Саба›тыЈ ма›саты: Білімділігіжүктеу 5.66 Mb.
бет1/17
Дата05.07.2016
өлшемі5.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Саба› №__1__

КЇні:


Сынып: 5 « »

СабатыЈ таырыбы: 4 – сыныпта йтілген материалдарды ›айталау“а арнал“ан есептер шы“ару

СабатыЈ масаты:

1. Білімділігі: О›ушылардыЈ ›айталау“а арнал“ан есептер шы“ар“ан кездегі білімдерін міндетті жЩне мЇмкін деЈгейде тексеру

2. Дамытушылы›: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызу“ушылы“ын ояту, о›ушылардыЈ ›±зыреттерін ›алыптастыру.

3.ТЩрбиелік: О›ушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тап›ырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынас›а тЩрбиелеу.

СабатЇрі: ›айталау саба“ы.

СабатыЈ кйрнекілігі: деЈгейлік тапсырмалар.

ОытудыЈ Щдісі: практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

 1. °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру 1. ®й тапсырмасын тексеру № 2, № 3

 2. Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару.

№ 4 (ауызша)

№ 7 1) 1-›атар

№ 9 2) 2 ›атар

№ 12 3) 3-›атарДеЈгейлік тапсырма.

№ 10, № 15Саба›ты бекіту кезеЈі:

1. Си›ырлы квадрат дегеніміз не ?

2. 1;2;3;4;5;6;,7;8;9 сандарын пайдаланып, жан-жа›ты 15 санын шы“арыЈдар.

Ба“алау.

Сыныпта белсенді ›атысып отыр“ан о›ушылар ба“аланады.®йге тапсырма: ®йге: № 11, № 8 

Саба› №__2__

КЇні:______

Сынып:__5 « »___


СабатыЈ таырыбы: 4-сыныпта йтілген та›ырыптарды ›айталау.

СабатыЈ масаты:

1. Білімділігі: : О›ушылардыЈ натурал сандар“а амалдар ›олдануын тексеру ар›ылы, есептер шы“ар“ан кездегі білімдерін міндетті жЩне мЇмкін деЈгейде тексеру

2. Дамытушылыы: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызу“ушылы“ын ояту, о›ушылардыЈ ›±зыреттерін ›алыптастыру.

3. ТЩрбиелігі: ±йымшылды››а тЩрбиелеу

СабатыЈ кйрнекілігі: деЈгейлік тапсырмалар..

СабатыЈ типі: білік пен да“дыны ›алыптастыру

СабатыЈ тЇрі: ›айталау саба“ы

ОытудыЈ Щдісі: практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

 1. °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру 1. ®й тапсырмасын тексеру № 8

 2. Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару.

№ 9 , № 10

№ 13 1) 1-›атар 1-суретті 2) 2-›атар 2-суретті 3) 3-›атар 3-суреттерде берілген Їшб±рыштардыЈ аудандарын есептеЈдер.

Та›тада: № 14 (ж±п), №17 (1) №21 (ж±п)

ДеЈгейлік тапсырма.

№ 11, №18Саба›ты бекіту кезеЈі:

 1. Натурал сандар“а ›алай амалдар ›олданамыз?

 2. ТеЈдеуді ›алай шешеміз?

Ба“алау.

Сыныпта белсенді ›атысып отыр“ан о›ушылар ба“аланады.®йге тапсырма : ®йге: № 14 (та› ), №19  4-5 бет

Саба› №__3__

КЇні:______

Сынып:__5 « »___


СабатыЈ таырыбы: 4-сыныпта йтілген та›ырыптарды ›айталау.

СабатыЈ масаты:

1. Білімділігі: : О›ушылардыЈ натурал сандар“а амалдар ›олдануын тексеру ар›ылы, есептер шы“ар“ан кездегі білімдерін міндетті жЩне мЇмкін деЈгейде тексеру

2. Дамытушылыы: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызу“ушылы“ын ояту, о›ушылардыЈ ›±зыреттерін ›алыптастыру.

3. ТЩрбиелігі: ±йымшылды››а тЩрбиелеу

СабатыЈ кйрнекілігі: деЈгейлік тапсырмалар..

СабатыЈ типі: білік пен да“дыны ›алыптастыру

СабатыЈ тЇрі: ›айталау саба“ы

ОытудыЈ Щдісі: практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

 1. °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру 1. ®й тапсырмасын тексеру № 14 (та› ), №19  4-5 бет

 2. Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару.

№ 22 , № 25

№ 26 1) 1-›атар 1-суретті 2) 2-›атар 2-суретті 3) 3-›атар 3-суреттерде берілген Їшб±рыштардыЈ аудандарын есептеЈдер.

Та›тада: № 24 (ж±п), №27 (1)

ДеЈгейлік тапсырма.

№28


Саба›ты бекіту кезеЈі:

 1. Натурал сандар“а ›алай амалдар ›олданамыз?

 2. ТеЈдеуді ›алай шешеміз?

Ба“алау.

Сыныпта белсенді ›атысып отыр“ан о›ушылар ба“аланады.®йге тапсырма : ®йге: № 30, №29  6-7 бет

Саба №__4__

КЇні:
Сынып: 5 « »

СабатыЈ таырыбы: 1. Санды йрнектер. Шріпті йрнектер.

СабатыЈ масаты:

1. Білімділігі: Санды йрнектер жЩне Щріпті йрнектер ережелерін т±жырымдау; ОкушылардыЈ ал“ан теориялы› білімін тЩжірибеде ›олдануда йз-йзіне сенімділігін арттыру, ойда са›тау ›аблетін дамыту.

2. Дамытушылы›: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызу“ушылы“ын ояту, о›ушылардыЈ ›±зыреттерін ›алыптастыру.

3.ТЩрбиелік: О›ушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тап›ырлы››а, жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынас›а тЩрбиелеу.

СабатЇрі: ЖаЈа саба›ты меЈгерту.

СабатыЈ кйрнекілігі: деЈгейлік тапсырмалар.

ОытудыЈ Щдісі: теориялы› жЩне практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

 1. °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру 1. ®й тапсырмасын тексеру № 17 (2), № 21 5-бет

 2. ЖаЈа саба›ты меЈгерту: Санды жЩне Щріпті йрнектіЈ ережелерімен таныстыру. Айырмашылы›тарын тЇсіндіру

12 + (12 - 5) –санды йрнек, 86 + (86 - а) - Щріпті йрнек

 1. Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару.

№ 1 (ауызша)

№ 3 1), 6)-есептер 1-›атар; 2),5) - есептер 2 ›атар; 3),4)-есептер 3-›атар

Та›тада № 5, №7, № 13

ДеЈгейлік тапсырма.

№ 15, № 14Саба›ты бекіту кезеЈі:

1. Санды йрнек дегеніміз не ?

2. Шріпті йрнек дегеніміз не ?

Ба“алау.

Сыныпта белсенді ›атысып отыр“ан о›ушылар ба“аланады.®йге тапсырма: ®йге: № 16, № 22

Саба №__5__

КЇні:

Сынып: 5 « »

СабатыЈ таырыбы: 1. Санды йрнектер. Шріпті йрнектер (›айталау“а есептер шы“ару)

СабатыЈ масаты:

1. Білімділігі: Санды йрнектер жЩне Щріпті йрнектер ережелерін есептер шы“ар“ан кездегі білімдерін міндетті жЩне мЇмкін деЈгейде тексеру, ойда са›тау ›аблетін дамыту.

2. Дамытушылы›: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызу“ушылы“ын ояту, о›ушылардыЈ ›±зыреттерін ›алыптастыру.

3.ТЩрбиелік: О›ушылардыЈ йз ойын толы›, д±рыс жеткізе білуге, тап›ырлы››а, жылдамдылы››а, тЩрбиелеу.

СабатЇрі: љайталау саба“ы

СабатыЈ кйрнекілігі: деЈгейлік тапсырмалар.

ОытудыЈ Щдісі: практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

 1. °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру 1. ®й тапсырмасын тексеру № 16 № 22 5-бет

Санды жЩне Щріпті йрнектіЈ ережелерімен с±рау.

Айырмашылы›тары неде?

Мысалдар келтіріЈдер.


 1. Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару.

№ 11 кестені толтырыЈдар , № 13, №26

Та›тада № 23, № 25,ДеЈгейлік тапсырма.

№ 28


Саба›ты бекіту кезеЈі:

 1. Санды йрнектер дегеніміз не ?

2. Шріпті йрнек дегеніміз не ?

3. ОлардыЈ айырмашылы“ы неде?, Мысалдар келтіріЈдер. Та›та“а шы“ып.

Ба“алау.

Сыныпта белсенді ›атысып отыр“ан о›ушылар ба“аланады.®йге тапсырма: С-деЈгейінен №27

Саба №__6__

КЇні:

Сынып: 5 « »

СабатыЈ таырыбы: 2. љосу мен кйбейтудіЈ ауыстырымдылы›, терімділік ›асиеттерін пайдаланып, йрнектерді ы›шамдау.

СабатыЈ масаты:

1. Білімділігі: О›ушылар“а ›осу мен кйбейтудіЈ ауыстырымдылы›, терімділік ›асиеттерін пайдаланып, йрнектерді ы›шамдау туралы ма“л±мат беру.

2. Дамытушылыы: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызу“ушылы“ын ояту, о›ушылардыЈ ›±зыреттерін ›алыптастыру.

3. ТЩрбиелігі: ±йымшылды››а, ±лтжандылы››а тЩрбиелеу

СабатыЈ кйрнекілігі: деЈгейлік тапсырмалар.

СабатыЈ типі: білік пен да“дыны ›алыптастыру

СабатыЈ тЇрі: жаЈа білім беру саба“ы

ОытудыЈ Щдісі: теориялы› жЩне практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

 1. °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру 1. ®й тапсырмасын тексеру № 16,№20 ережені с±ра›-жауап ар›ылы с±рау

 2. ЖаЈа саба›ты меЈгерту:

 3. КйбейтудіЈ ауыстырымдылы› ›асиеті: аb=ba

 4. КйбейтудіЈ терімділік ›асиеті: (a*b)*c=a*(b*c)

 5. љосудыЈ ауыстырымдылы› ›асиеті: а+b=b+a

 6. љосудыЈ терімділік ›асиеті: (a+b)+c=a+(b+c)

Мысалдар келтіру: 73+36+27 = (73+27)+36=100+36=136

(m+9)+16= m + (9 + 16) = m + 25алашы тЇрі ышамдалан тЇрі

 1. Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару.

№ 29 (ауызша), № 32

№ 38 (1;6) 1) 1-›атар, №38 (2;4) 2) 2 ›атар, № 38 (3;5)) 3-›атарДеЈгейлік тапсырма.

№ 39


Саба›ты бекіту кезеЈі:

 1. љосудыЈ ауыстырымдылы› ›асиеті дегеніміз не? Мысал келтір.

 2. КйбейтудіЈ терімділік ›асиеті дегеніміз не? Мысал келтіріЈдер.

Ба“алау.

Сыныпта белсенді ›атысып отыр“ан о›ушылар ба“аланады.®йге тапсырма : № 36. № 40

Саба №__7__

КЇні:

Сынып: 5 « »

СабатыЈ таырыбы: 2. љосу мен кйбейтудіЈ ауыстырымдылы›, терімділік ›асиеттерін пайдаланып, йрнектерді ы›шамдау (›айталау“а арнал“ан есептер шы“ару)

СабатыЈ масаты:

1. Білімділігі: О›ушылар“а ›осу мен кйбейтудіЈ ауыстырымдылы›, терімділік ›асиеттерін пайдаланып есептер шы“ар“ан кезде, білімдерін міндетті жЩне мЇмкін деЈгейде тексеру.

2. Дамытушылыы: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру,

3. ТЩрбиелігі: ±йымшылды››а тЩрбиелеу

СабатыЈ типі: білік пен да“дыны ›алыптастыру

СабатыЈ тЇрі: ›айталау саба“ы

ОытудыЈ Щдісі: практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

 1. °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру 1. ®й тапсырмасын тексеру № 36,№40 ережені с±ра›-жауап ар›ылы с±рау

 2. КйбейтудіЈ ауыстырымдылы› ›асиеті: аb=ba

 3. КйбейтудіЈ терімділік ›асиеті: (a*b)*c=a*(b*c)

 4. љосудыЈ ауыстырымдылы› ›асиеті: а+b=b+a

 5. љосудыЈ терімділік ›асиеті: (a+b)+c=a+(b+c)

Та›тада №45, №47


 1. Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару.

№ 43 № 46

№ 49 1-есеп 1) 1-›атар, №49 2-есеп 2) 2 ›атар, № 49 3-есеп ) 3-›атарДеЈгейлік тапсырма.

№ 45


Саба›ты бекіту кезеЈі:

 1. љосудыЈ ауыстырымдылы› ›асиеті дегеніміз не? Мысал келтір.

 2. КйбейтудіЈ терімділік ›асиеті дегеніміз не? Мысал келтіріЈдер.

 3. 72*15; 35*18; 75* 12; 50*16; есептерін орындарынан тиімді тЩсілмен есептеп беріЈдер.

Ба“алау.

Сыныпта белсенді ›атысып отыр“ан о›ушылар ба“аланады.®йге тапсырма : № 50 С-деЈгейінен, №41 В-деЈгейінен


Саба №__8__

КЇні:

Сынып: 5 « »

СабатыЈ таырыбы: 3. КйбейтудіЈ Їлестірімділік ›асиетрін пайдаланып, йрнектерді ы›шамдау.

СабатыЈ масаты:

1. Білімділігі: О›ушылар“а кйбейтудіЈ Їлестірімділік ›асиетін пайдаланып, йрнектерді ы›шамдау туралы ма“л±мат беру.

2. Дамытушылыы: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызы“ушылы›тарын арттыру.

3. ТЩрбиелігі: ±лтжандылы››а тЩрбиелеу

СабатыЈ типі: білік пен да“дыны ›алыптастыру

СабатыЈ тЇрі: жаЈа білім беру саба“ы

ОытудыЈ Щдісі: теориялы› жЩне практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

 1. °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру 1. ®й тапсырмасын тексеру № 41, №50 ережені с±ра›-жауап ар›ылы с±рау

 2. ЖаЈа саба›ты меЈгерту:

 3. КйбейтудіЈ ›осу“а ›атысты Їлестірімділік ›асиеті: (a+b) c=aс+bc

Мысалдар келтіру: 5(х+9) = 5х+5*9 = 5х+45

алашы тЇрі ышамдалан тЇрі

 1. КйбейтудіЈ азайту“а ›атысты Їлестірімділік ›асиеті: (a-b) c=aс-bc

Мысалдар келтіру: : 7(х-8) = 7х+7*8 = 7х-56

алашы тЇрі ышамдалан тЇрі

 1. Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару.

№ 51 (ауызша), № 52

№ 59 (1;6;8) 1) 1-›атар, №58 (2;4;7) 2) 2 ›атар, № 58 (3;5;9) 3) 3-›атарДеЈгейлік тапсырма.

№ 58,


Саба›ты бекіту кезеЈі:

 1. КйбейтудіЈ ›осу“а ›атысты Їлестірімділік ›асиеті дегеніміз не? Мысал келтір.

 2. КйбейтудіЈ азайту“а ›атысты Їлестірімділік ›асиеті дегеніміз не? Мысал келтіріЈдер.

Ба“алау.

Сыныпта белсенді ›атысып отыр“ан о›ушылар ба“аланады.®йге тапсырма : № 54. № 61


Саба №__9__

КЇні: 13. 09. 2010 жыл

Сынып: 5 «в »

СабатыЈ таырыбы: 3. КйбейтудіЈ Їлестірімділік ›асиетрін пайдаланып, йрнектерді ы›шамдау. (›айталау“а арнал“ан есептер шы“ару)

СабатыЈ масаты:

1. Білімділігі: О›ушылар“а кйбейтудіЈ Їлестірімділік ›асиетін пайдаланып, есептер шы“ар“ан кезде, білімдерін міндетті жЩне мЇмкін деЈгейде тексеру.

2. Дамытушылыы: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызу“ушылы“ын ояту, о›ушылардыЈ ›±зыреттерін ›алыптастыру.

3. ТЩрбиелігі: ±лтжандылы››а тЩрбиелеу

СабатыЈ кйрнекілігі: деЈгейлік тапсырмалар.

СабатыЈ типі: білік пен да“дыны ›алыптастыру

СабатыЈ тЇрі: ›айталау саба“ы

ОытудыЈ Щдісі: практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

 1. °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру 1. ®й тапсырмасын тексеру № 54, № 61 ережені с±ра›-жауап ар›ылы с±рау

Сыныпта ›айталау“а арнал“ан есептер шы“ару: та›тада № 60, №61, №66


 1. Дамыту кезеЈі. Есептер шы“ару.

Осы тйр кйзге 1,2,3,4,5,6,7,8,9 сандарын пайдаланып, 15-санын шы“арыЈдар. КйлденеЈнен жЩне тігінен 15 шы“атындай етіп орналастыр.


ДеЈгейлік тапсырма.

№ 58,


Саба›ты бекіту кезеЈі:

 1. КйбейтудіЈ ›осу“а ›атысты Їлестірімділік ›асиеті дегеніміз не? Мысал келтір.

 2. КйбейтудіЈ азайту“а ›атысты Їлестірімділік ›асиеті дегеніміз не? Мысал келтіріЈдер.

Ба“алау.

Сыныпта белсенді ›атысып отыр“ан о›ушылар ба“аланады.®йге тапсырма : № 65. № 70 С-деЈгейінен

Саба› № 10

КЇні: 14. 09. 2010 жыл

Сынып: 5 «в »

СабатыЈ таырыбы: ТеЈдеу ›±ру“а арнал“ан йзіндік ж±мыстар (№ 1)

СабатыЈ масаты:

1. Білімділігі: О›ушылар“а теЈдеу ›±ру“а арнал“ан жатты“улар бойынша білімдерін міндетті жЩне мЇмкін деЈгейде тексеру.

2. Дамытушылыы: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызы“ушылы›тарын арттыру.

3. ТЩрбиелігі: топтасып ж±мыс жасау“а тЩрбиелеу

СабатыЈ типі: білік пен да“дыны ›алыптастыру

СабатыЈ тЇрі: йзіндік ж±мыс саба“ы

ОытудыЈ Щдісі: практикалы›

Саба›тыЈ барысы:

 1. °йымдастыру кезеЈі

а) СЩлемдесу

Щ) О›ушыларды тЇгендеу

б) О›ушылардыЈ назарын саба››а аудару

в) Саба›тыЈ ма›сатымен таныстыру 1. ®й тапсырмасын тексеру № 41, №50 ережені с±ра›-жауап ар›ылы с±рау

 2. изіндік ж±мысын жаз“ызу:

1-тапсырма жЩне 3-тапсырманы 1-н±с›ада“ы балалар,

ал 2-тапсырма мен 4-тапсырманы 2-н±с›ада“ы о›ушылар орындайды

Саба›ты бекіту кезеЈі:

1.КйбейтудіЈ ›осу“а ›атысты Їлестірімділік ›асиеті дегеніміз не? Мысал келтір.

2.КйбейтудіЈ азайту“а ›атысты Їлестірімділік ›асиеті дегеніміз не? Мысал келтіріЈдер.

Ба“алау.

Сыныпта белсенді ›атысып отыр“ан о›ушылар ба“аланады.®йге тапсырма : 5-тапсырма.

Саба №__11__

КЇні: 4. 09. 2010 жыл

Сынып: 5 «в»

СабатыЈ таырыбы: 1. Нйлдік ба›ылау ж±мысы

СабатыЈ масаты:

1. Білімділігі: О›ушылардыЈ 4-сыныпта ал“ан білімдерін тексеру.

2. Дамытушылы›: Логикалы› ойлау ›абілеті мен есептеу да“дыларын жетілдіру, йз бетінше еЈбектену, белсенділіктерін арттыру, пЩнге ›ызу“ушылы“ын ояту, о›ушылардыЈ ›±зыреттерін ›алыптастыру.

3.ТЩрбиелік: О›ушыларды жылдамдылы››а, ептілікке, досты› ›арым-›атынас›а тЩрбиелеу.

СабатЇрі: Ба›ылау ж±мысы.

: Matematika
Matematika -> Математика
Matematika -> Программа по математике, 3 класс
Matematika -> «Математика – ғылымдар патшасы» (7а, 7ә сыныптары арасында өткен сыныптан тыс жұмыстың сценарийі) Мақсаты
Matematika -> Негізгі орта білім беру деңгейінің «Математика және информатика» білім саласы пәндерінің
Matematika -> Сабақ тақырыбы: Пифагор теоремасының қолданылуы геометрия 8 сынып Сабақ мақсаты
Matematika -> Сабақ 1 Уақыт: Пән: математика Сынып: 5 Сабақ атауы
Matematika -> Бос орынға қажет сөзді жаз. Қандай бөлшек дұрыс бөлшек деп аталады? Мысал келтір
Matematika -> Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы П. Тәжібаева атындағы жалпы орта мектебі Математика пәні мұғалімі Қосанова Кенжегүл Боранбаевна
Matematika -> «Тез ойлан,бұрын тап!» ойыны түріндегі сыныптан тыс жұмыс


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет