Тіркеу №758 «Жинаќ банкі» АЌ еб-де ќолма-ќол аќшаны инкассациялау талаптарыжүктеу 0.71 Mb.
бет1/4
Дата29.06.2016
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4

Тіркеу № 758

«Жинаќ банкі» АЌ ЕБ-де

ќолма-ќол аќшаны инкассациялау талаптары

(заѕды тўлєалар, жеке кјсіпкерлер,

жеке нотариустер, адвокаттар жјне

жеке сот орындаушылары їшін)

 1. Жалпы ережелер

  1. Осы «Жинаќ банкі» АЌ ЕБ-де ќолма-ќол аќшаны инкассациялау талаптары (заѕды тўлєалар, жеке кјсіпкерлер, жеке нотариустер, адвокаттар жјне жеке сот орындаушылары їшін) (бўдан јрі – «Инкассациялау талаптары»), сонымен ќатар, Клиенттіѕ ќолы ќойылєан жјне «Жинаќ банкі» АЌ ЕБ (бўдан јрі – «Банк») акцепттеген Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шарт жалпы алєанда Ќолма-ќол аќшаны инкассациялау шарты (бўдан јрі – «Инкассациялау шарты») болып табылады.

  2. Банк пен Клиенттіѕ арасындаєы Клиенттіѕ ќолма-ќол аќшасын инкассациялау ќызметін кґрсету жјне Клиенттіѕ осы ќызметтерді тґлеуі бойынша ќўќыќтыќ ќарым-ќатынастар Инкассациялау шартыныѕ мјні болып табылады.

  3. Банк пен Клиенттіѕ арасында Инкассациялау шартыныѕ жасалуы Клиенттіѕ Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шартќа ќол ќоюы, Банкке берілуі жјне одан јрі Банктіѕ Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шартты акцепттеуі бойынша жїзеге асырылады. Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шарт Инкассациялау талаптарыныѕ №1 ќосымшасында белгіленген нысан бойынша, Клиенттіѕ осы нысанда ќарастырылєан тиісті талаптарды, Клиент жјне/немесе оныѕ кјсіпкерлік ќызметі туралы туралы мјліметтер мен аќпаратты толтыруы арќылы ресімделеді.
  1. Клиент Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шарттыѕ 2 (екі) данасын: біреуін Банк їшін, екіншісін Клиент їшін толтырады жјне ќолын ќояды. Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шарттыѕ екі данасын Банк одан јрі акцепттеу їшін немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында жјне Банктіѕ ішкі нормативтік ќўжаттарында ќарастырылєан негіздемелер бойынша бас тарту їшін ќабылдайды. Банктіѕ Клиенттен Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шартты ќабылдауы Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шарттыѕ акцепттелуіне жатпайды.

  2. Банк Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шарттаєы акцепттеуді Клиенттен тиісті ќўжаттарды Банк алєан жаєдайда жјне Банктіѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына жјне Банк талаптарына сјйкес инкассациялау ќызметін кґрсетуден бас тартуєа негіздемесі болмаєан кезде жїргізеді. Банктіѕ Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шартты акцепттеуі немесе одан бас тартуы Клиенттен Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шарт жјне/немесе шот ашу бойынша ќўжаттар ќабылданєан, кґрсетілген жаєдайлардыѕ ќайсысы кейінірек тїсуіне ќарай, Операциялыќ кїннен кейінгі Операциялыќ кїннен кешіктірілмей жїргізіледі.

  3. Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шарттаєы акцепттеу, сондай-аќ Инкассациялау шартын жасау Банктіѕ ујкілетті тўлєасыныѕ тиісті жазбасымен жјне ќолын ќою арќылы жїзеге асырылады.

  4. Осы Инкассациялау талаптары бойынша клиенттер – Ќазаќстан Республикасыныѕ резиденті немесе бейрезиденті болып табылатын заѕды тўлєалар, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында ќарастырылєан тјртіпте Ќазаќстан Республикасыныѕ ујкілетті органдарында тіркелген жјне Банкте ашылєан аєымдаєы шоты бар, сонымен ќат ар, Банктіѕ талаптарына сјйкес Банктіѕ ќызмет кґрсетуі їшін жеткілікті жјне ќажетті талаптары бар жеке кјсіпкерлер, жеке нотариустер, адвокаттар жјне жеке сот орындаушылары.
  1. Шот ашу бойынша ќўжаттардыѕ тізбесі Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында жјне Банктіѕ нормативтік ќўжаттарымен белгіленеді. Клиенттіѕ Банкте ашылєан аєымдаєы шоты болєан жаєдайда, Инкассациялау шартын жасау маќсатында Шот ашу бойынша ќўжаттарды екінші ќайтара беру Клиент Банкте аєымдаєы шотын ашќан кезде берілген ќўжаттардыѕ ґзекті екендігін растаєан кездеталап етілмейді.2. Терминдер жјне аныќтамалар

2.1. Осы Инкассациялау талаптарында ќолданылатын аныќтамалар мен терминдердіѕ келесідей маєыналары бар:

«Жоспардан тыс Инкассация» – Банкпен жјне Клиентпен келісілген инкассациялау кестесінде ќарастырылмаєан кїндегі жјне уаќыттаєы инкассация.

«Инкассация» – Банктіѕ ќолма-ќол аќшаны жинау жјне Клиентке жеткізу бойынша ўсынатын ќызметтер.

«Инкассатор» – тікелей Инкассациялау ќызметін кґрсететін Банк ќызметкері немесе Банктіѕ ујкілетті тўлєасы.

«Инкассаторлыќ сґмке» – ќолма-ќол аќшаны инкассациялау їшін арнайы жабдыќталєан сґмке.

«Маршрут» – Инкассаторлар бригадасыныѕ жўмыс уаќыты ішінде орындайтын жол жїру баєыттары.

«Ќолма-ќол аќша» – белгілі бір мемлекетте немесе мемлекет тобында айналымдаєы жјне заѕды тґлем ќўралы болып табылатын банкнота жјне монета тїріндегі аќша белгілері, сонымен ќатар, айналымнан алынєан немесе алынатын, біраќ айырбастауєа жатќызылєан аќша белгілері.

«Ќолма-ќол аќша салынєан сґмке» – Клиент немесе Банк ќолма-ќол аќша салєан Инкассаторлыќ сґмке.

«Тапсырушы» - Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкені тапсыруєа дайындау міндеттемесіне жатќызылєан ќызметкер жјне/немесе Клиенттіѕ ујкілетті тўлєасы.

«Арнайы автокґлік» – ќолма-ќол аќшаны жеткізуге арналєан, ќолданыстаєы стандарттарєа сјйкес келетін, радио байланыс ќўралдарымен, жинаќтаушы ќўрылєымен жјне автоматты ќаруды бекіту їшін ўстауышпен жабдыќталєан Банктіѕ мамандандырылєан ќўрышпен ќапталєан кґлік ќўралы.

2.2. Егер басќасы мјтінде айтылмаса, онда ќолданылатын басќа терминдер мен аныќтамалардыѕ мјні Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында ќарастырылєандай болады.


3. Ќызмет кґрсету тјртібі

3.1. Банк ќызмет кґрсету їшін Ќолма-ќол аќшаныѕ кґлеміне ќарай Клиентке Инкассаторлыќ сґмкеніѕ ќажетті санын Инкассациялау талаптарыныѕ №2 ќосымшасында белгіленген нысан бойынша жасалєан ќабылдау-ґткізу актімен береді. Јрбір Инкассаторлыќ сґмкеге бґлшек нґмір кґрсетіледі, онда бґлгіш сан – Клиенттіѕ Банк клиенттері тізімінде тіркелген нґмірі, ал бґлінгіш сан Инкассаторлыќ сґмкеніѕ реттік нґмірі. Бўл ретте Инкассаторлыќ сґмкедегі нґмірлер ќайталанбауы тиіс.


3.2. Ќолма-ќол аќша бар јр сґмкеге Клиент ўсынатын пломбирдіѕ айќын белгісімен пломбы соєылады. Клиент Банкке пломбы їлгілерініѕ 2 (екі) данасын ўсынады. Оныѕ біреуі Банкте ќалады, ал екіншісі Клиентке оны инкассаторєа Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкені ол алєан кезде ўсынуы їшін беріледі. Пломбы белгісінде нґмір мен Клиенттіѕ ќысќартылєан атауы кґрсетілуі тиіс.
3.3. Инкассаторлыќ сґмкелер Банктіѕ єана меншігі болып табылады, Клиентке уаќытша пайдалануєа беріледі жјне Инкассациялау шарты бўзылєан жаєдайда міндетті тїрде ќайтарылуы тисі.
3.4. Инкассаторлардыѕ инкассация объектілеріне келу уаќыты Банк пен Клиенттіѕ келісімі бойынша белгіленеді:

3.4.1. Инкассациялау талаптарыныѕ №3 ќосымшасына сјйкес ресімделген инкассациялау кестесі бойынша;

3.4.2. Клиенттіѕ Инкассациялау талаптарыныѕ №4 ќосымшасына сјйкес ресімделген ґтінімі бойынша.

3.5. Клиент тиісті талаптар саќталєан жаєдайда, Банктен осы Инкассациялау талаптарына сјйкес жасалєан Ґтінім бойынша Жоспардан тыс инкассация жїргізуді сўрауєа ќўќылы.


3.6. Клиент Жоспардан тыс инкассацияєа ґтінімді Банкке осындай Жоспардан тыс инкассация болжанєан уаќытќа дейін кем дегенде 3 (їш) саєат бўрын 334 09 61 телефоны арќылы беруіне болады. Клиент телефоны арќылы ґтінім берген соѕ Жоспардан тыс инкассация кїні ішінде міндетті тїрде Банкке ќарастырылєан жазбаша тїрдегі ґтінімді береді.

3.7. Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкелерді Тапсырушы оларды Инкассаторларєа тапсыру їшін инкассациялау кестесінде ќарастырылєан Инкассаторлар келетін уаќытќа дейін 10 (он) минут бўрын дайындауы тиіс.

3.8. Тапсырушы јрбір Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкеге кґшірмемен ілеспе ќўжаттар (алдын ала жазба ведомосы, сґмкеге жґнелпе ќўжат жјне алдын ала жазба ведомосыныѕ кґшірмесі) толтырады жјне јр ілеспе ќўжаттыѕ јр данасына жеке ќол ќояды. Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкеніѕ арнайы ќалтасына Инкассациялау талаптарыныѕ №5 ќосымшасындаєы нысан бойынша жасалєан алдын ала жазба ведомосын салады жјне оны пломбылайды, ал пломбы Ќолма-ќол аќша салынєан сґмке ќўлпынан 0,5 см аралыќта болатындай етіп ќойылуы тиіс (бўл ретте шпагаттыѕ байланєан тїйіншектен пломбы ойыєына дейінгі ўшыныѕ ўзындыєы 2 см аспауы тиіс).

3.9. Жинаушы инкассатор Тапсырушыєа суреті бар ќызметтік кујлігін, Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкені ќабылдау ќўќыєына берілген сенімхатты жјне Банктіѕ мґрі соєылєан келу карточкасын ўсынады. Тапсырушы берілген ќўжаттарды тексереді жјне ґз кезегінде Банкте кујландырылєан пломбы белгісініѕ їлгісімен ќоса Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкені, жґнелпе ќўжатты жјне алдын ала жазба ведомосыныѕ кґшірмесін тапсырады. Жинаушы инкассатор Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкені ќабылдап алады, алдын ала жазба ведомосыныѕ кґшірмесіне кїнін, ќолын ќояды жјне инкассациялау бґлімініѕ мґрін соєады, ал Тапсырушы келу карточкасына барлыќ ќажетті жазбаны жазады, Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкені жјне алдын ала жазба ведомосыныѕ кґшірмесін ќабылдайды, ондаєы ќолды бўрынєы берілген ќўжаттаєы ќолмен салыстырады. Алдын ала жазба ведомосыныѕ їшінші данасы Тапсырушыда ќалады. Тапсырушы осы ќаєидалар бойынша жасалєаннан басќа тїзеткен келу карточкасын Инкассатор ќабылдамайды: дўрыс жїргізілмеген жазба сызылады, келу карточкасыныѕ бос жолында жаѕа жазба жїргізіледі, Тапсырушыныѕ ќолымен кујландырылады.

3.10. Жинаушы инкассатор матасы жыртылєан, жамалєан, тігісі бїлінген Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкені ќабылдамайды. Мўндай жаєдайда Клиент Ќолма-ќол аќшаны Банк кассасына сол кїні ґз кїшімен мен ќўралдарымен жеткізуі тиіс жјне Банкке бїлінген Инкассаторлыќ сґмкені ауыстыру їшін ґтініш беруі ќажет. Ќолма-ќол аќша салынєан сґмке тапсыруєа уаќытында дайын болмаєан жаєдайда, егер оны ќабылдаєан кезде дўрыс дайындалмаєаны (шпагаттаєы тїйіншек, пломба белгісініѕ аныќ немесе їлгіге сјйкес болмауы, жґнелпе ќўжат жјне алдын ала жазба ведомосы кґшірмесіндегі соманыѕ цифры мен жазбаша тїрініѕ сјйкес келмеуі, ќабылданатын Ќолма-ќол аќша салынєан сґмке нґмірініѕ келу карточкасында, жґнелпе ќўжат жјне алдын ала жазба ведомосы кґшірмесінде кґрсетілген нґміріне сјйкес келмеуі, жґнелпе ќўжатта лауазымды тўлєаныѕ ќолы ќойылмауы жјне онда тїзетулердіѕ болуы) аныќталса, ќабылданбайды. Мўндай жаєдайда Инкассаторлар бригадасы ќайтадан келеді, ол жґнінде келу карточкасында тиісті жазба жїргізіледі. Екі жаєдайда да Тапсырушы келу карточкасына Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкені тапсырєаны туралы немесе оны тапсырмау себебі туралы жазба жїргізеді.

3.11. Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкені ќабылдау/жинау бойынша кґрсетілген тјртіптіѕ саќталуы Клиент пен Банк їшін міндетті болып табылады.

3.12. Клиентке Ќолма-ќол аќшаны жеткізіп беру їшін Клиент осы Инкассациялау талаптарыныѕ №4 ќосымшасындаєы нысан бойынша жасалєан ґтінімді ґздігінен немесе Банк Инкассаторлары арќылы, Ќолма-ќол аќша сомасы мен жеткізу орны кґрсетілген чекті немесе шыєыс ордерін беруге міндетті. Чек немесе шыєыс ордері Банкке жеткізу болжанєан уаќытќа дейін 2 (екі) жўмыс кїнінен кешіктірмей берілуі тиіс.

3.13. Клиенттіѕ Инкассаторлыќ сґмкені Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес иеленуге, тасымалдауєа, саќтауєа немесе шыєаруєа тыйым салынєан кез келген материалды, затты, ќўралды, оєан салуына тыйым салынады. Инкассаторлыќ сґмке оєан Ќолма-ќол аќшаны жјне оларды инкассациялауєа байланысты тиісті ќўжаттарды салуєа єана пайдаланылады. Клиент Банкке Клиенттіѕ Инкассациялау талаптарыныѕ осы тармаєыныѕ талаптарына бўзуына тікелей немесе жанама байланысты кез келген шыєындар мен шыєасыларды ґтеуді міндетіне алады.

3.14. Банк Клиенттен Инкассаторлыќ сґмкеніѕ ішіндегісін ќарап шыєуын талап етуге ќўќылы, мўндай кезде осындай ќандай да бір ќарап шыєу осы Инкассаторлыќ сґмкелер Клиенттіѕ иелігінде жјне баќылауында єана болса жјне Клиенттіѕ басшысы мен Банктіѕ ујкілетті тўлєасыныѕ ќатысуымен єана болєан жаєдайда жїргізіледі. Клиент кез келген Инкассаторлыќ сґмкеге ќатысты осылай ќарауєа беруден бас тартуєа ќўќылы, оєан Клиенттіѕ рўќсаты берілмейді. Клиент Инкассаторлыќ сґмкені ќарап шыєуєа беруден бас тартќан жаєдайда, Банк ґзініѕ ќалауымен бір жаќты тјртіпте, Ќызмет кґрсетуден бас тартуєа ќўќылы. Банктіѕ жјне Клиенттіѕ ујкілетті тўлєалары Инкассаторлыќ сґмкені ќарап шыќќан кезде осы тўлєалардыѕ ќолы ќойылып кујландырылєан акт жасалады. Ќарап шыєу туралы акті кем дегенде 2 (екі) данада жасалады, олардыѕ јрќайсысы тиісінше Банкте жјне Клиентте саќталады.
3.15. Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкедегі Ќолма-ќол аќша сомасы алдын ала жазба ведомосында кґрсетілген сомамен сјйкес келмеген жаєдайда, Банк аќшаны жетіспегендігі туралы акті жасау їшін Клиенттіѕ ујкілетті тўлєасын шаќырады. Бўл ретте, Ќолма-ќол аќша салынєан сґмке мен оєан соєылєан пломбы дўрыс жјне тўтас болєан жаєдайда, Банк Клиенттіѕ алдында Инкассаторлыќ сґмкеге Ќолма-ќол аќшаныѕ толыќ салынуы їшін материалдыќ жауап бермейді. Ќолма-ќол аќша салынєан сґмке мен оєан соєылєан пломбыныѕ дўрыстыєы жјне тўтастыєын Тапсырушыєа берілген алдын ала жазба ведомосыныѕ кґшірмесіне ќойылєан Инкассатордыѕ ќолы мен Банктіѕ инкассациялау ќызметініѕ мґрі куландырады.

4. Міндеттемелер


4.1. Банк міндетті:

4.1.1. Клиентке Инкассациялау талаптарына, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен осы ќызмет тїріне арналып белгіленген нормалары мен талаптарына сјйкес уаќытында жјне сапалы ќызмет кґрсетуге;

4.1.2. Клиентке Инкассациялау талаптарыныѕ №6 ќосымшасындаєы нысан бойынша келу картасын Клиенттіѕ сол нґмірмен Банкке тіркелген нґмірді бере отырып ќўрастыруєа;

4.1.3. Клиентке Инкассациялау талаптарында ќарастырылєан тјртіпте жјне санында Инкассаторлыќ сґмкелерді тапсыруєа;

4.1.4. Инкассациялау шартында ќарастырылєан мерзімде Ќызмет кґрсетуге;

4.2. Клиент міндетті:

4.2.1. Банкке ўсынатын ќызметі їшін уаќытында тґлем жасауєа;

4.2.2. Банкке Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкеге ќойылатын пломбыныѕ айќын белгісі бар пломбыныѕ 2 (екі) їлгісін беруге;

4.2.3. Инкассациялау шартында белгіленген тјртіпте Жоспардан тыс инкассациялауєа ґтінім беруге;

4.2.4. Инкассатор Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкені алєан кезде пломбы белгісі їлгісініѕ ґзіндегі данасын Банктіѕ ујкілетті тўлєасы пломбыныѕ Банкте жатќан пломбы данасымен сјйкестігін тексеру їшін беруге;

4.2.5. Банк Ќызмет кґрсеткен кезде, Клиент ќамтамасыз етуді міндетіне алады:

1) Инкассаторлар бригадасы келуі їшін инкассациялау орындарына келетін жолдардыѕ еркін жјне жарыќпен жабдыќталуын;

2) Инкассацияныѕ арнайы автокґлігініѕ инкассациялау орнына тікелей кіретін маѕындаєы тўраќ орнын;

3) Клиенттіѕ єимаратына кіретін орынныѕ жарыќ жјне дабыл ќоѕырауы болуын;

4) Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкелерді ќўлыппен жабылатын есігі бар оќшауланєан жайда, мїмкіндігінше бірінші ќабатта ќабылдап, ґткізуді;

5) Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкелерді ќабылдау жјне тапсыру орныныѕ еркін жјне жарыќпен жабдыќталуын;

6) телефонныѕ болуын;

7) ќолма-ќол аќшаны ќабылдау аяќталєан соѕ - Инкассатор Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкелердіѕ тапсырылуын, кїзет ќызметініѕ ґкілі немесе Тапсырушы Инкассаторларды єимараттан шыќќанєа дейін шыєарып салады жјне олардыѕ артынан есікті Инкассатор Арнайы автокґлікке отырєан соѕ єана жабады.

4.2.6. Клиенттіѕ жўмыс режімініѕ уаќыты ґзгертілген жаєдайда, бўл жґнінде Банкке ґзгерістерді кїшіне енгізу болжанєан кїнге дейін 5 (бес) кїнтізбелік кїн бўрын жазбаша хабарлауєа. Банкке Клиенттіѕ жўмыс режімі уаќытыныѕ ґзгертілгендігі туралы хабарламаєаны немесе уаќытында хабарламаєаны їшін жауапкершілік Клиентке жїктеледі.

4.2.7. Инкассаторлардыѕ ґмірі мен денсаулыєына жјне/немесе Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкелердіѕ саќтыєына ќауіп тґндіретін ќандай да бір оќиєалар, алдын ала білуі мїмкін емес жаєдайларда Клиенттіѕ ќызметкері немесе оныѕ ујкілетті тўлєасы Ќазаќстан Республикасыныѕ ќўзыретті мемлекеттік органдарына жјне Банкке

тез арада Инкассациялау талаптарыныѕ 3.6т. кґрсетілген телефон бойынша хабарлауєа міндетті.

4.2.8. Инкассациялау шартында кґрсетілген басќа міндеттерді орындауєа.


5. Ќызмет тґлемі

5.1. Клиент Ќызмет їшін тґлемді Банк Тарифтеріне сјйкес жїзеге асырады.

5.2. Банк Клиенттіѕ Банкте ашылєан аєымдаєы шотын аќшаны тікелей дебеттеу жолымен алу (акцептсіз шыєынєа шыєару) арќылы жїргізеді.

5.3. Банк Клиентке орындалєан жўмыс/кґрсетілген ќызметтіѕ шот-фактурасы мен актіні Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ нормасына сјйкес ўсынады. Кез келген жаєдайда Инкассатордыѕ Ќолма-ќол аќшаны жеткізгенін чекке берілген баќылау маркасы немесе шыєыс ордеріндегі белгі растама ќўжат бола алады.

5.4. Клиенттіѕ Инкассациялау кґрсету жјне басќа Банк ўсынатын ќызметтер їшін тґлем жјне/немесе ќызмет кґрсетуге байланысты басќа шыєындары пайда болєан жаєдайда, Банк акцептсіз жјне даусыз тјртіпте, оныѕ ішінде Банкте ашылєан жјне ќызмет кґрсетілетін Клиенттіѕ кез келген шоттарын кез келген аќша валютасы сомасында тікелей дебеттеу арќылы Банк алдындаєы берешегі мґлшерінде, сонымен ќатар, Клиенттіѕ Инкассациялау шарты бойынша міндеттемелерін бўзуына байланысты Банктіѕ басќа шыєыс мен шыєын сомасын ґндіріп алуєа (шыєынєа шыєаруєа) ќўќылы.

5.5. Банк ўсынатын ќызметтердіѕ тарифтері туралы ґзекті аќпарат Банктіѕ офистерінде шолу жјне танысу їшін жалпыєа ќолжетімді орындарында, сонымен ќатар, Банктіѕ єаламтор-сайтында орналастырылады.6. Жауапкершілік

6.1. Инкассаторлар Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкелерді жоєалтќан жаєдайда, Банк Клиенттіѕ алдында алдын ала жазба ведомосы кґшірмесінде кґрсетілген, біраќ Ќолма-ќол аќша салынєан сґмкесінде болып жоєалєан Ќолма-ќол аќша сомасыныѕ наќты мґлшерінен аспайтын сома мґлшерінде жауап береді.

6.2. Клиент Банкке Инкассаторлыќ сґмке жоєалєан немесе бїлінген жаєдайда, Банк оны сатып алєан ќўныныѕ орнын толтырады. Клиент Банкке жарамсыз болєан Инкассаторлыќ сґмкелерді жаѕасына ауыстыру їшін тапсырады.

6.3. Клиент Ќызметке тґлем жасау мерзімін кешіктірген жаєдайда, Банк Клиенттен мерзімі кешіктірілген јр кїн їшін берешек сомасыныѕ 0,1 % (нґл бїтін оннан бір пайыз) мґлшерінде ґсімаќы тїрінде тўраќсыздыќ айыбын талап етуге, сондай-аќ ќызмет кґрсетуді тоќтатуєа ќўќылы. Бўл ретте осы мерзімніѕ кешіктірілуі 30 (отыз) немесе одан кґп кїнтізбелік кїнге жетсе, онда Банк Инкассациялау шартын бір жаќты тјртіпте бўзуєа ќўќылы.

6.4. Ќолма-ќол аќша Инкассаторлыќ сґмкеге дўрыс салынбаєаны (ресімделген актіге сјйкес артыќ немесе жетіспеуі) їшін Банк Клиенттен наќты салынєан Ќолма-ќол аќша сомасыныѕ 0,01 % (нґл бїтін жїзден бір пайыз) мґлшерінде тўрыќсыздыќ айыбын талап етуге ќўќылы.

6.5. Банк Клиенттіѕ алдында кез келген шыєын мен моральдыќ зиянєа байланысты, егер Клиенттіѕ міндеттеменіѕ кез келгенін бўзуы осы шыєын мен моральдыќ зиянєа тікелей немесе жанама материалдыќ немесе ыќпал етуші себептермен негізделген болса, жауап бермейді.

6.6. Банк Клиенттіѕ алдында жіберіп алєан пайданыѕ орнын толтыру бойынша жауап бермейді.

6.7. Банк Клиенттіѕ алдында Инкассациялау шартыныѕ ќолдану мерзімі біткен соѕ болєан кез келген шыєын мен моральдыќ зиянєа жауап бермейді.7. Баєынбайтын кїш жаєдайы

7.1. Банк пен Клиент Инкассациялау шарты бойынша міндеттемелерін орындамаєаны немесе тиісті орындамаєаны їшін, егер осы јрекет баєынбайтын кїш жаєдайыныѕ тікелей јрекеті салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады.

7.2. Баєынбайтын кїш жаєдайына Банк те, Клиент те ыќпал ете алмайтын, дўрыс шаралармен алдын ала біле алмайтын немесе жол бермейтін, атап айтќанда: террористік актілер, эмбарго, ќоршаулар, кґтерілістер, жер сілкінісі, су тасќыны, ґрт, ереуілдер, кез келген сипаттаєы јскери јрекеттер, Инкассациялау шарты бойынша міндеттемелерді тиісті орындауєа кедергі болатын мемлекеттік органдардыѕ актілері немесе ќандай да бір басќа осындай себептер жатады.

7.3. Баєынбайтын кїш жаєдайы басталєан жаєдайда оныѕ ыќпалына тїскен тарап бўл жґнінде екінші тарапќа осы жаєдайдыѕ басталєан кїні мен олардыѕ сипаттамасын кґрсете отырып, баєынбайтын кїш жаєдайы басталєан кїннен бастап 5 (бес) кїнтізбелік кїнніѕ ішінде жазбаша хабарлауєа міндетті.

7.4. Баєынбайтын кїш жаєдайыныѕ јрекеттері туралы мјліметтер Ќазаќстан Республикасыныѕ ујкілетті органы берген тиісті ќўжаттармен расталуы тиіс.

7.5. Баєынбайтын кїш жаєдайыныѕ јрекеттері 60 (алпыс) тјулік бойы болєан жаєдайда, тараптардыѕ кез келгені Инкассациялау шарты бойынша наќты орындалєаны їшін алдын ала ґзара есеп айырысу жїргізе отырып, біраќ екінші тарапќа келтірілуі мїмкін шыєындардыѕ орнын толтыру міндеттемесінсіз Инкассациялау шартын бўзуєа ќўќылы. Баєынбайтын кїш жаєдайы јсер еткен жаєдайда, Банк пен Клиент ќўпия аќпараттыѕ жария болуына мїмкіндігінше кедергі болады.


8. Ќўпиялылыќ

8.1. Банк пен Клиент Инкассациялау ќызметін кґрсету барысында алынєан аќпаратќа ќатысты ќўпиялылыќты саќтауды міндетіне алады, бўл ретте осындай аќпаратты жариялауєа Банк пен Клиенттіѕ жазбаша келісімімен єана, сонымен ќатар, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында ќарастырылєан жаєдайларда, ујкілетті мемлекеттік органдардыѕ тиісті сўранымдарына сјйкес рўќсат етіледі.

8.2. Ќўпиялы аќпаратты жария еткені їшін, сондай-аќ ќўпиялылыќты ќамтамасыз етпегені немесе тиісті тїрде ќамтамасыз етпегені їшін Банк пен Клиент Инкассациялау шартында жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында ќарастырылєандай жауап береді.
9. Инкассациялау шартыныѕ ќолдану мерзімі жјне бўзу тјртібі

9.1. Инкассациялау шарты Банк Инкассациялауды ўйымдастыру туралы шартты акцепттеген кїннен бастап кїшіне енеді. Инкассациялау шарты Клиент пен Банк міндеттемелерін Инкассациялау шартында ќарастырылєан жаєдайды ќоспаєанда, толыќ жјне тиісті орындаєан сјтке дейін ќолданылады.

9.2. Клиент Инкассациялау шарты бойынша орындалмаєан немесе тиісті тїрде орындалмаєан міндеттемелері болмаєан жаєдайда, Инкассациялау шартын толыќ бўзуєа ќўќылы, бўл жґнінде Банкке шартты бўзу болжанєан кїнге дейін 15 (он бес) кїнтізбелік кїннен кешіктірмей жазбаша хабарлайды.

9.3. Банк бір жаќты тјртіпте, Инкассациялау шартын Клиент Инкассациялау шартыныѕ талаптарын, Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ талаптарын бўзєан жаєдайда, сонымен ќатар, Инкассациялау шартында, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында ќарастырылєан басќа жаєдайда, егер басќа мерзім Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында ќарастырылмаса, бўзу болжанєан кїнге дейін 15 (он бес) кїнтізбелік кїннен кешіктірмей Клиентке жазбаша хабарлай отырып бўзуєа ќўќылы.

9.4. Инкассациялау шартыныѕ бўзылуы Клиентті ол бўзылєанєа дейін орын алєан бўрмалаушылыќтар їшін жауапкершіліктен босатпайды, сондай-аќ Банкке Инкассаторлыќ сґмкелерді ќайтару міндеттемелерінен босатпайды.

10. Басќа талаптар

10.1. Ґзекті Инкассациялау талаптары Банк бґлімшелерінде шолу жјне танысу їшін жалпыєа ќолжетімді етіп жјне Банктіѕ єаламтор-сайтында орналастырылады. Банк бір жаќты тјртіпте, Клиенттіѕ ќандай да бір келісімінсіз Инкассациялау талаптарын ґзгертуге ќўќылы.

10.2. Банктіѕ Инкассациялау ќызметін кґрсетуге байланысты мјселелер бойынша Клиенттіѕ ґтініш білдіруі їшін байланыс телефондары мен мекенжайлары Банк бґлімшелерінде жјне Банктіѕ єаламтор-сайтында орналастырылады.

10.3. Банк пен Клиент арасында болєан барлыќ келіспеушіліктер мен даулар келіссґздер жїргізу арќылы шешеді. Егер осындай даулар келіссґз жїргізу барысында реттелмесе, бўл даулар Банктіѕ жјне/немесе оныѕ филиалыныѕ орналасќан жері бойынша сот тјртібінде ќаралуы тиіс.

10.4. Банк пен Клиент арасындаєы Инкассациялау шартымен реттелмеген ќарым-ќатынастар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен реттеледі.Регистрационный № 758

Условия

инкассации наличных денег в ДБ АО «Сбербанк»

(для юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, частных нотариусов,

адвокатов и частных судебных исполнителей)1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия инкассации наличных денег в ДБ АО «Сбербанк» (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей) (далее – «Условия инкассации»), а также подписанный Клиентом и акцептованный ДБ АО «Сбербанк» (далее – «Банк») Договор об организации инкассации в совокупности являются Договором инкассации наличных денег (далее – «Договор инкассации»).

1.2. Предметом Договора инкассации являются правоотношения между Банком и Клиентом по оказанию Банком услуг инкассации наличных денег Клиента (далее – «Услуги») и оплате Клиентом данных Услуг.

1.3. Заключение Договора инкассации между Банком и Клиентом осуществляется присоединением к Условиям инкассации путем подписания Клиентом Договора об организации инкассации, передачи Банку и последующим акцептованием Банком Договора об организации инкассации. Договор об организации инкассации оформляется по форме, установленной в Приложении №1 к настоящим Условиям инкассации, с заполнением Клиентом соответствующих условий, сведений и информации о Клиенте и/или его предпринимательской деятельности, предусмотренных такой формой.

1.4. Договор об организации инкассации заполняется и подписывается Клиентом в 2 (двух) экземплярах: один для Банка, второй для Клиента. Оба экземпляра Договора об организации инкассации принимаются Банком для последующего акцептования или отказа по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка. Принятие Банком от Клиента экземпляров Договора об организации инкассации не является акцептом Договора об организации инкассации.

1.5. Акцепт на Договоре об организации инкассации совершается Банком при условии получения от Клиента соответствующих документов, и при отсутствии у Банка оснований для отказа Клиенту в предоставлении услуг инкассации в соответствии с требованиями Банка и законодательства Республики Казахстан. Акцепт Банком Договора об организации инкассации или отказ в нем совершается Банком не позднее Операционного дня, следующего за Операционным днем приема от Клиента Договора об организации инкассации и/или Документов по открытию счета, в зависимости от того какое из указанных событий наступит позже.

1.6. Акцепт на Договоре об организации инкассации, а равно заключение Договора инкассации, осуществляется путем совершения соответствующей надписи и подписания уполномоченным лицом Банка.

1.7. Клиентами по настоящим Условиям инкассации могут быть юридические лица, являющиеся резидентами или нерезидентам Республики Казахстан, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и частные судебные исполнители, зарегистрированные в уполномоченных органах Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, и имеющие открытый текущий счет в Банке, а также имеющие достаточные и необходимые условия для оказания Банком услуг Инкассации в соответствии с требованиями Банка.

1.8. Перечень Документов по открытию счета устанавливается законодательством Республики Казахстан и нормативными документами Банка. При наличии у Клиента открытого текущего счета в Банке, в целях заключения Договора инкассации повторного предоставления Клиентом Документов по открытию счета не требуется, при условии подтверждения Клиентом актуальности состояния документов, предоставленных при открытии текущего счета в Банке.
2. Термины и определения.

2.1. Применяемые в настоящих Условиях инкассации термины и определения имеют следующее значение:

«Внеплановая Инкассация» – Инкассация в дни и время, не предусмотренные графиком инкассации, согласованным Банком и Клиентом.

«Инкассация» – Услуги, предоставляемые Банком Клиенту, по сбору и доставке наличных денег.

«Инкассатор» – работник Банка или иное лицо, уполномоченное Банком на непосредственное оказание Услуг Инкассации.

«Инкассаторская сумка» – специально приспособленная сумка, для инкассации наличных денег.

«Маршрут» – совокупность заездов, выполняемых бригадой Инкассаторов в течение рабочего времени.

«Наличные деньги» – денежные знаки в виде банкнот и монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.

«Сумка с Наличными деньгами» – Инкассаторская сумка с вложенными Наличными деньгами Клиентом или Банком.

«Сдатчик» - работник и/или уполномоченное лицо Клиента, в обязанности которого входит подготовка к сдаче Сумки с Наличными деньгами.

«Спецавтомобиль» – специализированное бронированное транспортное средство Банка, предназначенное для транспортировки наличных денег, которое соответствует действующим стандартам, оборудованное средствами радиосвязи, устройством-накопителем и держателем для крепления автоматического ружья.

2.2. Если иное прямо не следует из текста, то иные применяемые термины и определения имеют значение, предусмотренное законодательством Республики Казахстан.


3. Порядок оказания Услуг

3.1. Для осуществления Услуг, Банк в зависимости от объема Наличных денег выдает Клиенту необходимое количество Инкассаторских сумок по акту приема-передачи, составленному по форме Приложения №2 к Условиям инкассации. На каждой Инкассаторской сумке проставляется дробный номер, где числитель – номер Клиента, под которым он зарегистрирован в списке клиентов Банка, а знаменатель порядковый номер Инкассаторской сумки, при этом номера на Инкассаторских сумках не должны повторяться.

3.2. Каждая Сумка с наличными деньгами опечатывается пломбой с четким оттиском пломбира, которую предоставляет Клиент. Образцы пломбы предоставляются в Банк Клиентом в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Банка, а другой передается Клиенту для предъявления его инкассатору при получении им Сумки с наличными деньгами. На оттиске пломбы должны быть обозначены номер и сокращенное наименование Клиента.

3.3. Инкассаторские сумки являются исключительной собственностью Банка, передаются Клиенту во временное пользование и при расторжении Договора инкассации подлежат обязательному возврату.

3.4. Время прибытия Инкассаторов к объектам инкассации устанавливаются по согласованию Банка и Клиента:

3.4.1. по графику инкассации, оформленному согласно Приложения №3 к Условиям инкассации;

3.4.2. по заявке Клиента, оформленной согласно Приложения №4 к Условиям инкассации.

3.5. Клиент вправе, при соблюдении соответствующих условий, запросить у Банка осуществления Внеплановой инкассации по Заявке, совершенной в соответствии с настоящими Условиями инкассации.

3.6. Заявка на Внеплановую инкассацию может быть подана Клиентом Банку по телефону 334 09 61, в срок не менее, чем за 3 (три) часа до предполагаемого времени такой Внеплановой инкассации. После подачи заявки по телефону Клиент в обязательном порядке в течение дня Внеплановой инкассации предоставляет Банку заявку в предусмотренной письменной форме.

3.7. Сумки с Наличными деньгами для сдачи их Инкассаторам должны быть подготовлены Сдатчиком за 10 (десять) минут до предусмотренного графиком инкассации времени прибытия Инкассаторов.

3.8. Сдатчик заполняет сопроводительные документы (препроводительная ведомость, накладная к сумке и копия препроводительной ведомости) к каждой Сумке с Наличными деньгами под копирку и подписывает каждый экземпляр сопроводительных документов отдельно. Вкладывает в специальный карман Сумки с Наличными деньгами препроводительную ведомость, составленную по форме Приложения №5 к Условиям инкассации, и опломбирует ее таким образом, чтобы пломбы находились на расстоянии 0,5 см. от замка Сумки с Наличными деньгами (при этом концы шпагата от завязанного узла в пазу пломбы должны иметь длину не более 2 см).

3.9. Инкассатор-сборщик предъявляет Сдатчику служебное удостоверение с фотографией, доверенность на право приема Сумки с Наличными деньгами и явочную карточку, заверенную печатью Банка. Сдатчик проверяет предъявленные документы и в свою очередь предъявляет к сдаче Сумку с Наличными деньгами, накладную и копию препроводительной ведомости вместе с заверенным в Банке образцом оттиска пломбира. Инкассатор-сборщик принимает Сумку с Наличными деньгами, ставит в копии препроводительной ведомости дату, подпись и печать отдела инкассации, а Сдатчик производит в явочной карточке все предусмотренные записи, принимает Сумку с Наличными деньгами и копию препроводительной ведомости, сверяя подпись на ней с подписью на ранее предъявленных документах. Третий экземпляр препроводительной ведомости остается у Сдатчика. Явочная карточка с исправлениями Сдатчика Инкассатором не принимается, кроме совершенных по настоящим положениям: неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью Сдатчика.

3.10. Инкассатор-сборщик не принимает Сумку с Наличными деньгами, имеющую порванную ткань, заплаты, поврежденные швы. В этом случае Клиент обязан доставить Наличные деньги в кассу Банка в этот же день своими силами и средствами и обратиться в Банк для замены поврежденной Инкассаторской сумки. Не принимается Сумка с Наличными деньгами в случае несвоевременной подготовки ее к сдаче, если при приеме установлена ее неправильная подготовка (узлы на шпагате, неясность оттиска пломбира или его несоответствие образцу, несоответствие суммы цифрами сумме прописью в накладной и копии препроводительной ведомости, номера принимаемой Сумки с Наличными деньгами номеру, указанному в явочной карточке, накладной и копии препроводительной ведомости, отсутствие подписей должностных лиц на накладной и наличие исправлений в ней). В этом случае бригада Инкассаторов делает повторный заезд, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке. В обоих случаях Сдатчик делает в явочной карточке запись о сдаче либо о причинах не сдачи Сумок с Наличными деньгами и заверяет ее своей подписью.

3.11. Соблюдение указанного порядка приема/сбора Сумок с Наличными деньгами является обязательным для Клиента и Банка.


3.12. Для осуществления доставки Наличных денег Клиенту, Клиент обязан предоставить заявку, составленную по форме Приложения №4 к настоящим Условиям инкассации, самостоятельно либо через Инкассаторов Банка, чек или расходный ордер с указанием суммы Наличных денег и места доставки. Чек или расходный ордер должны быть предоставлены в Банк не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня, до предполагаемого времени доставки.

3.13. Клиенту запрещается использование Инкассаторской сумки для помещения в нее любого материала, вещества, предмета, владение, транспортировка, хранение или вывоз которого запрещается или в любом случае ограничивается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Инкассаторская сумка используется только для помещения в нее Наличных денег и соответствующих документов, связанных с их инкассацией. Клиент обязуется компенсировать Банку любые потери и убытки, прямо или косвенно связанные с нарушением Клиентом требований настоящего пункта Условий инкассации.

3.14. Банк вправе потребовать от Клиента осмотреть содержимое Инкассаторских сумок при условии, что любой такой осмотр возникает только в том случае, когда такие Инкассаторские сумки находятся в исключительном владении и контроле Клиента, и только в присутствии руководителя Клиента и уполномоченного лица Банка. Клиент вправе отказать в предоставлении такого осмотра по отношению к любой Инкассаторской сумке, на которую разрешение Клиента не предоставляется. В случае отказа Клиентом в предоставлении Инкассаторских сумок для осмотра, Банк по своему усмотрению вправе в одностороннем порядке отказаться от предоставления Услуг. При осмотре Инкассаторских сумок уполномоченными лицами Банка и Клиента составляется акт с заверением подписью данных лиц. Акт о проведении осмотров составляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых хранится у Банка и Клиента, соответственно.

3.15. В случае несовпадения суммы Наличных денег, находящейся в Сумке с Наличными деньгами, и суммой, указанной в препроводительной ведомости Банк вызывает уполномоченное лицо Клиента для составления акта о недостаче денег. При этом, в случае исправности и целостности Сумки с Наличными деньгами и наложенной на нее пломбы, Банк не несет материальной ответственности перед Клиентом за полноту вложения Наличных денег в Инкассаторскую сумку. Свидетельством исправности и целостности Сумки с Наличными деньгами и наложенной на нее пломбы является подпись Инкассатора и печать службы инкассации Банка, поставленные в копии препроводительной ведомости, переданной Сдатчику.4. Обязательства


4.1. Банк обязан:

4.1.1.своевременно и качественно предоставлять Клиенту Услуги в соответствии с Условиями инкассации, нормами и требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан для данного вида услуг;

4.1.2.составить Клиенту явочную карту по форме Приложения №6 к Условиям инкассации, с присвоением ей номера, за которым Клиент будет зарегистрирован в Банке;

4.1.3.передать Клиенту Инкассаторские сумки в порядке и количестве, предусмотренном Условиями инкассации;

4.1.4.оказывать Услуги в сроки, предусмотренные Договором инкассации;

4.2. Клиент обязан:

4.2.1.своевременно оплачивать оказываемые Банком Услуги;

4.2.2.представить Банку 2 (два) образца пломбы с четким оттиском пломбира, которым будут опечатываться Сумки с Наличными деньгами;

4.2.3.предоставить заявку на Внеплановую инкассацию в порядке, установленном Условиями инкассации;

4.2.4.при получении Инкассатором Сумки с Наличными деньгами, предъявлять свой экземпляр образца оттиска пломбы, для проверки тождественности пломб уполномоченным лицом Банка с экземпляром пломбы, находящейся у Банка;

4.2.5. при оказании Банком Услуг, Клиент обязуется обеспечить:

1) наличие свободных и освещенных подъездных путей к точкам инкассации для прибытия бригады Инкассаторов;

2) место стоянки для Cпецавтомобиля инкассации в непосредственной близости от входа в точку инкассации;

3) освещенный вход и сигнальный звонок у входа в здание Клиента;

4) прием и сдачу Сумок с Наличными деньгами в изолированном помещении с дверью, закрывающейся на замок, по возможности, на первом этаже;

5) свободный и освещенный проход к месту приема и сдачи Сумок с Наличными деньгами;

6) наличие телефона;

7) После окончания приема наличных денег – передачи Инкассатором Сумок с Наличными деньгами, представитель службы охраны или Сдатчик обеспечивает сопровождение Инкассаторов до выхода из здания и двери за ними закрывает только после посадки Инкассатора в Спецавтомобиль.

4.2.6. в случае изменения времени режима работы Клиента, письменно сообщить об этом Банку в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты вступления изменения в силу. Ответственность за несообщение или несвоевременное сообщение Банку об изменении времени режима работы Клиента лежит на Клиенте.

4.2.7.в случае каких-либо происшествий, непредвиденных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью Инкассаторов и/или сохранности Сумки с Наличными деньгами, работник Клиента или иное уполномоченное им лицо, обязан немедленно сообщить в компетентные государственные органы Республики Казахстан и Банку по телефону, указанному в п. 3.6. настоящих Условий инкассации.

4.2.8. выполнять иные обязанности, указанные в Договоре инкассации.
5. Оплата Услуг

5.1. Оплат Клиентом Услуг осуществляется в соответствии с Тарифами Банка.

5.2. Оплата Услуг производится путем изъятия (безакцептное списание) Банком денег путем прямого дебетования текущего счета Клиента, открытого в Банке.

5.3. Счета-фактуры и акты выполненных работ/оказанных услуг предоставляются Банком Клиенту согласно норм законодательства Республики Казахстан. В любом случае документом, подтверждающим доставку Инкассатором Наличных денег является контрольная марка к чеку либо отметка на расходном ордере.

5.4. В случае образования у Клиента задолженности по оплате Услуг инкассации, иных услуг, оказываемых Банком, и/или иных расходов, связанных с их оказанием, Банк вправе в безакцептном и бесспорном порядке изымать (списывать), в том числе путем прямого дебетования любых счетов Клиента в любой валюте суммы денег, открытых и обслуживаемых Банком, в размере имеющейся задолженности перед Банком, а также суммы иных расходов и убытков Банка, связанных с нарушением Клиентом обязательств по Договору инкассации.
5.5. Актуальная информация о тарифах на услуги, оказываемые Банком, размещается Банком в общедоступных для обозрения и ознакомления местах в офисах Банка, а также на интернет-сайте Банка.
6. Ответственность

6.1. В случае утраты Инкассаторами Сумки с Наличными деньгами, Банк несет ответственность перед Клиентом в размере суммы, указанной в копии препроводительной ведомости, но не свыше фактического размера утраченной суммы Наличных денег, находившейся в Сумке с Наличными деньгами.

6.2. В случае утраты или порчи Инкассаторской сумки Клиент возмещает Банку стоимость, по которой она была приобретена Банком. Пришедшие в негодность Инкассаторские сумки сдаются Клиентом Банку взамен новых.

6.3. В случае просрочки Клиентом оплаты Услуг, Банк вправе потребовать от Клиента оплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одну десятую процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, а равно приостановить оказание Услуг, при этом в случае данная просрочка достигнет 30 (тридцати) или более календарных дней, то Банк вправе расторгнуть Договор инкассации в одностороннем порядке.

6.4. За неправильное вложение Наличных денег в Инкассаторскую сумку (излишек или недостача согласно оформленному акту), Банк вправе потребовать от Клиента оплаты неустойки в размере 0,01% (ноль целых одну сотую процента) от суммы фактически вложенных Наличных денег.

6.5. Банк не несет ответственность перед Клиентом в связи с любыми убытками и моральным вредом, если нарушение Клиентом любого из обязательств основало прямо или косвенно материальную или способствующую причину таких убытков или морального вреда.

6.6. Банк не несет ответственность перед Клиентом по возмещению упущенной выгоды.

6.7. Банк не несет ответственность перед Клиентом за любые убытки или моральный вред, которые произошли после истечения срока действия Договора инкассации.


7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Банк и Клиент освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору инкассации, если данное явилось следствием непосредственного действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни Банк, ни Клиент не мог оказать влияние, не мог предвидеть или предотвратить разумными мерами, в частности: террористические акты, эмбарго, блокады, забастовки, землетрясение, наводнение, пожар, забастовка, военные действия любого характера, акты государственных органов или каких-либо других аналогичных причин, препятствующие надлежащему выполнению обязательств по Договору инкассации.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, подвергшаяся их воздействию обязана в течение 5 (пяти) календарных дней от даты наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить об этом другую сторону с указанием даты начала событий и их описанием.

7.4. Сведения об обстоятельствах непреодолимой силы должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным уполномоченным органом Республики Казахстан.

7.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы в течение 60 (шестидесяти) суток, любая из сторон вправе расторгнуть Договор инкассации с обязательным предварительным проведением взаиморасчетов за фактически исполненное по Договору инкассации, но без обязанностей по возмещению возможных убытков другой стороны. При воздействии обстоятельств непреодолимой силы Банк и Клиент, по возможности, препятствуют разглашению конфиденциальной информации.8. Конфиденциальность

8.1. Банк и Клиент обязуются сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе предоставления Услуг инкассации, при этом, разглашение такой информации допускается лишь с письменного согласия Банка и Клиента, соответственно, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, согласно соответствующих запросов уполномоченных государственных органов.

8.2. За разглашение конфиденциальной информации, а равно за не обеспечение или ненадлежащее обеспечение конфиденциальности, Банк и Клиент несут ответственность, предусмотренную Договором инкассации и законодательством Республики Казахстан.

9. Срок действия и порядок расторжения Договора инкассации

9.1. Договор инкассации вступает в силу с даты акцепта Банком Договора об организации инкассации. Договор инкассации действует до момента полного и надлежащего исполнения обязательств Клиентом и Банком, за исключением случаев, предусмотренных Договором инкассации.

9.2. При отсутствии неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Договору инкассации, Клиент имеет право полностью расторгнуть Договор инкассации, письменно уведомив об этом Банк в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

9.3. Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор инкассации в случае нарушения Клиентом условий Договора инкассации, требований законодательства Республики Казахстан, а также в иных случаях, предусмотренных Договором инкассации, законодательством Республики Казахстан, письменно уведомив Клиента в срок, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если иной срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан.

9.4. Расторжение Договора инкассации не освобождает Клиента от ответственности за его нарушение, имевшее место до его расторжения, а равно не освобождает от обязательств по возврату Банку Инкассаторских сумок.
10. Прочие условия

10.1. Актуальные Условия инкассации размещаются Банком в общедоступном для обозрения и ознакомления месте в отделениях Банка и на интернет-сайте Банка. Банк вправе в одностороннем порядке без какого-либо согласия Клиента изменять Условия инкассации.

10.2. Контактные телефоны и адреса Банка для обращения Клиента по вопросам, связанным с предоставлением Услуг инкассации, размещаются в общедоступном для обозрения и ознакомления месте в отделениях Банка и на интернет-сайте Банка.

10.3. Любые разногласия и споры между Банком и Клиентом должны разрешаться переговорами. Если такие споры не будут урегулированы в итоге переговоров, данные споры подлежат в судебном порядке по месту нахождения Банка и/или его филиала.

10.4. Отношения между Банком и Клиентом, не урегулированные Договором инкассации, регулируются законодательством Республики Казахстан.«Жинаќ банкі» АЌ ЕБ-де

ќолма-ќол аќшаны инкассациялау талаптарына

(заѕды тўлєалар, жеке кјсіпкерлер, жеке нотариустер,

адвокаттар жјне жеке сот орындаушылары їшін)


: uploads -> files
files -> Н. Д. ОҢдасынов ? Арабша-қазақша түсіндірме сөздік
files -> Результаты городских конференции колледжистов «информационные технологии в современном мире»
files -> Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы
files -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Перечень поступивших заявлений в отношении Договора №104
files -> М. А. Шолохов «Судьба человека». Судьба человека и судьба Родины
files -> Урок усвоения новых знаний. Оформление доски: Тема «маленького человека» в повести Н. В. Гоголя
files -> Сапа рәсімі шебер сынып
files -> Әдістемелік нұсқаулық астана


  1   2   3   4


©tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет