. - М.: Агропромиздат, 1985

7. Мартин Кулих. Практическая охота. – М.: Лесная промышленность, 1980.

8. Фолитарек С.С., Шило А.А. Биотехния: Теоретические основы и практические работы в Сибири. – Новосибирск, 1980.

9. Юргенсон Б.П. Биологические основы охотничьего хозяйства в лесах. – М., 1973.

10. Олейников Н.С. Искусственные гнездовья для диких уток. – М., 1966.

Қосымша әдебиеттер

1 .Русанов Л.С. Основы охотоведения. - М., МГУ, 1986

2.Методические указания по проведению внутрихозяйственного охотустройства в Казахской ССР. - А..1991.

З.Кузнецов Б.А. Дичеразведение.- М., Лесная промышленность, 1972.

4.Рахманов А.И. Бессарабов Б.Ф. Фазановые: содержание и разведение.- М.,Агропромиздат.,1991.

5. Гусев В.Г. Коваленко Н.Е. Охотнику о дичи. – М., 1973.

6. Павлов М.П., Лавров И.П. Акклиматизация охотничье-промысловых зверей и птиц в СССР. Ч. 1. – Киров: ВНИИОЗ, 1973.

7. Насимович А.А., Юргенсон Б.П. Преобразование фауны позвоночных нашей страны. – М., 1953.

8. Русанов Я. С. Охота и охрана фауны. – М., 1973.

9. Стахровский Е.В., Дерягин В.Н., Дежкин В.В. Организация охотничьего хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1985.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Оқу-әдістемелік материал Кіші мектеп жасындағы тіл дамыту әдістемесі
umkd -> 5В 050121- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған
umkd -> «Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі»
umkd -> 6М 011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» Магистранттарға арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> ОҚУ-Әдістемелік кешені (Барлық мамандықтарға арналған)
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»
umkd -> Ағылшын тілі пәні бойынша 1-курс студенттеріне арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет